Ана Ђокић-Остојић
наставник биологије
Основна школа “Свети Сава” у Крагујевцу
 Еколошко образовање је кључно за изградњу одговорног
односа према природи и промоцију ставова и понашања у
циљу одрживог...
 Свет око нас
 Природа и друштво
 Чувари природе
 Биологија – наставни програм за осми
разред
 Гимназије – општи тип (друго полугодиште у 4. разреду)
 Гимназије –језички смер (друго полугодиште у 2. разреду)
 Гимн...
 Природно-математички факултет
у Крагујевцу
 Биолошки факултет у Београду
 Природно-математички факултет у Новом Саду
...
 Развијање свести о значају заштите и очувања природе и
животне средине.
 Развијање еколошке свести.
 Развијање одговор...
 стицање знања о разноврсности и распрострањености
живих бића;
 схватање узајамних односа живих бића и животне
средине, ...
Назив округа Број анкетираних наставника
Браничевски округ 1
Град Београд 11
Златиборски округ 22
Колубарски округ 1
Мачва...
Екологија је област биологије најмање “привлачна” за рад.
Тешкоће при реализацији програма биологије –
екологије:
-недовољ...
 Наставница из Сремске Каменице (2 године стажа):
„Екологија је као област веома широка. За ученике 8.
разреда натрпана п...
Истраживање обављено у Енглеској указује да ставови
ученика према наставним предметима постају мање
позитивни што су учени...
Предлози наставника за успешнију реализацију екологије
у 8. разреду основне школе
увођење више вежби и излазака у природу...
 Материјално техничка опремљеност школа:
школе не поседују кабинете за биологију, наставна средства
недостају или су заст...
86
43
29
108
0
20
40
60
80
100
120
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
5. У ком разреду ти је градиво
биологије било н...
48
45
65
108
0
20
40
60
80
100
120
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
6. У ком разреду ти је градиво
биологије било н...
13
7
107
139
0
20
40
60
80
100
120
140
160
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
8. У ком разреду градиво
биологије има ...
 Анкета је спроведена међу 180 ученика 8. разреда 2 основне
школе из Крагујевца: “Свети Сава” и “Драгиша Михајловић”.
 С...
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Polozaj ekologije u nasem obrazovnom sistemu
of 19

Polozaj ekologije u nasem obrazovnom sistemu

Stav nastavnika osnovnih škola Srbije položaju ekologije u nastavnim planovima i programa osnovnog obrazovanja. Prikazani su i stavovi učenika osmog razreda iz osnovnih škola iz Kragujevca o nastavnim programima biologije, kao i njihov stav u odnosu na probleme životne sredine.
Published on: Mar 6, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polozaj ekologije u nasem obrazovnom sistemu

 • 1. Ана Ђокић-Остојић наставник биологије Основна школа “Свети Сава” у Крагујевцу
 • 2.  Еколошко образовање је кључно за изградњу одговорног односа према природи и промоцију ставова и понашања у циљу одрживог развоја.  Еколошка криза у којој се човечанство налази може бити превазиђена деловањем свих структура у друштву и еколошким образовањем и васпитањем младих, где настава биологије има значај у развоју рационалног односа према природи кроз поштовање њених законитости.
 • 3.  Свет око нас  Природа и друштво  Чувари природе  Биологија – наставни програм за осми разред
 • 4.  Гимназије – општи тип (друго полугодиште у 4. разреду)  Гимназије –језички смер (друго полугодиште у 2. разреду)  Гимназије – природно-математички смер (друго полугодиште у 4. разреду)  Стручне школе – четворогодишње школе – екологија у другом полугодишту трогодишње школе – екологија током целе школске године
 • 5.  Природно-математички факултет у Крагујевцу  Биолошки факултет у Београду  Природно-математички факултет у Новом Саду  Природно-математички факултет у Нишу  Природно-математички факултет у Косовској Митровици  Државни Универзитет у Новом Пазару – Департман за биомедицинске науке  Футура, Београд – Факултет за примењену екологију  Факултет заштите животне средине, Сремска Каменица
 • 6.  Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине.  Развијање еколошке свести.  Развијање одговорног односа према окружењу, као и интересовања и спремности за његово очување.  Развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу.  Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
 • 7.  стицање знања о разноврсности и распрострањености живих бића;  схватање узајамних односа живих бића и животне средине, као и динамике кружења материје и протицања енергије;  развијање осећање одговорности према стању животне средине;  схватање степена угрожености биосфере и улоге сваког појединца у њеној заштити и унапређивању.
 • 8. Назив округа Број анкетираних наставника Браничевски округ 1 Град Београд 11 Златиборски округ 22 Колубарски округ 1 Мачвански округ 3 Нишавски округ 5 Подунавски округ 2 Поморавски округ 15 Рашки округ 2 Средњобанатски округ 2 Топлички округ 2 Шумадијски округ 38 Јабланички округ 2 Јужнобанатски округ 1
 • 9. Екологија је област биологије најмање “привлачна” за рад. Тешкоће при реализацији програма биологије – екологије: -недовољна заинтересованост ученика за наставне садржаје, -обиље апстрактних појмова, -градиво редуковано на лош начин, -немогућност организовања наставе ван учионице у природи, -тешка реализација активности и пројеката, -недостатак одговарајућих наставних средстава, посебно информационе технологије.
 • 10.  Наставница из Сремске Каменице (2 године стажа): „Екологија је као област веома широка. За ученике 8. разреда натрпана појмовима и подацима, што доводи до незаинтересованости и нема усвајања градива.“  Наставница из Добановаца (15 година стажа): „Осмацима је све досадно, а екологија је специфична и, ако наставник није довитљив, своди се на бубање напамет.“  Наставница из Крагујевца (18 година стажа): „Програм екологије већину ученика „успављује“. Узроци тога су њихов узраст и сама материја, која је доста сувопарна и углавном се своди на теоретисање. Практични радови и активности које ученици реализују у оквиру Заштите природе и животне средине активирају само мали број ученика, који су иначе носиоци било ког облика групног рада.“
 • 11. Истраживање обављено у Енглеској указује да ставови ученика према наставним предметима постају мање позитивни што су ученици старији, али постоје и докази да је пад интересовања мањи уколико су ученици укључени у истраживачке активности током наставног процеса (The Royal Society, 2010).  Наставник из Бојника (2 године стажа): „Мислим да је превише цео један разред учити екологију и да се чињенице понављају, па је деци досадно; још ако немаш могућност коришћења интернета и могућност извођења пројеката, заиста је ужасно осмислити да им буде занимљиво, посебно у другом делу.“  Наставница из Прибоја (24 године стажа): „Сувише брзо се прелазе екосистеми, загађивање, заштита, о загађивању хране нема ништа, а у последњем тромесечју низ културних добара...што и није предмет биологије.“
 • 12. Предлози наставника за успешнију реализацију екологије у 8. разреду основне школе увођење више вежби и излазака у природу, организација посета природним добрима и националним парковима, примена активних метода, укључивање ученика у наставу, кроз израду презентација и реферата, рад на пројектним задацима, организовање радионица, екологија као посебан обавезан предмет од V разреда. Већи број аутора (Bogner, 1998; Manzanal и сар. 1999; Миљановић, 2004; Sander и сар. 2006; Ђокић-Остојић и Станисављевић, 2010) у својим истраживањима истиче позитиван утицај примене ових облика наставе на квантитет и квалитет ученичког знања, на повећану заинтересованост ученика за учење еколошких наставних садржаја и „...развој еколошке културе, као важног сегмента образовања и културе савременог човека“
 • 13.  Материјално техничка опремљеност школа: школе не поседују кабинете за биологију, наставна средства недостају или су застарела, информациона технологија је тешко доступна или недоступна за коришћење у настави биологије.  Програмски садржаји екологије: програмски садржаји екологије су обимни, својом структуром и обимом често превазилазе узраст ученика. Структура наставног програма екологије са прописаним редоследом наставних тема, наставних јединица и недељним бројем часова, отежава ефикасну реализацију дела наставних садржаја.  Организацију рада школе: постојећа рганизација рада школе са фиксираним дневним и недељним распоредом и прописаним бројем часова онемогућава реализацију програмских садржаја екологије који подразумевају активности ученика у природи, теренске вежбе, излете и посете.
 • 14. 86 43 29 108 0 20 40 60 80 100 120 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 5. У ком разреду ти је градиво биологије било најмање занимљиво?
 • 15. 48 45 65 108 0 20 40 60 80 100 120 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 6. У ком разреду ти је градиво биологије било најлакше за учење?
 • 16. 13 7 107 139 0 20 40 60 80 100 120 140 160 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 8. У ком разреду градиво биологије има највећу примену у свакодневном животу?
 • 17.  Анкета је спроведена међу 180 ученика 8. разреда 2 основне школе из Крагујевца: “Свети Сава” и “Драгиша Михајловић”.  Ставови анкетираних ученика према заштити и унапређењу животне средине су у великом проценту позитивни, али недостаје познавање загађивача из непосредног окружења у коме ученици живе и њиховог утицаја на животну средину.  Спремност ученика за учешће у еколошким акцијама процентуално није велика и односи се само на акције које су у блиском окружењу и које дају одмах видљиве резултате.  Еколошко образовање биће успешно уколико наставници створе културу критичког мишљења и ако није ограничено на формално традиционално образовање. Активна улога ученика у наставном процесу је неопходна за стицање еколошких знања, ставова и навика које воде ка „про”еколошком понашању.
 • 18. ХВАЛА НА ПАЖЊИ!