Е - Отпад: Предизвици, обврски, очекувања Елена Игнатова Фондација Метаморфозис
Што е проблемот? <ul><li>Лош дизајн на електронските и електрични уреди </li></ul><ul><li>Електронските и електрични уреди...
Што се случува со е-отпадот?
Тек на е‐отпадот во Македонија
Како граѓаните сакаат да го третираат е-отпадот?
Најадекватен начин за отстранување на е‐отпад од домаќинството
Која е состојбата сега? <ul><li>Е-отпадот оди заедно со комуналниот отпад </li></ul><ul><li>Граѓаните не се информирани за...
Што треба да направиме? <ul><li>Настани за собирање на е-отпад </li></ul><ul><li>Поставување локации каде секој може да го...
Прашања за дискусија <ul><li>Дали донесувањето на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна елект...
Поддржете не ! <ul><li>Веб-сајт : www.e-otpad.mk </li></ul><ul><li>Профили на социјални медиуми : </li></ul><ul><li>Faceb...
Ви благодарам <ul><li>Елена Игнатова [email_address] twitter.com/ieli </li></ul>
of 11

Е-отпад: Предизвици, обврски, очекувања

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Е-отпад: Предизвици, обврски, очекувања

 • 1. Е - Отпад: Предизвици, обврски, очекувања Елена Игнатова Фондација Метаморфозис
 • 2. Што е проблемот? <ul><li>Лош дизајн на електронските и електрични уреди </li></ul><ul><li>Електронските и електрични уреди содржат многу токсични супстанци, што го прави е-отпадот токсичен </li></ul><ul><li>Електронските и електрични уреди содржат многу скапоцени и ретки материјали </li></ul><ul><li>Поголемиот дел од е-отпадот е раководен несоодветно, со што заедниците и животната средна се жртва на токсичниот и лош дизајн </li></ul>
 • 3. Што се случува со е-отпадот?
 • 4. Тек на е‐отпадот во Македонија
 • 5. Како граѓаните сакаат да го третираат е-отпадот?
 • 6. Најадекватен начин за отстранување на е‐отпад од домаќинството
 • 7. Која е состојбата сега? <ul><li>Е-отпадот оди заедно со комуналниот отпад </li></ul><ul><li>Граѓаните не се информирани за начинот на третирање </li></ul><ul><li>Нема погодни локации каде граѓаните да го однесат е-отпадот </li></ul><ul><li>Фирмите наоѓаат начини за да го третираат е-отпадот </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 8. Што треба да направиме? <ul><li>Настани за собирање на е-отпад </li></ul><ul><li>Поставување локации каде секој може да го остави е-отпадот </li></ul><ul><li>Спроведување и почитување на законите </li></ul><ul><li>Информирање за опасностите и бенефитите од е-отпадот </li></ul><ul><li>Кревање на капацитети на сите засегнати страни </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 9. Прашања за дискусија <ul><li>Дали донесувањето на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема ќе придонесе за зголемување на цените на електронските и електрични производи? </li></ul><ul><li>Што би им помогнало на фирмите за побрзо изградување на капацитетите потребни за правилно раководење со старата електронска опрема? </li></ul><ul><li>Кои чекори и мерки треба да се преземат за да се обезбеди подобро информирање на граѓаните за правилното третирање на е-отпадот со цел да се заштити животната средина? </li></ul>
 • 10. Поддржете не ! <ul><li>Веб-сајт : www.e-otpad.mk </li></ul><ul><li>Профили на социјални медиуми : </li></ul><ul><li>Facebook: http://fb.me/bewman </li></ul><ul><li>Twitter: http://twitter.com/bewman_eu </li></ul><ul><li>Flickr: http://www.flickr.com/photos/bewman </li></ul><ul><li>LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ </li></ul><ul><li>balkan-e-waste-management-advocacy-network </li></ul><ul><li>YouTube: </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/user/bewmaneu </li></ul>
 • 11. Ви благодарам <ul><li>Елена Игнатова [email_address] twitter.com/ieli </li></ul>

Related Documents