Poreklo čoveka
ponavljanje
Kojim brojem je na slici označen
kontinent na kome su živeli najstariji
čovekovi preci?
1
2
3
4
5
6
7
Samo jedan tačan odgovor.
• Čovekov predak koji je prvi koristio vatru
naziva se:
a. Uspravan čovek
b. Razuman čovek
c. Sp...
Poveži pojmove sa leve i desne
strane.
• Latinski naziv čovekovog
pretka
A. Homo habilis
B. Homo erectus
C. Homo neanderth...
Poređaj imena vrsta od one koja je imala
najmanji moždani kapacitet do one koja je
imala najveći.
1. Homo habilis
2. Homo ...
Prepoznaj me.
Australopithecus
• Kretali su se uspravno po savanama.
• Jeli su voće i lišće.
• Koristio je kamen kao oruđe...
Dopuni rečenice
• Od svih bića na našoj planeti čovek je
najsličniji , a
među njima vrsta .
Usled velikih klimatskih prome...
Odredi sistematsku pripadnost čoveka
• Carstvo
• Tip/razdeo
• Klasa
• Red
• Porodica
• Rod
• Vrsta
• Animalia (Životinja)
...
Izbaci uljeza
• Zapadnonizijski gorila
• Borneanski orangutan
• Šimpanza
• Pavijan
• Razuman čovek
• Bonobo
Ne pripada por...
Hronološki poređaj rodove koji su
postojali u evolucionoj istoriji čoveka od
najstarijeg do najmlađeg.
• Homo • Ardipithec...
Na crtežu zaokruži mesto koje označava period kada je
živeo poslednji zajednički predak čoveka i šimpanze.
Poslednji
zajed...
Prepoznaj me.
• Živeo je u Africi, Evropi i Aziji.
• Brinuo o bolesnima i zakopavao
mrtve.
• Bili su niski, zdepasti i sna...
• Ime vrste
A. Homo habilis
B. Homo erectus
C. Homo neanderthlensis
D. Homo sapiens
E. Ardipithecus
F. Australopithecus
• ...
Poređaj događaje od onog koji se
javio prvi u evolutivnoj liniji čoveka.
1. Upotreba vatre
2. Umetnost
3. Zakopavanje mrtv...
a. Neandertalski čovek
b. Uspravan čovek
c. Spretan čovek
d. Kromanjonski čovek (kromanjonac)
Neposredni predak savremenog...
Zaokruži tačno ili netačno.
1. Čovek pripada porodici Hordata. T N
2. Prvi fosili ostaci razumnog čoveka pronađeni
su u pe...
Prepoznaj me.
• Hranio sam se biljkama u
šumama i savanama Afrike.
• Kretao se uspravno i dvonožno,
ali i po drveću (stopl...
Veličina
mozga
Veličina lica
Veličina zuba
Odredi da li se veličina određenog dela tela povećavala ili smanjivala.
1. Pokretljivost kog prsta odvaja
čoveka i majmune od ostalih životinja.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
P A L A C
2. Nauka o čovek...
Razvrstaj osobine čoveka i šimpanze.
• Sličnosti • Razlike
Način kretanja
Način kretanja
Veličina mozga
Veličina mozga
Pok...
• Ime vrste
A. Homo habilis
B. Homo erectus
C. Homo neanderthlensis
D. Homo sapiens
• Moždani kapacitet
( ) razvoj umetnos...
Poreklo čoveka-utvrđivanje
of 22

Poreklo čoveka-utvrđivanje

Poreklo čoveka-prezentacija za vežbanje, ponavljanje i utvrđivanje.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poreklo čoveka-utvrđivanje

 • 1. Poreklo čoveka ponavljanje
 • 2. Kojim brojem je na slici označen kontinent na kome su živeli najstariji čovekovi preci? 1 2 3 4 5 6 7
 • 3. Samo jedan tačan odgovor. • Čovekov predak koji je prvi koristio vatru naziva se: a. Uspravan čovek b. Razuman čovek c. Spretan čovek d. Neandertalski čovek
 • 4. Poveži pojmove sa leve i desne strane. • Latinski naziv čovekovog pretka A. Homo habilis B. Homo erectus C. Homo neanderthlensis D. Homo sapiens • Narodni naziv ( )Razuman čovek ( )Spretan čovek ( )Uspravan čovek ( )Neandertalski čovek A B D C
 • 5. Poređaj imena vrsta od one koja je imala najmanji moždani kapacitet do one koja je imala najveći. 1. Homo habilis 2. Homo erectus 3. Ardipithecus 4. Australopithecus 5. Homo neanderthalensis 6. Homo sapiens 3 4 1 2 6 360 400-450 600 900 1350 1450 5
 • 6. Prepoznaj me. Australopithecus • Kretali su se uspravno po savanama. • Jeli su voće i lišće. • Koristio je kamen kao oruđe. • Kranijalni kapacitet bio je od 400-450 cm3 . • Živeo pre oko 4 miliona godina u Africi.
 • 7. Dopuni rečenice • Od svih bića na našoj planeti čovek je najsličniji , a među njima vrsta . Usled velikih klimatskih promena u Africi nekadašnje čume zamenjene su , koje su naselili naši preci pre oko miliona godina. ČOVEKOLIKIM MAJMUNIMA ŠIMPANZA SAVANAMA 7
 • 8. Odredi sistematsku pripadnost čoveka • Carstvo • Tip/razdeo • Klasa • Red • Porodica • Rod • Vrsta • Animalia (Životinja) • Chordata (hordati) • Mammalia (sisari) • Primates (primati) • Hominidae (hominide) • Homo • Homo sapiens (razuman čovek)
 • 9. Izbaci uljeza • Zapadnonizijski gorila • Borneanski orangutan • Šimpanza • Pavijan • Razuman čovek • Bonobo Ne pripada porodici Hominide.
 • 10. Hronološki poređaj rodove koji su postojali u evolucionoj istoriji čoveka od najstarijeg do najmlađeg. • Homo • Ardipithecus • Australopithecus 1 23
 • 11. Na crtežu zaokruži mesto koje označava period kada je živeo poslednji zajednički predak čoveka i šimpanze. Poslednji zajednički predak čoveka i šimpanze (HCLCA)
 • 12. Prepoznaj me. • Živeo je u Africi, Evropi i Aziji. • Brinuo o bolesnima i zakopavao mrtve. • Bili su niski, zdepasti i snažni. • Imao je veći mozak u odnosu na današnjeg čoveka (u proseku oko 1450 cm3). Neandertalac
 • 13. • Ime vrste A. Homo habilis B. Homo erectus C. Homo neanderthlensis D. Homo sapiens E. Ardipithecus F. Australopithecus • Moždani kapacitet ( ) oko 1350 cm3 ( ) oko 900 cm3 ( ) oko 1450 cm3 ( ) oko 600 cm3 ( ) oko 360 cm3 ( ) 400-450 cm3 A B C D Poveži vrstu/rod sa moždanim kapacitetom koji je posedovala/koji poseduje. E F
 • 14. Poređaj događaje od onog koji se javio prvi u evolutivnoj liniji čoveka. 1. Upotreba vatre 2. Umetnost 3. Zakopavanje mrtvih 4. Upotreba oruđa 5. Uspravan hod 34 1 25
 • 15. a. Neandertalski čovek b. Uspravan čovek c. Spretan čovek d. Kromanjonski čovek (kromanjonac) Neposredni predak savremenog čoveka je:
 • 16. Zaokruži tačno ili netačno. 1. Čovek pripada porodici Hordata. T N 2. Prvi fosili ostaci razumnog čoveka pronađeni su u pećini na jugu Francuske. T N 3. Neandertalski čovek je prvi čovek koji je koristio vatru. T N 4. Australopithecus se kretao i dvonožno i četvoronožno. T N 5. Sve vrste majmuna i čovek pripadaju redu Primata. T N
 • 17. Prepoznaj me. • Hranio sam se biljkama u šumama i savanama Afrike. • Kretao se uspravno i dvonožno, ali i po drveću (stopla i dalje sposobna za hvatanje). • Moždani kapacite bio mi je oko 360 cm3 , primitiviji od današnjih šimpanza. • Ja sam čovekov najstariji predak. Ardipithecus
 • 18. Veličina mozga Veličina lica Veličina zuba Odredi da li se veličina određenog dela tela povećavala ili smanjivala.
 • 19. 1. Pokretljivost kog prsta odvaja čoveka i majmune od ostalih životinja. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P A L A C 2. Nauka o čoveku. A N T R O P O L O G I J A 3. Naučna oblast koja proučava životne procese i funkciju organizma. F I Z I O L O G I J A 4. Familija kojoj pripada čovek. H O M I N I D A 5. Mesto u Nemačkoj po kome je naš predak dobio ime. N E A N D E R T A L 6. Naučna oblast koja proučava unutrašnju građu organizma. A N A T O M I J A 7. Okamenjeni ostaci delova tela. F O S I L I 1. Naziv REDA kome pripada čovek.
 • 20. Razvrstaj osobine čoveka i šimpanze. • Sličnosti • Razlike Način kretanja Način kretanja Veličina mozga Veličina mozga Pokretan palac Pokretan palac Odsustvo repa Odsustvo repa Nokti na prstima Nokti na prstima Život u porodici Život u porodici Građa i funkcija donjih/zadnjih udova Građa i funkcija donjih/zadnjih udova Građa zuba Građa zuba Krvne grupe Krvne grupe Više nervne delatnosti (govor, mišljenje, pamćenje) Više nervne delatnosti (govor, mišljenje, pamćenje)
 • 21. • Ime vrste A. Homo habilis B. Homo erectus C. Homo neanderthlensis D. Homo sapiens • Moždani kapacitet ( ) razvoj umetnosti ( ) zakopavanje mrtvih i bruga o bolesnima ( ) korišćenje vatre ( ) korišćenje kamenog oruđa A B C D Poveži vrstu iz roda Homo sa njenom pecifičnošću.