DIN ? HA
9MEH« 9 E æ SVAKI DAN s osma-I. g 065
RED: KOMANDAN- Da KOGA TO VI- UFRKOS SEDOËJ
TE/ KONIANDAN DIMP STAROG BRADI. DO...
A ŠTA vI RADI~ V 2A ONO ŠTO 'raz-
TE”. TAKO DALEKO BA DA URADIMI
oD FORT DNTAIaI- NIJE MI POTREB-
DA? SAMI sTI: ... -.= ...
.NARAVNOJADNI KORNELI-
: Ius NIJE Mu OSTAVIO
. SVOŽIE INIANËJE NEGO
NEŠTO DRUGO.
AL| ... NE UPRAVO ME3E ›
SHVATAM. ..ON ...
max/ Ag : IE _I 'JOŠ NIKOGA NISI Vl- -
Go-roymu 3, . DEO, DŽOBSONE?
PITANDU
'JEDNOG DAN A ` ŠTA ĆETE LlČlNFrbFiČE?
...
9 IcAo DA NA SVETU POSTOJI `
NEKO I<o BI MOGAO DA ODEI~
JE VAKVO NASLEDSTVO. I
DO l c' , I TO BRZO/ NA
LOST. ..
A ŠTA M...
ED
'V KANUBAH. .. sm ViŠE _
nuzno oo ve
o TOME; SVE MI : :s MANJE
345m0 STA BI 'ro MOGLO DA
sansu SVAKOM SLUČAUU:
TO...
TREBALD s: 0A G1_-
'JETE NENSLDNA
' KAZE nA 51 KONlAN -
DANT MARK MOGAO '
DA osvovr sve
. .A vx STE 'onussv-
mm p...
TAD FROKLETI KOMANDANT ZALDUBlLA se u NJEGA
MARK. ' NE SAMO DA DOLAZI 0A. JOS PRE NEGO STO 0A
uzME KANUBAHmN : IE uR0zNA...
.. TEŠKO TEBIABLEDOLIKI, 'E150 IM 0A NE A
ONI su OPASNI 1<A0A . SE 000120 RUKE NA
: JAKO RAZLDUTE. MENE, INAČE. ..
...
:SGAO sA ' T "°'ľ" VEĆ*: 35'” 1 o „ 1;
. D0 VODOPA- o '
' BIILO BOLJE DA › ,
v Ass zAusrAwm „ - -1 „
s 10A VODCPAD ...
NE1<0 'JE UD1cOM FO-
KUŠAO 0A DONVAT1
MAEKOVU TORBU.
NEMOJ DA 1 PLICASr
BLEDOL11<1 . NEMAM
LOŠE NAMEEEJDCŠAO
sAM ...
A1<0.s1 GLADAN/ SEDI r a4 U „Na _qggg, g,'pgm
"JWJMA “RA” _ 5111/1110 51 'n 5 : TËALËË/ ?ząšągqíe
1 . Es
"(3
: „.
, _ ...
J
U ,
i 'na
- › v' V
. __ _a `^
` /
a?
-2. 1a
t' ` j
a
BESTRAGA/ 01/1 DOLE "
AK* BAŠ SE NE s „
` 'K
. š.
ALI PRE
NEGO ŠTO U „
JE1ND1JA- . '
-NAc 500m "k u
DA_ SKOCI -
MANDAN- "
2051111511.. zA VAŠU 3112022000 Q »OSMEHN z...
' ' MISLIM DA sMo 11-1 _
-. SAVLADÄLI. GLE KA" _ _ _ L mMUGUISADA Bt _
. ~ ' ' ! VODA ZENA E1LA u-
DOVICA ; KOMANDA...
l 3A TREBA DA ZA- mmm SAM 'ro Lmmm.
» HVALIM VAMA: MANDANTE MARK. DA zm-
~ % 'rs smo KAKO _SA
se: UPLAŠIO KADA
sAM ...
HATJDE» VRATI m: 'DA VRATIMPALI. .. . vinu W
'JA NISAM. .. VRDAŠ. POZNA- KOD MENE 'JE_NU
? EM TE VRLO MI JASNOKAKO ...
"SMIELSEL/ STA- i
mJA NEMAM
POUMA O ČEMU
ŠTA STE REKLI? -
NASLE msn/ o.:
»Awvx KOMANDANTE IDEM 0A ? JO-
MARK; ŠTA v: ...
u "ËEWUU/
O NUI SE U
_ SAMOMWV. KIŠA PADA! ? I
TREBNO 'JE DA `ľR^V^ W575«
VETAE. HLAD-
ZNAM VEC' sTA...
DA Ll 'JE l
ONA PEVAF
DAIU PRAVU STE.
MEĐUTIM; ČINUEN ! CA
? E DAđ/ ąHE OVA. PES/ HA
NAKON NEKOLIK ČASOVA. ..
KIŠA P...
'AKO noćna: NEŠTO -vAsAM K0- m; STA VAM 35,92;-
DA Kupms. [L1 pRo_ mANgAN-r KOMANDANT JATELDU? ZAŠTO SU
: menu SAM 3A....
„ 3,1!' li? " . _ I
ALI ene : s on»
AEABELA?
uAtxzAo, NAS smo ov: :
uuæmxo 07mm. ` TO mE NE ENE-
. › A on : g 75mm....
UVREDAPIOPOV smo SAM .
vnoeo PRE DVA MESECA u
ORISKANlCJmPOBEGPO SAM
0D 'JEDNOG LOPOVA KD? ! SE
ZVAO EEŠETKA. TO SI TI....
ZAR l 901250 POSLO~
VA Koa: vAs ocem-
: :u v: eTovsTs Tu ass-rxAeA;
ŠKRŠTENIH RUKU?
? ZAR NssTE-"Cuu ...
OTERALA ME' JE DA
BI MOGLA DA SE U-
DVARA KOMANDAN “
TU MARKU. BES" ' `
PDGLEDAU. .. ama
'JE sAM èAcvu.
...
UA POLO/ N KOSTIP
MENI? NAvHA. ' KOJE
"IÄJP DA NlSTE VII .
DŽOBSONEJ' -
2A TO VREME. .. _
MOJA OGRLICAmGDE
JE NESTALA...
KD ce zNATI- ` ? A 'J oI-I, KAKO su mm
KAKO JE "DO- nur. : 'JAKE. ..L. . I
DA vAs_ zAmo-
LIm DA mI us
„ SPELA OVA-
...
HAUDEMO; ALbZAŠTO 17A DA
REŠETKO/ é IDE/ WP MENI ŽJEOV~
. * DE SASVlM LEPO.
ALI ZAŠTO V' MALO 'HOČU DA sE'
AHOČETE DA...
DVA PlVAmLl ' '
: a HLADNO? š
DA 15/750 LXFECALI
VELI U RIBUIKAO`
MAMAC, AUPOTREB-
LZJAVAMO M
'ZNAŠ u KOLIKO
, sLusAM...
AKO 01-: TAKO/ ONDA mi:
PuSTlTE I ODMAH đu
lZBACiČu TE/ NE sam«,
ALI PRE TOGA cu m
, ' 4;(
DA ODEM.
...
Cuo SAM DA SE NEKO HUALIO KAKO
CE m1 RAZ BITTNOSuEADOZNAO sAm
mn 0A VIDI/ VX KAKO CES'
v. TOJJRAUITL A
N...
_ 'Žiug
r . t I v I 7 `
J sro mu &RO/ HO 0m MISE 0A vec:
1._ _ _ . '~: _., DEREK CE mu LO Cuvam KAKO mu-...
PAzrremN s DIŽE. '
OPET eslco-
cm NA VAS. ' A.
geszekzxe PONOVO HTEälJ 0ALse A
ODJGNEI NASTAVI 'ru »A 1 _
KRAUNJe VREm...
A SADA, POSLAVJMO ALMTA SIGURNO si E ` Amo NSEGA. Ne~
'ru poseupnuumALgr A A UKRAO 0D NEKO~ 'JLVALDDAz 5A-
NEMA NDVCA m...
I m su ONhSTO m: : ' V › ZNAŠ: 0A je OVOGA
GROMOVA/ ŽIVI su : » _ . PUTA : OŠEREK PRO
Ofgląne VAS . .. L l OVA?...
NE0D me
ZAISTA. MORATE sE
ačexuae vaš
i ODMAH PRESVUĆ: t
' 000:: : NEŠTO Novo . .
POKVASIĆETE E,
ARAaeLAsAv sAm O
"...
ľZNENADA "JE "HAK NALET
VETRA OTVOPJO PQľWOËm
'Dó-Ëofš-Au : s mn.
51x55 KUPILO mno-
eo ORUŽJAA/ AS 0-
TAc ne: ZAISTA 5...
I ' KANUBAII-IMDIDA-
WIANT 'JE INE;
I-EVO_ KO “JE UKRAO' "
' DDA MANT. OVA7
LOPOV. '
BESTPAGA/ KO u a A. ,
JE UZEO...
@ľlíggf
: --- -: '“'
Neće: STIČI DALEKO. uzmm: NECE moć! DA GA
UHVATI PO UVAK"
vom vas/ new,
ľlI
që DA MISLIM us...
“~ - AKO aa NIKO m: : VlDEO/ BIĆE
TEŠKO DA UTVRDIM Kom/ In Pu-
TEM je POBEGAO. K0 a: mo-
GAO DA OTKRDE m5- i
GOVEŠTRAGO...
KAŽETE DA STE DAJJDMAH = U ZOKU-n
mu ZAUZVIZAT 6A JE Pom-
DALI č NUO u voou
I VELIKIM 2A-
ZAR već Ivan-z;
KDMANDANTE . ...
mn mmm A _. %` AEABELzSTA
- VAS PCI/ EDE; _ _ _ {ŽETETIIJEADIM
ARABELAAËŠË- „
KAUTE/ VRA- x
š@
»USNIEH« ZA V
a»
SADA / VII VIŠE NE MOŽETE
'ZABRANITI DA POĐEM S VA~
MA. NE BISTE MOGLI VISE.
DA GUBITE VREME. Z
POVA I NI; ZNAM...
HOCEŠ LI MI SADA
DATI I/ ATE ENE VODE,
BLEDOLIKIP " l
'JA sAM PONEŠTO
UCINIO 2A NCJUMILI
ONA ZAITË' NE MA-
...
ZNAŠ u @ne : :s sAm? 'ro zmön DA_. me st_ : :oš Tu. - AKO nećeš. .
sPuSTA sa NIZ zenu ON SADA me mo: : NAROD
KAKO a: u...
ovi TRAGOVl su ? ASND
TUDA 'JE NEKO PROSAG.
' GOTOVO SAM SlGURAN DA
: IE To BIO REŠEITKA
v;
: Y 1,“ V
_ v 7
2 ` _ ; S...
OSAVEŠYAVA s: NAROD u
sumi. .. DA ZAUSTAVI ovovlcu
BLEüoLtKlH. .. m;
I ×` « ` `
I
ji' „ _ _(
u' u . r ' -
. a z __
24...
NAKON NEKOLIKO čAsovA. ..
'METĆDVEK je: UPRAVO
, ANDANT MAK. '
JEDAN VEKI. ..
W JEDNA ENA.
i MFF**...
KIŠA rAoAgrreAvA RA*-
STEmVETAR DUVA. .
A RECITE MI 0A u E
g/ ËGA SMEITATI AKO
m@
. M A
...
KxšA PADAJFRA- SKLONILI su NAM SE' s vn0r~
vA RASTE. .. > á KA; NEGDE su MEĐU DRVEĆËM.
7 A IPAK CE „gora/ m DA IDU DALDE
...
"i
g ; v _
„
W
: í 'ar
j' , i
A;
CDTVORITE VATRU K `
AH . /
. v, PUCA'JLL„VlĆU. .. TEŠKO_ '
v mamu MARK MI_ : se 25-»
' * . m0 DA osnwsm...
nisu su MENE 0A ISKO
RISTE KAo MAMPC DA BI
UHVATILI vAs, KoMAN
DANTE MARK. 93;;
ZAISTA ? E BILA PRAVA S...
TAKO 'JErJA NISAM uzeo vIDEćEMmsA-
KANUBAH/ 'JA GA ČAK Nl- , DA IDEMO.
SAM NI VIDEO . TAKO 'JE
KAO ŠTO KAŽEM.
BILO BI ...
MEKA SAMO DEVOZJKA OsTANE ŽIVA. ' UH. ..`3_EDNOM smo VEC' PO-
ONA MI 'JE POTR BN/ -LPREOSTALU KUSALI DA NAPADNEMOTOG
DVO...
' ARABELA; GDE . SI OzDA ZNAŠ ŠT
BILAPBIO sAM 'ro- sAM . SVE PREZI-
LIKD ŽABRlNUT.
IKA...
HTEO SAM DA OPITAM
GDE 7E^ KANUBAH AKO
NIJE KOD NUEGA?
ALLAKO KANU- ZAR JOŠ NrSTE-UVERE. -
. BAH NIJE KOD NI DA sAM NEVI...
LIHMNE VIDIM JE V OVO JE NJENO
sE. I<uDA LI JE MOGLA PERJE NA
, "r OTIČI? „„›
. 'wv`›~' 4"»
i~ ; , I.
«Ägąüä my; 5...
A UKRATKO Radimo, NE -
PREOSTAŽJE m: onzueo
usao DA SE ODREKNEM ZAŠTO
TI 'JE ON wx-
'ŽANP SADA'
i POĆI đu s
TOBOM , N...
<2-
ZELEO 5m DA VAM og, ŠTA u STO MU GRC/ NOVA. ' MOŽDA BIH
po @N „A l, N MOGAO DA Mu POMOGNEM. PA-
mŠALoŽ/ vèa} A MEL...
AKO JE ČAmAc SPREMAN/
SAVEFUUEJ“ VAM DA ss
MESA lzôuBiTE. '
ä
ZAR NISTE HTELI DA DE SE
OSLOBODITE...
MORA SE 0D NEĆE-
_IDEŠ u Por
NEKOLIKO / VIILIJA DALUË I
SADA. .. IDEM. .. BILO
MI ? E LEPO OVIH NE
KOLIKO DANA . SA VA...
SAM vAs sPAsAo I I "
VENČANJAzA v: . .
NIKADA sE NE BIH
SETIO POTPE-
UH. .. PožELEo
sAm DA l movA
PAMELA won Dl-
UAMA...
alwoahmhm
rokonvalescvnľlm
-v . íostavlmmo na A' _›_, ._
1,700 g? se» ako u vata] proda . . `
! PUK . -'- : maw...
Na Ka - KM - ZS 362
Na Ka - KM - ZS 362
of 67

Na Ka - KM - ZS 362

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na Ka - KM - ZS 362

 • 1. DIN ? HA
 • 2. 9MEH« 9 E æ SVAKI DAN s osma-I. g 065 RED: KOMANDAN- Da KOGA TO VI- UFRKOS SEDOËJ TE/ KONIANDAN DIMP STAROG BRADI. DOS ! ZELE- ` 'TE MARK. ' ~ OM DATE ODLICNO! ' A 3 _A l * DOMINIK.
 • 3. A ŠTA vI RADI~ V 2A ONO ŠTO 'raz- TE”. TAKO DALEKO BA DA URADIMI oD FORT DNTAIaI- NIJE MI POTREB- DA? SAMI sTI: ... -.= , NA „vonsm u „ 1,: : „ PITANUL] : Is v I<AI<o će: BITI 'zALosNo KADA ' CJEDNOGA DANA BUDEM -MD- KAO DA NATAKNEM NAOČAEI - ' KAKO BIH RAZ- I _, IKDI/ Ao LosA 9 oæA : IA NISAM POTREBNO 35 ; AMD DA SE 'ZNAO DA ! MÄTE 30- KODBINE RADI ”Qggäľäšè/ *EËË* 601,5, 'Ëšè-_Ëäąäš I SE o KORNELEIU' smo DEDA. " I Č“ u PIzAvu STE. NI Iz ČEGA PDDIGAD : II: svoja IMANJE. MORAO : E MNOGO DA RADI I I DA sI-: ODRICELUVEK 35 31o m« ČAN/ IsPLACIvAD ŽIE NA VREME ono S10 ZAISTA ? E PRE NE- 305 IzID CESTIT. KOLIKO DANA SAM MU PRODAO svom ~I<Ia2NA. sAzmAo
 • 4. .NARAVNOJADNI KORNELI- : Ius NIJE Mu OSTAVIO . SVOŽIE INIANËJE NEGO NEŠTO DRUGO. AL| ... NE UPRAVO ME3E › SHVATAM. ..ON IMA NUEGOV sIN ms» sINA. SADA BI SIN MOM FOZVAO u TREBALO DA PRE- SVOJU KUĆU. UZME INASLEDSTVO/ . ›~ , v' 'I 'A a I! . -o , i 9"' 959,1.. NASLEUSTVU KCRNE' LszIusA FICAzALIŠM uz. ..? o 10m5 NE_- KANUBAH. .. I<A. ..I<ANLIDAII› DA u VAM 'TD IME sro MU Losomz NEŠTO KAZUDE) NE» NIŠTA INE' DOMINIK?
 • 5. max/ Ag : IE _I 'JOŠ NIKOGA NISI Vl- - Go-roymu 3, . DEO, DŽOBSONE? PITANDU 'JEDNOG DAN A ` ŠTA ĆETE LlČlNFrbFiČE? MI ooNETI 12 Ku- BRUNILDA ? E GRABDIVICA CE sI/ E STO SDA. ,I KAO ! SVE DRUGE svRAKEmA I a ARABELA "JE TAKO- VOLI. U _ AS
 • 6. 9 IcAo DA NA SVETU POSTOJI ` NEKO I<o BI MOGAO DA ODEI~ JE VAKVO NASLEDSTVO. I DO l c' , I TO BRZO/ NA LOST. .. A ŠTA MIsLITE AKO _ . sE KOMANDANT HA-HA-HA. ' MARK NE POJAVI, - PA ; TA oN- NLO NE DODE ALLVI STE 'ZA- I<ONsI<I NAsLED NIcuA NE KO- MANOANT-NIANK. ZAŠTO EI ON TRE- a BALO DA DOBI- JE KANLIBAH? IITED SI`DA KAŽE " DA JE MOJ OTAc TEEEALO DA OSTA- vI svE AEAEELI I , NARAVNO . DAQErDOZVO- LITE MI DA KAZEM-KOR- NELDLJS POORESIO. IMAO “JE SAMO JEDNOG sI» SEECEI KOMANDAN- I NA RUČKU DO VIĐE-
 • 7. ED 'V KANUBAH. .. sm ViŠE _ nuzno oo ve o TOME; SVE MI : :s MANJE 345m0 STA BI 'ro MOGLO DA sansu SVAKOM SLUČAUU: TOĆU DOPADAP / PA 'ro : :sm/ EK sro ` MOJ SAN. ' 010550- PRIJATELJ? ARABELAIDA sm_ 'ZE- 01m0 PRISTA- NEM STE ZAISTA - - LEO DA VAM BUEM 'JALO uz Mmuž DI VAN PRUATEID. š : Ž ; Ag ALDNA žALoçr, pggmg. ' NENSI KVIN GA : u: upo- NO : s “ZA 10m5 sm ZNALA PROLETDS u os- » STIGLA DA 75 : A 'DEM 7 „ š: vec-zu : me MOGLA PRE NEGO ŠTO o, T_ oavotnuo DA GA STIGNE KO`-. ›2e „ f
 • 8. TREBALD s: 0A G1_- 'JETE NENSLDNA ' KAZE nA 51 KONlAN - DANT MARK MOGAO ' DA osvovr sve . .A vx STE 'onussv- mm pm pon/ usa. : . ..ŽABLUDA/ KOMANDANT MARK CE DOG OUAMO DA BI ODNEO KANUBAH KO- Žll PRIPADA VAMA. . 0/-73 x A o TOME. ' ~. ` 57A ME s: TIČE KANUBAH 33012411 MENE; A- a sv: : OSTALO? 7A vAs RAEELA. 'JA sm mea ' VOLIMHARABELA. . 0A SE 025mm A- - HOCËTE REĆI 0A ME MRZľľE? . 5nd; MEM su: MI , VREME SA. _ SAMO PKDATELJNECU spam suo- l, VIŠE 0A RAZGOVARAMO : :u cgvgnu s 010m5 r HA mu. g I ' ~ - HO DA BU-u' g V 1 `, `-. ": . .t i. R: ) &Tal . . i / u v „„. »:. ,.. i SVAKO JUTRO s »usmenom« g JEDAN . .usmena ZA sve
 • 9. TAD FROKLETI KOMANDANT ZALDUBlLA se u NJEGA MARK. ' NE SAMO DA DOLAZI 0A. JOS PRE NEGO STO 0A uzME KANUBAHmN : IE uR0zNALA. :JA. ..': ›A 0o SAMO 0A GA li? ? . . -v sm ARABELA NE . - ; r ' : NEMOJ TAKO 0A KA owa- KAŠSA MNOM«OBE 0st 10x@ Lan'. . MI VATRENI. ] V? ! NCLAKO N DA axäĆ BLEDOLIKOD SKVO. MNOGO SE 00- PADA KEZNOJAR NE? SADA 'n MENI 0A*: ONO 91051 MI ' šrAoNuAëzrss-tr. će: SE 0A sAM STAR ALI ONI su ËËGODlTl AKO SE NALOu- MLADI _r sNAžNnoNl su uz ćnš? GOVORI. ' MENELA AKO ss ONI NA- „Osmem zA vAsu nAzoNbnu : _»OSMEHa _ZA sVANOO
 • 10. .. TEŠKO TEBIABLEDOLIKI, 'E150 IM 0A NE A ONI su OPASNI 1<A0A . SE 000120 RUKE NA : JAKO RAZLDUTE. MENE, INAČE. .. 515110 SAM : SE NECEG: D051- ĆEŠ DVA PUTA 'TOLlKO VAT ENE VODE KOUKO SAM Tl OBE A0 AKO M1 UCIN1Š NEŠTO. REKAO SIKDA su V 5100 BI 'BOUJE OPASNI KADA SE 12A*z~ DA TO NE 055115' LDUTE. ..? 1- DA BISTE NA svom 1<0~ ~. svE uc1N1L1? V UKRATKO du 'n ` 007/3514111. sLuS/ D '” DOBKGOOO ZATO VREME NA RECL. , a U _N đ/ ?urt/ ;xiq/ F ov_ V “ 1 - 'E10 SVAKĐ JUTRO S »OSMEHOM« . JEDAN »OSMEH« ZA SVE
 • 11. :SGAO sA ' T "°'ľ" VEĆ*: 35'” 1 o „ 1; . D0 VODOPA- o ' ' BIILO BOLJE DA › , v Ass zAusrAwm „ - -1 „ s 10A VODCPAD w VO( DUŠKO E. U_ „ BITI ZAVATKIJ. ` z m' ' „ '1„- _'„ qk. , 1 . As
 • 12. NE1<0 'JE UD1cOM FO- KUŠAO 0A DONVAT1 MAEKOVU TORBU. NEMOJ DA 1 PLICASr BLEDOL11<1 . NEMAM LOŠE NAMEEEJDCŠAO sAM SASVIM MIRO- SVAKO Jumo s »OSMEHOM« g JEDANnpsMEHa ZA sve
 • 13. A1<0.s1 GLADAN/ SEDI r a4 U „Na _qggg, g,'pgm "JWJMA “RA” _ 5111/1110 51 'n 5 : TËALËË/ ?ząšągqíe 1 . Es "(3 : „. , _ . .. t KOMANDANT `x` . x OG . SVAK
 • 14. J U , i 'na - › v' V . __ _a `^ ` / a? -2. 1a t' ` j a BESTRAGA/ 01/1 DOLE " AK* BAŠ SE NE s „ ` 'K . š.
 • 15. ALI PRE NEGO ŠTO U „ JE1ND1JA- . ' -NAc 500m "k u DA_ SKOCI - MANDAN- " 2051111511.. zA VAŠU 3112022000 Q »OSMEHN zA SVAKOG
 • 16. ' ' MISLIM DA sMo 11-1 _ -. SAVLADÄLI. GLE KA" _ _ _ L mMUGUISADA Bt _ . ~ ' ' ! VODA ZENA E1LA u- DOVICA ; KOMANDAN - _-, Š
 • 17. l 3A TREBA DA ZA- mmm SAM 'ro Lmmm. » HVALIM VAMA: MANDANTE MARK. DA zm- ~ % 'rs smo KAKO _SA se: UPLAŠIO KADA sAM vxor-: o DA „ . STE. u OPASNO s'n. f DOBRO as. .. nema. . 'rs PoomA KOLIKO , se RADLDEM ŠTO STE ČZDRAV! l~ ~ čem: : -mALox : :smo am 0A” 'NISI ramazan SAMO MENI m; - ao : Još VIŠE moaocwrqzanvs- j PA. ..l zao@ VAŠIH PR! - : JATELUA BLAFA n- - 2A LOSNE . sovs. mna- w: : G0 IH PGZDRAVJTE. ., 'Moa/ am SADA 'DA "~ IDEM) 0o VIĐE- . . ą
 • 18. HATJDE» VRATI m: 'DA VRATIMPALI. .. . vinu W 'JA NISAM. .. VRDAŠ. POZNA- KOD MENE 'JE_NU ? EM TE VRLO MI JASNOKAKO : n: ~ - › D039@ DOSPELA u mo- NEMOD DA HM. ..2Ai5TA V ODLICNO. PONEKAD IMA RAZLOGA sm L», sa BUNLAL! (jaja 005:201. SAMO TI sam_ i 3501. A- KAKO : JE TVOJA SIMPA~ TIČNA 25m9,. _______v__, '. . ~ PA. ..NEAtNA as TAMO GORE su TE_ 005120' u- TEŠKO NAĆI PG- n POZNALLZATO SI KADA SRET- sA0.s{/ : in I OTlŠAO TAmo_ , NEM 'TE sm: TE PojzNA~ _ LEJLJDE. . 7 . V JEDAN »aCSMEHa ZÄ SVE
 • 19. "SMIELSEL/ STA- i mJA NEMAM POUMA O ČEMU ŠTA STE REKLI? - NASLE msn/ o.: »Awvx KOMANDANTE IDEM 0A ? JO- MARK; ŠTA v: RADITE 015mm NEKO TAKO oALEägçoa FD ANASLEDSTVG. V* *l O_ „ n v: SAMI ! DETE DA' _ „ pxzEuzmsTE--TO NASLED I BASS! SE T' smo. : ZAMISLITE SAMO N^5^0 DA M' AKOUKO uz PUT mO- 'ŽETE SIZËSTLLO' . POL/ A.. ." N `. NEMA TD VEZE _SA mnom. :JAsAm POŠTENA Lopovčnć. uOsTALom, v: STE m: ?RDA- TELUJ ? MATE u ŠTA NAME- s NE nAFusmmJnokA/ n_ A sm uz VAS KAKO am vAs SAĆUVAO OO m- AKO NECËTË DA M5 V POVEDETE u svOmE- . KANUU/ IĆI IZA vAs, ?nema . u VAS= KAO VEFZAN 9.45._ „asa/ ssa. . ZA VASUARAZONĆJDVU *g »OSMEH« zA SVAKOG
 • 20. u "ËEWUU/ O NUI SE U _ SAMOMWV. KIŠA PADA! ? I TREBNO 'JE DA `ľR^V^ W575« VETAE. HLAD- ZNAM VEC' sTA IIOćE- TE DA MI KAZETE. MISLI I TE DA HOĆU I 3A DA 00-« BDĐM DED VAŠE@ NASLEDSTVA. IIOćEs LI PKEsTATI DA PSEVAŠ I sAsçu- ' _NËzNEMUHrSRGE ME ' EOLI 'ZBOG TOG NEPO- «VERENJA. PUSTITE m: -' KIŠA PAUA-@TRA „ 675,1; H' ' '- BAR DA PEVAM. RASTEI. ... .VETAR DUVA. .DO- . __~`~`~“× I I l, aAIą PRDATELU APRIUA~ -. ~ "35 I TELIJA CUVA. .. g» ` ` ~ `: '.AI I: A _ U „ u_ 'GSMËHOMc j iJEDN. .Den. A vs
 • 21. DA Ll 'JE l ONA PEVAF DAIU PRAVU STE. MEĐUTIM; ČINUEN ! CA ? E DAđ/ ąHE OVA. PES/ HA NAKON NEKOLIK ČASOVA. .. KIŠA PADA. .:TIKA DOBRO« I 'ZAR NE ZNAŠ A RASTEEEE. _.. _ NEKU DRUGU PESMU? EN, TO : IE POSEBNA PRIČA, zNATE, KADA sE VRAĆAM KUĆI l AKO PRETI OPAS- NDsnoNA PEvA _Tu PES/ HU I 3A NE uI. A - DOBAR DAN. IŽVINITE/ DA LI DÄ: TU ON EA- v OVDE RAD! FlC`i DA Li JE D/ ALI SE NE- ' 4 TLJP "` ` ' ~~ VRATITI . .osII/ IEII. zA ËvAsu HAZONGDIIQ-»IIOSMEH« zA SVAKOG
 • 22. 'AKO noćna: NEŠTO -vAsAM K0- m; STA VAM 35,92;- DA Kupms. [L1 pRo_ mANgAN-r KOMANDANT JATELDU? ZAŠTO SU : menu SAM 3A. C _ . T VAM s: zsxomcus . of: 0D ČLJĐENŽJA. MA NE. ' NAPALA NAS : n: GRUPA , LNDDANACA. ODMAH đu VAM `POKAr V šATl KAKO mE 'JE CEPAO 'JEDAN cnn/ Ž» PA. ..NE ? RUŽA MI SE PRI- „LIKA DA SVAKOGA DANA u- PozNAMfrAsco sLAvNođ Co . - _ VEKADOBEO STE' NFJE POTREBNO DA smo KOGA 'ZAMARAŠ ONIM sm NAM SE . DOGGDILO. 'JA sAM SAMO HTEO DA KOMAN DAN - TE MARK. SVAKO' JUTRO s »OSMEHOM« g@ JEDAN »OŠMEH« zA sve
 • 23. „ 3,1!' li? " . _ I ALI ene : s on» AEABELA? uAtxzAo, NAS smo ov: : uuæmxo 07mm. ` TO mE NE ENE- . › A on : g 75mm. LIKE IZGLEDA IČO- NAĐUËJE. IPAK: .VEK MO`J1H SNO- v NEMOËITESEO- _ AII| BAŠ TAKO. ' DUŠEMDAVATI.
 • 24. UVREDAPIOPOV smo SAM . vnoeo PRE DVA MESECA u ORISKANlCJmPOBEGPO SAM 0D 'JEDNOG LOPOVA KD? ! SE ZVAO EEŠETKA. TO SI TI. ' V LOFOV? PA 'ro ? E u_- VREDAJA NEĆU m. .." ZA TD VREME. .. “NAZVALI STE GA „sas- ~ŠETKA". ..DA. ON DE . . „ ovog NEĆEMO DATR- __ ? smo TAKVE KAO : To sam: s: TI: ZNATI. ' VAM : I: u- „ KreAcš NE; - MOŽETE 161,0203; soNEJA cu DA PRIMIM GOSTE. - 7A sÄ/ VLARA ELA FIČ. I MENI : IE vao. . 02m0 MI : :E TO sAm MA DRAGGARA- VAS UFOZNALA. - sam. '
 • 25. ZAR l 901250 POSLO~ VA Koa: vAs ocem- : :u v: eTovsTs Tu ass-rxAeA; ŠKRŠTENIH RUKU? ? ZAR NssTE-"Cuu ŠT ` : :sa REKLA? TD ZNA- Čl DA TREBA DA u _ ĐETE U KUĆIJ. ' ŽNAM/ KDMANDANT ' MARK. MUËJÄDTAC E ` , SE VRATITI VEČERAS "éšl DAĆE VAM š - „s A_ KANUDAH. ŠTO s: TIČE TOG ! CANUBAHAmŠTA - 'JE TC)? &dare VEČERAS. Hm. ..NARAVNO. .'. P0- z? ? sADA NE BISTE SUETITI se: NEĆE/ h: _ IVIOGL! DA SE POSVE. PLE/ VIENITIDEIV! ... r 'TITE NEĆE/ n PLE~ . _ 4 . . . °. ' š. '
 • 26. OTERALA ME' JE DA BI MOGLA DA SE U- DVARA KOMANDAN “ TU MARKU. BES" ' ` PDGLEDAU. .. ama 'JE sAM èAcvu. DEREK: 3A MU NE BIH V VEROVAO DA SAM NATWJM MESTLLTL! JE l JEDAN CD- VEK. KOJI BI MOGAO DA MU aa-AsPoLože s: : DA 5m vAs oscnrcu MOGAO _PODIĆI OD3ED~ ` _ ph I, " f_ i 'ji , . k › t, ... .z. o »OSMEHA zA sve Q SVAKl DAN s »OSMEHOM« Q »os
 • 27. UA POLO/ N KOSTIP MENI? NAvHA. ' KOJE "IÄJP DA NlSTE VII . DŽOBSONEJ' - 2A TO VREME. .. _ MOJA OGRLICAmGDE JE NESTALAP 4 C- IJ 1 l _s_ . 7;. » SI? ARABELI JE NESTALA OGRLËAËŽAR 303 N BI ? OMG-v GAO DA *JE PGTRA I? r OHJADNA 'JA/ sos ms : JE OGRU~ . H„ MOŽDA TO 'm OGRLICAP , ALWW-á BILA 31-: Tu : za SANDUKA.
 • 28. KD ce zNATI- ` ? A 'J oI-I, KAKO su mm KAKO JE "DO- nur. : 'JAKE. ..L. . I DA vAs_ zAmo- LIm DA mI us „ SPELA OVA- VIDECE. oN vsasREDIću 7A NDEGAx PEOČI ČEGA_ vDIDA DA PRAVI SALEČUNA 'ZNAĆIa TD DE COVEK Korn : I: A- EABELI sTAvxo carmen? HARD 'I _se USUDIO? A A _ NIKAD se NE'. zNA V' IIA-I-IA. .× Po» ONA? ) BRKAULIUA TD : IE s ŠTA' ČOVEKA može'. ° SEBNO VOLIM sA NJIM OBICAN : te LD- REKAOz DA SNAĐE 0D TAKVIH DA se 059.4- DZOBSONE. _. . CLINAVAM 5 › I LOPOl/ l/MI. (smo, BEBEK. PA I,
 • 29. HAUDEMO; ALbZAŠTO 17A DA REŠETKO/ é IDE/ WP MENI ŽJEOV~ . * DE SASVlM LEPO. ALI ZAŠTO V' MALO 'HOČU DA sE' AHOČETE DA o» praossmm SELDM 'DETEIKOMAN- pon( VAŠ OTAC NE DANTE/ YIARK. STIGNE/ ARABE- AL; _MEM Ngjg/ NK)- Č. FOSLEDNŽII PUT HAí-HEA. ' TO ? E pg 5; „TEO DA „m3- v; TE OPOMINŽIEM/ BILA SAMO šA-- KA Ešl/ DŽOB5DNU KA. , V Ë/ RËŠËTKO. lLf L/ LSA/ HO ŠAM ` K0 su TE ŠČËPAL, 5A_ 4 CEŠ BITI POŠ- SE MALO 'ZABAV~ mo ZATO DA ga mu u- ZEO NovČANlK/ A 'ZA- 'nm TA OGRLICA _ ` _ v-v! ' . LV . WA”, gdi; zA ONO ŠTO Cu uCmITI. SALUN jE PRAVO MESTO 'H Š; 'i L E , , , a , l „u __ ( _u_ _ _I A v7.0_ ' lætgá "aľyu _„`. 17;“ `- . .”"*"“Z„ *wr -- a ' &ü ËŽ] ` ' »r 59A: DAN POE s »OSEHOM« g »OSMEH« ZA vAs
 • 30. DVA PlVAmLl ' ' : a HLADNO? š DA 15/750 LXFECALI VELI U RIBUIKAO` MAMAC, AUPOTREB- LZJAVAMO M 'ZNAŠ u KOLIKO , sLusAM STA . mn 1450; PA ovo A &ovaa; TAKVI PlVO NIUE KAO što SI TI?
 • 31. AKO 01-: TAKO/ ONDA mi: PuSTlTE I ODMAH đu lZBACiČu TE/ NE sam«, ALI PRE TOGA cu m , ' 4;( DA ODEM. ME, DEEEK: NE- Moa u mom sA- LUNU DA CIN| Š : r I« ”' f REĆI: DŽINU/ Šľ _ u / 'ru mmšaí . TAKOm ELIKA Elv- ' BA "JE 'GRIZ ,
 • 32. Cuo SAM DA SE NEKO HUALIO KAKO CE m1 RAZ BITTNOSuEADOZNAO sAm mn 0A VIDI/ VX KAKO CES' v. TOJJRAUITL A NO s: 05A- ` v » vw m . , < "ft ć ' _ . .„. ` , px/ w . »(; ›v, -~ ' _ ~ - ' 5-, __-_ ; '11 , _ „ . x 'W' w" : :r *tva/ It's . ... DA SAM 'JA REKAO DA I T: RAZBITI Nosm NISAM NI SLABIC KAO ŠTO MISLIŠ.
 • 33. _ 'Žiug r . t I v I 7 ` J sro mu &RO/ HO 0m MISE 0A vec: 1._ _ _ . '~: _., DEREK CE mu LO Cuvam KAKO mu- - ere: 1 0% mm KOST % msn PUCAUU. ' t v' Q', I ~ u "li : JJ "u in» 'V ` V A "i-ji `. . v 1Ž 1., _ V I g › ` . : i `» 010;; 7 - ›„ o " ' . ._ _ _- _ 1 r . ' n», „` ' 4:. , „ - ; ~ r„ ' - . .JM Na . . ` . I i` ~ `“ . v ; . ~ ›~` š . 1 › . . x . _ _i . _ - v „ × _ . _ . _ › zkc ~„ ' „ . ` *I N n. _ ` ` . . A ' r_ , v × ' _ I _ ` _ _' _ . „ w - . V] '› I ' ' . . 4 z' 1 ` a 1 äąauuuluíľílíľ; V A i "sa - SVAKI DAN' POČINJE S. »OSMEHOM«
 • 34. PAzrremN s DIŽE. ' OPET eslco- cm NA VAS. ' A. geszekzxe PONOVO HTEälJ 0ALse A ODJGNEI NASTAVI 'ru »A 1 _ KRAUNJe VREmErDA _ IZGLEDA 0A NDE moeAo. . I NEKO? : N75_ _ I
 • 35. A SADA, POSLAVJMO ALMTA SIGURNO si E ` Amo NSEGA. Ne~ 'ru poseupnuumALgr A A UKRAO 0D NEKO~ 'JLVALDDAz 5A- NEMA NDVCA m 'ZA DA VRATIIL SET . A „ - s: 00 NŽJEGA Kesu sAm se: : DOK 're UE DRŽAO št« W i „ í O, *nm KOD 'FlĆA/ AL! 'n ' u: : NEGO v: ŠTO , NE _mami DSTAN! ' se 'rute TA7AN - NAPOLUU. Tv í' ` . l„_v„_›_ll„ í,
 • 36. I m su ONhSTO m: : ' V › ZNAŠ: 0A je OVOGA GROMOVA/ ŽIVI su : » _ . PUTA : OŠEREK PRO Ofgląne VAS . .. L l OVA? Po- SMIRITE SËI u Svojgj KAN. KUŠÄ DA UĐË. .. 'JA ĆU OSTÄTI, CELÄARIDI. AL: NAPOLDU- . NAUZAD STE " VRATILI, KOMAN - . % DANTE MARK. 1 „ ` 1 @SVAKI DAN
 • 37. NE0D me ZAISTA. MORATE sE ačexuae vaš i ODMAH PRESVUĆ: t ' 000:: : NEŠTO Novo . . POKVASIĆETE E, ARAaeLAsAv sAm O "rzviN: TE. ..AL: H : :A e 10mm PLA : m GROMA, v . KAsNme. .A T ` „Ko/ ::AANIu #HRK " . „.» OSTAVLUAM xANu5AH. s:~ *ËYEAËËTDŠËËËËË Šna- vim/ w GURAN SAM: DA ce 6A Nl OSTAVIO : mAN0E. A í F552 O @DQËËBBQAËE ww «ą ŠTO SE V^Ë . › - ` A 2A smao; ` ' T . 755;' 00.. ." 3 DA L! BISTE MI BAR SADA OBUASNILI ŠTA DE TAD TAGAN" STVEN] KA- ' iša» e s OŠËMEHDM« . a ' H" ' u. A. ravnu. : DAN 90cm. :
 • 38. ľZNENADA "JE "HAK NALET VETRA OTVOPJO PQľWOËm 'Dó-Ëofš-Au : s mn. 51x55 KUPILO mno- eo ORUŽJAA/ AS 0- TAc ne: ZAISTA 51o 'TAU KANUBAH 'JE VEOMA SKUPOCEN: 'KCMANDANTE 'MARIO DOGAĐA P/ 020550515.' 3220” m: DONESITE 'ZA- PALUENEZ SVEJCE. ' óViH MI BlZO- NA VELIKIH 'JE' g »OSMEH« ZA sve QSVAK: DAN s »OSMEHOM« g „os
 • 39. I ' KANUBAII-IMDIDA- WIANT 'JE INE; I-EVO_ KO “JE UKRAO' " ' DDA MANT. OVA7 LOPOV. ' BESTPAGA/ KO u a A. , JE UZEO? OVDE SMO BILI SAMO NAS - DVOŽJICA. BIO : :s 'ru suzu . Iv › NIKO oswx NJEGA NIJE MOGAO DA IJ- ' NISAM 1.4.: UKRAO NIŠTA. ' NEVIN ×
 • 40. @ľlíggf : --- -: '“' Neće: STIČI DALEKO. uzmm: NECE moć! DA GA UHVATI PO UVAK" vom vas/ new, ľlI që DA MISLIM usao ss: „ . , „ ASTRADA' ' × "' " I s, IZLAZI 'NAPO-I l. v“ ' 'I . '_`. ~ V jqn-I-č-ľ* . ` I - J/ . . ; ' " ' , f v' . _ « : " ' u I A __ I I `I / ' . . - u. l_ ` I . š ` . . - "Ii - ' . f . ' ' ~. ' I II 53'“ 4 . æmlľľliđ * '- SVAKO JUTRO s »OSMEHOM« a JEDAN NSMEH« ZA SVE
 • 41. “~ - AKO aa NIKO m: : VlDEO/ BIĆE TEŠKO DA UTVRDIM Kom/ In Pu- TEM je POBEGAO. K0 a: mo- GAO DA OTKRDE m5- i GOVEŠTRAGOVE KA čuo sAM #m STE MALDPRE RE ETKINE TRAGOVE sve DOK '- REKLLTO BIZNHŽILO BATE v mogao 0320.5.« ODSKORA IMATE 'me mNoM E 'n an": I'~ . 50m5_ NEGO SATVO _ : :Im STARI/ VI eo- m *JE PO KUŠAVAOQDA OTKRIUE NEOBRIUAN/ I : rs 32m- IILA NA SLAVI NEKU cucmu L KAPU. mm, 'JE MALO ŠRNTAD: A CUVEKLI SE MNO~ GO 'Z Nocas SAM SRED aeowoamgo COVEKA I DAO SAM ? E 1:-- I Mu ĆAMAC ZAKO- NODU A? »o MEI-lc' ZA s 0G
 • 42. KAŽETE DA STE DAJJDMAH = U ZOKU-n mu ZAUZVIZAT 6A JE Pom- DALI č NUO u voou I VELIKIM 2A- ZAR već Ivan-z; KDMANDANTE . Tim ONOG L0- I MAR ' POVArARABE- LAr 'ZATO BIH! HTELA 0A P0- ĐEM SA VAMA. NE BIH 'Za LŽEËLA VIŠE DA v_ MOZDA 'SE NEĆU ~ N! VRATITI. s " SVE svo JUTO s »OSMËOM« a N »OSMAEH« zA
 • 43. mn mmm A _. %` AEABELzSTA - VAS PCI/ EDE; _ _ _ {ŽETETIIJEADIM ARABELAAËŠË- „ KAUTE/ VRA- x š@ »USNIEH« ZA V
 • 44. a» SADA / VII VIŠE NE MOŽETE 'ZABRANITI DA POĐEM S VA~ MA. NE BISTE MOGLI VISE. DA GUBITE VREME. Z POVA I NI; ZNAM 00m. : Cu MORATI DA PLovI/ n REKDMIISTO TAKO NE ZNAM NA KAKVE Cu OPASNOSTI NAIĆI. ' «aw I W TP SAKO . Iumo s ISMOM« JEDN 05a. . A sve
 • 45. HOCEŠ LI MI SADA DATI I/ ATE ENE VODE, BLEDOLIKIP " l 'JA sAM PONEŠTO UCINIO 2A NCJUMILI ONA ZAITË' NE MA- Mogaš MI DATI COVEK KOGA JE TREBA- I ONO ŠTO SI _Mi 0- L0 DA UBDEMO IMA u BECAO- REKAO S1 ' sam VISE 'ZIVOSTI NE- IDA CU DOBITI DVG- eo I<AI<vA MAČKA. 'n I 'rvočIA BRA- NO DA GA MNoeo, ć« NISTE AK NI a- -MNDGD PUTA RANI~ TIŠLI I NA ONO ME-
 • 46. ZNAŠ u @ne : :s sAm? 'ro zmön DA_. me st_ : :oš Tu. - AKO nećeš. . sPuSTA sa NIZ zenu ON SADA me mo: : NAROD KAKO a: unvma 0- š cs 6A SRE- NOG . LOPOVA. . _ on ja jAKA/ EQMA 'jAfz, _ DA LI ! M MOŽEŠ NE- 7 LAKO ĆU GT" ALI mam ĆE GA OPKOLm „KAKO ? JAVITI DA 6A EI NA BRDO-I ! ONDA-NECE : mm nrąu~ ŽAUSTAVE? POSLATI DW- NE SIGNALE. SVAKO JUTRO s »OSMEHOM« Q JEDAN »OSMEH« ZA SVE
 • 47. ovi TRAGOVl su ? ASND TUDA 'JE NEKO PROSAG. ' GOTOVO SAM SlGURAN DA : IE To BIO REŠEITKA v; : Y 1,“ V _ v 7 2 ` _ ; SW' 'm 9 š '~ u l"; __. ', . Š . x 0BAL|7EČA-" umu. .. . « ~ W '› . AMO NA *""“'”'Č? ,% , .l . ^ A ONA? DWX? ZAR * ga g, TU N|5U INDDANSKI C3. a SIGNALI? „ c“ ä n' _ ` , J x r u , a _ši , "NCŠŠË/ . if 'f “ × om IZGLEDAHOĆE s TD NIŠTA DOBRO. NE TO DA UAVE. ALLSADA : n: paze 7 „M KASNO DA 3|- *æ se VRA- - . a „ 1 , l/ „„ r? : ' g] 'TILI . CU_
 • 48. OSAVEŠYAVA s: NAROD u sumi. .. DA ZAUSTAVI ovovlcu BLEüoLtKlH. .. m; I ×` « ` ` I ji' „ _ _( u' u . r ' - . a z __ 24" , 1 r . 'I v ` . j' ' b_ › › I ` ` _ ' '72. u / , _ 'g'. f , i“ / Ć/í H? V : v- v" _W J F! ,-~. PRATILAC DE VELIKI VUŽI- KOMANDANT MARK? AKO N| KA. ..`2OVE SE KOMAN- JE TAU FOBUNDE IK 2A|6`IÄ U DANT / HARKETOITAKO é DUO/ ë KRAULI/ NE NAM PORUCLULI' 5lGNA~ _ A LPOBEINU- . - 1 LI- Emo SE 2A - d! m ŠTA Ll kAzuju 'n »A 01mm SIGNALI? MM. . (_4_. |; .~` _„ svAxo JUTRO s »usmenom« &a JEDAN »OSMEH« ZA sve
 • 49. NAKON NEKOLIKO čAsovA. .. 'METĆDVEK je: UPRAVO , ANDANT MAK. ' JEDAN VEKI. .. W JEDNA ENA. i MFF** › uš' * »A ENGLEZI su RAŽAPEL-l svo- JU MREŽU. .. MRDNEŠ u sa, NASTRADACES. ? AISTA SAM U NEZGOD- N07 SITUACDLSADA sAM 2m_ mAmAc zA HVATANTJE KOMANDANTA. MARKA. AKO a 05m l DALU MlRANr TAMO NA STENI IMA NE~ ON NE s SLUTITI NI 1A rrm- KOGA- PA 'IU 75m0 JE 31.1216:: MI sem ' Š om ce 6A NA~
 • 50. KIŠA rAoAgrreAvA RA*- STEmVETAR DUVA. . A RECITE MI 0A u E g/ ËGA SMEITATI AKO m@ . M A ZASTO NE BI PEVADPJGŠ MANJE CES an*: - ~ sumNznv KO - . -x-eg? : Ani“ s; VA. .. ` 'A ' ' A TA PE5-» „ MA. .. VKIŠA A PADA. .L“`['RAVA A I PRESESĆE MU PESMA KADA 5A" RASTELVETARJLDU- „A . é ? A UHVATIM-ą- 4 T 'szeurą o 905707: szAzme sro RE ETKA PEV/ LBRZO sE s. « N_ „ KRD MEĐU ' › DRVECE. ' F TU PESMU ` PEVA' N3E6OVA` - 'ZENA KADA 'JE, ON u oPAs- »osmeh« ZA vAsu HAZONODU» QKJJSMEH.
 • 51. KxšA PADAJFRA- SKLONILI su NAM SE' s vn0r~ vA RASTE. .. > á KA; NEGDE su MEĐU DRVEĆËM. 7 A IPAK CE „gora/ m DA IDU DALDE ~ , A WŠË NE A i _ ç o e. : 00 L wow: NI K0MAN. , ' A A v A DANTA MARKA NI A ~ ' . .. DEv0vKu. , ` HOĆES L1 'n PRESTATI . VEC' DA GRMCES- -c-: è- ~r BESTRAGAzKADA CE ? - _ PSSSLKZAR HOĆES " ` SE VEĆ POIAVITI? ' “ Ë DA TE cuju? , ZAŠTO sE uzsuauvzr . = mom. : STE MI RANGE RE 1 DA VAM sE NE DOPADA m0- iz; .. vg„rg= 'v^~ 310113; ` l V' . I " A. ľgcvmgs ' . r . I_ Ä` 3 , 4,29' J 53* 8VAKO JUTRO 8 : OSMEHOM: .JEDAN »OSMEH« ZA SVE
 • 52. "i g ; v _ „ W : í 'ar j' , i A;
 • 53. CDTVORITE VATRU K ` AH . / . v, PUCA'JLL„VlĆU. .. TEŠKO_ ' v mamu MARK MI_ : se 25-» ' * . m0 DA osnwsm , ąfąjovoaALt NE . _ eu. üüäääm`uzrzľgá „za ç WAKO . suma s »OSMEHOM« a JEDAN »OSMEH« ZA sve
 • 54. nisu su MENE 0A ISKO RISTE KAo MAMPC DA BI UHVATILI vAs, KoMAN DANTE MARK. 93;; ZAISTA ? E BILA PRAVA SRE- CA ŠTO ~sr SE' samo DA t. - ? El/ AŠ PES MU svane: ZE- 'w , - NE/ REŠETKO. 'SADA ću 'n 7A REĆI NEŠTO IAPOSLUŠAU ME: VRATI MI ›~ KANUBAH. ' , 6A NssAm MED/ VERU}- ' 3A UZMEMzUA OH: IV SI I ZDRAV. .. . ' UVEK I vRATimmjA PLA ! LA SAM SE. .. ! DIV PREZOR. ' SAM SAMO RA~ . DDĐE MI »DA PLACEM. .
 • 55. TAKO 'JErJA NISAM uzeo vIDEćEMmsA- KANUBAH/ 'JA GA ČAK Nl- , DA IDEMO. SAM NI VIDEO . TAKO 'JE KAO ŠTO KAŽEM. BILO BI BOLDE DA ODEMO PRE NEGOSTO sE POJAVE ENGLEZI. REŠETKO, IDEMO NA RAZOOVOR _ . .„ u FIČOVU KUĆU. _ KAŠNDË. .. u ovo I/ REME 'JE vEchrREaALo DA su STIGLI. .. PRDKLETSTVO/ TO su KOMANDAMI' MARK I ŠTA TI 'm eOI/ ORISP/ NA- PRED. ' ZARADIČETE VATRE- Nu VODUJDOBICETE SVE“. TO sAM VAM OBECÄO. Š 'z'. 'I
 • 56. MEKA SAMO DEVOZJKA OsTANE ŽIVA. ' UH. ..`3_EDNOM smo VEC' PO- ONA MI 'JE POTR BN/ -LPREOSTALU KUSALI DA NAPADNEMOTOG DVO`J| CU NEĆU VI E DA VIDIM 'zII/ E. MARKAæAsMO LOŠE PRD-› . NAPRED, STA ČEKATEP/ - g. ONJE SNAŽAN RATNIK. ' I: - ZNACDTI ODBĐAŠ DH ME POSLIJ- SAŠR/ ONDA ME DOBRO cua: ILI' POŠALJI SVOJE LDLIDE DA NAPAD- NU MARKA lLl cu TE POSLATI u VEČNA LoVI , - sADA VIŠE NECE/ VID DOEIDATI NZJEGOVU VAT-
 • 57. ' ARABELA; GDE . SI OzDA ZNAŠ ŠT BILAPBIO sAM 'ro- sAM . SVE PREZI- LIKD ŽABRlNUT. IKAsNrJE du TI SVE Is- PRIĆATLSADA BlH DTISLA DA sE. % PRESVUČEM. uH. ..MENI DE BAŠ PRI-: DoD- _ REĐENO DA ME STALNO - suMNJIcE zA NE . ..DDAMANT NISAM PRONAŠAO NI U PAN- TALONAMAzNl L1 CIPE-
 • 58. HTEO SAM DA OPITAM GDE 7E^ KANUBAH AKO NIJE KOD NUEGA? ALLAKO KANU- ZAR JOŠ NrSTE-UVERE. - . BAH NIJE KOD NI DA sAM NEVINPŠTA NJEGA. .. Bl TREBALO DA UČINIM KAKO BISTE ME OSTAVILL A _ . NAMiRU? svRAKA/ 'HILDADU MI « _ RITONA/ PROŠLE Noci. 1 ONA 7EIBILA 5A A NARAVNO/ TD 'JE I NE BI BILO PRVI ONA URADILA. . ' PUT UA “JET POK. U~` uKRALA 'JE KANU- PILA NESTO , BAH I SIGURNO SJA: GA QDNELA U ""' „gvögąr . $534.- . žA NJOM! MOŽDA CE? EVOr NAS ODVESTI DO MESTA LOPDV HOĆE GOE JE SAKRILA DIJA-
 • 59. LIHMNE VIDIM JE V OVO JE NJENO sE. I<uDA LI JE MOGLA PERJE NA , "r OTIČI? „„› . 'wv`›~' 4"» i~ ; , I. «Ägąüä my; 5, _ - _ . _:* V" V "z, ` „m5. *o "l ' I - . ti `. `.) I JEO. _ SVIH MI DADRO- ' OH/ KAKVA LI SNA VA ONTARIJA/ h u STVARDTA ^ SVE/ AK@ JE NA NEKI NAĆIŠI BILA ISTO ONE/ NA ŽALOST. NIKADA NISMO MOGLI DA NA - DEMO NIJEDAN PRED- % METKD] 'JE ODNE- 1 ' I svRAKA. SADA MOGUĆNOr STRASAN KRAJ 5T| DA SE OTKRIJE 2A NJD. NJENO PREBWAgES;
 • 60. A UKRATKO Radimo, NE - PREOSTAŽJE m: onzueo usao DA SE ODREKNEM ZAŠTO TI 'JE ON wx- 'ŽANP SADA' i POĆI đu s TOBOM , NIKADA TE NEĆU NAPUSTI- VTI. vENCąCE/ no sE, _ n saznamo GREG | DEM DA PRIPRE- MLM SVE SVOJE STVA' Rl/ LJJ 13A SAM SVOŽIEVREMENO R54 KAO PAMELI DA SAM ROĐEN DA BIH SVETDM LUTAO SAMIAL' Ll- ZALUD. NA KRAULIČŽ/ ĆIO SE VEN" MORAM DA PRONAĐEM NAČINA KAKO sm 303 DAO NA ZNANJE DA NE Manu INE ŽELIM DA : JE POVEDEM. EH. .. NEĆE VAM TO KORSTITI: MEHOM«
 • 61. <2- ZELEO 5m DA VAM og, ŠTA u STO MU GRC/ NOVA. ' MOŽDA BIH po @N „A l, N MOGAO DA Mu POMOGNEM. PA- mŠALoŽ/ vèa} A MELA 'JE ČINILA svem MENE/ ALI TA ARABË- (TAnoDA/ BELL]. HALUINU sud: zA VENČANĐE; vam ČESTITAM; A ovu oæueu PO~ ARABELA? NA~ . ..DA će VAS PRVA MAR- KOVA 'ŽENA PRl/ VHTI s 0- DuŠEVLUENUE/ vx l DA ĆE ^_ j __ - V VA: 4 ` F u“ _. .uuIIIí_Il| |"ľW' * <4-äeaëillllltllflllllľü . ..APACAAATEK DECA 57o su MU ZLATNA; NAROČITO ON! PO- LuTANu/ vxssum oNA ŠTO IH mA sA iNDDANKO/ VL. .3V| DECE mm "nm, DRUGA. .. ZNATE [SAMI KAK- VE su smo : z PLE- _ „ . ' m EE. sve Q SVAKI DAN sA »OSMEHOM« 1. »bs
 • 62. AKO JE ČAmAc SPREMAN/ SAVEFUUEJ“ VAM DA ss MESA lzôuBiTE. ' ä ZAR NISTE HTELI DA DE SE OSLOBODITE? OVO ŽJE TRE- NUTAKV KADA TREBA DA QEŽIMO. NAPRED/ IZDAËJNEČE/ ZAVODMČE MLADlH 1 . NEISKUSNIH DEVOTJAKA x B IGAMlSTD. ' GUBITE se« HILDADU MI KADA HOĆU I} ! MA/ W DABROVA. ' NISI RAZLOGA/ ZNAM DA aoznvAmvA, PRlČAM PRIČE. .. 'JEDNA sur. - L - 'ävoanm DOLIKA |3ED~ -- Z: AMA? NA INDDANKA - w TA. .. NE RAčuNAju- . CI OSTALE. ? SVAKI DAN poema: s »OSMEOM« g„n. . . ZA As
 • 63. MORA SE 0D NEĆE- _IDEŠ u Por NEKOLIKO / VIILIJA DALUË I SADA. .. IDEM. .. BILO MI ? E LEPO OVIH NE KOLIKO DANA . SA VAMA; m C m > 2 G < š GW > z* < 'Ä š? š a > (NEMOJTE MNOGO ode. - 'JAvAIs ZBOG KANUBAHA. STA ČETŠ. DOGAĐA SE. 'ro _ I HA-HAFHAIONDA; POZ- DRAVI svoau 'ZENU KADA : :s suns; HVALAJ v: POZ- DRAVITE BLAFA [ŽA- -. -n-u. . . SVIH MI BIZONA vé- LIKIH UEZERA/ NUE-
 • 64. SAM vAs sPAsAo I I " VENČANJAzA v: . . NIKADA sE NE BIH SETIO POTPE- UH. .. PožELEo sAm DA l movA PAMELA won Dl- UAMANTË. . VRATIO BILI 'WM GA. .. 2A OVA") DUAMANT DORI- CE o MNOGO oxaužm 2A NA E . RDDDLDUBIE-. NABAW CEMO I JEDAN 'mp I NAZ- A VAT! GA Tvom/ vx ! MENU/ VL SLA- VI' 'II' „ SE. ,
 • 65. alwoahmhm rokonvalescvnľlm -v . íostavlmmo na A' _›_, ._ 1,700 g? se» ako u vata] proda . . ` ! PUK . -'- : mawa prvradcwno 0a kulturnih“ ! naftnim . n. ? lnèovaclm no. j„ m? ? i : “› 5.:

Related Documents