1. INTRODUCCÍO2. OBJECTIUS3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES4. CONTINGUTS5. ÀREES POTENCIALS6. EDUCACIÓ EN VALORS7...
Benvingut/da al nostre treball! Pensem que la natura és essencial en la ...
CONTEXT DEL CENTREC.P. Alfonso Iniesta d’Educació Primària iInfantil a Banyeres de Mariola•Població d’uns 7000 habitantsap...
Reforçar els llaços de pertinença al poble OBJECTIUS valencià ...
CONTINGUTSCONCEPTUALS : PROCEDIMENTALS:Què sabem? Què sabem fer?Els animals, les ...
OBJECTIUS DE CADA ÀREA POTENCIAL EN LA NOSTRA UNITATCONEIXEMENT DEL MEDI MATEMÀTIQUESBloc 2. ciènc...
COMPETÈNCIES BÀSIQUES Autonomia i iniciativa persona...
AREES POTENCIALS PER A TREBALLAR Educació artística
QUÈ ENTENEM PER VALOR? EDUCACIÓ EN VALORSQUINS VALORS TREBALLEM ENESTA UNITAT DIDÀCTICA? Terme...
Activitats Agrupament Recursos materials Temporalització METODOLOGIA ...
1. LA VISITA DEL SENYOR JARDINER A L’HORT DE L’ESCOLA C Nom: Cognoms: ...
http://www.youtube.com/watch?v=PR3UCF4QGEw OLS MAC DONALD HAD A FARM ...
PROBLEMES POTES,PICS, ORELLES... QUANTS TENEN ELS ANIMALETS DE LA GRANJA?Nom: ...
E D ...
Dels animals que has vist i sobre les que estàs estudiant, quinafuncionalitat tenen? Quins son els productes resultants? ...
Després d’agafar els ous M ...
Continua i global, tenint en compte el progrés en elAVALUACIÓ conjunt de les àrees del currículumProgrés...
ATENCIÓ A LA DIVESITAT
BIBLIOGRAFIANormativa:-Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d’Educació.- Decret 111/2007, de 20 de Juliol, del Consell, pel...
Signat:
La granja
La granja
of 22

La granja

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La granja

 • 1. 1. INTRODUCCÍO2. OBJECTIUS3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES4. CONTINGUTS5. ÀREES POTENCIALS6. EDUCACIÓ EN VALORS7. METODOLOGIA8. ACTIVITATS9. MITJANS I RECURSOS10. AVALUACIÓ11. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT12. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES13. ANNEXOS
 • 2. Benvingut/da al nostre treball! Pensem que la natura és essencial en la nostra vida i hem de ser conscients de que cal cuidar-la per poder observar cada dia laEls animals desperten un gran bellesa que té, els aliments que ens dóna,...interès en els xiquets, pertant, la visita a una granjaescola, pot ser, a més d’unaactivitat motivadora, unaoportunitat per conèixer lescaracterístiques i funcionsd’animals, plantes i personesque hi ha en la granja, i fomentarla investigació per saber-nemés. El títol de la nostra unitat didàctica és “Anem a la granja escola” i com a la seua justificació, podem dir que el contacte amb la natura és indispensable per al desenvolupament del xiquet, junt amb la convivència amb altres éssers vius.
 • 3. CONTEXT DEL CENTREC.P. Alfonso Iniesta d’Educació Primària iInfantil a Banyeres de Mariola•Població d’uns 7000 habitantsaproximadament.•Industria tèxtil.•Poca població inmigrant entre l’alumnat.•Diversos programes lingüístics CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP Es tracta d’un grup de 25 xiquets de 6 anys. En la nostra classe trobem 4 immigrants, 2 sud-americans i 2 marroquins. El grup pertany a un primer curs del primer cicle d’educació primària. TEMPORALITZACIÓ Aquesta unitat didàctica la durem a terme entre el 7 de maig i el 24 de maig
 • 4. Reforçar els llaços de pertinença al poble OBJECTIUS valencià Desenvolupar les competències matemàtiquesConèixer i bàsiquesidentificarels principals Adquirir i desenvoluparelements de habilitats socials quel’entorn afavorisquen la participaciónatural en grup Conèixer i utilitzar el valencià i el castellà Conèixer i valorar els de manera animals i les plantes apropiada, tant a l’oral com a l’escrit Utilitzar les TIC per obtindre informació i utilitzar-les com a instrument per a aprendre
 • 5. CONTINGUTSCONCEPTUALS : PROCEDIMENTALS:Què sabem? Què sabem fer?Els animals, les Utilització de l’expressió oral per aplantes, els aliments parlar respecte als animals i la natura;que es produeixen... contacte directe amb el medi ambient; ompliment de documents on es tracten les diverses competències bàsiques enACTITUDINALS: relació a la unitat...Què sabem? Sabem estar?Companyerisme, respecte per la natura, acceptació de les normes dels jocsde la granja escola, acceptació i valoració dels animals, empatia...
 • 6. OBJECTIUS DE CADA ÀREA POTENCIAL EN LA NOSTRA UNITATCONEIXEMENT DEL MEDI MATEMÀTIQUESBloc 2. ciències. La Bloc 1. nombres i operacionsdiversitat dels sers vius.Bloc 4.persones, cultures iorganització social. EDUACIÓ ARTÍSTICA Bloc 1. observació i plàstica Bloc 2. expressió i creació plàsticaLLENGUA VALENCIANABloc 5. coneixement de lallengua LLENGUA EXTRANGERA (ANGLÉS)Bloc 6. la llengua com ainstrument d’aprenentatge Bloc 1. escoltar, parlar i conversar
 • 7. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Autonomia i iniciativa personalComunicaciólingüística matemàticaArtística i Per a aprendremusical a aprendre Tractament de la informació i competència digital Per a l’autonomia iSocial i iniciativa personalciutadana
 • 8. AREES POTENCIALS PER A TREBALLAR Educació artística
 • 9. QUÈ ENTENEM PER VALOR? EDUCACIÓ EN VALORSQUINS VALORS TREBALLEM ENESTA UNITAT DIDÀCTICA? Terme abstracte relatiu que es fomenta en creences i principis resultants de la Respecte i tolerància societat i tenen influència en la formació de l’individu, l’equilibri, la dinàmica... Companyerisme i solidaritat QUÈ SIGNIFICA EDUCAR EN VALORS? Autonomia Participar en un autèntic procés de desenvolupament i construcció social Amistat COM EDUCAR EN VALORS? Sociabilitat Els valors tenen una gran importància Generositat dins de l’Educació com a acció interna de l’individu. Esforç El principal objectiu és formar ciutadans i ciutadanes capaços d’assumir els Amabilitat reptes de la globalització, i compromesos en un món mes Etc. just, equitatiu i intercultural
 • 10. Activitats Agrupament Recursos materials Temporalització METODOLOGIA La visita del senyor Per a tothom. Ferramentes del 1 horaCom ensenyar per a que jardiner a l’hort de Fitxa individual camp per a collir les 30 minuts.els nostres alumnes l’escola! creïlles (guants,...) Fitxa de l’alumneaconsegueixin arribar alsobjectius proposats. Anem de visita a la Per a tothom però Roba còmoda 4 dies granja escola! també inclou Mantes activitats en les Roba interior quals es divideixen Material per a la en grups de 5, de higiene personal 10,... ... Mural de la granja Grups de 5 Tisores, pegament, 3 hores (pot ser PRINCIPIES PEDAGÒGICS persones retoladors, llapis,... flexiu) Importància de Old Mac Donald had Per a tothom i Projector cànon, 4 sessions d’una l’aprenentatge a farm! individual flashcards, fitxa de l’alumne. hora significatiu. Potes, pics, Individual Fitxa de l’alumne 30 minuts. El xiquet és el orelles,...Quantes subjecte actiu. tenen els animalets de la granja? Facilitar la interacció social Dominó de la granja! Per a tots Dominó 30 minuts. Teatre 2 hores Activitat de valencià 30 minuts.
 • 11. 1. LA VISITA DEL SENYOR JARDINER A L’HORT DE L’ESCOLA C Nom: Cognoms: O Curs: Data: N E 1. Com ha arreplegat les creïlles el jardiner? I X E 2. Com a plantat les tomaques? M E T 3. Fes un dibuix del treball que ha fet el jardiner. D E L M E D I 2. EXCURSIÓ A LA GRANJA ESCOLA
 • 12. http://www.youtube.com/watch?v=PR3UCF4QGEw OLS MAC DONALD HAD A FARM FLASHCARDS Old Mac Donald had a farm , E-I-E-I-O A And on his farm he had some ducks E-I-E-I-O With a quack, quack here, N And a quack, quack , there, Here a quack, there a quack, Everywhere a quack, quack, G Old Mac Donald has a farm, E-I-E-I-O L Old Mac Donald has a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some cows É E-I-E-I-O SCAT--------------- MEOWWCOW--------------MUUUUU With a moo, moo, hereDOG---------------WOOF WOOF And a moo, moo, thereBEE----------------ZZZZZZZZZCHICKEN----------KIKIRIKIIIII Here a moo, there a moo,DUCK--------------QUACK QUACK Everywhere a moo, mooHENS--------------CLUCK CLUCK Old Mac Donald had a afarmHORSE----------- HIIIIIIII HIIIIIPIG----------------OING OING E-I-E-I-O
 • 13. PROBLEMES POTES,PICS, ORELLES... QUANTS TENEN ELS ANIMALETS DE LA GRANJA?Nom: Cognoms: MCurs: Data: A 1. Hui he anat a passejar amb el meu gos, i m’he trobat amb el gos de la T meua veïna. Quantes potes hi ha en total entre els dos gossos? E 2. En el galliner de la meua tia Maria he contat 10 gallinetes, però no sé M quants pics tenen en total. Podries ajudar-me? À 3. Si veig un conill, una gallina, un gos i un gatet. Quantes orelles tenen en T total? I DOMINO Q 3+2 5 2 2-1 U E 2+2 4 1 1+1 S
 • 14. E D U C A C I ÓEl passeig de Lucy A RNarrador: Un dia de bon mati Lucy va anar a passejar al camp...(En l’escena apareix la xiqueta Lucy passejant pel camp) TGallina: Quiquiriquiquiii! Bon matí Í SLucy: Què és ixe soroll? Algú me’l pot dir? TXiquets de classe: És el gall! I C.... A
 • 15. Dels animals que has vist i sobre les que estàs estudiant, quinafuncionalitat tenen? Quins son els productes resultants? V VACA: llet, carn... CONILL: carn A PORC: menjar L GOS: acompanya i cuida les (cuixot, carn, e mbotit...) E ovelles, i li fa companyia al pastor N CCEREALS:farina, per a fer pa; GALLINES: Ous, carn... Iordi, per a fabricarcervesa; cereals peral desdejuni.... OVELLA: À llana
 • 16. Després d’agafar els ous M U LA GRANJA ESCOLA R AAnem a pegar una volta! Després de fer el paCONEIXEMENT DEL MEDI, VALENCIÀ, CASTELLÀ, ANGLÉS, EDUCACIÓ ARTISTICA L
 • 17. Continua i global, tenint en compte el progrés en elAVALUACIÓ conjunt de les àrees del currículumProgrés no adequat: reforç educatiu CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES ÀREES POTENCIALS CONEIXEMENT DEL MEDI MATEMÀTIQUES EDUCACIÓ ARTÍSTICA LLENGUA VALENCIANA LLENGUA EXTRANGERA (ANGLÉS) L’avaluació es realitzarà tant individualment com col·lectivament, als treballs en grup. A més dels continguts conceptuals, també s’avaluarà la participació en les classes i l’actitud davant de l’assignatura
 • 18. ATENCIÓ A LA DIVESITAT
 • 19. BIBLIOGRAFIANormativa:-Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d’Educació.- Decret 111/2007, de 20 de Juliol, del Consell, pel qual s’estableixel currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.- Reial Decret 1513/2006, de 29 de Desembre, pel qual s’estableixles competències bàsiques per a l’educació primàriaPàgines web:http://www.slideshare.net/oscarml/gua-prctica-de-educacin-en-valorespara-profesores-deprimaria-secundaria-y-esohttp://valoresdaviot2.blogspot.com.es/
 • 20. Signat: