© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՆ
2013
NASDAQ OMX-Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
 Ֆոնդային բորսայի և կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերի
100%-ի սեփականատերը 2008թ հունվարի 7-...
NASDAQ OMX-Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ
(նախկինում՝ Armex)
• Միակ ֆոնդային բորսան
Հայաստանում
• Բորսայական գործունե...
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ – ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼ
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիան տրամադրում է բորսայական, քլիրինգի և
վերջնահաշվարկի ու դեպոզիտա...
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ
Բորսայական գործունեություն
© Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
ԲՈՐՍԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
Բաժնետոմսեր
Կորպորատիվ
պարտատոմսեր
- Հիմնական ցուցակ (A)
- Հիմնական ցուցակ (Abond)
- Երկրորդային ...
ԲՈՐՍԱՅԱԿԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ԸՍՏ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ
ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ, 2013 Կ1
94.41%
Վարկային ռեսուրսների շուկա
Արտարժույթի շուկա
0.1...
ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2008-2013 Կ1
(ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ)
1600
300
1400
254
250
1200
200
1000
150
800
1,...
ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻԶԱՑԻԱ, 2008-2013 Կ1 (ՄԼՆ
ԴՐԱՄ)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
63,168
52,621
53,847
20...
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ
ԾԱՎԱԼԸ, 2008-2013 Կ1 (ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ)
12,000
800
719
700
10,000
600
8,000
6...
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ,
2008-2013 Կ1 (ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ)
6,000
500
460
450
5,000
400
350
4,000
30...
ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2009-2013 Կ1 (ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ)
6,000
95
100
90
5,000
80
66
4,000
70
58
60
50
3,000
5,093
2,0...
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ,
2010-2013 Կ1 (ՄԼՐԴ ՀՀ ԴՐԱՄ)
7000
8,000
6,698
6000
7,000
5,839
6,000
...
ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2008-2013 Կ1(ՄԼՆ
ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)
1,200
10,000
8,993
9,000
1,000
8,000
6,235
800
6...
ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱՅՈՒՄ
• Առևտրային համակարգ - Armex Plaza (հիմնված RTS Plaza 9.6)
• Երկկողմանի անընդհատ աճուր...
ՔԼԻՐԻՆԳ ՈՒ ՎԵՐՋՆԱՀԱՇՎԱՐԿ
• Քլիրինգի և վերջնահաշվարկի սպասարկում:
- Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա`
կորպորատիվ արժեթղթեր...
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ
Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիա
© Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ
Քլիրինգ և
վերջնահաշվարկ
Ռեեստրի
վարում
 Բորսայական գործարքներ –
T+0 (net)
 Արժեթղթ...
ՇՈՒԿԱՅԻ ՆՈՐ ՄՈԴԵԼ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ
 Կենտրոնացված պահառություն և ռեեստրավարում
 Շուկայի նոր միջնորդներ. հաշվի օպերատոր...
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ:
AMPIS ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կենսաթոշակային հաշիվների
ռեեստր
Կենսաթոշակային ֆոնդերի
կենտր...
ՆՕԱ և ՀԿԴ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - 2013-2015
Արժութային
սպոպերի
առևտրի
մեխանիզմի
ներդրում
Bloomberg, Reuters
տեղեկատ...
© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
of 22

NASDAQ OMX ARMENIA's "Open Doors Day 2013"

Presentation delivered at NASDAQ OMX ARMENIA's "Open Doors Day 2013" (in Armenian)
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NASDAQ OMX ARMENIA's "Open Doors Day 2013"

 • 1. © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՆ 2013
 • 2. NASDAQ OMX-Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  Ֆոնդային բորսայի և կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերի 100%-ի սեփականատերը 2008թ հունվարի 7-ից  Ինտեգրված բիզնես մոդելի կիառում. ֆոնդային բորսա և դեպոզիտարիա  Միջազգային լավագույն փորձի կիրառում  Նոր ծառայությունների ներդրում  Ծառայությունների մատուցման որակի շարունակական բարձրացում  Ներքին գործընթացների ավտոմատացման աստիճանի բարձրացում  Գործառույթների և աշխատակազմի արդյունավետ կազմակերպում. 25 աշխատակից, համատեղ ստորաբաժանումներ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
 • 3. NASDAQ OMX-Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ (նախկինում՝ Armex) • Միակ ֆոնդային բորսան Հայաստանում • Բորսայական գործունեության կազմակերպում 2001թ-ից • Էլեկտրոնային առևտրային համակարգ, առևտրի սպասարկում տարաբնույթ ֆինանսական գործիքներով Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա (ՀԿԴ) • Կենտրոնացված ռեեստրավարման և պահառության ծառայությունների մատուցում 1999թ-ից • Ավելի քան 1,900 ընկերությունների ռեեստրների վարում • Ավելի քան 178,000 արժեթղթերի հաշիվների սպասարկում © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Armenia • Համաշխարհային առաջատար ապրանքանիշ • Ոլորտի բարձր չափանիշներին համապատասխան ծառայություններ • Բորսայական շուկաների աճ և զարգացում • Գործառնությունների թափանցիկություն • Կայունության և հաջողության գրավականի համբավ
 • 4. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ – ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիան տրամադրում է բորսայական, քլիրինգի և վերջնահաշվարկի ու դեպոզիտար ծառայություններ հայաստանյան շուկայում Front office • <ծառայություններ չեն մատուցվում, սակայն ակտիվ համագործակցություն է տարվում մասնակիցների հետ> ՆՕԱ • Բորսայական օպերատոր •Բաժնետոմսեր •Պարտատոմսեր •Ռեպո •Արտարժույթ •Վարկային ռեսուրսներ •Աճուրդներ ՀԿԴ • Քլիրինգ և վերջնահաշվարկ • Ռեեստրավարման և պահառության ծառայություններ • Կենսաթոշակային հաշիվների սպասարկում (նախատեսվում է 2014թ-ից) Back office • <ծառայություններ չեն մատուցվում, սակայն ակտիվ համագործակցություն է տարվում մասնակիցների հետ> ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի և ՀԿԴ-ի կանոններն արտացոլում են NASDAQ OMXի ստանդարտներն ու փորձը © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
 • 5. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ Բորսայական գործունեություն © Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
 • 6. ԲՈՐՍԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Բաժնետոմսեր Կորպորատիվ պարտատոմսեր - Հիմնական ցուցակ (A) - Հիմնական ցուցակ (Abond) - Երկրորդային ցուցակ (B) - Երկրորդային ցուցակ (Bbond) - Ազատ շուկա (C) - Ազատ շուկա (Cbond) Ռեպո - Ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր - Առևտուր առանց ցուցակման Աճուրդներ Արտարժույթ - USD և EUR Մասնակիցներ – բանկեր և ներդրումային կազմակերպություններ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Պետական և ՀՀ ԿԲ պարտատոմսեր Վարկային միջոցներ - Օվերնայթ - 1 և 7 օրական
 • 7. ԲՈՐՍԱՅԱԿԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ԸՍՏ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ, 2013 Կ1 94.41% Վարկային ռեսուրսների շուկա Արտարժույթի շուկա 0.13% 3.72% © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Այլ շուկաներ
 • 8. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2008-2013 Կ1 (ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ) 1600 300 1400 254 250 1200 200 1000 150 800 1,418 600 400 200 0 100 75 41 46 262 2008 98 27 2009 128 2010 Գործ. ծավալ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 413 200 2011 2012 Գործ. քանակ 50 24 2013 H1 0
 • 9. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻԶԱՑԻԱ, 2008-2013 Կ1 (ՄԼՆ ԴՐԱՄ) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 63,168 52,621 53,847 2010 2011 53,333 20,000 10,000 0  Կապիտալիզացիա © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 2012 Գծային կապիտալիզացիա  2013 H1 ՀՀ
 • 10. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2008-2013 Կ1 (ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ) 12,000 800 719 700 10,000 600 8,000 6,000 500 400 329 300 4,000 133 2,000 200 91 33 0 2,246 10,546 2,856 709 2008 2009 2010 2011 Գործ. ծավալ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Գործ. քանակ 513 2012 52 1,016 2013 H1 100 0
 • 11. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2008-2013 Կ1 (ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ) 6,000 500 460 450 5,000 400 350 4,000 300 249 3,000 250 191 200 2,000 1,000 150 115 82 81 100 50 0 1,662 2,379 5,620 5,374 4,183 2,073 2008 2009 2010 2011 2012 2013 H1 Գործ. ծավալ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Գործ. քանակ 0
 • 12. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2009-2013 Կ1 (ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ) 6,000 95 100 90 5,000 80 66 4,000 70 58 60 50 3,000 5,093 2,000 40 3,770 30 18 2,051 1,000 0 20 6 424 2009 2010 2011 Գործ. ծավալ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 372 2012 2013 H1 Գործ. քանակ 10 0
 • 13. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2010-2013 Կ1 (ՄԼՐԴ ՀՀ ԴՐԱՄ) 7000 8,000 6,698 6000 7,000 5,839 6,000 5000 5,000 4000 4,000 3000 2000 6,088 1,743 0 1,720 2,734 1000 3,000 3,437 576 2010 2011 Գործ. ծավալ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 2012 Գործ. քանակ 2013 H1 2,000 1,000 0
 • 14. ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, 2008-2013 Կ1(ՄԼՆ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ) 1,200 10,000 8,993 9,000 1,000 8,000 6,235 800 600 1,106 7,000 6,464 5,680 6,000 5,232 5,000 1,079 4,000 400 754 760 754 2,033 200 0 328 2008 2009 2010 Գործ. ծավալ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 2011 2012 Գործ. քանակ 2013 H1 3,000 2,000 1,000 0
 • 15. ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱՅՈՒՄ • Առևտրային համակարգ - Armex Plaza (հիմնված RTS Plaza 9.6) • Երկկողմանի անընդհատ աճուրդ, հայտերի բավարարման ավտոմատ համակարգ • Բորսայի անդամները և առևտրի մասնակիցները բորսայական գործառնությունները կատարում են հեռացված տերմինալների միջոցով, որոնք տեղադրված են իրենց գրասենյակներում Առևտրային ժամեր(ժամային գոտի: UTC+4) Նախաառևտրային նստաշրջան:10.50-10.59 Բացման աճուրդ: 11.00 Առևտրային նստաշրջան: 11.00 – 14.59 Բաժնետոմսեր, կորպ. և պետ. պարտատոմսեր Ռեպո -Ժամկետային վարկային ռեսուրսներ: 11.00 – 12.59 Հետառևտրային նստաշրջան: 15.00-15.04 -Ժամկետային վարկային ռեսուրսներ: 13.00 – 13.09 © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Արտարժույթ, վարկային ռեսուրսներ
 • 16. ՔԼԻՐԻՆԳ ՈՒ ՎԵՐՋՆԱՀԱՇՎԱՐԿ • Քլիրինգի և վերջնահաշվարկի սպասարկում: - Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա` կորպորատիվ արժեթղթերի համար - ՀՀ կենտրոնական բանկ` պետական ու ՀՀ ԿԲ պարտատոմսերի, վարկային ռեսուրսների և արտարժույթի վերջնահաշվարկ (քլիրինգն իրականացվում է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի կողմից) • Վերջնահաշվարկ: T+0, ամբողջական նախնական դեպոնացում • Պահառու: Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
 • 17. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա © Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
 • 18. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ Քլիրինգ և վերջնահաշվարկ Ռեեստրի վարում  Բորսայական գործարքներ – T+0 (net)  Արժեթղթերի տեղաբաշխում  Հաշիվների բացում  Կորպորատիվ գործունեություն  Արժեթղթերի փոխանցում (FoP, DvP)  ISIN-ների տրամադրում  Արտաբորսայական գործարքներ – T+3 (gross)  Արժեթղթերի արգելադրում (գրավադրում)  Տեղեկատվության տրամադրում Կենսաթոշակային համակարգի սպասարկում Կենտրոնացված պահառու  AMPIS համակարգի ներդրում  AMPIS գործառնությունների սպասարկում © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.  Տեղեկատվության տրամադրում
 • 19. ՇՈՒԿԱՅԻ ՆՈՐ ՄՈԴԵԼ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ  Կենտրոնացված պահառություն և ռեեստրավարում  Շուկայի նոր միջնորդներ. հաշվի օպերատորներ  Նոր բիզնես հնարավորություն շուկայի մասնակիցների համար  Ամբողջական ծառայություններ բանկերի համար  Դեպոզիտար ծառայությունների հասանելիություն մարզերում  Նորագույն տեխնոլոգիաներ  Արդյունավետ գործառույթներ և գործառնություններ  Ենթակառուցվածքների միավորման նոր հնարավորություններ © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.
 • 20. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ: AMPIS ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Կենսաթոշակային հաշիվների ռեեստր Կենսաթոշակային ֆոնդերի կենտրոնացված պահառություն Կենսաթոշակային հաշիվների  Տեղական ակտիվների բացում և գրանցում Կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկում և մարում Ֆոնդերի փայերի փոխանակում Կենսաթոշակների վճարում Տեղեկատվության տրամադրում © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. պահառություն Օտարերկրյա ակտիվների պահառություն գոբալ պահառուի միջոցով
 • 21. ՆՕԱ և ՀԿԴ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - 2013-2015 Արժութային սպոպերի առևտրի մեխանիզմի ներդրում Bloomberg, Reuters տեղեկատվական համակարգերում Հայաստանի էջի ստեղծում ՊՊ ենթապահառություն Ածանցյալների շուկա Ինտերնետային կայքի հիմքով առևտրային մեխանիզմի ներդրում 2014 2013 DEPEND համակարգ ի ներդրում Genium INET համակարգի ներդրում. աճուրդներ Անդրսահմանյան գործառնությունների վերջնահաշվարկի սպասարկում. Clearstream, Euroclear, НРД Կենսաթոշակային համակարգի սպասարկում. AMPIS համակարգ Համապատասխանեցում IOSCO պահանջներին ISO 27000 խմբի ստանդարտների ներդրում © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Ինտերնետ թրեյդինգ 2015-ից հետո Genium INET համակարգի միջոցով կորպորատիվ արժեթղթերի և պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայի կազմակերպում. T+n վերջնահաշվարկ Բորսայական առևտրի միջազգային ինտեգրացիա. Միջնորդ մասնակիցներ
 • 22. © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ