научнопрактическа конференция
„Предизвикателства при изграждането и
експлоатацията на ПСОВ”
Гледната точка на ВиК операто...
2

ОПИТА НА В и К - ВАРНА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ
ОПИТ в дългогодишна експлоатация на 10 броя ПСОВ:
-
П...
ОПИТ при изграждане / реконструкция и модернизация / на ПСОВ.
- РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ “ ВАРНА” - ПЪРВИ ЕТАП...
Обработка на утайки:
ПРЕДИ
СЛЕД
5
- ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПСОВ “АСПАРУХОВО” В ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С МЕХАНИЧНО
ПРЕЧИСТВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАЩ ТРЪБОПРОВОД ПОД ДЪНОТО НА ...
Крайната цел на проекта е защита на Варненското езеро и на близко
разположените зони за къпане на Черно море от попадане в...
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС – финансиране по ИСПА и финансиране по ОПОС
ФИНА...
МОСВ
ОБЩИНА
КОНСУЛТАНТ
ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТАНТ
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПСОВ
В и К – ОПЕРАТОР
/ щастлив или
нещастен е той ? /
9

ЩАСТЛИВ ИЛИ НЕЩАСТЕН Е В и К – ОПЕРАТОРЪТ ?
ОТГОВОР:
ДА ! В и К – ОПЕРАТОРЪТ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е МНОГО ЩАСТЛИВ! ,
защото ...
Например:

= липса на регулируем преливник на вход в ПСОВ, което води до постъпване на
поток отпадъчна вода, превишаващ о...


= нерационални и неефективни решения при съоръженията за анаеробно
третиране утайките
– хомогенизиране на метантанко...
ЗА ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ ОПЕРАТОРЪТ НА ПСОВ Е НЕОБХОДИМО:
-
-
Осигурения финансов ресурс за изграждането на ПСОВ да е достатъч...
Други условия за щастието на ОПЕРАТОРА: Ако станцията е:
- добре изградена, /защо това не винаги се случва? Качественото и...
- Ако по време на гаранционния период съгласно ЗУТ и Наредба № 2 за
минималните гаранционни срокове на изпълнените строите...
-
-
-
-
-
КАКВО ДА СЕ ПРАВИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ КАЧЕСТВЕНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ?
МНЕНИЕ НА ЕДИН ВиК – ОПЕРАТОР НА ПСОВ:
Да...
•
Изготвения сега План за управление на утайките от ПСОВ описва
хипотетични варианти , които не се реализират на практика...

НЕОБХОДИМО Е И ОЩЕ НЕЩО:
ДА ГОВОРИМ ЧЕСТНО И ОТКРИТО ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ, ...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
И ДО НОВИ СРЕЩИ !!!
19
of 19

Prezentazia nov-g-n petrov-varna

Панел 3
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentazia nov-g-n petrov-varna

 • 1. научнопрактическа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ” Гледната точка на ВиК оператора инж. Пламен Петров „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
 • 2. 2
 • 3.  ОПИТА НА В и К - ВАРНА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ ОПИТ в дългогодишна експлоатация на 10 броя ПСОВ: - ПСОВ ПСОВ ПСОВ ПСОВ ПСОВ ПСОВ ПСОВ ПСОВ ПСОВ ПСОВ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ВАРНА ” ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ” ДЕВНЯ ” ПРОВАДИЯ ” БЕЛОСЛАВ ” ДЪЛГОПОЛ ” АСПАРУХОВО “ КАМЧИЯ ” ДРЪНДАР “ ВЕТРИНО “ 3
 • 4. ОПИТ при изграждане / реконструкция и модернизация / на ПСОВ. - РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ “ ВАРНА” - ПЪРВИ ЕТАП, по програма ИСПА - изпълнен и въведен в експлоатация през 2011 г. В резултат на реконструкцията на биологичното стъпало и на технологичната линия за третиране на утайките, е постигнато отстраняване на азота до изискванията за заустване в “чувствителна зона” и е постигнато оползотворяване на получавания биогаз чрез ко-генерация Биологично стъпало: ПРЕДИ СЛЕД 4
 • 5. Обработка на утайки: ПРЕДИ СЛЕД 5
 • 6. - ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПСОВ “АСПАРУХОВО” В ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАЩ ТРЪБОПРОВОД ПОД ДЪНОТО НА ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО по програма ИСПА - изпълнен и въведен в експлоатация през 2011 г. В резултат – прекратено е заустването на недостатъчно пречистени отпадъчни води в плавателния канал, свързващ Черно море с Варненско езеро. - РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ “ ВАРНА” - ВТОРИ ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ “АКАЦИИТЕ” И ТЛАСКАТЕЛ, ГР. ВАРНА, по ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 - в процес на изпълнение Очакван резултат - отстраняване на фосфора до изискванията за заустване в “чувствителна зона” , редуциране обема на генерираните утайки от пречистването на отпадъчните води, 6
 • 7. Крайната цел на проекта е защита на Варненското езеро и на близко разположените зони за къпане на Черно море от попадане в тях на непречистени отпадъчни води и минимизиране риска за околната среда и за здравето на населението в крайбрежните зони. - - РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ “ ПРОВАДИЯ” по ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 - изпълнен и въведен в експлоатация през 2013 г. В резултат - постигнато е отстраняване на азота и фосфора до изискванията за заустване в “чувствителна зона”. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИЯТА КК “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”, ОБЩИНА ВАРНА по ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 - в процес на изпълнение е 1-ВИ ЕТАП - Техническа помощ В резултат –ПИП и ИП за реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ и на част от канализационната мрежа в СО “Ален мак”. 7
 • 8. ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС – финансиране по ИСПА и финансиране по ОПОС ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА  ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА  КОНСУЛТАНТ  ИНЖЕНЕР  ПРОЕКТАНТ  ИЗПЪЛНИТЕЛ 8 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ - В и К - ОПЕРАТОР
 • 9. МОСВ ОБЩИНА КОНСУЛТАНТ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПСОВ В и К – ОПЕРАТОР / щастлив или нещастен е той ? / 9
 • 10.  ЩАСТЛИВ ИЛИ НЕЩАСТЕН Е В и К – ОПЕРАТОРЪТ ? ОТГОВОР: ДА ! В и К – ОПЕРАТОРЪТ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е МНОГО ЩАСТЛИВ! , защото получава една НОВА, РЕКОНСТРУИРАНА И МОДЕРНИЗИРАНА ПСОВ / но това щастие обикновено не се случва и ОПЕРАТОРЪТ Е НЕЩАСТЕН/ . ! В и К – ОПЕРАТОРЪТ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ЩАСТЛИВ, АКО му бъде предоставена за експлоатация една ПСОВ, която е : - добре проектирана. Обикновено, на пръв поглед малки, или по-значителни пропуски водят до изключително неприятни за експлоатацията последици. в проекта, 10
 • 11. Например:  = липса на регулируем преливник на вход в ПСОВ, което води до постъпване на поток отпадъчна вода, превишаващ оразмерителния капацитет и произтичащите от това неблагоприятни последици за работата на цялата станция  = недобро решение на разпределението на потоците между съоръжения работещи в паралел. Не предвиждане на достатъчнен брой измервателни системи и регулиращи устройства за потоците на отпадъчната вода и на утайките.  = недобро решение на възела за приемане и отстраняване на отпадъците от механичното стъпало – отпадъци от решетки , от пясъкозадържатели , от маслоуловители.  = нерационално поставени датчици за ин-лайн измервания в биостъпалото и некоректна постъпваща информация за автоматично управление на технологичния режим. 11
 • 12.   = нерационални и неефективни решения при съоръженията за анаеробно третиране утайките – хомогенизиране на метантанкове _ сепарация на пяната и водата от биогаза _ липса на очистване на биогаза от съпътстващия го сероводород _ проблеми с калонагревателите – отлагане на утайки и образуване на нискотемпературен калциево-карбонатен накип , влошаващи силно топлообмена. = нерационални решения по пътя на биогаза – от метантанковете – до ко-генераторите. = проблеми при експлоатацията на ко-генераторите – чести спирания по различни причини. Крайно време е ПРОЕКТАНТЪТ да бъде отговорен за проектираната от него ПСОВ и в периода след въвеждането и в експлоатация . Формално той е отговорен, но на практика тази отговорност липсва! 12
 • 13. ЗА ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ ОПЕРАТОРЪТ НА ПСОВ Е НЕОБХОДИМО: - - Осигурения финансов ресурс за изграждането на ПСОВ да е достатъчен – т.е. да е съобразен със спецификата на конкретния проект. МОСВ да не орязва бюджета на проекта единствено поради финансови съображения и това да води до нецелесъобразни проектни решения. При избора на КОНСУЛТАНТ, ИНЖЕНЕР, ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ – да се има предвид, че става въпроос за изграждане на ПСОВ! ЛИПСАТА НА ТЕХНОЛОЗИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ в екипите на КОНСУЛТАНТА, ИНЖЕНЕРА, ПРОЕКТАНТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Е НЕДОПУСТИМА ! ОБЩИНИТЕ какво правят по въпроса при избора на горепосочените участници в инвестиционния процес ? 13
 • 14. Други условия за щастието на ОПЕРАТОРА: Ако станцията е: - добре изградена, /защо това не винаги се случва? Качественото изпълнение на строителните и на монтажните работи се оказва трудно постижима задача./ - оборудвана с надежни съоръжения ПСОВ, / надежност на оборудването – изискване - често пъти силно подценявано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не само от него, а от всички участници в инвестиционния процес / - с качествено извършен пуск и технологични настройки, /етап - редовно подценяван от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Опитите да се настройват биохимични технологични процеси от специалисти без необходимото образование, квалификация и опит, водят до незадоволителни резултати. - с качествено проведено обучение на експлоатационния персонал. /в най-добрия случай обучението се провежда от Проектанта, който няма никакъв опит в експлоатацията на ПСОВ/ Ако по време на периода за съобщаване и отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на обекта своевременно сe отзовава и отстранява възникналите аварии и нерешени проблеми. / с какво нежелание го прави това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако изобщо го прави/  14
 • 15. - Ако по време на гаранционния период съгласно ЗУТ и Наредба № 2 за минималните гаранционни срокове на изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на обекта все още може да бъде открит, да се отзове и да отстрани възникналите проблеми. А КЪДЕ СА КОНСУЛТАНТА И ИНЖЕНЕРА ? ЗАЩО ВСИЧКО ИЗБРОЕНО ДО ТУК НЕ Е КОНСТАТИРАНО ОТ ТЯХ И ЗАЩО НЕ Е ОТСТРАНЕНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ??? Отговора е еднозначен: За контролиране работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /СТРОИТЕЛЯ/ е абсолютно задължително ежедневното присъствие на обекта на ИНЖЕНЕРА. Практиката до тук показва , че няма ежедневно присъствие на обекта и основната грижа на ИНЖЕНЕРА е оформянето на документацията, която безспорно е задължителна, но неговата основна задача е да гарантира качественото изпълнение на СМР чрез непосредствен контрол на мястото на изпълнението им. КОЙ КОНТРОЛИРА РАБОТАТА НА ИНЖЕНЕРА? - При проектите финансирани по ИСПА, контрола на работата на ИНЖЕНЕРА се извършваше от МОСВ. Отдалечеността на обектите не позволява често извършване на контрол за работата на ИНЖЕНЕРА. -При проектите финасирани по ОПОС, работата на ИНЖЕНЕРА се контролира от ОБЩИНАТА. Предполага се , че това трябва да улесни контрола върху работата на ИНЖЕНЕРА, а от там и до по-добър контрол 15 върху работата на СТРОИТЕЛЯ.
 • 16. - - - - - КАКВО ДА СЕ ПРАВИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ КАЧЕСТВЕНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ? МНЕНИЕ НА ЕДИН ВиК – ОПЕРАТОР НА ПСОВ: Да се завишат критериите към квалификацията и да се търси персонална отговорност за взетите решения, също и ЗА ДЕЙСТВИЯТА И ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО от всеки участник в инвестиционния процес – от експертите на МОСВ и ОБЩИНИТЕ, до специалистите на КОНСУЛТАНТА, ИНЖЕНЕРА, ПРОЕКТАНТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Пуска и технологичните настройки на ПСОВ да се извършват от квалифицирани специалисти, с доказан опит в експлоатацията на ПСОВ. Обучението на експлоатационния персонал да се извършва от квалифицирани преподаватели и специалисти с необходимия опит в експлоатацията на ПСОВ. При обучението да се използват възможностите на Центъра за професионално обучение на В и К оператори към БАВ. Технологичните решения в проектите на ПСОВ до сега се ограничават само до обезводняване на утайките. Трябва да се развиват проектите в посока на последващо третиране на утайките и тяхното оползотворяване или обезвреждане. Оползотворяване – Как ? - На терени нуждаещи се от рекултивация или на стари мини, депа и др. подобни. Къде? Обезвреждане на утайките от ПСОВ - Как ? - Най – вероятно в бъдещето обезвреждането на утайките ще се осъществява чрез термалните методи – изгаряне, пиролиза и газификация. Кога? 16
 • 17. • Изготвения сега План за управление на утайките от ПСОВ описва хипотетични варианти , които не се реализират на практика и проблема се задълбочава. Необходимо е решение на проблема на национално ниво – необходима е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ и КОНКРЕТНО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЯКА ПСОВ. 17
 • 18.  НЕОБХОДИМО Е И ОЩЕ НЕЩО: ДА ГОВОРИМ ЧЕСТНО И ОТКРИТО ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ, ЗАЩОТО Е ВАЖНО НЕ САМО В и К – ОПЕРАТОРЪТ ДА Е ЩАСТЛИВ, ВАЖНО Е ПОТРЕБИТЕЛЯТ И ВСИЧКИ НИЕ ДА СМЕ ЩАСТЛИВИ И ДА СПОДЕЛЯМЕ ТОВА ЩАСТИЕ! 18
 • 19. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО И ДО НОВИ СРЕЩИ !!! 19

Related Documents