WNOVSTRIP
220 SLT O 1050 „EEH C 26.00 ATS C 2.50 CHF O 3.00 DEM
ä_, ___. _„_ž. .; _TY. _., „_„,4._ . _;` ~~
„m
-'Tr" _RA'| :-$›. _'_
Ih'
75x51- MIGNRCCO 02m2 : 0/90
VRl-'ml/ Š/ 55 KONHČNO u Mn/ vnus NHKON HFRIČKIH Run/ Vrana, MISTER / vo a0
MEHRNIČPRH nuau...
HH-HH. ' OBDHENH
"PHJPERHTE wásíáv Kn SEVE-„i
ROISTOKLL u nem/ cu sam PR-
KHRHOIME. T
ovaa (ma 55
spusnn, n DEBOR...
unose! ! , ; ,
par 50 pan/ wars ~ . '_
PREDSTI-? l/LDH TDI( _
R10 uænmxo- -
đDE DH IH
NHBRVIMO 7.
/ vnopæe ...
/MHMO / ŠTOVETNU
đPkfMümM/ ?ČETLË KOM-
PHSE, PO DEŠET MET/ YU?
KHNRPH I, DRBOME;
REVOU/ ERE.
SUCLI .
SMO, MISTER' ...
DFIN DE DIVHN.
HJU/ RI-? DO .
BIH TI ? RM/ IO
BIT? ? UUEDNO
BUDE I PRE '
Mann/ w ss `
on (55 sLo...
P/ H/Mušxnkc: x
K0 BI IH m7-
. ZUMEO/
v : wr*
` H PONHŠHJU SE' KHO
äfëffäąfgą osssroaoolša/ ana. '
NEĆU REšm
MRI/ IKE 00Na-
_ g ; sam GLUP/ H
~ 00/00/07
5550505010,
_› HIPRIü/ ?TE- ;
x ' 5140/7171 SPORHZUM
' ~ 527 05...
m
æ
a. ,
m
R
m
* „Uzmi
mæuznvna Mesru
000105 511 0051121711
EMO
' SE DRUGIH. ..
NE MOGU
CH POZD/ ?FIVIT/ I
HLHDNO...
U 677» ME- `
DUTIM: 0B/ * .
19 0.1zau- `^~.
5 u MNOGO i
119511151119.
PIH . ' NEMHM
KNI-ME DI-7 PGVU'
1 ; 5*».
50...
990250 59111 59000210
50r0v9111a5 29 5995111
551 1911.09.
n/ (a M5 055m. ) ›' HM. .. RČNO JE DR SU
117 op/ at-Nma- , UR...
PasrnuwnM
on a5 NIJIŠHO N! ?
TEŠKO snvtnoh „.
v: PREPREKE. -
Mm/ u nš/ /vu Nnrzušm/ HLO a5
samo mamom/ a wan/ vas w-...
ME a5. Paz- , '
a; - DRIJULOH. ,
5A'.
'är
' a"
1 *w
'-92'
4„ ~, .,. _r
“ili” ” “7
@i W- 743*
31,; $177. 3 ...
,li divnu( Z, .
. „„ ą . , . „„„š„. „„. ,x „ąäuæsnüc : F:
m. Atila . mslhsľsmuvnąüxu. ._
. .|„«LJ0. HEJ. ..
' ...
/ 4/
U'
nL/ ... Deaopn
' . ' : V
g: * &L . NIJE 59 NUIM/
r .
. - PIH NIŠTFIRIJH
55 ODLUČ/ O zn PRIJE-
' vu ranu....
KOJOM 5500 Mnw- „ '
m5 KRETRO PREH/ I *I*
. .. DOK {JE I/ REME NHJ/ WOLJ/ VO
. _!. ,?
4 005700 - `
. . VOLE/ KON! ? NO
...
JHKD SI DUHOUIT. '
l? .SHOE ME 0D'
D061!? 5!
DII/ NU BOGU,
. ä
m,
mm
æ
RIJDUJEM 55 5m
5/ Im. PODNEĆJ
(NK l n/ aa PO...
NITKOU N95
JE O (JE
55m0 a5 on 2/
STI/ HR! u 'PI-? JPE -
RU ' ~a5aau5, UKLOU~
50005; / Moau
pdË/ Ëál- u
Lama. au-
__...
ma, MISTER _
i «owe ew a . oá-„äížľsfäfäs-
i 'J TISE DR ff* _ ' 5m MILUR 00
| - . . 00090250
. W
mm
0m .
mg
„m
mm
„m
í HR' HH -' đUA/ ĐH-
LO ! WS IPRK
Nlxľ lWPlö'
me '
00m5 su 55 MISTER NOIDEBORH k_
nano/ u 00 570 30105 PRIPREME -
š nuau57// v0 55 LHGHNO spuštao. ..
. ....
b
Ž v ili'
. '
` 5 Y-_ " V_ . '
` . `I. "Š$`-1r j,
s. `- v. é 1
l
E
:
Er
Ž
L
h-›
* l. '
-
'é
k».
J' ...
OËJEDAUM JE N95TUP/ l9
VEĆ 5m 75 v105- 'u 115-115.'
, -L0 5010515011100 1 .70
570...
00:0. 00291057
20115. 005000155
I_ 111111750. 005 a5
g» 16 012007510.
' 11 001-
JELS? _ y ›
P9Ll ŠTESHNE-
w B9 59 NEM...
sm; u s: *s5-
LUHKRCŠTO uns
ac mar/ onu?
0:0 a: on MU
JE UMRKHO.
I
U72'.
'REŠIO sam on 909541 u '
Pauaau uspærľ...
COD/ NR PHNIJE U BELEMU
UK/ ?HO D/ đ/VMHNTE.
/ ;ranu a.
dol/ OI? uz pur. nu- DVOČHŠOVNU ,
ausr/ No. »maas ppm/ v...
"našemu/ na JE 'PHJPER'. m ; spama/ Na Ln/ ca z/ ;Pasuäí
`-` ' SEVERNORMERIČKOJ KOMPFINIJI Kaan se snu/ u: Ismpnvn/ vasn
...
"05 pciv a5 NR ; Br
a0 NR 205105, n sve
su MU MRIERIJHLNR
NHKON NEKOLIKO_ ME-
ssa RVION KUPLJEN
OPLUFIČKFINIM NOUEEM
onr...
00505705 05
a5 ZE/ (LJLK/ M.
0Z0N 14/0155
00550 a5 u
MI-'IMTHLS 05
50mm/
i/ LHSN/ KH
z *550555/9. n
~ 5LU 50 55 PODMIĆI...
NIJE MU BIO P0755-
BFIN 5v/0N 05 55
005555 0/.75M5N575.
INRČE a/ KRENUO
00/1455 NFIKON
5557/05 50x5-
. ŠTUPIO JE U KONTR...
:Ltsn re anita/ vo, PRIORTELOI. ..
- . „ Dl? BI
U P ETKIJ GE DHNIJEIS POKE st_ ? Hr/ M
USPE DSQE DIO
DOBRO PITFVNJE. ...
može; u am
MRLO PRsazN/ az, mo! 55
a NHGHĐH-
MEDIITW v5-
RUJEM on 5m : :Ps0-
LUTNO u Pmvu U
VEZI sa "555/(0/275- _
NIA...
51. u ZFIDNJ/ "~.
m5, 505m0;- j
NE DENVEP. .z s_
/ lx
/ DUČEá
smo meseca
mamu / æænz-
NITI KQŠETU.
" "a
HE- HE -' ZB/ 'LJH
JE BILI? BR/ LđP/ W'
/ VH ID JH STPUIT/
KLJU NP PP! '
. . . _ , u
I* ' v. .u - AE
P...
KOLIKO IH . Je/ NE `- . „ _ D0 t/ Rađa -'u5/?0-'
BIH se ama/ a. . _ - vama su IDENTIFIKO~
vau Nous/ zato / z
UŠU ŠU MI...
ERI. NE BIH
ELELH DH IZH-
ZOVEM SKE/ V-
DHZ M7 BE-
x _ . aura/ ua.
i [iša/ im 55,
OVDE. DEBO'
` PH, ...
n; ' 0a. . 505/3000, _ „„7;-. ._' Ž sro Mu aaamvaxNa/ ?EDN/ ZEQ
1 A/ HURHľ/ O 05 ? a5 _ - - i-, 2300 ma / H NI5IE uaoz...
t DEBORINH
<_ LETEIJCHN'
ç
hir' -r
š*
:5
S
. è.
? flo ^_ , . _ ;
r 5” '*. `_'„'71."'
. 3 ; ' / t.› - ' '
' / :...
KFIDFI UNOVČIM
0/aaMaNr5, PRO'
BLEMI (5 55 RE-
š/ r/ Kao 00
sam 21/05 -
(55
. _ ali: I
I; .juga
, OŠ /
. r /...
IZ( HZI
I VISOKO
POD/ ONI
RUKE -'
5550571705/
a5 ZHVRŠENH,
_ ` Kakav/ ca . I
. ŠPUSTI IPEVOLVER
HKO TI JE ŠTHLO DO
...
U INOS '
“ TRHIVST-
aza(5 r/
/LENCE "M
PILENCE . - _ POK
I ' 'i ' `3 : f ; '53. 'P
ma5M0 . -› “ I ` „ - __ '
_...
sa/25M (U r/ ,y
5a 2/-7001/05257//044
SLON/ TI VILICU v'
MILION D0'
LHRH TI JE
BILO NH '
UČINITE N55r0, „„___ ...
, THČIVa-NE 5Na-
LHZIM 55 5a
w
m
m
M
N
m
. .. PHDIM
IH SITNIŠ m
0a MOŽEMO
zt/ a/v/ (No
uHaP5/n.
KRIVO MI JE
ZBOG 'PHJPEPHZ
DEBOHH. POP/ HH-
I/ /ČEMO OH.
`""'75Š...
FHNrzvr/ ČNG, .
MISTER NO. ”PHO-
PHWJE ? BILJE
IMHO LIZBUDLJI-
vu PPEDIS' 4
70/2100.
«Wľf ' . ._
' . ' WËËËËI_
'-02
...
Nema N90 9M9z0/G/ Ž75Ž4Ć. .
Žľrf H"
v f u "IPHNEM/ ”
s ›
v
l" -L :
». - SAEŽČLOŠX/ @H TELü/ CE SU
...
NE z9s099w 09 0550 N 59M 09, 02591.
59,44 MEHHNIČRRWFI _ 09 C5 5920 15 voz. IM re, nu
0959 aorova (ELO- ' NFIDOKNRDIT/ ...
BOŽIĆ 990,
JUNI a5 M
5 55 NEČEMO
,r 5100055
05 09 55 Ne
. _ azra/ m NEKUL! -
. <0 000m9.
PP, DEBORR, SVET
JEMHU, SVE N90'
30x17, . KDLEG/ N/CE.
...
'1236
9 770353 123107
Ihknil
l .
YU ISSN 0353-
2 ,
( „U
5 3 š . „,„„„„„. __„„. „.0„„„_„
of 51

Na Ma - MN - LMS 990

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na Ma - MN - LMS 990

 • 1. WNOVSTRIP 220 SLT O 1050 „EEH C 26.00 ATS C 2.50 CHF O 3.00 DEM
 • 2. ä_, ___. _„_ž. .; _TY. _., „_„,4._ . _;` ~~ „m -'Tr" _RA'| :-$›. _'_ Ih'
 • 3. 75x51- MIGNRCCO 02m2 : 0/90 VRl-'ml/ Š/ 55 KONHČNO u Mn/ vnus NHKON HFRIČKIH Run/ Vrana, MISTER / vo a0 MEHRNIČPRH nuausnrvn, voz/ unos on JE NJEGOV 'Pnapetzwasma vmszvšrua / zvEs/ voa 025m 011111105159. . _ i m an ŠUTIRRM. ü_-#-v CROMOUH -' NEOBIĆ NO. 'i KHKO 5/ an PRIPI - * rom/ o P ' - HE- : vs/ mean am usi/ w, KOLE' an, PRIĆI MU DEL)- KFITNOI uvnžn- vnr/ NJEGOl/ E
 • 4. HH-HH. ' OBDHENH "PHJPERHTE wásíáv Kn SEVE-„i ROISTOKLL u nem/ cu sam PR- KHRHOIME. T ovaa (ma 55 spusnn, n DEBORH (s ćEKnn KRW LEfELICE.
 • 5. unose! ! , ; , par 50 pan/ wars ~ . '_ PREDSTI-? l/LDH TDI( _ R10 uænmxo- - đDE DH IH NHBRVIMO 7. / vnopæe cäwa, ME? ! TW. PEŠICE PRE? ! DUN" ELU KOJI? KRIOE BEZ - mmm: TRUUPHNI WEK NRMERNICWFI srm/ Lanau / vn RRSPOLHCRNJE NE- KOLIKO čmncn. SG! HN SI - NHRHUNO. IEDHUNO " RED/ LO SE " HH-HR/ WŽ f DH 55 ' ~r , M! , JE JEDEM KUJENT 5 v 0 KGWERČIJHLBU VOUM DIVLJE SNHĆI F' PIZUŽ/ O 021760( ENE IZ ŠHN DIJEGH» › . k r ~ „ PPSIONIRRNGM HUB/ THEE!
 • 6. /MHMO / ŠTOVETNU đPkfMümM/ ?ČETLË KOM- PHSE, PO DEŠET MET/ YU? KHNRPH I, DRBOME; REVOU/ ERE. SUCLI . SMO, MISTER' NO. UDRI/ DE ĆEMO STHRTOVFUI. 151 (EMO u 5011001111111 51115- ROVIMH 011 55 11/1110 11/5 BI K0 - 12/5110 5120111111111101/011 055- 3.1. ' 1212515121111151017111415151, 051301211, 111110015 - 1101110511111 50111 011111105155. 12120510 11105 „ 1 011655 5101110130 511111 1,10011, , 021111101014 111105 0 0 - , _ „, .i. __ 01m0 u (511112111. - 1111151150111«,
 • 7. DFIN DE DIVHN. HJU/ RI-? DO . BIH TI ? RM/ IO BIT? ? UUEDNO BUDE I PRE ' Mann/ w ss ` on (55 sLoMm NOGU. mmm -z RUKUJTE ss, P! ? un svaan Mssm. SREČNO, BURBON
 • 8. P/ H/Mušxnkc: x K0 BI IH m7- . ZUMEO/ v : wr* ` H PONHŠHJU SE' KHO äfëffäąfgą osssroaoolša/ ana. '
 • 9. NEĆU REšm MRI/ IKE 00Na- _ g ; sam GLUP/ H ~ 00/00/07 5550505010, _› HIPRIü/ ?TE- ; x ' 5140/7171 SPORHZUM ' ~ 527 05509001/ 51o 55 ne? 0ž5~ u *Ć vamoou N wnazzsvs, KHmSMPRT/ ČHN np. „ 05155250/ prv, 1050000711.' RI-? ZMIŠLOH 21m0 5 . ^ PREKID/ VO u : vsan- - . 0. Kao on K009 (Ima, nu 12501205 SHM DOSPEO - . _ U RMHZONIJU.
 • 10. m æ a. , m R m * „Uzmi mæuznvna Mesru 000105 511 0051121711 EMO ' SE DRUGIH. .. NE MOGU CH POZD/ ?FIVIT/ I HLHDNOKRVNO NHSľHI/ /Tl Sl/ O' . - JIM PUTEM , V _ W a0sP00m 011mm: 002116110- JE. ČINI MI sE DR ME Mas 2171717210.
 • 11. U 677» ME- ` DUTIM: 0B/ * . 19 0.1zau- `^~. 5 u MNOGO i 119511151119. PIH . ' NEMHM KNI-ME DI-7 PGVU' 1 ; 5*». 501.05 09 5911 734.55. ; r a9 u510,1 TI-? KO v -. 111565 005511971 - 019950911 K15- 1vu 5520110.
 • 12. 990250 59111 59000210 50r0v9111a5 29 5995111 551 1911.09. n/ (a M5 055m. ) ›' HM. .. RČNO JE DR SU 117 op/ at-Nma- , UROĐ IC! NEUPOREDIVO au NE 1/959, * _„ CMLIZOI/ HNIUI 0D NHS. › 9911101 su , . '_ M9r591a911v9 00599 3 - ' 511 0195111157110 5v11-11 „ 90915r1 111 0111917 90- HEJ/ ŠTIOHO ; RM HH* HH . ' DHNIJELS 55, - . _ 3,; PRVI. BH UBI/ R VRLĐOH: NHDHO OLIMPIJ' q I i I V i ' ' _ć_ NH 09011999 . 514W MHRHTONU. v -. .
 • 13. PasrnuwnM on a5 NIJIŠHO N! ? TEŠKO snvtnoh „. v: PREPREKE. - Mm/ u nš/ /vu Nnrzušm/ HLO a5 samo mamom/ a wan/ vas w- ' ' Učkom-kr . , z_ vnxo EK IPI-? K g . i-` UME on BRINE / ,w a lo á ` o 11+" I _ -n-ąrąv; .. L -"í „E53 . „ z" T HLLDŽUNGLH 'L F JEáUmLHIZ/ V/? F , . NO OPREZNIJE/ sNnuIžLan/ /JE V 1552.7» '. .~I. ~.
 • 14. ME a5. Paz- , ' a; - DRIJULOH. , 5A'. 'är ' a" 1 *w '-92' 4„ ~, .,. _r “ili” ” “7 @i W- 743* 31,; $177. 3 _ ` ' lim“
 • 15. ,li divnu( Z, . . „„ ą . , . „„„š„. „„. ,x „ąäuæsnüc : F: m. Atila . mslhsľsmuvnąüxu. ._ . .|„«LJ0. HEJ. .. ' ' . ., F-"u-ËŽíËJxŠEËJËËBËTF
 • 16. / 4/ U' nL/ ... Deaopn ' . ' : V g: * &L . NIJE 59 NUIM/ r . . - PIH NIŠTFIRIJH 55 ODLUČ/ O zn PRIJE- ' vu ranu. DOKOPHO se' ' an' l I I 1 „ . V. V, l" _ „_
 • 17. KOJOM 5500 Mnw- „ ' m5 KRETRO PREH/ I *I* . .. DOK {JE I/ REME NHJ/ WOLJ/ VO . _!. ,? 4 005700 - ` . . VOLE/ KON! ? NO 51555079-
 • 18. JHKD SI DUHOUIT. ' l? .SHOE ME 0D' D061!? 5! DII/ NU BOGU, . ä m, mm æ RIJDUJEM 55 5m 5/ Im. PODNEĆJ (NK l n/ aa PO - ni. . Eäuä r.
 • 19. NITKOU N95 JE O (JE 55m0 a5 on 2/ STI/ HR! u 'PI-? JPE - RU ' ~a5aau5, UKLOU~ 50005; / Moau pdË/ Ëál- u Lama. au- __ ama pma- vns 515 55 ovaa/ aa u m5- NUTKU SPPIJRTELOILI I znača- NIČK/ SMISLILI GLUPO Nna- METHNJE. ' 51v/ auíeaoN' n a5 pn0~ PI ! DRRI 0 K 05 205m a5 DFINIJELS raka PCLSIZIPIO ; m0 a5 avto/ v M0M5~muva u ` NJEü
 • 20. ma, MISTER _ i «owe ew a . oá-„äížľsfäfäs- i 'J TISE DR ff* _ ' 5m MILUR 00 | - . . 00090250
 • 21. . W mm 0m . mg „m mm „m í HR' HH -' đUA/ ĐH- LO ! WS IPRK Nlxľ lWPlö' me '
 • 22. 00m5 su 55 MISTER NOIDEBORH k_ nano/ u 00 570 30105 PRIPREME - š nuau57// v0 55 LHGHNO spuštao. .. . ..I UPRWLEHLI KOMPLIEŽ/ ?NIM MRNEVRUV. 4 znšnmľe ruær5~ TIČKIH 1.575059, uäm 09 55.. .
 • 23. b Ž v ili' . ' ` 5 Y-_ " V_ . ' ` . `I. "Š$`-1r j, s. `- v. é 1 l E : Er Ž L h-› * l. ' - 'é k». J' . š! .
 • 24. OËJEDAUM JE N95TUP/ l9 VEĆ 5m 75 v105- 'u 115-115.' , -L0 5010515011100 1 .70 570 MU 000- ' “ ' „ ' 011107000 50055 MCI/ H. IST/ NSK! MOJ 50007- e _ Na( 007000 = D0 _vązzq/ V I ONEŽŠËŠËO 0D ' 11010. HOĆU N9POLJE -' í f , I 5 n*: i? Z9M/ žl7ľz JE B09 W579 MRRN 699D 0 Kaam 55 1111570 1v5
 • 25. 00:0. 00291057 20115. 005000155 I_ 111111750. 005 a5 g» 16 012007510. ' 11 001- JELS? _ y › P9Ll ŠTESHNE- w B9 59 NEMZIKO 0111. BEZ 00000 05 11515 50111 0121- 000157100. . V 7001070 . ` 5000001005750 K0v00 100575111- 110050140 55 1110050111151 005000. . › 5110 2011100011105.' 0 600 111570, 2000 5500 i 700 175 DHNIĐEL'
 • 26. sm; u s: *s5- LUHKRCŠTO uns ac mar/ onu? 0:0 a: on MU JE UMRKHO. I U72'. 'REŠIO sam on 909541 u ' Pauaau uspærľnm sve (m a5 ; nam u ceno, š~×` 'DEľEKT/ l/ MISE OBRIJ- ? Q *~ m: 0539210210 NR . ČEMU mp1. èší_ "NHREDNIK MHDEIRH MI JE 55x90 on će u ? nn/ vau SLI/ IBENIK ĆUUENE HMERIČKE ISWHŽNE nas/ vade PINKERTUN. ~
 • 27. COD/ NR PHNIJE U BELEMU UK/ ?HO D/ đ/VMHNTE. / ;ranu a. dol/ OI? uz pur. nu- DVOČHŠOVNU , ausr/ No. »maas ppm/ vasu ' on OKRENEMO FILI ču 6/7 nv/ ON. ~ SCEPHr/ I UHOD/ O JE T. 'PH KOJI OF NHSTFIUIČEMO REZ' v ŠIEKHO JE * < ČROMGI/ H.' h , y a! , Ž Lj ! u VEZI sa vn- šm sposas/ vas- MEĐUTIM m0 sw! - TIME NE. .. BENO LICE MORHM VFIM CEVZUR/ SFITI UN/ FOQWU. v: „mæçąąi y; s 025/250, mon 55 pæsosmvza 0 IMENOM a oN D0. DOM/ šum- ro, zna NE . = NIJELS 55 PUJFI' UIO U BRHZ/ LU
 • 28. "našemu/ na JE 'PHJPER'. m ; spama/ Na Ln/ ca z/ ;Pasuäí `-` ' SEVERNORMERIČKOJ KOMPFINIJI Kaan se snu/ u: Ismpnvn/ vasn I! ' DIaqMnNnfI-*I Nn sam HKHRHJI. ~ 4 i AnERKAh a . A, oH *'. ”7*"c, ~.»„í' , x *N* ` "i › . .fi-h . // . A _ , w FW', . 7 “ 53: 1-4 ' Š . ..gp š» ! A011 ` g: 'li F J o f" 3 ' VREĆICE SH 81360” BILRBI PHŽLOI' V0 ske/ uzmu MEĐU AURMHUVU 'DMERIČKI TURIST! ? an aE 75225170 za PRODHJU VILE Nn oanu man PO (aw 00 TRIDESET HILOHDH a0- LHRH. ZGPHDH a5 DFI/ amo, VEĆ [Mau: Laanwaa SOPSTI/ HVIKH. "
 • 29. "05 pciv a5 NR ; Br a0 NR 205105, n sve su MU MRIERIJHLNR NHKON NEKOLIKO_ ME- ssa RVION KUPLJEN OPLUFIČKFINIM NOUEEM onr a5 M7 nuxaau. , . ..CD 6/7 JE ZF! fM ŠUMU P? ' UEO METEQWO- , a 022W 0a era asa l/ RHU usré ama/ a:- ” FUNKGONERI DIJRMHNTNE IGMPHN/ JE gá/ šlZ/ U d! NESIPNHK PRILËNO l/ EUKE - ČEMH: PLI DOKRZI NIKHDR N50 a. . _. í. .___- MEDUTIM 512m9 'NËaE oáusmzn. umno/ mu su 50 'f I IJ *""^. :_ g", . "MOMHK a5 NHPUS- 770 zan/ ae PRE E5709/ 11455507. MI- suo JE on a5 zn- BOEHULJEN„. ' : i
 • 30. 00505705 05 a5 ZE/ (LJLK/ M. 0Z0N 14/0155 00550 a5 u MI-'IMTHLS 05 50mm/ i/ LHSN/ KH z *550555/9. n ~ 5LU 50 55 PODMIĆIUFINJE/ *LDOBIO a5 ELJENE / N505M5c/ a5. ' "DOZNRl/ Š/ DR ŠHM U HFP/ Č!, PIRH/ DUO "F070" JE P0141590 DH LETEUCU NI JE U KUĆU. UZHLUD . SE TRUDIO. ' OBVEZE IZ BELL-MH. .. ” '. '.. HU _, NIJE 05550, v550v5r~0 055 and 03/056. sanaNo 55 ; Nn- " 5m. ' - L5z5č/ 555555- Lu55r55, _ . THMFL NnMnM/ o Mrsr55 „ ' a5 nuawv/ Nn/ . . 55š/0 550mm.
 • 31. NIJE MU BIO P0755- BFIN 5v/0N 05 55 005555 0/.75M5N575. INRČE a/ KRENUO 00/1455 NFIKON 5557/05 50x5- . ŠTUPIO JE U KONTRKT FF? TOBOM UZ„. HM. ..NE5' VESNU DEBOR/ NU SFIPHDNJU. RUGUSTINO; DIJFIMHNT I NBU MOGLI BITI ' 'PROPERUŽ 55/ 5 50/505 / 55155/ / z/ 0575/(7/0/ 5557505/ 50 05 / 555- 750/0 5:55 01/5- 507.. . N 75. 05/5570 7005 a5 š / z 555/55. POL/ CNN GR JE ŠICURNO DFTHLJNO PREYREŠLH. 07/590 u 005 0/5- 70 / 55550 05 55 55. KONHČNO MI a5 a55N0.'
 • 32. :Ltsn re anita/ vo, PRIORTELOI. .. - . „ Dl? BI U P ETKIJ GE DHNIJEIS POKE st_ ? Hr/ M USPE DSQE DIO DOBRO PITFVNJE. ODMHH (U OBURSNITI» _ / ągyfgyp Koa; NRREDNIČE üEI? U 577m op/ vgo LETELICI NIDE NHŠHO u gfg/ KU_ ONO sm a5 muž/ o.' 'm 5507721155? ` A N11@ N POMWJËO SHM 'm- UBEDEN SHM on ä„ pa MP6' Nn . - URI-WH. ' _. anNsrt/ EN/ KLJUČ . . 570 on / z LEA/ JOS' . '~ ~ n N/5HM 1 -- . -
 • 33. može; u am MRLO PRsazN/ az, mo! 55 a NHGHĐH- MEDIITW v5- RUJEM on 5m : :Ps0- LUTNO u Pmvu U VEZI sa "555/(0/275- _ NIANKLJUČKBK 4 I'm( / on a5 rnxo, .cas se, PROKLEISIVO, sKmN/ a 0m- Nmgz/ a, MHNTE U ! Z ' NHJMIJENO SHNDUČE -' Tííl/ Lđ/ ?M BELEMSKOJ, NHRHVNO. NIJE IMHO UREMENH DH PLEN ODNESE IZ GRUDE IU 67? P/ ?EBPČ/ U DRI/ CU sam r l/ HLJDH NEČEMO zn- _ / cqsNm
 • 34. 51. u ZFIDNJ/ "~. m5, 505m0;- j NE DENVEP. .z s_ / lx / DUČEá smo meseca mamu / æænz- NITI KQŠETU.
 • 35. " "a HE- HE -' ZB/ 'LJH JE BILI? BR/ LđP/ W' / VH ID JH STPUIT/ KLJU NP PP! ' . . . _ , u I* ' v. .u - AE P Ë. . .. n „ i . - a . . -. 4 / . x; u . _ -_ 4 vąąąfæaiaäíaw , ąäím ` U REDU JE. DHBDME» F05' TDJHLH JE GPRS' BRIŽNO SEDETI U 2/77'- 00 uzas/ vea, O _ - vazu 00/( NE 0005 N05T DH NOW 13133@ mgfyumy, VLWN/ K FTV/ OVE p @ 33535339 BHC/ KLJUČ/ Ć.. . MEDI/ TIM; BIO JE' DOVOLJNO NE* MRRHN D)? 6!? GOD/ MEM! ?
 • 36. KOLIKO IH . Je/ NE `- . „ _ D0 t/ Rađa -'u5/?0-' BIH se ama/ a. . _ - vama su IDENTIFIKO~ vau Nous/ zato / z UŠU ŠU MI U P/ H / NE/ (O IM JE TRKE PPS PRED~ PRIPOMOGHO; l? PRE'- VIĐE/ VOG l/ PE - POSIWI/ LJHM IKO.
 • 37. ERI. NE BIH ELELH DH IZH- ZOVEM SKE/ V- DHZ M7 BE- x _ . aura/ ua. i [iša/ im 55, OVDE. DEBO' ` PH, BHBED' 4 HM. .. . Isr/ Na 05 0a Še „ . - í PP/ JHTELJI Poz- ; -- . › Naau u . va/ om MISTER . va (TDi/ il 0a ME l. u@ ? æ
 • 38. n; ' 0a. . 505/3000, _ „„7;-. ._' Ž sro Mu aaamvaxNa/ ?EDN/ ZEQ 1 A/ HURHľ/ O 05 ? a5 _ - - i-, 2300 ma / H NI5IE uaozo/ e/u s» - ao/ a sara. % ' . _ r . __ i_ „ „ KOLEGE SU RERáOI/ HLI NERUCZ/ VO. MORaMO sM5sra Na a50va sam Nadal/ oaza 00 s/ eca 55 2aP0v50N/ Ka POLICIJ ~ Na0aM 0a (5 - 5x5 sr N/ c5 0a UPUTI r5 0a saasč/ r/ aaa aNa5. zNars, 0a uMa/ (Ns BIRUKRHTIJH. .. / waa/ M ä > - HaJ05m 0o ` 00cN/ a5.. . A _ „mapčænu - BRZ ~ I f ~/ ž
 • 39. t DEBORINH <_ LETEIJCHN' ç hir' -r š* :5 S . è. ? flo ^_ , . _ ; r 5” '*. `_'„'71."' . 3 ; ' / t.› - ' ' ' / :i 40145917' 5» r`-"'-")/ /n/ ' . . . , 0700 U' {u: 'V' "' “m” ' 'ËËćI-Ësæ-I/ ..äv/ ”EV/ /W/ z' j] , ' , _ i a« › ; MN/ w . lu-'Ilmul/ VII; 91-_ &Ä r . I ' 97!' W , .' ' 1 'lľľľčíí- ' L"~. -'r~rw~ W 44417470 Miu' a „ " MMM 7,/ ~ #'41 _ur A _„. _y'4,; ,~_'_q. _›_i_ __ „g“, U4' l' ! li '/ .'› u_ 1 „ I n; 4,764716" › _I NRSMEŠI SE. LUTKO Ž Konrnouw OPET ŠMO ZHJEDNO. _ TORHNJ. .. TRE ' LIČNO (u 55 NEĆEŠ 0aL5K0, BEDNIČE. ' , 5a NJIM OBRH' * sw (5 aužN0aM5a/0a . &ču/ van r 4 HERODROMI a/ r/ 03a - A ; - VEŠTENI . × HH 'HH / NE UZBUĐUJ 3 SEI OHTH ' v -„- ; '„y; ąí, „r, ;gy„væeazæç, il: 1 h 19;; Aą/ ,ngwíjf „, , « / í/Iv-"I/ /z «LV/ /I/ 'Že/ "á/ v
 • 40. KFIDFI UNOVČIM 0/aaMaNr5, PRO' BLEMI (5 55 RE- š/ r/ Kao 00 sam 21/05 - (55 . _ ali: I I; .juga , OŠ / . r /0/0r/ I PREPREČ IO 5 Par. ' ËIËIIII" -= ' t Š
 • 41. IZ( HZI I VISOKO POD/ ONI RUKE -' 5550571705/ a5 ZHVRŠENH, _ ` Kakav/ ca . I . ŠPUSTI IPEVOLVER HKO TI JE ŠTHLO DO PIHIIZI - ŠRHVHŠ KHUBO- 25a aaNau/ a/ - Ma 0a 55 m5 5a/ - aužavaau / 0a M/
 • 42. U INOS ' “ TRHIVST- aza(5 r/ /LENCE "M PILENCE . - _ POK I ' 'i ' `3 : f ; '53. 'P ma5M0 . -› “ I ` „ - __ ' _ J i E " A; "ĆE. o . .i 'v 1,3' / l F. › _. - "mi u a50u, K0L5aa. 50/239 gu- I NEMHM . ŠTH æ of pguma- | r DR IZđUB/ M. . .
 • 43. sa/25M (U r/ ,y 5a 2/-7001/05257//044 SLON/ TI VILICU v' MILION D0' LHRH TI JE BILO NH ' UČINITE N55r0, „„___ W uMsšaMo u 55, BESTRCHđH-'PRE- pfggggm MISTER Na (5 PEEK/ N, POBEŠNEI' I . DHM/ JEL ' P
 • 44. , THČIVa-NE 5Na- LHZIM 55 5a w m m M N m . .. PHDIM IH SITNIŠ m
 • 45. 0a MOŽEMO zt/ a/v/ (No uHaP5/n. KRIVO MI JE ZBOG 'PHJPEPHZ DEBOHH. POP/ HH- I/ /ČEMO OH. `""'75Š„Y 505m a5 NITKOV 00// - A aaa, NIŠTH MI N5(5 í Pam/ aan; RHSPOT &5025/405. ; I z , ` ? MČ-s" NE DRM/ h MI$TEP NO. I NHREDNIK MHDE/ IËH PO' M/ su 0a 55 , VE PONa5a5' aoaur 05,145. t NEGO NE BI 3/10 LEPO DH a l
 • 46. FHNrzvr/ ČNG, . MISTER NO. ”PHO- PHWJE ? BILJE IMHO LIZBUDLJI- vu PPEDIS' 4 70/2100. «Wľf ' . ._ ' . ' WËËËËI_ '-02 ä u A@ DR/ (LE. KRNT/ JFI opa 9/2/9909 zn- . KON/ TOM : zur/ sm- TJH, FOI/ OD DH PROSLHVIMO. VODIM TE NH EKŠRLUZIUNO MESTO. DHLENH. KHD LETELE sn 0/29- an POSEDU- : :ga _ ŽE5NIM amar JE opns/ v/ .59 % HUHNTU ' Nnphwvo, Mn- ZNPMO/ ČESTO SMO ožsm, on u a1 ME 00- 5900 00 M/ -VNFIUŠH P
 • 47. Nema N90 9M9z0/G/ Ž75Ž4Ć. . Žľrf H" v f u "IPHNEM/ ” s › v l" -L : ». - SAEŽČLOŠX/ @H TELü/ CE SU w . t 71090295, a. : V 03'? '- _. ›ađr"" 7 5L05009~ s; 09 90/5 379 600 Haris, 9 UE ICE 95kn v994 Nasi. ' V_ 5Hv9r9M„. NISI ; .; uvusommvm vs( 05m9.
 • 48. NE z9s099w 09 0550 N 59M 09, 02591. 59,44 MEHHNIČRRWFI _ 09 C5 5920 15 voz. IM re, nu 0959 aorova (ELO- ' NFIDOKNRDIT/ A . 4 NE M06U a1- . KUPNU 995mm/ cua/ mx. . n 0040 N9 -v 00 0/a9M9/v9r9. -. ' 050mm MES- - ru 1 59 ; sram asoao/ w. o V BIH ILI BI TI PRVOM PRILI"
 • 49. BOŽIĆ 990, JUNI a5 M 5 55 NEČEMO
 • 50. ,r 5100055 05 09 55 Ne . _ azra/ m NEKUL! - . <0 000m9. PP, DEBORR, SVET JEMHU, SVE N90' 30x17, . KDLEG/ N/CE. 5 5 fa ËPJZ@@Ë , Ž u ZLATNOU 5593.7/ 550 9/2/4795 59/20/70 . PRIČA 5A D/ a'; ;:›: v'v«3 z: 5, , C4 --7 I" K "7 . ~`. ,. »o -. „ r- j y- s „ji I g'r›; -_'-' . /›~` H'. '("; _-_'J; Ž3./ Č-`. ;é9„, è _/ ?IJ/ g jj r" ~ m' (a 'm, -_. ' : _~`A. .' __ j_. ›_z` ' ) __| Xx , ` a . _.- `_ __ ` 't' ; J -' r v 5. - : s . _. ^ i R ` n-ri-æuäè . mr-c kravata-vo. ~~. -_~__„-_; g,_„g 3533.51 ang. :: .43 '
 • 51. '1236 9 770353 123107 Ihknil l . YU ISSN 0353- 2 , ( „U 5 3 š . „,„„„„„. __„„. „.0„„„_„

Related Documents