ee-Poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Najciekawsze orzecznictwo podatkowe Podatek doch...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.plRedaktor: Urszula WróblewskaAuto...
Spis treściRozdział 1. Podatek dochodowy od osób izycznych ....................................................7Wspólność ...
Przechowywanie to jeden z elementów usługi magazynowania ............................. 56Niezależni dostawcy to podmioty w...
Wstęp Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych to znacznapomoc dla podatników, zarówno przedsiębiorcó...
6 e-Biblioteka Gazety Prawnejkosztów związanych z kasacją. Zdarza się również, że mimo ukształtowanejlinii orzecznicz...
Rozdział 1 Podatek dochodowy od osób izycznychWspólność majątkowa warunkiem łącznego...
8 e-Biblioteka Gazety Prawnejmajątkową i ustanawiają ustrój rozdzielności majątkowej. Z treści zawartejumowy nie wyni...
Najciekawsze orzecznictwo podatkowe 9 Spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy małżonkowie mogl...
10 e-Biblioteka Gazety PrawnejOdsetki od zachowku z PIT TEZA: Zachowek oraz odsetki stanowią dwa przedmioty opodatko...
Najciekawsze orzecznictwo podatkowe 11 STAN FAKTYCZNY: Kontrahenci skarżącej na podstawie umów o dziełotłum...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
of 13

Najciekawsze orzecznictwo podatkowe - ebook

Najciekawsze orzecznictwo podatkowe - ebookAutor: Praca Zbiorowa Data wydania: 01.04.2012Liczba stron: 111Wydawca: INFOR BIZNES Sp. z o.o.ISSN: 978-83-63360-69Opis zagadnień:Podatek dochodowy od osób fizycznych.Podatek dochodowy od osób prawnych.Podatek od towarów i usług.Akcyza.Podatek od czynności cywilnoprawnych.Ordynacja podatkowa.Inne podatki, opłaty i egzekucja.pełna wersja:http://epartnerzy.com/ebooki/najciekawsze_orzecznictwo_podatkowe_p32187.xml
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najciekawsze orzecznictwo podatkowe - ebook

 • 1. ee-Poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Najciekawsze orzecznictwo podatkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od towarów i usług Akcyza Podatek od czynności cywilnoprawnych Ordynacja podatkowa Inne podatki, opłaty i egzekucja
 • 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.
 • 3. Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.plRedaktor: Urszula WróblewskaAutor: Łukasz ZalewskiDTP: Joanna ArchackaBiuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40tel. (22) 761 30 30, 0 801 62 66 66; e-mail: bok@infor.pl© Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o.ISBN 978-83-63360-69-6Wydanie kwiecień 2012 r.
 • 4. Spis treściRozdział 1. Podatek dochodowy od osób izycznych ....................................................7Wspólność majątkowa warunkiem łącznego opodatkowania ......................................7By skorzystać z ulgi na fakturzeza internet, wystarczą dane jednego z małżonków .......................................................... 8Odsetki od zachowku z PIT ....................................................................................................... 10Usługa wykonywana poza Polską bez podatku ................................................................. 10Wydatki związane z nabyciem nieruchomości są kosztem .........................................11Wymiana udziałów w spółkach kapitałowych bez podatku.........................................13Przy uldze rehabilitacyjnej alimentównie trzeba wliczać do limitu dochodów ................................................................................14Zaprzestanie działalności nie uprawnia do preferencji................................................. 16Opiekun nie może złożyć wniosku za zmarłą matkę ..................................................... 18Osobie w związku małżeńskim nie przysługuje ulga dla samotnego rodzica ..... 19Podatek od dochodu dziecka jest ustalany po odliczeniach .........................................21Wydatków na komornika nie można odliczyć w zeznaniu ......................................... 23Wynagrodzenie pośrednika obniży podstawę opodatkowania.................................. 25Do rozliczeń spółka musi zastosować jedną proporcję .................................................. 26Rozdział 2. Podatek dochodowy od osób prawnych...................................................28Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem ................................................28Spółka wypłacająca dywidendę nie musi płacić podatku ............................................. 29Kurtka na motor jest kosztem.................................................................................................. 29Opłaty związane ze służbową podróżą samochodem są kosztem ............................30Nowy podmiot korzystający z leasingu wstępuje w prawa poprzednika............... 32Odszkodowanie nie korzysta ze zwolnieniaz opodatkowania w streie ekonomicznej............................................................................33Obniżone stawki amortyzacyjne można podwyższyć ................................................... 34Ocieplenie ścian podnosi wartość początkową wieżowca ........................................... 36Rozliczając koszty, nie można pominąć limitówamortyzacji samochodów .......................................................................................................... 38Wydatki zalicza się do wartości początkowej środka trwałego ..................................40Wartość znaku towarowego z aktu notarialnegodecyduje o wartości początkowej .............................................................................................41Odsetki od kredytu nie pomniejszą przychodów ............................................................. 43Tylko bank zaliczy nieściągalne wierzytelności do kosztów .......................................44Odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych będą kosztem..................................46Wydatki na zaniechaną inwestycję irma potrąci przy jej zbyciu .............................48Rozdział 3. Podatek od towarów i usług............................................................................51Ulgi na złe długi w VAT nie można przywrócić .................................................................51Po utracie zwolnienia naczelnik urzędumusi się zgodzić na odliczenie podatku .............................................................................. 52Obrót złomem: pusta faktura nie stanowi podstawy rozliczenia VAT .................... 54
 • 5. Przechowywanie to jeden z elementów usługi magazynowania ............................. 56Niezależni dostawcy to podmioty w żaden sposób niepowiązane ........................... 57Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia refaktury...........................58Oddanie gruntu może być formą wygaśnięcia zobowiązania....................................60Kompensata należności pozwala na szybszy zwrot VAT .............................................. 61Dysponowanie własnością prywatną bez opodatkowania ......................................... 62Dopiero po upływie terminu raty można skorzystać z ulgi .........................................64Inwestycje drogowe gminy są zwolnione z opodatkowania ....................................... 65Nie można rozszerzać przepisów w drodze interpretacji ............................................. 67Od czynności niepodlegających opodatkowaniu nie ma odliczenia........................69Przy sprzedaży zwolnionej nie można korzystać z odliczenia ................................... 70Prawo do odliczenia VAT od samochodów i paliwa jest ograniczone...................... 72Rozdział 4. Akcyza ....................................................................................................................... 74Akcyza od energii elektrycznej jest kosztem w miesiącu zaewidencjonowania ...74Nabywca porzuconego samochodu musi zapłacić akcyzę .......................................... 75Rozdział 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.................................................77Przy pożyczce udzielonej spółce przez udziałowca nie ma podatku .........................77Opodatkowane jest nie całe przedsiębiorstwo, lecz jego składniki........................... 78Jednorazowa pożyczka jest zwolniona z opodatkowania ............................................. 79Emisja akcji: podatek nie może być kosztem uzyskania przychodów ..................... 81Przy nabyciu gruntów rolnych nie trzeba naliczać PCC................................................ 83Zwolnienie przysługuje, jeśli nabycie ma związek z zakładem..................................85Zamiana akcji spółek elektroenergetycznych jest opodatkowana ............................ 87Powołanie się na umowę depozytu nieprawidłowegospowoduje nałożenie sankcji ....................................................................................................88Rozdział 6. Ordynacja podatkowa....................................................................................... 91Nie można uzupełniać stanu faktycznego interpretacji ............................................... 91Organ musi badać, jakie skutki ma dla irmy pozbawienie jej majątku................. 92Decyzje dotyczące oszacowania przedawniają się po 3 latach .................................... 93Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności zarządza organ ............................ 95Rażące naruszenie jest podstawą do unieważnienia decyzji ...................................... 97Po wyczerpaniu procedur decyzje można doręczyć wszędzie ....................................99Jeśli jest skarga, wznowienie postępowania trzeba zawiesić .....................................101Po orzeczeniu ETS podatnik może otrzymać zwrot nadpłaty .................................. 103Rozdział 7. Inne podatki, opłaty i egzekucja................................................................ 105Opłatę uzdrowiskową nalicza się za każdy dzień .......................................................... 105Po korekcie deklaracji można prowadzić egzekucję......................................................106Nie każde nabycie darowizny trzeba zgłosić.................................................................... 107W urzędzie miasta nie można złożyć wniosku o wyborze ryczałtu .......................108Za brak wyjaśnień organ nałoży karę w wysokości 1000 zł ........................................109
 • 6. Wstęp Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych to znacznapomoc dla podatników, zarówno przedsiębiorców, jak i osób izycznych. W zesta-wieniu wyroków wybraliśmy więc te, które mogą przydać się w praktyce prowa-dzenia działalności gospodarczej oraz prywatnych rozliczeniach z iskusem. Rola sądów sprowadza się do skontrolowania, czy organ podatkowy wydał de-cyzję zgodną z prawem lub prawidłowo zinterpretował przepisy. Osoby, któredecydują się pójść do sądu, mogą walczyć co najmniej o dwie różne sprawy. Popierwsze, o korzystne rozstrzygnięcie w sprawie wymiarowej. W takiej sytuacjiw grę wchodzi możliwość uzyskania orzeczenia, którego konsekwencją będziezapłata niższego podatku lub zwolnienie albo wyłączenie z opodatkowania. Efektekonomiczny pozytywnego rozstrzygnięcia sądu będzie więc korzystny dla skar-żącego. Popularność kontroli sądowej wśród podatników wiąże się również z upo-wszechnieniem i niskim kosztem wydania interpretacji podatkowych. Możliwośćuzyskania korzystnej interpretacji, której wydanie kosztuje 40 zł, potwierdzonejdodatkowo korzystnym wyrokiem sądu administracyjnego (od skargi na inter-pretacje trzeba zapłacić 100 zł), jest elementem nie do przecenienia przez przed-siębiorców. Interpretacja indywidualna chroni bowiem podatnika przed innymrozstrzygnięciem organu, który kontroluje rozliczenia podatkowe spółki. Biorącpod uwagę stopień skomplikowania przepisów, irmy chętnie korzystają więcz możliwości zaskarżenia interpretacji podatkowej. Dziennik Gazeta Prawna codziennie publikuje aktualne orzecznictwo sądówadministracyjnych w sprawach podatkowych lub raporty wskazujące na linieorzecznicze lub rozbieżności, a co miesiąc przeglądy orzecznictwa. Z tego dorob-ku orzeczniczego zdecydowaliśmy się na przedstawienie interesujących wyrokówdotyczących podatków dochodowych: od osób izycznych i od osób prawnych, po-datku od towarów i usług, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, a tak-że Ordynacji podatkowej, a więc postępowań i procedur oraz innych podatkówi opłat. W zestawieniu wybraliśmy nie tylko wyroki prawomocne, a więc takie, codo których nie złożono skargi kasacyjnej do NSA. Przedstawiamy również wyrokinieprawomocne, które rozstrzygają ciekawe spory. Nie oznacza to jednak, że rozstrzygnięcia wojewódzkich sądów administracyj-nych są błędne. Przyczyn złożenia skargi do NSA może być wiele. Przede wszystkim skargi kasacyjne składają podatnicy (w ich imieniu pro-fesjonalni pełnomocnicy, czyli radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy po-datkowi), którzy nie zgadzają się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. Częstowynika to z przekonania, że wojewódzki sąd nie zrozumiał problemu, niewczytał się dogłębnie w akta sprawy lub stan faktyczny. Zdarza się jednak, żepodatnicy upierają się, żeby pełnomocnik złożył skargę do NSA, mimo utrwa-lonej, niekorzystnej linii orzeczniczej, aby wyczerpać wszystkie środki odwo-ławcze i kasacyjne, jakie przewidują przepisy ustawy o postępowaniu przedsądami administracyjnymi. Na takie postępowanie pozwalają sobie zwykleprzedsiębiorstwa, które nie mają problemu z poniesieniem dodatkowych
 • 7. 6 e-Biblioteka Gazety Prawnejkosztów związanych z kasacją. Zdarza się również, że mimo ukształtowanejlinii orzeczniczej zapadają pojedyncze wyroki, w których sądy orzekają inaczejniż dotychczas. Wynika to z tego, że sądy mają obowiązek badać każdą spra-wę oddzielnie, tak jakby była pierwszą sprawą dotyczącą danego problemu.Takie podejście sądów, które wynika z obowiązujących przepisów, ma jednakrównież swoje złe strony. Chodzi o to, że organy podatkowe, które wydają in-terpretacje indywidualne i mają obowiązek stosować się do wyroków sądów,twierdzą często, że w sprawie konkretnego podatnika wyroki nie mają zasto-sowania, ponieważ zapadły w indywidualnych sprawach. Nie ma znaczeniadla organów podatkowych, że w orzecznictwie jest ukształtowana linia do-tycząca tego problemu, a opis stanu faktycznego różni się jedynie imieniemi nazwiskiem osoby, która występuje o wydanie interpretacji indywidualnej. Warto pamiętać, że zasady składania skarg do sądów administracyjnych regu-lują przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Zgodnie z art. 50 par. 1 tejustawy uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes praw-ny. Z kolei art. 52 par. 1 ustawy stanowi, że skargę można wnieść po wyczerpaniuśrodków zaskarżenia, jeżeli służyły skarżącemu w postępowaniu przed organemwłaściwym w sprawie. Przykładowo, jeśli decyzję wydał naczelnik urzędu skarbo-wego, to podatnik musi najpierw złożyć odwołanie do dyrektora izby skarbowej,a dopiero później może ją zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.W sprawach interpretacji indywidualnych podatnik, który nie zgadza się z zaję-tym przez ministra inansów stanowiskiem, musi najpierw wezwać ministra dousunięcia naruszenia prawa, a dopiero po wykorzystaniu tego środka zaskarżeniamoże złożyć skargę do WSA. Z kolei zgodnie z art. 53 par. 1 ustawy o postępowaniu przed sądami, skar-gę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemurozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjne-go wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lubprzewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. A zatemjeśli podatnik chce złożyć skargę na decyzję np. dyrektora izby skarbowej, torównież do niego trzeba złożyć skargę do WSA. Dyrektor izby ma natomiastobowiązek przekazania skargi do właściwego wojewódzkiego sądu admini-stracyjnego. Od skargi do sądu trzeba też zapłacić wpis stosunkowy. Zgodnie bowiemz art. 231 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis sto-sunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia sąnależności pieniężne. Jak wynika z par. 1 rozporządzenia Rady Ministrówz 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobie-rania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221,poz. 2193 z późn. zm.), wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pie-niężnej objętej zaskarżonym aktem. W sprawach o wartościach do 10 tys. złwysokość wpisu wynosi 4 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniejjednak niż 100 zł. Przykładowo, minimalną kwotę podatnik musi zapłacićw przypadku skarg na interpretacje indywidualne.
 • 8. Rozdział 1 Podatek dochodowy od osób izycznychWspólność majątkowa warunkiem łącznego opodatkowania TEZA: Ustanowienie rozdzielności majątkowej pozbawia prawa do wspól-nego rozliczenia małżonków. STAN FAKTYCZNY: Organy podatkowe zakwestionowały prawo małżon-ków do wspólnego opodatkowania ich dochodów. Dyrektor izby skarbowejutrzymał w mocy decyzję naczelnika urzędu skarbowego, w której organokreślił skarżącemu wysokość zobowiązania w PIT za rok 2007. Jako podsta-wę swego rozstrzygnięcia przywołał art. 233 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej(t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy o PIT (t.j.Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Spór sprowadzał się do rozstrzygnię-cia, czy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie. UZASADNIENIE: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, do które-go traiła sprawa, wyjaśnił, że warunkiem skorzystania z tej preferencji jestłączne spełnienie wszystkich przesłanek wskazanych w art. 6 ustawy o PIT.Małżonkowie muszą: 1) zamieszkiwać na terytorium Polski, 2) podlegać obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bezwzględu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowią-zek podatkowy), 3) być małżeństwem przez cały rok podatkowy, 4) być we wspólności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy, 5) złożyć wniosek o taki sposób opodatkowania, wyrażony we wspólnymzeznaniu rocznym. Sąd wyjaśnił, że wyjątku od zasady odrębnego opodatkowania małżonków,jakim jest wspólne rozliczenie przewidziane w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, niemożna interpretować rozszerzająco. Podatnik, chcąc z niego skorzystać, musispełnić łącznie wszystkie wskazane przesłanki. W omawianej sprawie podatniczka nie spełniła wszystkich warunków, co po-twierdzał zgromadzony materiał dowodowy. Sąd orzekł, że nie może opodatko-wać swoich dochodów wspólnie z mężem, ponieważ przez 2007 rok nie pozosta-wała z mężem we wspólności majątkowej. 2 marca 2006 r. małżonkowie w drodzeumowy notarialnej wyłączyli ustawową wspólność majątkową małżeńską i usta-nowili rozdzielność majątkową. Stan ten trwał także przez cały 2007 rok. Zgodnie z par. 2 tego dokumentu strony postanowiły, że od dnia zawar-cia umowy wyłączają obowiązującą w ich małżeństwie ustawową wspólność
 • 9. 8 e-Biblioteka Gazety Prawnejmajątkową i ustanawiają ustrój rozdzielności majątkowej. Z treści zawartejumowy nie wynika, jak chciała dowieść podatniczka że wspólność majątkowazostała tylko ograniczona. W efekcie takich zapisów – stwierdził sąd – mał-żonkowie nie mogą wspólnie się rozliczyć. Jak wskazał WSA, bez znaczenia jest to, że skarżąca prowadziła z mężemwspólne gospodarstwo domowe, co w ocenie podatniczki dostatecznie uzasad-niało możliwość skorzystania przez nią z preferencyjnego opodatkowania. Sąd wyjaśnił, że podatniczka nie może też opodatkować się wspólnie z sy-nem jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wskazał, że nie złożyła onaza 2007 rok zeznania podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziec-ko, ale wspólne zeznanie z małżonkiem. Jednak nawet gdyby takie zeznaniezłożyła, to i tak nie spełniałaby przesłanek do wspólnego opodatkowania z sy-nem. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, aby opodatkować się z dzieckiem,konieczne jest m.in. samotne wychowywanie dziecka. Jak wynika z art. 6 ust.ustawy o PIT, za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednegoz rodziców albo opiekunów prawnych, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem,wdową, wdowcem, rozwodnikiem, rozwódką albo osobą, co do której orzeczo-no separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Może to być osoba pozosta-jącą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonka pozbawiono praw rodziciel-skich albo odbywa on karę pozbawienia wolności. Skarżąca w czasie roku podatkowego pozostawała w związku małżeńskimi nie została orzeczona separacja. Współmałżonek wprawdzie został skazanyna karę pozbawienia wolności, ale z warunkowym zawieszeniem jej wyko-nania. W efekcie podatniczka nie spełniła żadnej z przesłanek wskazanychw art. 6 ust. 4 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy o PIT.Wyrok WSA w Gliwicach z 12 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 1272/10, prawomocny.By skorzystać z ulgi, na fakturzeza internet wystarczą dane jednego z małżonków TEZA: Zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek danych tylkojednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi interneto-wej drugiego z nich, jeśli oboje ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sie-ci informatycznej. STAN FAKTYCZNY: W złożonym zeznaniu PIT-37 za rok 2009 małżonko-wie odliczyli od dochodu wydatki na internet w lokalu będącym ich miej-scem zamieszkania. Łącznie wydali na ten cel 762 zł. Na wezwanie organuudokumentowali te wydatki, przedkładając faktury VAT oraz potwierdzeniazapłaty wystawione na nazwisko podatniczki. W listopadzie 2010 r. naczel-nik urzędu skarbowego wszczął postępowanie w sprawie PIT za 2009 rok.W trakcie przeprowadzonego postępowania ustalił, że faktury VAT za użyt-kowanie sieci internetowej wystawione zostały na nazwisko tylko jednegoz podatników.
 • 10. Najciekawsze orzecznictwo podatkowe 9 Spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy małżonkowie mogli od-liczyć od dochodu wydatki ponoszone przez każdego z nich z tytułu użytko-wania internetu, gdy faktura była wystawiona tylko na jednego małżonka. UZASADNIENIE: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w pierwszejkolejności przeanalizował przepisy, które mają zastosowanie w sprawie. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art.29 – 30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2,4, 4a – 4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatkówponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci w lokalu (budynku)będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającejw roku podatkowym 760 zł. Natomiast, jak wynika z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT, w przypadku od-liczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokośćwydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów usta-wy z 11 marca 2004 r. o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że warunkiem skorzystania z odliczenia jest łącz-ne spełnienie następujących przesłanek: poniesienie przez podatnika wydat-ku z tytułu użytkowania internetu w lokalu będącym jego miejscem zamiesz-kania oraz udokumentowanie wydatku fakturą. Sąd uznał, że w omawianej sprawie małżonkowie spełnili te warunki.W zeznaniu PIT-37 zadeklarowali wspólny sposób opodatkowania dochodówza 2009 rok. Jako wydatek poniesiony z tytułu użytkowania sieci żona odliczy-ła 210,90 zł, a mąż 549,10 zł. Sąd nie zgodził się więc z organami podatkowymi,że brak faktury wystawionej na imię i nazwisko męża (jako nabywcy usłu-gi) powoduje, że w jego przypadku nie został spełniony warunek ustawowy,o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT. Sąd wyjaśnił, że małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspól-nie zamieszkują w lokalu oraz prowadzą wspólne gospodarstwo. Oboje teżużytkują sieć internetową. Wysokość poniesionych przez małżeństwo wydat-ków na internet w kwocie 826,68 zł została stwierdzona 12 fakturami VAT.Zdaniem sądu nie powinno być więc wątpliwości, że udokumentowali oni po-niesienie wydatków z tego tytułu w lokalu będącym ich miejscem zamiesz-kania. Sąd zwrócił uwagę, że nie ma znaczenia, że faktury zawierały dane perso-nalne tylko żony. Jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania oboje mał-żonkowie użytkowali sieć internetową i oboje ponosili ciężar ekonomicznyspornego wydatku, to obydwoje mogą odliczyć wydatki. Nie należy bowiemzapominać, że rozwiązanie wprowadzone w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT uza-sadnione jest charakterem małżeństwa. W omawianej sprawie stanowi onojedność ekonomiczną. I to ona właśnie uzasadnia przyznanie im obojgumożliwości skorzystania z odliczenia opisanego w art. 26 ust. 1 pkt 6a usta-wy o PIT.Wyrok WSA w Kielcach z 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt I SA/Ke 321/11, prawomocny.
 • 11. 10 e-Biblioteka Gazety PrawnejOdsetki od zachowku z PIT TEZA: Zachowek oraz odsetki stanowią dwa przedmioty opodatkowania.Odsetki nie wchodzą w skład otrzymanego zachowku i stanowią odrębne źró-dło przychodu. STAN FAKTYCZNY: W kwietniu 2010 r. podatniczka rozliczyła się z urzę-dem skarbowym za 2009 r. W zeznaniu PIT-37 wykazała dochód z renty kra-jowej oraz dochód z innych źródeł. W maju wystąpiła jednak z wnioskiemo stwierdzenie nadpłaty PIT za 2009 r. i złożyła korektę zeznania. Uznała, żeprzyznane jej na podstawie wyroku sądu rejonowego obok kwoty zachowkuodsetki, choć pierwotnie zadeklarowane w zeznaniu dotyczącym podatku do-chodowego, powinny zostać objęte podatkiem od spadków i darowizn. Spórsprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy odsetki od zachowku stanowiądodatkowe źródło przychodu podatniczki. UZASADNIENIE: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyjaśnił,że przepisy regulujące zachowek określone zostały w art. 991 – 1011 kodeksucywilnego. Celem zachowku jest ochrona praw najbliższej rodziny zmarłe-go poprzez zapewnienie jej korzyści ze spadku nawet wbrew woli zmarłe-go. Sąd tłumaczył, że z prawa do zachowku mogą wynikać różnego rodza-ju roszczenia. Przepisy dotyczące odsetek od zachowku zostały natomiast określonew art. 359 i 360 kodeksu cywilnego. Odsetki stanowią bowiem wynagrodzenieza korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy zamiennych (ewentualnie re-kompensatę za opóźnienie w zapłacie sumy pieniężnej). Odsetki mają więc charakter poboczny w stosunku do świadczenia główne-go i w efekcie stanowią oddzielny tytuł prawny. WSA stwierdził, że ich celemnie jest ochrona grupy osób najbliższych spadkodawcy, ale ochrona wierzy-ciela. Okoliczność jednoczesnego wystąpienia przez podatnika w roli osobyuprawnionej z tytułu zachowku oraz osoby, której przysługuje roszczeniez tytułu odsetek, nie oznacza więc, że mamy do czynienia z jednym świad-czeniem. Z tego rozdziału tytułów prawnych wynikają również różne skut-ki podatkowe. Otrzymana z zachowku korzyść majątkowa jest opodatkowanapodatkiem od spadków i darowizn, natomiast odsetki stanowią odrębną ka-tegorię dochodu i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osóbizycznych. Odsetki od zachowku należy – zdaniem sądu – zaliczyć od innychźródeł i opodatkować według skali podatkowej.Wyrok WSA w Gdańsku z 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 5/11, prawomocny.Usługa wykonywana poza Polską bez podatku TEZA: Jeśli kontrahenci spółki tłumaczą teksty poza Polską, to nie podlega-ją oni w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • 12. Najciekawsze orzecznictwo podatkowe 11 STAN FAKTYCZNY: Kontrahenci skarżącej na podstawie umów o dziełotłumaczą teksty. Czynność realizują w całości poza Polską, przy czym częśćz nich tłumaczy teksty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,a część poza nią. Ponadto nie mają oni w Polsce ani miejsca zamieszkania,ani nie prowadzą tu działalności gospodarczej. Nie mają więc stałej placówki,biura, oddziału, przedstawicielstwa, przedstawiciela ani nawet wynajętej po-wierzchni w celu prowadzenia działalności. Istota sporu sprowadzała się do określenia, czy kontrahenci dokonują-cy tłumaczeń tekstów w opisanej sytuacji muszą płacić podatek dochodowyw Polsce. UZASADNIENIE: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyjaśnił,że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób izycznych(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ograniczonemu obowiązkowi po-datkowemu podlegają osoby izyczne, które nie mają miejsca zamieszkaniana terytorium Polski, ale osiągają dochody (przychody) na terytorium nasze-go kraju. O źródle dochodów położonym w Polsce można mówić wtedy, gdy takieźródło dochodów jest trwale związane z terytorium Polski lub gdy źródłemdochodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialnenależące do innych podmiotów. WSA nie zgodził się więc ze stanowiskiem organu podatkowego, że prze-pisy ustawy o PIT wskazują, iż miejsce uzyskania dochodów z tytułu umo-wy o dzieło określa się, biorąc pod uwagę siedzibę zleceniodawcy dzieła. Jakstwierdził sąd, błędne jest też twierdzenie, że o opodatkowaniu decyduje to,że efekt usługi będzie wykorzystany w Polsce. WSA podkreślił, że zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy o PIT obowiązek podatko-wy nierezydentów powiązany został ściśle z uzyskiwaniem dochodów (przy-chodów) na terytorium naszego kraju. Przepis mówi np. o działalności wy-konywanej osobiście przez rezydenta na terytorium Polski lub działalnościgospodarczej prowadzonej także na terytorium naszego kraju. Chodzi więco miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źró-dło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Czynnością taką– jak stwierdził sąd – nie jest ani wypłata wynagrodzenia, ani wykorzystanieefektów zrealizowanej umowy, nieistotna jest też siedziba polskiego płatnika.A zatem tłumacze tekstów w opisanej sytuacji nie są opodatkowani w Polsce.Wyrok WSA w Krakowie z 10 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 327/11, nieprawomocny.Wydatki związane z nabyciem nieruchomości są kosztem TEZA: Za wydatek na nabycie przedmiotu aportu może być uznana wyłącz-nie cena zapłacona zbywcy powiększona o faktycznie poniesione koszty zwią-zane z nabyciem. Za wydatek na nabycie nie mogą być więc uznane wydatkina roboty remontowo-budowlane i związane z utrzymaniem nieruchomości.
 • 13. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.