Потреба за обука воПотреба за обука во
јавнатајавната
администрацијаадминистрација
За потребата за обука во јавнатаЗа потребата за обука во јавната
администрација-општоадминистрација-општо
За потребата за ...
За потребата за обука во јавнатаЗа потребата за обука во јавната
администрација во Р.Македонијаадминистрација во Р.Македон...
Проблем на истражувањетоПроблем на истражувањето
 Непрепознавање на вистинските потребиНепрепознавање на вистинските потр...
Причини за појава на проблемотПричини за појава на проблемот
 Недоволно развиена свест за значењетоНедоволно развиена све...
ХипотезаХипотеза
 Ако се препознаени вистинскитеАко се препознаени вистинските
потреби за обука и обуките сепотреби за об...
Резултати од истражувањетоРезултати од истражувањето
 Голем процент од државнитеГолем процент од државните
службеници нем...
 Обуката не им е достапна подеднакво наОбуката не им е достапна подеднакво на
сите државни службеницисите државни службен...
 Ургентна потреба за обука од областа наУргентна потреба за обука од областа на
информациските вештини,информациските веш...
ЗаклучокЗаклучок
 Промената на организацискотоПромената на организациското
однесување, создавање на нова клима иоднесувањ...
of 11

Prezentacija za obuka

PPT
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija za obuka

  • 1. Потреба за обука воПотреба за обука во јавнатајавната администрацијаадминистрација
  • 2. За потребата за обука во јавнатаЗа потребата за обука во јавната администрација-општоадминистрација-општо За потребата за обука во јавнатаЗа потребата за обука во јавната администрација-општоадминистрација-општо  Процес на напуштање на бирократијатаПроцес на напуштање на бирократијата и движење кон акционо ориентиранаи движење кон акционо ориентирана администрацијаадминистрација  Потреба за промена на организацскатаПотреба за промена на организацската култура и организациското однесувањекултура и организациското однесување  Потребна е добра стратегија за обукаПотребна е добра стратегија за обука  Ефективен систем за обука-само воЕфективен систем за обука-само во соработка со универзитетите, приватнисоработка со универзитетите, приватни организации, специфични организацииорганизации, специфични организации
  • 3. За потребата за обука во јавнатаЗа потребата за обука во јавната администрација во Р.Македонијаадминистрација во Р.Македонија  ОбукаОбука ad-hocad-hoc  Обуката се карактеризира со отсуство наОбуката се карактеризира со отсуство на релевантност и поврзаност со целите нарелевантност и поврзаност со целите на организацијатаорганизацијата  Неразвиеност на заедничка култура иНеразвиеност на заедничка култура и свест за значењето на обукатасвест за значењето на обуката  Отсуство на позитивна клима за обукаОтсуство на позитивна клима за обука
  • 4. Проблем на истражувањетоПроблем на истражувањето  Непрепознавање на вистинските потребиНепрепознавање на вистинските потреби за обука, недостигот на обука и немањетоза обука, недостигот на обука и немањето на континиутет во нејзинотона континиутет во нејзиното спроведување - неефикасно испроведување - неефикасно и неефективно работење(несервиснанеефективно работење(несервисна ориентираност на јавнатаориентираност на јавната администрација)администрација)
  • 5. Причини за појава на проблемотПричини за појава на проблемот  Недоволно развиена свест за значењетоНедоволно развиена свест за значењето на обукитена обуките  Отсутност на охрабрувачка клима заОтсутност на охрабрувачка клима за посета на обукитепосета на обуките  Немањето на организациска култураНемањето на организациска култура која ќе ги форсира потребните обукикоја ќе ги форсира потребните обуки  Досегашното стихијно спроведување наДосегашното стихијно спроведување на обукитеобуките
  • 6. ХипотезаХипотеза  Ако се препознаени вистинскитеАко се препознаени вистинските потреби за обука и обуките сепотреби за обука и обуките се спроведуваат редовно, навремено испроведуваат редовно, навремено и континуирано, тогаш јавнатаконтинуирано, тогаш јавната адмнистрација во Р.Македонија биадмнистрација во Р.Македонија би била вистински сервис на граѓанитебила вистински сервис на граѓаните
  • 7. Резултати од истражувањетоРезултати од истражувањето  Голем процент од државнитеГолем процент од државните службеници немаат воопшто посетуванослужбеници немаат воопшто посетувано обукаобука  Оние што посетувале обука, пак јаОние што посетувале обука, пак ја сметаат за несоодветна за нивнотосметаат за несоодветна за нивното работно местоработно место  Многумина сметаат дека обука не требаМногумина сметаат дека обука не треба да има континуирано обукада има континуирано обука
  • 8.  Обуката не им е достапна подеднакво наОбуката не им е достапна подеднакво на сите државни службеницисите државни службеници  Климата во организацијата не еКлимата во организацијата не е позитивно оринетирана кон обукитепозитивно оринетирана кон обуките  Организацијата не им нуди доволно обукаОрганизацијата не им нуди доволно обука  Воопшто не знаат за терминотВоопшто не знаат за терминот организациско однесувањеорганизациско однесување  Не знаат што значи и што содржиНе знаат што значи и што содржи организациската култура и климаорганизациската култура и клима
  • 9.  Ургентна потреба за обука од областа наУргентна потреба за обука од областа на информациските вештини,информациските вештини, канцелариско и административноканцелариско и административно работење ....работење ....  Метод за обука-обука на работно местоМетод за обука-обука на работно место  Непознавање на работа со компјутер иНепознавање на работа со компјутер и интернетинтернет  Мал процент ја познаваат и применуваатМал процент ја познаваат и применуваат тимската работа во секојдневнототимската работа во секојдневното работењеработење
  • 10. ЗаклучокЗаклучок  Промената на организацискотоПромената на организациското однесување, создавање на нова клима иоднесување, создавање на нова клима и поинаква организациска култура кајпоинаква организациска култура кај јавната администрација, во согласностјавната администрација, во согласност со принципите на демократскотосо принципите на демократското општество, е од огромно значење и можеопштество, е од огромно значење и може да се реализира преку спроведување нада се реализира преку спроведување на добро структуирани обукидобро структуирани обуки