J u, ...
r
. w_m„ą„„„__. .„az__m „. .„_ „ä„„„„„. „.„_„_„„„
CLAUDIO NIZZl - AURELiO GALLEPPINI CLAUDIO NlZZi - Jose ORTIZ
240 str. - c/ b
CLAUDSO NIZZl r GIOVANN! TICCI CLAUDIO N...
I
U
, as Ne (sm
TE
IN A
25kn ° GKM ' 3
„mx
mm
on
P
. - 112 STANICA-
ALMANAH PUSTOLOVIN E KNJIGA III
PRI KRAJU JESENI, NA MA'
LENO/ Vl GROBLJ U IJ SANE-
O GOSPODE,
TVOME MILOSRDU i
TVOME OPROSTU PO-
VJERAVAMO DUŠE WI-
LL...
IME OCA,
SINA I DUHA
SVETOG/ l.. .
SIROTA JE
SUDAC KiLBURNE. .. i . _ KITTY lMALA
DŽENTLMEN POPUT i SAMO ŠESNA-
NJEGA...
IMAŠ PRAVO. ..
TREBA Mu STAVITi
~ OMČU OKO VRATA I
PRAvoA će am
ZADOVOLJENA!
TAJ PROKLETI
UBOJI...
VećeRAs ćemo TI Bi TREBAO OTIćI u SALOON
sTuPITI u AKcIJu, sve REDOM ćAsTITI PIćeM, KAKO
ALI PRVO TREBA B|5MO ZAGRIJA...
x_ NAsTANIO u sANDeR5u, GDJE Je
. RADIO KAO ŠTALSKI MOMAK u
KONJUŠNICI JeDNOBA
BLJEDOLIKOG. ..
7 I5TOM TRENUTKU, U...
BIJELI ČOVJEK, NAROćITO
AKO Je VAŽAN. Ne Može
DOPusTITI DA se NJE-
GOVA -KćER VIDA s
INDiJANGE/ Vl. .. TO se
NIKAD NIJE ...
POGLEDAJ.
DJEDE. .. DIMNII=
SIGNALI!
Y
POTRČI GA ALi NE ZNA/ Vi GDJE
PRENOSE PORUKU POZVATI. TA-ZIH, Ti DA GA TRAŽl...
U NJEGOVU
ŠATORLI. .. ALI
ZAŠTO TOLIKO , `
ŽURIS?
' GRLA?
7/667?!
77654? JACK! '
GDJE MOGIJ PRO-
NAćI NOćNOG
...
K060.'
NAŽALOŠT, KI-
NIHOVA sTRA-
HOVANJA Već su
VELIKI MANľTU!
MOJ SiN Je ZA-
TOćEN u ZATV-
ORu BLJ...
sAmO 0A se
JAKO DUGO. DOBAR PRE5VUČEM I
JE ČOVJEK I SIGU- " OSEDLAM
RAN sAm 0A će m:
POMOĆI AKO su-
0e MOGAO.
I VI O...
ZNAŠ u
NEŠTO O
TOM 5A -HUI .7
Kl-NlH MI JE SPOMINJAO
5vOJA STRAHOVANJA zA
SUDBINU SVOG SINA, I Oo-
MAH JE STIGLA NOVO...
NAJOPTIMISTIČNIJA JE
PRETPOSTAVKA TA DA JE
NJEN QTAC OTKRIO SVE 1
zATRAzIO ŠERIFA 0A 5A-
HULJ DRžI PAR DANA IZA
REŠETAKA, ...
JE U ŠERIF U “ NADAJMO sE
SANDERSU JOŠ : 0A NIJE, pçgO_
NJE“ 57A” MIJENILO u zA- KLET5TVOY
WALKER? DNJE VRIJEM...
TE VEČERI, u SANDERSU. .. ` @TI/ Gang I I '
. ~ DAJTE NAM 4--
u ~ F INDIJANCA,
I O I, › O_ , ŠERIFE! '
J , ` i ...
. I JEŠTE LI _
, I NAŠ CuLI, VA5. ČUO
ŠERIFE? SAM VA5.„
zJumT' OVE POGLEDAJTE! ...
uŠIJANE ELAVE 'Za'
~ P...
ČUO SAM VAŠU
I ' VIKU. BANDO PIJANA. ALI
SAD VI POSLIJŠAJTE
I ZATO VAM NE
PREOSTAJE NEGO DA
- PREKINETE OKUPL...
NECETE NAŠ
uŠPJETI zAu-
ŠTAVITI, ŠERI-
NE ŠLAŽEM SE s
TOBOM, MATTE! NE
PROVODI SE PRA-
VDA MAŠuCI KONO-
PCEM PO zRAKu...
PRVI KOJI STUP! NAPRIJED
BLJIJ. / ZN JTE DA SE
NE ALI/ VI. '
NO, DOBRO,
PROKLETI
TIKVA NE. ..
.
. V7 / .
...
UPOZORAI/ AM
VAS Ant/ Eas. ' PRVI
KOJI sE POMAKNE,
DOBIT CE METAK u
O ľŽ , NE RAzMECETE
LI SE PREVIŠE, "
WILLER...
PROKLETSTVO!
, wILLER I NJE- Š
', EOVE TRI
, ZMIJE! O
JE Ll 1|
5UDAC KILBURNE I [g: NAVAJO PRI- . _-
NJEEOVA MLADA...
MOJ TAJNIK I JA uI-IVA-
TILI ŠMO EA NA DJELU '›
I MOŽEMO POŠVJEDO-
CITI DA su NJEEOVE
RuKE JOŠ BILE PR-
LJAVE OD KRVI. '
...
NE, VEC SAM
VAM REKAO. .. JA
POŠTLIJEM zAKO-
BAREM OKO
TOGA SE SLA-
MUY BEN» “W505 I PAzITE DA VAM TO
OKIJPLJANJE JE ZA...
OSTANITE OVDJE NA STRA-
ŽI. OVI ENJuŠOVI NE BI ŠMJELI i'
POKuŠATI PONOVNO, ALI NIKAD _
SE NE ZNA. JA IDEM RA-
ZEOVAR...
' VAŠ DOLAZAK OVAMO
DIMNI
NIJE ŠLLICAJAN, ZAR 56mm_
NE? MOMAK JE JEDAN _
OD TVOJIH INDIJANA-
CA. .. TKO VAS JE
UOST...
PRODIKIJ. ALI OC-
MOMKuP. .. DA.
ODRŽAO sAm Mu / ľ
IGLEDNO NIJE
MNOGO POMO-
GLA. A | ZBOG
KAD JE TAKO, KAKAV
` I'...
MALO SE ZNA O
u ZADNJE SE VRIJE-
NJEEOVLI PROŠLOM -v ZNAČ,
ŽIVOTU_ ALI O-I-KAD JE ME BACIO U POLITIKU I I
. OVDJE, NIK...
% AKO JE NEVIN, 4 ! Wôí-'Š DA ĆEŠ
SKLOPITI DOGOVOR ~ -ZGOVARACLUĆI
5 VRAGOM KAKO BIH = -; ;:: r: NJW-
mu P...
ä í JA 5AM
' , w- r - „
, „ _ „ NOĆNI ORAO, 5A- ›
5m „_ V I_ v HuA. ŠALJE ME
OSTAVLJAM , „ › TVOJ OTAC.
VA5 ...
SLUŠAJ. MO-
MČE, PRE5TAN| T|
sE PRAviTl
NIJE/ VI!
: vr-TJ T .
7'<7 m” &OBOĐNO
RECI. .. NISAM lH JA
TVOJ JE OTAC VR...
_ REBAO ŠAM SE
NAćI S KATY. ..
ČEKAO SAM
JE DA IZAĐE, KAD
SAM ? ZNENADA PRI- .
MIO UDARAC IJ GLA-
VU. .. I PROBUDIO SA...
O
ZATVOREN JE
U SEBE KAO PRO'
KLETI SEF, NEKA
6A VRAG
ONDA?
ŠTO MISLIŠ?
ZNAM DA TI TO NE-
ĆE BITI DRAGO ČUTI.
ALI...
STO AKO BUDE
TRAZIO DA GA
VIDI?
MOŽDA ŠE OCLI
VIŠE OTVORI.
VEC ŠMO u
SLIJEPOJ u-
KAKVOG ASA
U RUKAVU? v
NEMAM. ...
ONDA,
SRETNO!
o@
"J
k
? OKRENI/ MO 5AMO 55 NADAM
OOVEVWO DA u meouvnemeruu
KONJU5NK3 NEĆE ZATVORITI
NEGO...
1ľľllliľf
_. __5 _ww- 'A ~ ' l
-L4 F“
V ; A' . '×'×`Ä"4'
i
` t
z o" '
; ĆË! !!! !!{_
ZVIJEZDOM JE SAM I ' ` ` 4' N...
KAD SU NOĆNI ORAO I
OSTALI NAPUSTILI SELO,
SLIJEDIO SAM | ZDALEI<A
| STIGAO OVAMO MALO
POSLIJE NJIH. .. SKRIVEN
SAM PRIS...
BIJELI 5u LJUDI ' TO 8' 55 MOGLO
_ O OPET 500m, ALI
'$355' fsížífílTèIsô JA ! I Ta SFR/ -
TOME 0A 5E NIJE A Č
UPLEO NOĆN...
'MENA MI5TEQ TO SU ONA TO JE ONO ŠTO
HAgeAg-rygA l DVOJICA KOJI SU V_ ONI KAŽU. .. ALI TRE-
NJEGOVOG UHVATILI MOMKA 'U BA ...
ZASTO BI SA' 'l . *'
HUA UB| O DJEVO_ . MOZDA MU JE. KAKO BI
„ 6 I , _ HMM. ..
JK“ KOJU JE " ËAPËŽŽTŠËA „ŠËCËEËFČËA M...
:o I. :
I
TIM PUTEM MORAMO
KRENUTI. AKO USPIJEMO
OTKRITI MOTIV, UVELIKE
ĆEMO SI OLAKSATI
BAH. vRAžE. OVO ...
UOPCE NISAM ŠMIREN!
LINČ JE PROPAOI A UPRA-
VO TAKO 5AM RACUNAO
ŽURNO PO0vuCI cRTU
PO0 Ovu PRICU.
...
AKO OTKRIJU
DA JE SUDAC KIL-
BURNE NAMJERA-
VAO POKRENUTI IS-
VRAGA
NEMA RA-
ZLOGA ZA
TRAGU PROTIV MO- ~
JE MALENKOŠT...
VELIKI
MANITU. .. ALI
OVAJ GLAS. ..
AKO UVIDIMO DA SU 5E
Tl DROTQVI PREVIŠE
PRI8L| Z|L| ISTIN! ...
AKO 5E TO VEĆ I...
, PSSST! ...
GOVORI
NEVIN 5AM. OČE! ... ' A " -- ` 1 “ *
NI5AM UĆINIO NIŠTA ~ ~ VËSËJËËJT"
ZBOG ČEGA BI sE T _ 7 - ...
uPOTRIJEBI EA 0A ZAPRIJETIŠ
ČOVJEKU 5A zvIJEz0OM. .. 5AMO
JE ON NA sTRAžI. .. POVIČI PRA-
VEĆI 5E 0A TI JE LOŠE, A zAT
EA...
SMIRI SE,
SINKO. .. 5TI-
I II"? `l
»A -_ I › '
1 _ ` V s I - . .l . “I .
A : f 3:0 PROKLETSTVO„. _ 5
x` t ~ " U...
KAKO 5E
_ OSJEĆAŠ,
OMČE?
` " ` I I
. . H; ' ',
BOLI LI TE '
ŽELUDAC?
DI/ ADEsErAK MINUTA KNIJE_ MOMAK JE
. ..OH. .. ' POBJEGAO' -'
MOJA GLA-
, ,
v ,
ZAHRĐAO 5AM, I- -
PROKLET5TVO. .. 0o...
A SPAVAO 5AM. .. A ' . ..NE ČUJEŠ NI
ZNAŠ 0A KA0 TOPOVSKU
SPAVAM. .. ~ PALJBU.
ZATVORE-
Mľ( JE P0-
BJEGÄOI
52
KAKO STE MU
MOGLI DOPIJSTITI
0A POBJEENE,
ŠERIFE?
O_ BRzO, OBucI SE!
' IzELE0A 0A JE 5A-
HUA POBJE-
` s TAJ M...
ALI NI5TE LI EA
PRETRAŽILI PRIJE H
NE6OL| 5TE 6A
ZATVORGLI U
JEDINO JE
OBJAŠNJENJE DA
Mu 6A JE NETKO
DOTuRIo KROz
PRO...
OPTUŽITE GA DA JE
OMOEućIO zATvORENI-
KOV BIJEE! NAZOČNI Eu
SKORO 5vI LJUDI OD JU-
ČER I NE GLEDAJU NA
NJEEA 5 NAKLON...
VEĆ 5MO 5vI EHVATILI DA 5TE VI
I VAŠI PRIJATELJI DOŠLI u 5ELO
5 CILJEM DA IŠČUPATE ŠVOJEE
NAVAJA Iz RUKU ZAKONA!
SAVJE...
MI5TER
HAGGARTY IMA
BAŠ 5TE HRABRI,
WILLERE! UDARILI 5TE „ ,
JEDNOE DŽENTLMENA ' ,
5AMO ZATO ŠTO VAM ; r
JE REKA...
MORATE
IH UHITITI, › SMIRITE
h ŠERIFE! SE, LJUDU _
VRAGA cemo se smu-
RlTl! AKO IH ova: -
JETE STRPATI ~
UN...
NEMOJTE
DOPIJ5TITI 0A VA5
ZAPLAŠI, MOMCI!
ovo JE amo 5AMO ` non PO KONJE, »
UPOZORENJE! SLJEDEĆ! ~ “^ A JJ KITE. ...
ALI TEBE
ĆE POKOPATI,
RAZMETLJI-
VČE! A ~
RANIO 5| ME U
RUKU, PROKLETO - DOSTA PRIČE!
-_ * DOBRO 51 PROŠAO
ŠTO ...
POSLUŠAJTE 6A,
MOMCI! ON JE TIP
KOJI NE PRIJETI U
? RAZNO i TO VAM
GOVORI/ M ZA VAŠE
DOBRO!
usKoČI u
5EDLO, ERzo. .....
ALI, O5IM TOGA, IMA
NEKOLIKO TAJANSTVENIH `
. O Tome ŠTO se DOGAĐA
I ŠTO se DOGODILO u
TvOmE VE5ELOM ŠeLu
GDJE IzoLED...
SAD, LJUDL. .
OKREĆU NAM
I-IAJDE, VRATITE , * " „ HAJDemo,
se, u KREVETE! zA “ i „ - A, , Q y TALBOTE!...
› MUVREMNU_
mozemo
I uŠPORITI, ŠA- I' “
, Kum NITKO NA5
Ne ŠLIJEDI.
* zNAm DA NE BI ODOBRIO i
ONO ŠT...
sve DOK JA 5AM NE BuDEm
mOGAO DOĆI PO TEBE KA-
KO BIŠmo se VRATILI u NA-
ŠE 5ELO, GDJE TE OČE-
I<uJu TVOJA MAJKA I
A ŠTO...
A mm amo A “ sNËËIISíËŽJŠQŽIHËËíIISI
“ZNA ŠTO 5AM m" u RuKAmA BIJELAGA KOJI .
NIO mORAT ću PRI- .
'HV/ mn NJE6OV su ...
SA-HUA JE VRLO
ČuDAN. .. ŠKORO PA NIJE
OTVORIO USTA cIJeLIm
PUTEM. .. MOŽDA GA JE
RAŽALOŠTILA BOL z-
BOG GuBITKA DJEVO-
...
PIH! NIJE mI TAMO Je sve
uPRoPAŠTeNA Im JE zABAVA
ODGOVARAO M'R'5^LO ”A sA ŠA-I-IuOm I, NAKON ŠTO JE
-' LWČ' ...
SREĆOM NIJE
BILO TAKO. ALI SAD
ŠITuAcIJA POŠTAJE
zAMRŠeNIJA, A mo-
GLIČNOGTI OKO TOGA
TKO mu JE Pomo-
GAO su DVIJE. ..
...
MOŽDA NA5 JE VRLO DOBRO RAzu-
WJËDIO '- KAP 5MO mIJem NJeGOVu OČI-
ŠTIGLI U 5ELO, UVIDIO N5KU sTRspNJu' AL. Po_
TEŽI...
ALI HAGGARTY JE TO REKAO
SAMO KAKO SKRENUO PAŽNJU
5A SEBE SAMOGA, AKO JE ! S-
TINA DA JE UPRAVO ON
UB| O SUCA IGLBURNA!
...
O S|6URAN SAM
DA JE NEGDJE U
* REZERVATU.
A GDJE musuš
sE SA-HUA on-
SAO SAKRITI?
V NISTA m: NOVO
NBREKAO' PO...
WOAH!
NOĆNI ORAO I
GREBRNA KOSA!
MALOG SOKOLA I
TIGERA JACKA!
5IGURNO su
- PRILIČNO ZAČUDENI
ŠTO NAS VIDE DA „...
NEŠTO NAS JE
PRISILILO DA PRO-
MIJEMMO MIŠLJE-
KOJI SE VRAG
DOGODIO, TATA?
NISTE LI TREBALI
OSTATI U SA-
NDERSU?
...
KI-NIH PRIZNAJE SVE, OTKRIVAIUĆI ČAK l ŠTO ĆE 5A0 mogA/ VIO 5A pgeogn pgAI/ pg
IsA-HUINO SKROVIŠTE. INA KRAJU_ 5m 5 Mogw...
V BOLJE NEMOJ,
KI~NIH. ._. IDEM
ODNOSI LI SE TA
ZABRANA I NA
ŽAO MI JE.
PRIJATELJU MOJ,
ALI VRIJEDI ZA
u SLUČAJU DA...
DOBRO zNAM DA SA-HUA NEĆE 5
ODUŠEVLJENJEM PRIHVATITI IDEJu O
POVRATKu u zATvOR, I JEDNAKO TA-
KO SAM SIGURAN DA Ću MORATI...
r
TO JE ' OBAVIJESTITE
PORUKA Z
MENE. " NOĆNOG ORLA. ..
Ć '
00
DA MNOGO
/ ` PLAVIH KAPUTA. ..
ć/ //V '
i (az/ ŠD
...
NEMA NIKAKVOG '
RAZLOGA KOJI BI
MOGAO OPRAVDATI .
DOLAZAK VOJNI-
. ..O5IM AKO NIsu
DOŠLI ISTRAŽITI
ONO ŠTO SE DO-
GODILO...
DOLJE IMA NAJMANJE
DVADESETAK VOJNIKA I
PREDVODI IH ONAJ
KIGOS, KAPETAN
. ..ZAJEDNO S NJIM JE I
HAGGARTY u DRUŠTVU 5VO-...
HMM. .. NAZOČNOET
KAPETANA MANNIXA NA
ČELU KOLONE POČ1NJE
OBJA SNJAVATI MNO-
GE STVARI. ..
`*` | ZATO VJERUJEM
DA JE M...
- w'
I
/ _.
z}
DRAGO MI JE ŠTO 4_
VA5 VIDI/ VI; KAPËTANE '
q MANNIXE! '
" I
5
o ü g . : '
A ISTO VRIJEDI u `
zA ...
A ETO 5AM
TO UCINIO, AKO
SMIJEM
PITATI?
GOSPODIN HAGGARTY NAS JE
BRZOJAVQM OBAVIJESTIO DA
STE SINOC VI I VAŠ PRIJATELJ
C...
DOK JE VAMA, AKO
SAM DOBRO SHVATIO.
BILO U INTERESU DA
OSTANE UNUTRAI
A MOŽDA I DA IZAZO-
VETE LINČ KOJI BI 6A
ODMAH UK...
NEMOJTE GA I POzNAJEM GOsPo-
ELUŠATLËA- MOŽETE SËĆEËAWT' DINA wILLERA ODAVNO
P AN . -
I zNAM DA JE PRAVI
MAJETOR U ...
U TOM SLUČAJU.
MORAT CETE ME
ODVEETI sILOM.
BUDUCI DA NE-
MAM NAMJERU
GLIJEDITI VAS
SVOJOM
VOLJOM.
POGLEDAJTE,
KAPE...
IzGLEDA DA MNOGO 5“
EU ETIGLI MOJI _ } 7 BROJNIJ' OO
NA5, KAPETA- I
NE. .. I EVI EU
NAORUŽANI
PUEKAMA. ..
POGLEDAJTE. ....
MORATE IH N' NE
zgugT/ ąvrrg_ _ POMISLJAM
WILLERE!
KAO PRVO, NI-
5AM IH JA PO-
zVAO....
MOŽETE ME UHITITI AKO TO
ŽELITE. KAPETANE. .. ALI NE VJE- I
RUJEM DA BI SE MOJIM NAVA'
JIMA SVIDJELO VIDJETI SVOG
- POGLA...
OPKOLJAVAJ U
NAS, KA PE-
TA NE.
ALI KOG VRA
RADE?
Ä ČEKAJU EA-
' MO MOJ zNAK. ..
EHVACATE,
zAR NE?
JEETE LI
BAE TOLIKO
I , V
ALI VI GA ...
,Q MALOPRIJE SAM IMAO
` MALU RASPRAVU 5A SIM-
PATIČNIM KAPETANOM
MANNIXOM. ALI OTKAD
STE SE SPUSTILI S ONE
VISORAVNI SVE ...
NIJE LI ONAJ
NA MRGODENI
TIP MISTER
HAGGARTY ?
ALI zAR IM
JOE NIEI RE-
KAO IETINUP. ..
IZ SELA SMO VIDJELI DIMNE
SIGNA...
OVO JE KLAEIČNA PAT-POzI- MI NE ZNAMO TKO JE
CIJA, KAPETANE, ALI NAMJE- MLADOM NAVAJU POMO- V,
RAVAM VAM DOPUETITI DA...
MORAM 6A UŠLITKATI
' POD SVAKU CIJENU
5A0 I OTVORENO _ PRIJE NEGO BUDE
OPTUŽUJE! I _' PREKASNO!
KAD CETE DOCI U MOŽD...
KAPETANE, NE
možemo IZAĆI AKO JESI u
NAVAJI NE OTVORE o Čuo. KITEK. .
, _ . 905mm se
NAPRAVITE “ . .
nm PROLAZ! ......
_ 1
MUY BIEN! ... VOJNIČIĆI ODLAZE
PODVIJENA REPA, A JA MOGU
NA5TAV| T| SVOJ PUT PREMA
VISORAVNI BALOKAI.
J...
I AKO JE ISTINA ONO
ŠTO JE MALOPRIJE RE-
KAO, KRENUO JE PREMA
5KROVIŠTU ONE CRVENE
r HAJDE
suJEormo
NE VIDIM 5A-
Huu, ALI mo-
žoA JE ON
VEĆ vuono
101
-ro 5AM JA, '“ A_ TVOJ MI JE OTAC
NOĆNI oRAo. .. 3. OTKRIO TvoJE SKRO-
NE MORAŠ SE A@ WŠTE. .. OVDJE 5AM ~T __
A „ ...
103
æ HAGGARTY! ...
OVAJ ME J E
PODLAC
SLIJEDIO. '
HAGGARTY J/ `
I . JE MRTAV! ... "
r/ 'V V ' 7 , l J
„ _ ' - "g"
JE L| DRUGI TVOJA STRI-
BIJELAC JELA NIJE PRO-
MRTAV?
i
r , DA. .. vvono 5AM TO ` Ž
' 5“ O” SVOJIM OČIMA. .. `
suo? ...
V
A ZAŠTO 5| mI ONDA osvETA JE BILA ALI 5A0 TI MOGU !5-
LAGAO u zATvoçzu? MOJA, NOĆNI PRIPOVIJEDITI KAKO
su TEKLE STVA...
sAm sI TO
TRAžIo, TVRoO- r
v"
. I*, _›.
GLAVČE!
-A
5
„m
mu
BW
AT
v@
U
TRENUTAK DA
UDEŠ, DRAGA
TI 5| 6A
UDAR| O, NIJE
NE ZAMUCKUJ, PODLA
GNJIDO! ISPLJUNI ISTINU
ILI CU„F`UST| T| SA-HUU DA
DOVRSI SVOJU OSVETU. '
I, u TOM TRENuTKu, PALA ...
IST OG DANA. MALO PRIJE
ZALASKA SUNCA_
MORAM OBAVIJE-
STITI KI-
WOAH! NOČNI
ORAO SE VRAČA
5A sA-HuomI
...
r NE MORAŠ BITI VIŠE
ZABRINuT ZA NJE6A. .. NJE- f - j
6OVA JE NEVINOŠT DOKA- Äfí
ZÄNÄ U POTPUNOSTIË
_, - E š. “ "
' :...
Bäšäčèľ
.Z. V;
(J E LOVITA l DOSAD
NEOBJAVLJENA vnICA
ŠQVOSTËQIEIBTI! ' _.
u. ”
Trä} '
. „W y
= -c . , _ : „-
? ...
Na os - TW - LUD 87
Na os - TW - LUD 87
Na os - TW - LUD 87
Na os - TW - LUD 87
Na os - TW - LUD 87
of 116

Na os - TW - LUD 87

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na os - TW - LUD 87

 • 1. J u, ... r . w_m„ą„„„__. .„az__m „. .„_ „ä„„„„„. „.„_„_„„„
 • 2. CLAUDIO NIZZl - AURELiO GALLEPPINI CLAUDIO NlZZi - Jose ORTIZ 240 str. - c/ b CLAUDSO NIZZl r GIOVANN! TICCI CLAUDIO NlZZl ~ IVO MILAZZO KRV NA GOLDBADU p 240 str. - c/ b 240 str. - c/ b SVA IZDANJA MOZETE NABAVlTl U STRIP KNJlZARl "STRlPOVl NA KVADRAT" - 01/ 481 2806 TEX WILLER ° Bre} criginaia: 455 ° Naslov originaiawVENDETTA NAVAJO ' Autor lika: GlANLUiGlBONELLl ' U izvedbi: DECIO CANZIO Dvomíesečno izdanje ' NAVAJSKA OSVETA - Tekst: NlZZl * Crtež: TlCCi t Karina: CLAUDIO VlLLA ' Prijevod i reqakturèu ANDREJ CVlTAŠ izdavač: LUDENS v.1.0.0., Brune Bušića H, Zagreb; e-maíl: ludens@hi. hinet›. hr v Urednik izdania: BERNARD RADOVČiC› ' Tisak: AKD Zagreb Tex Wilieri- izdanje prema ugovaru sa SAF „BM f Sergio Bonelli Edimre 2008;. ' Copyright_ © 2008 by Bonelii/ SAF. wwwboneilieditareit ° Tex Willer published under Agreement with SAF BM. ' www. safcqmícs. com 0 Godina izdan; 2008: °` Naklada: 6000 v `Uvoznik i distributer za tržište Bil-l: _ inter Press d. o o. , Fra Dominika Mandića bb. Siroki Brieg * Uvoznik idistributerza Sloveniju: Deio Prodaja, Dunalskpaf/ Ljubljana
 • 3. I U , as Ne (sm TE IN A 25kn ° GKM ' 3 „mx mm on P . - 112 STANICA- ALMANAH PUSTOLOVIN E KNJIGA III
 • 4. PRI KRAJU JESENI, NA MA' LENO/ Vl GROBLJ U IJ SANE- O GOSPODE, TVOME MILOSRDU i TVOME OPROSTU PO- VJERAVAMO DUŠE WI- LLYJA I KATHY, KOJI SU NAPUSTILI OVAJ NEMOJ IH PREDATI u SOTONINE RUKE, vec IH PRI/ Vii u RAJ KAKO Bi MOGLE UŽiV/ Tl ŽIVOT
 • 5. IME OCA, SINA I DUHA SVETOG/ l.. . SIROTA JE SUDAC KiLBURNE. .. i . _ KITTY lMALA DŽENTLMEN POPUT i SAMO ŠESNA- NJEGA NIJE 2A- Ć EST GODINA! SLUŽIO OVAKAV ' - il. _
 • 6. IMAŠ PRAVO. .. TREBA Mu STAVITi ~ OMČU OKO VRATA I PRAvoA će am ZADOVOLJENA! TAJ PROKLETI UBOJIGA MORA PLATlTl. ' ZA TA- KVO KOPILE NE SMlJ E BITI SUDENJA. ' ĆUJETE u IH, Ml- sTeR HAGGARTYP. .. DAJMO l/ Vl SLOBO- ONe RuKe u OVA će PRIćA em SVRŠENA JE- DNOM zA- UVIJEK! OVI su BRZI NA R| Je~ ćIMA. ALI ZAPRAVO NEĆE = -;; ;; sm LAKO IŠČUPATI ZATVO- RENIKŽA IZ ŠERIFOVIH KAKAV JE STARI AU PRED RAZU- wALKeR. .. ŠTO VIŠE LARENOM GOMH-OM PROLAZE GODINE, TRE5AO 5' PO' sve JE TVRDO- „ : a _Jr GNUTI GLAVU.
 • 7. VećeRAs ćemo TI Bi TREBAO OTIćI u SALOON sTuPITI u AKcIJu, sve REDOM ćAsTITI PIćeM, KAKO ALI PRVO TREBA B|5MO ZAGRIJALI KRV l PRiPREMlTi TEREN. N NAJMIRNIJIMA. NeKIM TIPOVIMA KOJe POzNAJeM, IDeJA O LINću IZGLEDAT će KAO POZIV NA ' - SVADBU. „ " "r-Lçííív. ' na; : 4 S Ä A OOLIČNO. - . - , g p , ' I» ' g , ALI mzg 0A se Ne oAPAće, KAKO BIH ODAGNAO IZLAŽEŠ PREVIŠE, NI_ SVAKU SUMNJU, u POGODNOM TKO NE 51m3; posu_ ĆU TRENUTKU ODIGRATI ULOGU æ a MNJATl DA To u- BRANITELJA ZAKONA. " 1 i' PRAVO NAMA NAJ- VIŠE ODGOVARA.
 • 8. x_ NAsTANIO u sANDeR5u, GDJE Je . RADIO KAO ŠTALSKI MOMAK u KONJUŠNICI JeDNOBA BLJEDOLIKOG. .. 7 I5TOM TRENUTKU, U SELU IJ REzeRvATu Au. vaäéšä„í*iäoäš×äéií„ąffcšä. ”ée . «a NAJVAŽNIJE Je DA se DOBRO g NE VIDIM NIŠTA LOŠE u TOME. " PONAŠA I DA se Ne ODMeTNe OD KI-NIH. .. TVOJ SIN NIJE PRVI IN- TRADIGIJE LJUDI MeDu KOJIMA „ DIJANAć KOJI Je ODABRAO JE OORA5TAO, ŽIVJETI MEĐU BIJeLćIMA I ~ - _ , V m_ SIGURNO Neće BITI NI - l. . POsLJeDNJI. 4 - I I ' i' -- sve. NOćNI PRAVA Je ISTINA DA A ČINI se DA Je TA SA-HUA ŽELI ŽIVJETI DJEVOJKA KćeR JeDNOGA MEĐU BIJELCIMA ZATO VRLO VAŽNOG ČOVJEKA. .. r ŠTO sE ZALJUBIO u JE- JEDNOG OD ONIH KOJI DNIJ BIJELI) DJEVOJKU. .. I pgovooe pçzAvpum í I TO Me PLAŠI, SHVAĆAŠ? ;~ d. „ -
 • 9. BIJELI ČOVJEK, NAROćITO AKO Je VAŽAN. Ne Može DOPusTITI DA se NJE- GOVA -KćER VIDA s INDiJANGE/ Vl. .. TO se NIKAD NIJE D060- DILO I Ne vJeRu- - JeM DA će se IKAD DOGODITI. 'O ONA PRIHVAćA sAsTANKe s NJIM Bez OćEVA ZNA- NJA. .. ALI JA VJE- uJEM DA TO VODI zLu. ZNAŠ LI ~ MOŽDA, DIJELI LI DJEVOJKA SA-HLJ- INE OEJEOAJE? POKUŠAO SAM Mu TO OBJASNITI, ALI sA-HLIA Ne ŽELI ćuTI MOJE RA- zLOEE. .. MORAŠ MI PO- MOOI, NOćNI ORLE. .. BO- JIM se DA MOJ 5IN A« HODA VRLO OPA- SNOM sTAzOM. BIO BIH Ti VRLO l A ZAHVALAN. .. MOŽDA NO. će TEBE POsLu- DOBRO. KI- I NIH, PĆOKUŠAT
 • 10. POGLEDAJ. DJEDE. .. DIMNII= SIGNALI! Y POTRČI GA ALi NE ZNA/ Vi GDJE PRENOSE PORUKU POZVATI. TA-ZIH, Ti DA GA TRAŽl/ Vl, ZA NOĆNOG ORLA. KOJI IMAŠ HITRE H . m MOŽEŠ PITATI BILO KOGA. .. A SAD POŽURI!
 • 11. U NJEGOVU ŠATORLI. .. ALI ZAŠTO TOLIKO , ` ŽURIS? ' GRLA? 7/667?! 77654? JACK! ' GDJE MOGIJ PRO- NAćI NOćNOG ' --, ' VIDIO SA Il' ' ŠIGNALE zA I NJEGA! ľ _íí-I/ TEX PRI- MA DIMNE SIGNALE. NEMOJ OD- ` NADAJMO 55 0A / ViAH MISLITI NA NAJGORE, STRI- KO KiTEl MLADOG SA-HUU, Ki- NIHOVA SINA. .. zATOćILI su BLJEDOLIKI
 • 12. K060.' NAŽALOŠT, KI- NIHOVA sTRA- HOVANJA Već su VELIKI MANľTU! MOJ SiN Je ZA- TOćEN u ZATV- ORu BLJEDO- NEMOJ se uzBuDIVATI, _ MORAM NEŠTO UČINITI, NOćNI ORLEI NE, BOLJE JE DA os-I-ANEŠ Ovoga JA JOŠ NE ZNAMO ZBOG ČEGA SELO BLJEDO- T, z JE ZATVOREN. .. MOŽDA ŠE RADI LIKIH! MORAM ć“ se POBRWU A O GREŠćI, ALI, DA BIH TO 5A- SAZNATI! . A_ „, zNAO, MORAM OTIćI u ŠAN- „ ' ; DERŠ I RAZGOVARATI SA ŠERIFOM. MORAM OTIćI u 11
 • 13. sAmO 0A se JAKO DUGO. DOBAR PRE5VUČEM I JE ČOVJEK I SIGU- " OSEDLAM RAN sAm 0A će m: POMOĆI AKO su- 0e MOGAO. I VI OSTALI ! DETE 5A
 • 14. ZNAŠ u NEŠTO O TOM 5A -HUI .7 Kl-NlH MI JE SPOMINJAO 5vOJA STRAHOVANJA zA SUDBINU SVOG SINA, I Oo- MAH JE STIGLA NOVOST O NJEGOVU IJHIĆENJU. .. U PAR RIJEČI, rsx UPO- ZNAJE SVOJE KOMPANJO- NE sA SITUACIJOM. INA w VRAŽE, IZVJE- 5NE PODUDA- RNOSTI IZGLE- 0AJu NEVJE- ROJATNO! NJEGOV Ml JE OTAC PRIČAO O | 5E JE OTAC ZOVE IGRA SIJDBINE. MISLIŠ u 0A JE ZAVRŠIO
 • 15. NAJOPTIMISTIČNIJA JE PRETPOSTAVKA TA DA JE NJEN QTAC OTKRIO SVE 1 zATRAzIO ŠERIFA 0A 5A- HULJ DRžI PAR DANA IZA REŠETAKA, KAKO B| „G›A uVJERIO DA 5B DRZI PODALJE OD NJE- GOVE KĆERI. .. _I r'. / 7 _V . _ . `_4l` ` ' L' , . J, N ` AKO JE TAKO, ALI POSTOJE LJ NEĆE NAMEIT: PRE- PESWSTIČNIJE TEŠKO izvuc: 6A VAN, r PRETPOSTAVKE. .. MOŽDA ĆE BITr DOVO- LJNO SAMO OBEĆATI DA ĆEMO 6A ODVESTI u REzERvAT. IMA lH CIJELI NIZ, sTARl MOJ. Au BIJDUĆI DA NEMA 5MI5LA NABA- DATI, BOLJE DA NE NA- PREžEMO MOŽDANE VI- JuBE | PRIČEKAMO DA 5AzNAMO NEŠTO KON- KRETNrJE KAD DODEMO u sANDERs.
 • 16. JE U ŠERIF U “ NADAJMO sE SANDERSU JOŠ : 0A NIJE, pçgO_ NJE“ 57A” MIJENILO u zA- KLET5TVOY WALKER? DNJE VRIJEME. KOD wALKERA BAREM ZNAŠ DA IMAŠ POŠLA S DŽENTLME- NOM, DOK SE TO NE ŠLAŽEM MOŽE RECI zA MNO- sE 5 TIME EE DRuEE zVJEzDO- u POTPU- NOŠCE. ALI SAD DOSTA PRIČE NE ŽELIM 5115; u | RAZMIŠLJAJMO KA- ŠANDERŠ TAKO KAŠNO KO ĆEMO PO- ” DA MORAM IZVLAČITI TJERATI 5VO- JADNOE wALKERA Iz JE RAEE. O KREVETA.
 • 17. TE VEČERI, u SANDERSU. .. ` @TI/ Gang I I ' . ~ DAJTE NAM 4-- u ~ F INDIJANCA, I O I, › O_ , ŠERIFE! ' J , ` i l. ' j ` v . , A I . o I 'l . 'i / „ h J ' g / ' ŽELIMO I . - OBAVIO ŠI ODLI- CRVENu ' ^ . ĆAN POŠAO, TA- '. LBOTE. .. OVO VIŠE NITKO NECE MO- CI zAuŠTA- OTVORITE ILI , _ A s 'I I MALO 5E ĆEMO RAZVALITI _ 4 EREVIŠE Ogpąu' ~ I. ' ^ OVI VANI. .. l
 • 18. . I JEŠTE LI _ , I NAŠ CuLI, VA5. ČUO ŠERIFE? SAM VA5.„ zJumT' OVE POGLEDAJTE! ... uŠIJANE ELAVE 'Za' ~ PRIJE NEEOLI `* PREDu sVAKu ' „ . . '
 • 19. ČUO SAM VAŠU I ' VIKU. BANDO PIJANA. ALI SAD VI POSLIJŠAJTE I ZATO VAM NE PREOSTAJE NEGO DA - PREKINETE OKUPLJA- ' NJE I VRATITE SE U _ SALOON KAKO BISTE “ SE NAPILI DO _„ RECI Cu VAM % DNOM ZAUVIJEK: NEMAM NAMJERu O PREDATI VAM zA- “ " TVORENIKA! uTOLIKO UZALUDNO JE. a 'ËŠËQË-Ëä EORE zA ŠERIFE! NECEMO ŠE wALKEREI DAJ _ IMA pETLJu_ "- “ MAKNUTI SVE DOK 014 07/ PËĆ' i NAM NE PREDATE VEDE/ na cRVENu NJUŠKU! RAVD i
 • 20. NECETE NAŠ uŠPJETI zAu- ŠTAVITI, ŠERI- NE ŠLAŽEM SE s TOBOM, MATTE! NE PROVODI SE PRA- VDA MAŠuCI KONO- PCEM PO zRAKu, VEC u SUDNICI. VEC ŠAM POŠLAO PO ŠuCA IZ FLAGSTAFFA I, u OCEKIVANJLI NJEEOVA DOLAŠKA, ZATVORE- SVE SU TO POTRE- BNE KOMPLIKACIJE! ZNAMO DA JE ON UBO- JICA l, ZATO, GDJE JE SVRHA OVOG ODIJGO- VLA ČNJA? NIK CE OŠTATI POD MOJOM zAŠTITOM. MATT JE u PRAVU! ŠuDAC KILBuRNE I NJE- EOVA KCER su BI- I_I NAŠI ŠuERADA- NI I NA NAMA JE DA IH OSVETIMO!
 • 21. PRVI KOJI STUP! NAPRIJED BLJIJ. / ZN JTE DA SE NE ALI/ VI. ' NO, DOBRO, PROKLETI TIKVA NE. .. . . V7 / . . `- 47 % I . .SAM _, I SI TO 4„ ___- . - o o TRAŽIO! . ~ „ o .
 • 22. UPOZORAI/ AM VAS Ant/ Eas. ' PRVI KOJI sE POMAKNE, DOBIT CE METAK u O ľŽ , NE RAzMECETE LI SE PREVIŠE, " WILLERE .7 O 'MNOGO, A __ JOŠ su DVIJE 'I wINcHEsTERKE uPERENE u
 • 23. PROKLETSTVO! , wILLER I NJE- Š ', EOVE TRI , ZMIJE! O JE Ll 1| 5UDAC KILBURNE I [g: NAVAJO PRI- . _- NJEEOVA MLADA KCER 5 . IzBODENI SU u SVOJOJ s : ä _r KUĆI, A JEDAN JE MLADI › - * f . - NAVAJO uHVACEN u BLIZINI MJEŠTA zLOCINA. .. . - l _LT li( Q V A 21h' 'i í _ I v _Híąíx ' j JA / - . ..t NIJE OTVORIC LIŠTA, ALI DOKAzI PROTIV NJEEA SLI JAŠNI. KAD JE u- HVACEN, CINI SE DA JE u RuCI JOŠ IMAO NOŽ KOJIM IH JE 22
 • 24. MOJ TAJNIK I JA uI-IVA- TILI ŠMO EA NA DJELU '› I MOŽEMO POŠVJEDO- CITI DA su NJEEOVE RuKE JOŠ BILE PR- LJAVE OD KRVI. ' I KOLIKO GOD DA SAM PROTIV BILO KAKVE VRSTE SA- MOVOLJNOG PRO- _ VODENJA PRAVDE, g„ MOGU SHVATITI DA 7 SLI OVI LJUDI VRLO LJ IJTITI. ZOVEM SE HAGGARTY. .. RAY HAGGHRTY. JA SAM POSLOVNI ČOVJEK DOBRO ZNAN IJ OVOME ŠuDAC KILBuRNE JE BIO O VRLO OMILJEN u ŠELu. A NJEGOVA JE KCER IMALA ' ŠAMO ŠEŠNAEŠT I TO VAM SE CINI . KAO DOBAR RAzLOE
 • 25. NE, VEC SAM VAM REKAO. .. JA POŠTLIJEM zAKO- BAREM OKO TOGA SE SLA- MUY BEN» “W505 I PAzITE DA VAM TO OKIJPLJANJE JE ZAVRSILO. ' NE MORAM pONAVLJA-n I I SAD SE OKRENITE I VRATITE 'U ĆU 5pu5-n-n PUŠKU I SE SVOJIM KUĆA/ VIA. ' poče-n puCATI po GOMILI! ODLUČAN TEXOI/ IVAsTuP I PET UPERENIH ' wIIvcHEsrERKI UVJERAVAJU NAZOČNE * -r DA sE RAZIĐU. A í= i'
 • 26. OSTANITE OVDJE NA STRA- ŽI. OVI ENJuŠOVI NE BI ŠMJELI i' POKuŠATI PONOVNO, ALI NIKAD _ SE NE ZNA. JA IDEM RA- ZEOVARATI SA SA- IMAŠ LI ŠTO PROTIV 55 L, p VO I DA POPRIČAM 5 ËËICËLJAJ? IvFIzENI / VIOMKO/ VI? TREBA NEŠTO ŽEŠTOKO. NE ZNAM KAKO BI OVO ŠVRŠILO DA ŠE NISTE PO- gëväľfžgä; JAVILI. .. ONA RuLJA JE STAR A K057; IZEuBILA RAZuM. ' ZDRAVLJE ; 25
 • 27. ' VAŠ DOLAZAK OVAMO DIMNI NIJE ŠLLICAJAN, ZAR 56mm_ NE? MOMAK JE JEDAN _ OD TVOJIH INDIJANA- CA. .. TKO VAS JE UOSTALOM, ZADNJIH DANA, SUDAC KILBURNE MI SE ŽALIO DA SE MOMAK NEPRESTANO MOTA OKO NJEGOVE KU- ĆE, IAKO MU JE OVAJ TO IZRIČITO ZABRANIO. I ŠTO su REKLI? I ŠAMO DA JE SA- HUA ZAVRŠIO u ZATVORu, PA ŠAM DOŠAO KAKO BIH ŠAZNAO NEŠTO BAH. ' NE ZNAM STO DA MISLIM, ALI AKO MORAM VJEROVATI MISTERU HA- GGARTYJU. ONDA NEMA MJESTA ŠuMNJI. V . ` 1 L I ` _ „ I JESI LI MU TI - STO REKAO?
 • 28. PRODIKIJ. ALI OC- MOMKuP. .. DA. ODRŽAO sAm Mu / ľ IGLEDNO NIJE MNOGO POMO- GLA. A | ZBOG KAD JE TAKO, KAKAV ` I' / <`I L. j _I , ` _- I I I' „ ; VE-E I` L - / " ` k 1 BI RAZLOE IMAO DA JE ` UBIJE? MOEu SHVATITI DA JE IMAO NEŠTO PROTIV NJEZINA OCA KOJI IM JE TO BRA- NIO. .. ALI ZAŠTO BI uBIO DJEVOJKU u KOJu JE BIO ZA- LJIJBLJEN? KAKAV JE TIP OVAJ HA- GGARTY .7 POSLOVNI ČO- VJEK KOJI JE DOSELIO OVAMO U SANDERS PRIJE PAR GODINA I PO- STAO JE VRLO BOGAT I MO- TJAH, uZALuDNO JE TO KRITI. .. KATY, ŠuCEVA KCER, I ON SU SE VOLJELI. I III g . iz@ TI r „I“ A TEXE! NE ZNAM. I, HVALA ' NEBESIMA, NIJE NA MENI DA SUDIM O JE LI SE OSO- GATIO NA DOZVO- LJEN NAČIN? TA KO IZGLEDA.
 • 29. MALO SE ZNA O u ZADNJE SE VRIJE- NJEEOVLI PROŠLOM -v ZNAČ, ŽIVOTU_ ALI O-I-KAD JE ME BACIO U POLITIKU I I . OVDJE, NIKAD NIJE O NJEMU SE GOVORI 't KRUPNA JE " ŠKRENuO s PLITA | u KAO O MOGUĆE/ VI KA' I ZVJERKA' SELL, „A NJEGA NDIDATU ZA EuVERNE- GLEOAJU 5 UVA, RSKU FOTELJU. ŽAVANJEM. U KAKVW' JE TO TI NE BIH ZNA- CEMu TOLIKO ODNO5I/ “A BIO O RECI, uTOLIKO ŠTO ZANIMANJE ZA 5A 51155“ KIL' JE SUDAC ŽIVIO VRLO HAGGARTYJA? ŠTO POKIJŠAVAŠ POŠTI- ONDA, ŽE- JOŠ NE ZNAM JE LI KAKAV SAM: VOLIM LIŠ LI VIDJETI MOJ ŠTICENIK. NIKAD IMATI JASNU PRE- _ NE IERAM NA PRVu DODŽBLI O CJE- LOKUPNOJ ŠITu-
 • 30. % AKO JE NEVIN, 4 ! Wôí-'Š DA ĆEŠ SKLOPITI DOGOVOR ~ -ZGOVARACLUĆI 5 VRAGOM KAKO BIH = -; ;:: r: NJW- mu POMOGAO, ALI ~ i O AKO JE KRIV, NEću mAKNuTI PRSTOM KAKO BIH MU sKINuo OM- ču 5 VRATA. N REĆI ĆE TI DA : I ~~ -- JE NEVIN_ KAO I `“ GLED/ Tl U OČI ` OSTAVITI NA5AMOE 5m 5 u _ KAD IV“ TO BUDE V , . " ' ` 5 NJIM. V, O TAL r GOVORIO. . -. _
 • 31. ä í JA 5AM ' , w- r - „ , „ _ „ NOĆNI ORAO, 5A- › 5m „_ V I_ v HuA. ŠALJE ME OSTAVLJAM , „ › TVOJ OTAC. VA5 sAmE. " ` é sAzNAO 5AM ŠTO TI sE DOGODILO I HTIO BIH POKUŠATI IzVućI TE IZ NEVOLJA.
 • 32. SLUŠAJ. MO- MČE, PRE5TAN| T| sE PRAviTl NIJE/ VI! : vr-TJ T . 7'<7 m” &OBOĐNO RECI. .. NISAM lH JA TVOJ JE OTAC VRLO ZABFUNUT ZBOG TEBE l, KAD SE VRATIM NJEMU, HTIO B| H DA Mu MOGu REĆI KAKO NJEGOV sIN „ NIJE uBoJIcA! A KAKO ONDA OBJAŠNJAVAŠ DA su TE PRONAŠLI NA MJESTU zLO- ČINA s NOŽEM JOŠ PRLJAVIM OD KRVI u _ AKO 5| NEVIN, DAT ~ cu 5VE OD SEBE DA TO ' . | DOKAŽEM, ALI TI MI MO- „1 RAŠ OLAKŠAT! sTvARI. ŠTO 5| TRAžIO u BLIZINI TE
 • 33. _ REBAO ŠAM SE NAćI S KATY. .. ČEKAO SAM JE DA IZAĐE, KAD SAM ? ZNENADA PRI- . MIO UDARAC IJ GLA- VU. .. I PROBUDIO SAM SE U ZATVORU. .. TO JE SVE ŠTO ZNAM. M5' ”m0 5W`N~7AŠ L' TKO IMAŠ LI MI JOŠ ŠTO zA TËËALËOŽE JE TO MOGAO RECI, ŠTO MI OLAKŠALO I' , . ISTRAGU? I ` ` - ` ' V k _'42 'f V t x v ć V V „O“ V W I. é _ 7 . ` V* . _, _ ' x f v `I` Z í " ` ; lđ ; / I 1 r ` 'O I O NECu TE NAPuŠTITI, ŠINKO. .. ALI NE MOZE SE RECI DA SI MI BIO OD VELIKE POMOĆI!
 • 34. O ZATVOREN JE U SEBE KAO PRO' KLETI SEF, NEKA 6A VRAG ONDA? ŠTO MISLIŠ? ZNAM DA TI TO NE- ĆE BITI DRAGO ČUTI. ALI EOJIM SE DA sE MORAŠ POMIRIT S TIM DA CEŠ GA VIDJETI KA- KO SE NJIŠE NA * VJEŠALIMA. v NISAM TIP KOJI SE LAKO POMI- RUJE S NEKI/ VI STVARI/ VIA. ' NAMJERAVAŠ LI 55 ZADRŽAT' U NEKO VRIJEME uzET Cu sosu u "CENTRALU". uGLAVNOM, TVRDI DA ON TO NIJE UČI- SLAŽEM SE, ALI NE MOŽEŠ DOBITI PARTIJu AKO NEMAŠ DOBRE KA- AKO MOMAK POKAŽE NAMJERu DA RAZGO~ VARA 5A MNOM, NEMOJ gENO' A” NE_ ŠE uŠTRuCAVATI POZVATI ME, DOGOVORENO? HO- TEL JE PAR KORA- BAH, TO JE BILO ZA OČEKIVATI. DO GOVO - MOJ SE PRE- VIŠE NADATI.
 • 35. STO AKO BUDE TRAZIO DA GA VIDI? MOŽDA ŠE OCLI VIŠE OTVORI. VEC ŠMO u SLIJEPOJ u- KAKVOG ASA U RUKAVU? v NEMAM. IMAM' ŽA- MO BLAGI OŠJE AJ LICI. .. ILI IMAŠ DA , ËA OVE Pçnöe NE TO GADNO I CARŠON I JA CEMO OŠTATI OVDJE, DOK ŠE VAS DVOJICA ODMAH VRATITE U REZERVATI ` KAKO BISTE KI-NIHU OBJASNILI STO SE DOGODILO. .. RECITE MU DA NJEGOV SIN TVRDI DA JE GOVORE PROTIV NJEGA, POKLIŠAT CEMO Mu . ..I, u ŠVAKOM ŠLuCAJu, Kl-NIHA CEMO UVUĆI u IGRu ŠAMO AKO ŠE NA- „_ DEMO u ŠLIJEPOJ - u I-IOTELu "CENTRAL". TAMO CE VAŠ UVIJEK ČE- KAT! PORuKA GDJE NAŠ MOŽETE GDJE DA VAŠ POTRAZIMO u ŠLuCAJu POTREBE?
 • 36. ONDA, SRETNO! o@ "J k ? OKRENI/ MO 5AMO 55 NADAM OOVEVWO DA u meouvnemeruu KONJU5NK3 NEĆE ZATVORITI NEGO OD RESTORAN! HOTE L. 3 I l' _í- ' I 't l' ' × I " t ` , iz I é / tiši _ il _L , '. ~ AKO 'ro uöwe, „ OTVORIT ćemo GA NOCN! ORAO NA 5|LU. ZADO- , | SREBRNA KOSA VOLJAN? ,
 • 37. 1ľľllliľf _. __5 _ww- 'A ~ ' l -L4 F“ V ; A' . '×'×`Ä"4' i ` t z o" ' ; ĆË! !!! !!{_ ZVIJEZDOM JE SAM I ' ` ` 4' NE MORAM u sume će SATE A ~ A ŽURITI. .. MORAM usmm. _ , se sAKRlTl I ĆEKATI.
 • 38. KAD SU NOĆNI ORAO I OSTALI NAPUSTILI SELO, SLIJEDIO SAM | ZDALEI<A | STIGAO OVAMO MALO POSLIJE NJIH. .. SKRIVEN SAM PRISUSTVOVAO STRASNOM PFHZORU KOJI SE ODIGRAO IS- PRED KUĆE ČOVJEKA SA ZVIJEZDOM. .. KASNIJE ću u ? oću PO KONJE, ALI ZASAD MI NE TREBAJU. MOŽDA GRIJEŠIM 570 ću ovo UČINITI, I NOĆNI ORAO MI 'ro NE BI ODOBRIO. .. ALI « NE MOGU SE POU- ZOATI u BJELAČKU
 • 39. BIJELI 5u LJUDI ' TO 8' 55 MOGLO _ O OPET 500m, ALI '$355' fsížífílTèIsô JA ! I Ta SFR/ - TOME 0A 5E NIJE A Č UPLEO NOĆNI AKO NAKON RAzcaOvORA 5A 5A- HUOM OTKRIJEM 0A JE KRIv zA ZLOČIN A DUB“ 9/05 ”CA TUŽILL NEĆU 6A j. I DJEČAK NEV/ N.' VISE PRIZNAVATI KAO SINA. .. p sm», KAsNjJE_ „ç „gm u AKO VEĆ MORAM BITI I5KREN, SOTONO. JOŠ VËËERAU „Ex , CASSOŽSE „A325 NI5AM 5HvATIO KAKO NAMJERAVAŠ RIJEŠITI ' Ovu RUŽNU 5ITuAcIJu. .. ODAKLE 0A PO- U SVOJOJ HOTELSKOJ $031- ČNEMO AKO NEMAMO NIKAKAv TRAG u x-v NESTO VEĆ IMAMO: DVA
 • 40. 'MENA MI5TEQ TO SU ONA TO JE ONO ŠTO HAgeAg-rygA l DVOJICA KOJI SU V_ ONI KAŽU. .. ALI TRE- NJEGOVOG UHVATILI MOMKA 'U BA VIDJETI JE LI TO POTgČKA_ _` _ NA DJELU? ZNAČI. MISLIŠ í JOŠ NE zNAM. .. DA 5D LAGAI-Wql ALI ću OTKRITI. NE ZNAM, STARI MOJ. "v. JE , 5 5 I E „ I' H/ VIM. .. 5I<LONIJI H _„ MOGUËNOËWILIU/ mæg 5A- 5^M POVJEROVAT' " I' HUA LAGAO I 5TvARNO JE ORUGOJ PRE' KRIv, ILI JE NEVIN, A ONA ' TPO5TAVCI- . SU 56 DVOJICA SAMO POSLUŽILA NJi/ ME KAO ŽRTVENIM JARCEM . '
 • 41. ZASTO BI SA' 'l . *' HUA UB| O DJEVO_ . MOZDA MU JE. KAKO BI „ 6 I , _ HMM. .. JK“ KOJU JE " ËAPËŽŽTŠËA „ŠËCËEËFČËA MOGUĆE 35 DJETI, PA JE 5A-HuA A” ”E VJE' IZGUBIO 6I. AVu. .. ALI AKO uzMEMO u OBzIR 0Ru- 6u PRETPosTAvKu, HAGGARTY I NJE6OV 5uRA0NIK 5u POČINILI ZLOČIN I, PRONAŠAVŠ! SA-HUU KAKO 5E MOTA OKO KUĆE (sAM JE PRIzNAO 0A JE ČEKAO DJEVOJKU), ODLUČILI su SVA- LITI KRIvNJu NA NJE6A. .. 'I INI -. EImI . .O ` ` : I v C. . l. . __ I - 03'- wv. .. ' "T37?`-7:Ž: :'_`»›__T“- ALI NIJE LI IH H 'I ALI PITANJE NA KOJE U TOM SLUČAJU ~ MORAMO PRONAĆI O- SA-HUA TREBAO ' . DGOVOR JE SLJEDEĆE: VIDJETI? ' KOJI JE RAZLOG „ _ HAGGARWV „Ima 0A 5250/ « ' ON KAŽE 0A ~, NIJE vI0IO TKO 6A ' SAM MU PO- VJEROVATI.
 • 42. :o I. : I TIM PUTEM MORAMO KRENUTI. AKO USPIJEMO OTKRITI MOTIV, UVELIKE ĆEMO SI OLAKSATI BAH. vRAžE. OVO a. NIJE PRVI PuT 0A . , MORAMO I6RATI " «l» ; I “ = „ I5TRAžITELJA! A . A KAKO sE ' NAOA5 0A ĆEŠ KAO I uVIJEK, MORAMO HODATI NAOKOLO I NJUŠKATI PO5vu0A, NA- DAJUĆI sE 0A CEMO IMATI 5RECE = NALETJETI NA NEKO6 TKO NEŠTO zNA O HAGGARTYJU I IMA ŽELJE ' = ILI INTERE5A PRICATI. - I suTRA CEMO NA5TAvITI RAz6OVOR, OKAY? 5A0 5I5MO MO6I. I O05PAvATI. “I I 5PAVAJ . „ ; ANDELČIČU! VEC 5AM SHVATI- . I O 0A ME NAMJE- RAVAŠ UBITI O0 HODANJA.
 • 43. UOPCE NISAM ŠMIREN! LINČ JE PROPAOI A UPRA- VO TAKO 5AM RACUNAO ŽURNO PO0vuCI cRTU PO0 Ovu PRICU. BEZ NJIHOVOG UPLITANJA. CRVENA BI SE NJUŠKA SAD NJI- HALA NA PRVOJ TO ZNAM I RAŠ MI PONA- . ..A 8U0UCI 0A zNAJU KAKO 5MO 6A UPRAVO MI PRE0ALI ŠERIPU. MOŽEŠ 5E KLAOITI 0A CE NA5 uzETI NA NIŠAN I POCETI ZABADATI N05 u NAŠE POSLOVE. 5AM, NE MO- _ KRIVI TE× wI- , LLER I NJEGOVI PRIJATELJI! . P“ ALI 5A0 ŠE BOJI/ VI 0A CE TI PRO- KLETI RENDŽERI, NAKON ŠTO 5U 6A 5PA5ILI 00 VJEŠALA, POKUŠATI 5 NJEGA SKINUTI I I OPTUŽBU KO- JA Mu vI5I zA VRATOM. .. I SAMO NEKA IZVOLE, NEMA RAZLOGA ZA
 • 44. AKO OTKRIJU DA JE SUDAC KIL- BURNE NAMJERA- VAO POKRENUTI IS- VRAGA NEMA RA- ZLOGA ZA TRAGU PROTIV MO- ~ JE MALENKOŠTI, RENOŽERI BI MO- 6LI POCETI PO- STAVLJATI RUŽNA PITANJA. KARTE KOJE JE 5u0Ac IMAO U RUKAMA TICALE 5U 5E VAŠE PROŠLOŠTI O KO- JOJ OV0JE U 5ELU NITKO KILBURNE JE BIO PREVIŠE 5TRO6 5u0Ac 0A BI NEKOM POVJERIO TAJNE ŠVOJE PROPEŠIJE, A, O5IM TO6A. BIO JE UŠAMLJENIK KOJI NIJE VJEROVAO NIKOME. .. „ 0AKLE, 5 TE 5TRANE MO- . I žETE MIRNO ŠPAVATI. I v PITANJA KOJA BI MO GLA OSTATI BEZ OD- JE KILBURNE PO- 7 VJERIO KOME? ~ GOVORA.
 • 45. VELIKI MANITU. .. ALI OVAJ GLAS. .. AKO UVIDIMO DA SU 5E Tl DROTQVI PREVIŠE PRI8L| Z|L| ISTIN! ... AKO 5E TO VEĆ I DOGODI, PRONAČI ćemo NAČIN DA IM ZAČEPIMO usTA ZAUVIJEK!
 • 46. , PSSST! ... GOVORI NEVIN 5AM. OČE! ... ' A " -- ` 1 “ * NI5AM UĆINIO NIŠTA ~ ~ VËSËJËËJT" ZBOG ČEGA BI sE T _ 7 - „ ' T! TREBAO sRA- mm. .. MORAŠ mu vJEROvATu A TO ĆE I učwn- T! ... ALI u ON mO- ŽE NAIĆI NA NE- NADAM 5AM 5E 0A cu ČUTI ” . ; NOĆN' JE ORAO TE RIJEČI 00 TEBE u 5A0 JE DOŠAQK MEN' ' MOJE sRcE IVHRNIJE. .. Au z OBECAO M' mORA5 IZAĆI O0Av0E. .. 3B POMOĆL „ . T PRE/ „Ognve BIJELO! 'n NIKAD NEĆE b, % ~ A ' PREPREKE POVJEROVATI! á A í -
 • 47. uPOTRIJEBI EA 0A ZAPRIJETIŠ ČOVJEKU 5A zvIJEz0OM. .. 5AMO JE ON NA sTRAžI. .. POVIČI PRA- VEĆI 5E 0A TI JE LOŠE, A zAT EA ONE5vIJE5TI. .. 7 AU NEMOJ GA POSTUPIT KAO 55 U8|T| SA-HUA. !U › A« . × ' ću KAO ŠTO O5LO8ODIŠ, Po» ĆEŠ ZAUVUEK ': KAŽEŠOĆE. TRAŽI ME Ov- BITI IzEu- - ' , 0JE. .. IMAM „ " O KONJA I zA MALO POSUJE_ NEKA TE „ F VEL| KI DUH ŠTITI, sINE . 46
 • 48. SMIRI SE, SINKO. .. 5TI- I II"? `l »A -_ I › ' 1 _ ` V s I - . .l . “I . A : f 3:0 PROKLETSTVO„. _ 5 x` t ~ " U æBRO. "I / / . , . 1 , ' <I JE . I ? I manu!
 • 49. KAKO 5E _ OSJEĆAŠ, OMČE? ` " ` I I . . H; ' ', BOLI LI TE ' ŽELUDAC?
 • 50. DI/ ADEsErAK MINUTA KNIJE_ MOMAK JE . ..OH. .. ' POBJEGAO' -' MOJA GLA- , , v , ZAHRĐAO 5AM, I- - PROKLET5TVO. .. 0o- ~ I s - „ JË-"äíjífąoo PU5TIO 5AM 0A ME : Ž, IzIERA KAO PO- . ONAJ ”O - cETNIKA.
 • 51. A SPAVAO 5AM. .. A ' . ..NE ČUJEŠ NI ZNAŠ 0A KA0 TOPOVSKU SPAVAM. .. ~ PALJBU. ZATVORE- Mľ( JE P0- BJEGÄOI 52
 • 52. KAKO STE MU MOGLI DOPIJSTITI 0A POBJEENE, ŠERIFE? O_ BRzO, OBucI SE! ' IzELE0A 0A JE 5A- HUA POBJE- ` s TAJ ME JE PROKLETN lK UHVATIO NA A PREPAD. ' A u NAMAMIO ME JE u 5vOJu ĆELIJU 53 POBJEEAoa. . MuNJE I ERO- H; PRETVARAJUĆI 5E 0A 5E OSJEĆA LOŠE I, KAD 5AM 5E NAENUO NAD NJEEA, IzvuKAO JE NOŽ I 5TAvIO MI 6A POD VRAT, A ZATIM ME JE » _ ONESVIJESTIO UDARCEM U
 • 53. ALI NI5TE LI EA PRETRAŽILI PRIJE H NE6OL| 5TE 6A ZATVORGLI U JEDINO JE OBJAŠNJENJE DA Mu 6A JE NETKO DOTuRIo KROz PROzoRsKE REŠE . . POGLEDAJTE, MIETER HAGGARTY. .. STIŽU DVOJICA . RENDZERA. „ NJ UŠKALO NE- PRESTANOPOD NOEAMAI NARAVNO DA 5AM ` TO UČINIO I NlJE IMAO MKAKVOGA PROKLETOG ALI MOŽDA NAM sE ' UKAŽE PRILIKA DA EA PRIKAŽEMO u LOŠE SVJETLU PRED
 • 54. OPTUŽITE GA DA JE OMOEućIO zATvORENI- KOV BIJEE! NAZOČNI Eu SKORO 5vI LJUDI OD JU- ČER I NE GLEDAJU NA NJEEA 5 NAKLONOŠĆU, ; PA cE BITI I VIŠE NEEO SRETNI DA VAM POVJERUJU. AKO IH U5PIJEMO OGR- NITI, 5VE ŠTO MOŽDA KA- žu ILI UČINE PROTIV NA5, u BUDUĆNOSTI, BIT ĆE ' i NEVAŽNO! . A I' zAPRIJETIO TI JE MOŽE/ VW. .. A OTKUD Mu, DOVRAEA, NOŽ? NEMOJTE PRA- VITI LJUDE BU- ; DALAMA, wILLE- 3 KARTU VRI- JEDI ZAI* VAŠA PREDETAVA NE SLUŽI NIČEM
 • 55. VEĆ 5MO 5vI EHVATILI DA 5TE VI I VAŠI PRIJATELJI DOŠLI u 5ELO 5 CILJEM DA IŠČUPATE ŠVOJEE NAVAJA Iz RUKU ZAKONA! SAVJETUJEM VAM DA DADAČE, OTVORENO POVUĆETE ONO ŠTO m5 OPTUŽUJEM 0A 5TE REKLI. MISTER 5TE POMOELI BIJEE GLAVONJO? ~ MLADOE UBOJICE, DO~ A TURIVŠI MU u ĆELIJU NOŽ, KOJIM 5E PO5Lu- ŽIO DA zAPRIJETI ŠERIPU! I . V . " I A z! " V ` ' ; z- *51 _ x , I vl/ ` / / , / „ VAŠA PODLA OPTLJŽBA ZASLUŽUJE 5AMO JEDAN OD-
 • 56. MI5TER HAGGARTY IMA BAŠ 5TE HRABRI, WILLERE! UDARILI 5TE „ , JEDNOE DŽENTLMENA ' , 5AMO ZATO ŠTO VAM ; r JE REKAO I5TINU U ON' su POMOGL' ' TO 5MO I TREBALI . .I ZATVORENIKU DA POBJEGNE' VODE 5 cRVENIM JUŠKAMA! OČEKIVATI OD LJUDI JI cIJELE DANE PRO- TREBA IH STRPATI U
 • 57. MORATE IH UHITITI, › SMIRITE h ŠERIFE! SE, LJUDU _ VRAGA cemo se smu- RlTl! AKO IH ova: - JETE STRPATI ~ UNUTRA, 5AM! ćemo PROVE5T| 'i ? sa/ wow ~ suci SPREMAN, me. V 4 í NAPRIJED, . › NATJERAT ćemo TMURNI SE OBLAC' NA' ç ovIJAJuNAo V; K . ; ””"^'° '”' lH DA NAM PLATE ZA PONIŽENJE oo swoó! No, DOBRO. BANDO GLUPANA DOĐITE Po NA5! ALI UPOZORAVAM VA5: PRIJE NEGO NA5 UOPĆE USPIJETE oo- TAKNgTI, MNOGI oo VA5 ce ODLEPRŠATI NA ONAJ 5VIJET!
 • 58. NEMOJTE DOPIJ5TITI 0A VA5 ZAPLAŠI, MOMCI! ovo JE amo 5AMO ` non PO KONJE, » UPOZORENJE! SLJEDEĆ! ~ “^ A JJ KITE. .. JA TE o -' mETAK NEĆE ODNUETI šEšlR, T- `~ POKRIVAM! vEc NEKU oo VASIH LUDIH GLAVA. ' moJ PRIJATELJ u JA NA- MJERAVAMO OTIĆI NE OSTA- VLJAJUĆI LEŠEVE IZA SEBE, ALI AKO NAm sE NETKO usuon 5u- PROTSTAVITI, SUTRA će 5m POGREBA u ovom 59
 • 59. ALI TEBE ĆE POKOPATI, RAZMETLJI- VČE! A ~ RANIO 5| ME U RUKU, PROKLETO - DOSTA PRIČE! -_ * DOBRO 51 PROŠAO ŠTO TE NIŠAM 6A- DAO U TIKVU! c/ PazaRAI/ Am VA5. Gti/ PAN! ! 005m7 5AM NAPRAVIO 5AMO mALo PO5LA zA LIJEČMKA, ALI AKo JOŠ NETKOŽPOKUŠA, I POGREBNIK CE IMATI POSLA! '
 • 60. POSLUŠAJTE 6A, MOMCI! ON JE TIP KOJI NE PRIJETI U ? RAZNO i TO VAM GOVORI/ M ZA VAŠE DOBRO! usKoČI u 5EDLO, ERzo. .. JA IH DRžIm NA OKU. ' vRATIT ČEmo wA/ ËKEJËËAŽL/ Imgí/ o A ~ se ew vowvemo NIJE 'BIJEG ' K . NA NEKA ' ' I PITANJA uKLJuČu- i › . : ~ V JućI I TKO JE' POMOGAO Tvom zATvoRENIKu DA POBJEGNE.
 • 61. ALI, O5IM TOGA, IMA NEKOLIKO TAJANSTVENIH ` . O Tome ŠTO se DOGAĐA I ŠTO se DOGODILO u TvOmE VE5ELOM ŠeLu GDJE IzoLEDA DA su LJuDI uvIJeK SPREMNI RAZGOVARAT! 5 KO- NOPCEM U RLJCI. . ..I, ueLAvNom, vJeRuJem . " g 'Ć I” DA me Je NETKO, Ne - ~ ~ HTIJUĆ| TO, NAveo NA ` . O ' _/ PRAVI PuT. _j_ 7 ą ą : r/ , „ TA PROKLeTA q . zmIJA GLEOA A " › ` ' A „L r HOĆE u BITI PRemA me- A, PAMETNO _ , I oKRENuTI LEDA X OVIM DOBRI- HAJ DEMO, STARA DEVO! l Ne BRINI, WALKER će se POBRINuTI zA
 • 62. SAD, LJUDL. . OKREĆU NAM I-IAJDE, VRATITE , * " „ HAJDemo, se, u KREVETE! zA “ i „ - A, , Q y TALBOTE! NOCAS Je BILO Do- I I _ _ , I STA GLUPOSTL' A o “o PROKLETSTVO. ' Tl A OVAJ PuT su PREŠLI SLËŽËUËGSËBŠÄËOV' I' I~ , GRANIcu I REKAO BIH DA „ JE vRIJeme DA zAIGRA- I mo svoJu IGRU!
 • 63. › MUVREMNU_ mozemo I uŠPORITI, ŠA- I' “ , Kum NITKO NA5 Ne ŠLIJEDI. * zNAm DA NE BI ODOBRIO i ONO ŠTO 5AM uČINIO I zATO mORAm PRONAĆI NAČIN DA ON TO NE 5VE JE PROŠLO i GLATKO, ALI ŠAD se „ BOJIm SRDŽBE NOcNoG ORLA. KAD se VRATIm u I« I . ..I AKO me NOĆNI 5ELO POKuŠAT Ču sE ORAO DODE ISPITIVATI, uVućI u ŠvOJ ŠATOR ŠTO će ŠIGuRNO I LIČI- Bez DA me ITKO VIDI, “ NITI, PoRIcAT Ču DA KAO ŠTO me NITKO NI- _ 5AM se mIcAO Iz JE VIDIO NI KAD ŠAm _ oDLAzIO. .. . . .
 • 64. sve DOK JA 5AM NE BuDEm mOGAO DOĆI PO TEBE KA- KO BIŠmo se VRATILI u NA- ŠE 5ELO, GDJE TE OČE- I<uJu TVOJA MAJKA I A ŠTO se TEBE TIČE, LIŠKORO ČEmO se RA- zDVOJITI I TI ČEŠ OTIĆI u ŠTARI NAPLIŠTENI o- BOR zA ovce KOJI se NALAzI u PODNOŽJU VIŠORAVNI BALOKAI. é KOLIKO Ču mORATI OŠTATI TAMO, OČE? zAvARAVAŠ se, OČE, AKO se NADAŠ DA će moJ BO- RAVAK u ŠTAROm OBORLI PROČI NePRImJEČENO OČImA NOćNOG , -, ORLA. .. , DOBRO ZNAŠ DA se u REzERVATu NIŠTA NE može DOGODITI Bez ŠVEJEDNO DA ON BUDE OBA- ĆEMO UČINITI „ KAKO 5AM 65
 • 65. A mm amo A “ sNËËIISíËŽJŠQŽIHËËíIISI “ZNA ŠTO 5AM m" u RuKAmA BIJELAGA KOJI . NIO mORAT ću PRI- . 'HV/ mn NJE6OV su TE HTJELI UBITI! UKOR. .. DVOJICA NAVAJA IVASTAVLJAJU JAHATI U TIŠINI. SVE DOK POLA SATA KASNIJE. .. STIGAO J E I TRENUTAK DA SE RAZDVOJI/ VIOI NEMOJ SE MICAW OTAIVO SVE X MOG WDLASKA, OO- ŠLIJEDEČI KO- RITO OVOGA PRE- ŠIJŠENOG POTOKA STIĆI ĆEŠ DO VIŠ- ORAVNI EALOKAI.
 • 66. SA-HUA JE VRLO ČuDAN. .. ŠKORO PA NIJE OTVORIO USTA cIJeLIm PUTEM. .. MOŽDA GA JE RAŽALOŠTILA BOL z- BOG GuBITKA DJEVO- JKE KOJu JE VOLIO. .. ILI GA NEŠTO DRuGO 67 SAMO SE NADAM DA GA VRIJEME PROVE- DENO MEĐU BIJE- LCIMA NIJE PROMI- STVARNO MISLIS DA BI NAM ONI GADOVI STAVILI OMČU OKO VRATA DA SMO IM TO DOPUSTILI?
 • 67. PIH! NIJE mI TAMO Je sve uPRoPAŠTeNA Im JE zABAVA ODGOVARAO M'R'5^LO ”A sA ŠA-I-IuOm I, NAKON ŠTO JE -' LWČ' 517m' › HAGGARTY POČEO BLJuVATI “ VATRu, ODLuČILI su To “ " - z NAPLATITI NAMA. NEGO, ŠTO se ŠA-Hue TIČE, zNAŠ LI MOŽDA TKg gu JE mO- - _V A DODATI - ONAJ NOŽ? LCÄiONËŠ_ . GOVORITI. ČIm SAM Čuo DA Je I , I mIŠLIO SI DA su GA SA-HUA POBJEGAO. : PusTILI DA POBJEGNE, uPLAŠIO SAM se KAKO BI GA POŠLIJE DA se RADI o I „ . SLOBODNO PROKLETOJ KLOPCI.
 • 68. SREĆOM NIJE BILO TAKO. ALI SAD ŠITuAcIJA POŠTAJE zAMRŠeNIJA, A mo- GLIČNOGTI OKO TOGA TKO mu JE Pomo- GAO su DVIJE. .. PRVA JE DA JE SA-HLIA A DRUGA JE DA JE SA-HUA ŠTVARNO KRIV I DA Je ImAO NEVIN. KAO ŠTO I mI vJeRu- ŠuuČEŠNIKA KOJI mu Je DO- Jemo. | zATO NIJE mOGAO DAO NOŽ KROz PROzoRŠKe IMATI SUUČESNIKA. PA JE u REŠETKE. , - l. o I Tom ŠLuČAJu GLAVNI osu- MNJIČENI NJEGOV ALI NJEGA SMO OSTAVILI U SELU. ' PLANINE OSTAJU NA MJESTU.
 • 69. MOŽDA NA5 JE VRLO DOBRO RAzu- WJËDIO '- KAP 5MO mIJem NJeGOVu OČI- ŠTIGLI U 5ELO, UVIDIO N5KU sTRspNJu' AL. Po_ TEŽINU SITUACIJE, PA sfupgo JE NE RAZNI'- š' 55 UPLAŠIO ZA ŠINA I ŠLJAJUĆ' KAKO ĆE ODLUČIO MU POMOĆI TO 5AMO O-rEŽA-n 9A POWEGNE- . SA-HUIN POLOŽAJ. u Ovom TReNuTKu momKov BIJEG može PREDŠTAVLJATI sAmO PRIzNANJE KRIVNJE. uz sve KomPLIKAcIJE NARAVNO, sTARI moJ. KOJE TO može DONI- NEMOJ mIsLITI DA Če HA- JETI NE sAmO NJE- “ GGARTVJEVA OPTuzBA DA Mu, VEĆ I NAMA. .. í , , . o smo mu POMOGLI u V_ ą I BIJeGu OSTATI Bez POŠLJEDIČA. 70
 • 70. ALI HAGGARTY JE TO REKAO SAMO KAKO SKRENUO PAŽNJU 5A SEBE SAMOGA, AKO JE ! S- TINA DA JE UPRAVO ON UB| O SUCA IGLBURNA! JASNO. ALI TO TRE- BA DOKAZATI. VELIK! METUZALE- ME! OVO SE KLUPKO SVE WŠE ZAPE- TLJAVA! PRVO MORAMO PRONAĆI SA'HUU. ZATIM 6A MORA- MO UVJERlTI DA SE ? REDA | ODVESTI 6A U ZATVOR UTVR- DE DEHANCE GDJE GA NI- TKO NEĆE MOĆ! LINČOVATI, I, N04 KRAJU, DOKAZATI NJEGOVI) NEVINOST. IMAŠ u KAKVIJ _ IDEJU sro DA UČINIMO? ` POSTOJE TRI A _STVARL O
 • 71. O S|6URAN SAM DA JE NEGDJE U * REZERVATU. A GDJE musuš sE SA-HUA on- SAO SAKRITI? V NISTA m: NOVO NBREKAO' POSTAVIO S! MI PITANJE I SAMO SAM TI ODGO- __ TO JE PODRUČJE IJGLAVNOM, DAJ MI V« ľ, i” KOJE NAJBOLJE PO- VREMENA DA STIGNEMO »E „ ZNAJEIGDJE ZNA DA U SELO I, AKO JE NJE- * JEMEDUPRIJA- 60V OTAC UPLETEN u TO KAO ŠTO MISLIMO, ZNAT ĆEMO KAMO I sTvARNo musuš A DA ĆE 'n KI-NIH O- TKRrn GDJE JE 5A- KRIO 5voG SINA AKO Mu KAŽEŠ DA GA NA- BlJELCIMA? MJERAVAŠ PREDATE . . RAZIJMAN ČOVJEK I KAD SHVATI DA JE TO ZA SA-HUINO DOBRO, RAZVEZAT ĆE JezsK.
 • 72. WOAH! NOĆNI ORAO I GREBRNA KOSA! MALOG SOKOLA I TIGERA JACKA! 5IGURNO su - PRILIČNO ZAČUDENI ŠTO NAS VIDE DA „; x SE TAKO BRzO VRAĆAMO. POGLEDAJ. .. DvA VUČICA NA5 VEĆ
 • 73. NEŠTO NAS JE PRISILILO DA PRO- MIJEMMO MIŠLJE- KOJI SE VRAG DOGODIO, TATA? NISTE LI TREBALI OSTATI U SA- NDERSU? TVOJA JE OPTUŽBA NETOČNA, NOĆNI ORLE. .. KAKO 5AM MOGAO OSLO- BODITI sVOG SINA KAD SE NISAM mAKNuO IZ GËLA? TE× KITU I TIGERU PRE- PRIČAVA DOGAĐAJE oo SINOĆ I. ODMAH POTOM. umeću PREMA KI-NIHOVU OČINSKA LJUBAV PRI- LAŽ NEUTE- MELJENA. .. . ..BUDUĆI DA TE JE TIGER JACK VIDIO KAKO SE VRAĆAŠ u 5ELO usRED VIŠE NE MO- GU KRITI ISTI-
 • 74. KI-NIH PRIZNAJE SVE, OTKRIVAIUĆI ČAK l ŠTO ĆE 5A0 mogA/ VIO 5A pgeogn pgAI/ pg IsA-HUINO SKROVIŠTE. INA KRAJU_ 5m 5 Mogw BIJELAcA, Kl-NIH, INAČE ĆE GA gqNo/ m? DOĆI POTRAŽITI OVDJE I TO ĆE STRASNO ZAKOMPLICI- RATI STVARI. ALI BIJELCI ĆE GA uam! g. gžíćäíäm; VEĆ su TO POKUSALI UČI- NITI I TI TO DOBRO E Wacom' ANĆE, GDJE ĆE BITI V_. NA sIGuRNOM, A zA TO VRIJEME PO- TRuDIT Ću SE DO- - A I - , . _- *C4 ' _ _F15 v/ '. NEĆu SA-HUU ODVE- STI u zATvOR u 5A- NDER5u, VEĆ u O- í_ NAJ u uTVRDI DEFI- x». A BUDU I DA VI NEMAMO VREMENA ZA GUBLJENJE, IDEM O* DMAH PO SA-HUU KA' „ ć. , „. I "N ' - I . - I l I _ ` v - I ľ ' I* . i . l_ ` f I 4"/ _ T . " USPJET Ću, I N DAS 5E IMAJ POVJERENJA u . DA ĆEŠ USPJETI? . « _`I - A “ „ 0 „ .
 • 75. V BOLJE NEMOJ, KI~NIH. ._. IDEM ODNOSI LI SE TA ZABRANA I NA ŽAO MI JE. PRIJATELJU MOJ, ALI VRIJEDI ZA u SLUČAJU DA SA-HLIA ODBIJE POĆI 5A MNOM, MORAT Ću GA uvJERITI NA GRuB NAČIN I VIŠE BIH VOLIO DA TAJ DOGADAJ NEMA SVJEDOKA.
 • 76. DOBRO zNAM DA SA-HUA NEĆE 5 ODUŠEVLJENJEM PRIHVATITI IDEJu O POVRATKu u zATvOR, I JEDNAKO TA- KO SAM SIGURAN DA Ću MORATI uPo- TRIJEBITI 5VOJE ŠAKE KAKO BIH GA uVJERIO u SUPROTNO. .. VISORAVAN BALOKAI uPRAvO ZATO NI5AM HTIO r NIJE DALEKO l TRE- DA BILO TKO PODE 5A MNOM, .. 5A0 5m sna DO TA_ MLADI su SIJJETNI | zA sA+Iuu BILO BI VRLO PONIŽAVAJUĆE MO KFlíÄOtzsl/ :ATTVIŠE DA Mu PRED DRuGIMA - ODRžIM LEKcIJu. TE× JAŠE OKO POLA sATA KADA.
 • 77. r TO JE ' OBAVIJESTITE PORUKA Z MENE. " NOĆNOG ORLA. .. Ć ' 00 DA MNOGO / ` PLAVIH KAPUTA. .. ć/ //V ' i (az/ ŠD '_. NAPREDuJE PREMA - 5ELU NAVAJA. .. VOJNIOI su u o, . - REzERVATuI _ O MORAM IH PRESRE- O STI PRIJE NEGO Oo STO STIGNU U
 • 78. NEMA NIKAKVOG ' RAZLOGA KOJI BI MOGAO OPRAVDATI . DOLAZAK VOJNI- . ..O5IM AKO NIsu DOŠLI ISTRAŽITI ONO ŠTO SE DO- GODILO ŠINOĆ u SANDERSU. AKO JE TAJ MI5TER HAGGARTY TOLIKO uTJEĆAJAN KAO ŠTO sE ČINI, MOGAO JE STUPITI u DOTICAJ 5 NEKIM u uTvRDI DEFINANCE I PRENIJETI Mu 5vOJu VE- RzIJu DOGAĐAJA, TE TAKO POKRENUTI RAZLOG VISE DA ODEM U SUSRET VO- JNICIMA JE TAJ KAKO BIH IM OBJASNIO SVO- JU NAMJERU DA PRE- DAM SA-HUU U RUKE PRAVDI, PRIJE NEGOLI IZAZOVU JOŠ GO' RE NEVOLJE U REZERVATU. .. 79 ALI AKO HAGGARTY STOJI IzA 5VEGA O- VOGA, sIGuRNo NEŠTO KRIJE, JER INAČE 5E NE BI OVOLIKO uzBuDIVAO. ..
 • 79. DOLJE IMA NAJMANJE DVADESETAK VOJNIKA I PREDVODI IH ONAJ KIGOS, KAPETAN . ..ZAJEDNO S NJIM JE I HAGGARTY u DRUŠTVU 5VO- JEGA VJERNOG PO- JA O VUKU. A VUK NA VRATA!
 • 80. HMM. .. NAZOČNOET KAPETANA MANNIXA NA ČELU KOLONE POČ1NJE OBJA SNJAVATI MNO- GE STVARI. .. `*` | ZATO VJERUJEM DA JE MANNIX PO- ŽURIO UZETI ZDRA- VO ZA GOTOVO VERZUJU DOGAĐAJA KOJU MU JE HA- GGARTY ISPRIĆAO. .. PRIPREMI/ HO zA SUSRET s POSTOJI STARA MRŽNJA | ZMEDU MENE I TE NA- PUHANE BUDALE JOS OTKAD 5AM 6A OSRA- MOTIO PRED ZAPO- VJEDNIKOM UTVRDE DEFIANCE. .. TAJ TATIN SIN PRODAO Bi DUŠU vrzAGu SAMO DA MI OTEŽA ŽIVOT I TAKO DOBIJE 5vOJu zA- DOVOLJ-
 • 81. - w' I / _. z} DRAGO MI JE ŠTO 4_ VA5 VIDI/ VI; KAPËTANE ' q MANNIXE! ' " I 5 o ü g . : ' A ISTO VRIJEDI u ` zA VA5, MI5TER žig Rírä ”AGGARTYI ISTO. .. VILICA ME JOS UVI- JEK BOLI! VESELJE KOJE POKAZUJETE ŠTO NA5 VIDITE POTPUNO JE BEZRAZLOŽNO, WILLERE. .. DO- ŠLI 5MO OVAMO KAKO BIS/ VIC VA5 ISPITALI u VEZI O- N06 ŠTO 5TE učwau . SINOĆ u SANDERSU' -~ - NEMOJTE BRINUTI. .. ? nocu T A › T@ ~_ _ . , I l çä T" „F V? IJMËË. .. 82
 • 82. A ETO 5AM TO UCINIO, AKO SMIJEM PITATI? GOSPODIN HAGGARTY NAS JE BRZOJAVQM OBAVIJESTIO DA STE SINOC VI I VAŠ PRIJATELJ CARSON OMOGUCILI BIJEG JE- DNOM? MLADOM NAVAJ U OPTUZENOM ZA DVA ZLOČINA. NEMA POTREBE NI ZA KAKVIM , DOKAzI/ VIA, WILLEREI DOBRO VI TO ZNATE! JE LI VAM GOSPODIN HA* GGARTY DAO UVJERLJIVE DOKAZE NAŠE ODGOVO- RNOSTI ZA ONO ŠTO NAM PR IPISUJETE .7 ` SVI STA NOVNICI SANDERSA UVJERENI SU U VAŠU KRIVNJU. ' ' I SAMO JE VAMA BILO U INTE- RESU DA ZATVORENIK POBJE-
 • 83. DOK JE VAMA, AKO SAM DOBRO SHVATIO. BILO U INTERESU DA OSTANE UNUTRAI A MOŽDA I DA IZAZO- VETE LINČ KOJI BI 6A ODMAH UKLONIO S OVOGA SVIJETA. .. TA KO, MISTER HAGGARTY ? „AJDE NEMOJTE PREBAcIvATI _ V ODGOVOWTE, NIJE u PITANJu PONA- - EANJE EOEPODINA HA- v. GGARTYJA, VEC VAŠE. ' ODGOVOR/ TE, MI5TER PROKLETA HAGGARTY! zAETO STE _ I ZMIJO! POKAzALI TOLIKO MRŽNJE PREMA TOM MOMKU? PO- STOJI Ll NEETO OSOBNO u EVEMu OVO/ ME? NEETO ČE- EA EE BOJITE DA CE NA _ vAEu ETETu IzBITI NA ~ VIDJELO?
 • 84. NEMOJTE GA I POzNAJEM GOsPo- ELUŠATLËA- MOŽETE SËĆEËAWT' DINA wILLERA ODAVNO P AN . - I zNAM DA JE PRAVI MAJETOR U OKRE- 5 TANJu ČINJENICA __ I NAČIN DA zVuČI L KAO DA JE u PRA-. . × Vu, ČAK | KAD JE NJEGOVA PRIČA PAZITE DA VAM SE | u ` OVAJ PUT NE DOGODI PRESTANI- JOŠ NISTE PRO- BAVILI ONU STARU „a1 ` NEETO SLIČNO, BUDUCI mo s PRIČOM, 'IAXT/ `“ EŽMAVAŽËËVËOGËËŠ DA ELUEATE NEKE KRI- WILLERE! PRED zAPOvJE- V5 5^V~7ETE~ x. DNIKOM, HA? . a , _ _. DOEAO 5AM OVAMO UHITITI VA5 -- '. I ODVEETI VA5 u UTVRDu, GDJE _ . CETE MORATI ODGOVARATI zA ONO zA ŠTO 5TE OPTUŽENI! “
 • 85. U TOM SLUČAJU. MORAT CETE ME ODVEETI sILOM. BUDUCI DA NE- MAM NAMJERU GLIJEDITI VAS SVOJOM VOLJOM. POGLEDAJTE, KAPETANE. .. 86 MIELITE LI DA CE DVADEEET LJUDI BITI DO- VOLJNO DA VA5 ODVEDE u zA-
 • 86. IzGLEDA DA MNOGO 5“ EU ETIGLI MOJI _ } 7 BROJNIJ' OO NA5, KAPETA- I NE. .. I EVI EU NAORUŽANI PUEKAMA. .. POGLEDAJTE. .. POKRENULI SU
 • 87. MORATE IH N' NE zgugT/ ąvrrg_ _ POMISLJAM WILLERE! KAO PRVO, NI- 5AM IH JA PO- zVAO. I KAO DRUGO, NJIHOVA l, MI NAZOČNOST NIMALO NE DA POETROJIM NEMOJTE LJUDE. KAPETA- “'57” ČNT” NE? Č
 • 88. MOŽETE ME UHITITI AKO TO ŽELITE. KAPETANE. .. ALI NE VJE- I RUJEM DA BI SE MOJIM NAVA' JIMA SVIDJELO VIDJETI SVOG - POGLAVICU U OKOVIMAI W J . Y I I'- -. . m. _ x ~ »ET (æu u I 'I ' 'MJ glkv" 89
 • 89. OPKOLJAVAJ U NAS, KA PE- TA NE. ALI KOG VRA RADE?
 • 90. Ä ČEKAJU EA- ' MO MOJ zNAK. .. EHVACATE, zAR NE? JEETE LI BAE TOLIKO I , V ALI VI GA NECE- TE DATI! i SAM NEGO SIGURANI NIETE TOLIKO GLU- PI DA NE MOŽETE EHVATITI KAKO BI NAPAD NA VOJNI ODRED zA VAE I VAEE INDIJANCE IMAO NEMJER- LJIVE POSLJE - A_ _i 1|- z U ONOM a «g- ETO TVRDITE IMA ODREDENA DOzA ~~~ , IETINE. _
 • 91. ,Q MALOPRIJE SAM IMAO ` MALU RASPRAVU 5A SIM- PATIČNIM KAPETANOM MANNIXOM. ALI OTKAD STE SE SPUSTILI S ONE VISORAVNI SVE JE KRE- NULO NA BOLJE. ..
 • 92. NIJE LI ONAJ NA MRGODENI TIP MISTER HAGGARTY ? ALI zAR IM JOE NIEI RE- KAO IETINUP. .. IZ SELA SMO VIDJELI DIMNE SIGNALE KOJI SU NAJAVLJIVALI I NJIHOV DOLAZAK. PA EMO ODLu- . x ČILI PROVJERITI KOJI EE VRAG NISU MI DALI VREMENA. ODLIČNA . í ` ODLUKA. ON JE NAHUŠKAO VOJNIKE NA NAE OPTUŽIVŠI NAE DA EMO POMOGLI EA-HUI DA POBJEGNE Iz ZATVORA. ..
 • 93. OVO JE KLAEIČNA PAT-POzI- MI NE ZNAMO TKO JE CIJA, KAPETANE, ALI NAMJE- MLADOM NAVAJU POMO- V, RAVAM VAM DOPUETITI DA EE GAO DA POBJEGNE IZ cA5No IzvuČE-rg_ ZATVORA. .. ALI ZATO / „ ` ZNAMO GDJE EE EA- --T HUA NALAZI U OVOM TRENUTKU. ZAO MI JE. ALI VI NIETE U POLOŽAJU DA ODREDUJETE UVJETE. JA CU DOVEETI MLADOG EA-HUU U UTVRDU DEFIANCE I PREDATI GA ZA- POVJEDNIKU NA ODGOVORNOET. .. ZNATE VAEA JE DUŽNOST DA NAM GA PREDATE! . ..KAKO BIEMO IZBJEGLI DA MU NETKO POKUEA zA- ČEPITI UETA, KAO ETO EE TO EKORO DOGO- DILO U EANDEREU NA POTIcAJ IZVJEENIH LJUDI KOJI EU IMALI NEKI_ EVOJ INTEREE DA ETO PRIJE ZA- KLJUČE OVU
 • 94. MORAM 6A UŠLITKATI ' POD SVAKU CIJENU 5A0 I OTVORENO _ PRIJE NEGO BUDE OPTUŽUJE! I _' PREKASNO! KAD CETE DOCI U MOŽDA JOE MOGU LI PRENI- MOŽETE UTVRDU EA ZATVO- DANAE, A NAJ- JETI EVOJIM NA- PRENIJETI I MI- RENIKOM? DREDENIMA DA ETE EE OBVE- ZALI NA TO? ' '- NAREDNIČE, ZAPOVIJEDITE . VOJNICI/ VIA DA EE g „. . _ OKRENU. .. VRACAMO n
 • 95. KAPETANE, NE možemo IZAĆI AKO JESI u NAVAJI NE OTVORE o Čuo. KITEK. . , _ . 905mm se NAPRAVITE “ . . nm PROLAZ! ... -' ' ocu/ azra! o- . SLOBODAN, KAPETANE!
 • 96. _ 1 MUY BIEN! ... VOJNIČIĆI ODLAZE PODVIJENA REPA, A JA MOGU NA5TAV| T| SVOJ PUT PREMA VISORAVNI BALOKAI. JOŠ UyUšK ŽEUŠI PRg/ :ŽŠQN'O ËZËLÄËAËVËZË IZ 'c' 5AM? ODLUKU- NEVOLJE, ALI SAD se 5vI MOŽETE VRATITI
 • 97. I AKO JE ISTINA ONO ŠTO JE MALOPRIJE RE- KAO, KRENUO JE PREMA 5KROVIŠTU ONE CRVENE r HAJDE suJEormo
 • 98. NE VIDIM 5A- Huu, ALI mo- žoA JE ON VEĆ vuono 101
 • 99. -ro 5AM JA, '“ A_ TVOJ MI JE OTAC NOĆNI oRAo. .. 3. OTKRIO TvoJE SKRO- NE MORAŠ SE A@ WŠTE. .. OVDJE 5AM ~T __ A „ KAKO BIH TI PO- ' - "" NIJE OVDJE uNu- . › TRA. .. MOŽDA me JE čuo DA STIŽEM. PA » SE sAKRIo. oovRAoA! ... an' ĆE 6A _ PROBLEM = PRoNAćI! 102
 • 100. 103
 • 101. æ HAGGARTY! ... OVAJ ME J E PODLAC SLIJEDIO. '
 • 102. HAGGARTY J/ ` I . JE MRTAV! ... " r/ 'V V ' 7 , l J „ _ ' - "g"
 • 103. JE L| DRUGI TVOJA STRI- BIJELAC JELA NIJE PRO- MRTAV? i r , DA. .. vvono 5AM TO ` Ž ' 5“ O” SVOJIM OČIMA. .. ` suo? ` ` KATY_ JE p _ ` _ . . O5VECENA! š ×_ ~ __ _ E L u f* f J lr-. _ '›-" L`_ ____ 7-* " . ~. ..»l4 106
 • 104. V A ZAŠTO 5| mI ONDA osvETA JE BILA ALI 5A0 TI MOGU !5- LAGAO u zATvoçzu? MOJA, NOĆNI PRIPOVIJEDITI KAKO su TEKLE STVARI TE VEČERI. .. 5A0 TO moc-zu UČINITI. .. ĆE-KAO SAM KATY U Buzm, „JENE KUĆE, "II soeI NJEZINA OCA suo JE UPALJENO SVJETLO. PoMIsuo sm DA JU JE ON MOŽDA ZADRŽAO. PA KA0 ' WUK' A“ ONA JE ASN" . A SAM se PRIBUŽIO PROZORU KAKO BIH PROVIRIO u š; .- * `. " % UNUTRAŠNJOST. " _T PRAVDA NIJE NA PRODAJU, MISTER HAGGARTY. ' MORATE mI PREDATI TE PA- FIRE, 5IJČE KILBIJRNEI AKQ Buou OBJAVLJENI, mOJA cE POLITIČKA KARIJERA BITI UNIŠTENA. .. PLAT/ r ću VAM 04m0 60o 107
 • 105. sAm sI TO TRAžIo, TVRoO- r v" . I*, _›. GLAVČE!
 • 106. -A 5 „m mu BW AT v@ U TRENUTAK DA UDEŠ, DRAGA TI 5| 6A UDAR| O, NIJE
 • 107. NE ZAMUCKUJ, PODLA GNJIDO! ISPLJUNI ISTINU ILI CU„F`UST| T| SA-HUU DA DOVRSI SVOJU OSVETU. ' I, u TOM TRENuTKu, PALA TI JE NA PAMET PomIsAo DA 6A PREDAš ŠERIFIJ OPTu- ŽUJUCI 6A ZA DVOsTRuKo uBoJsTvo. .. . DA. .. TA KO TI ME ČEKAJ OVDJE, sA-HuA. KAD syE BuDE sREDENO, DocI Ču PO TEBE I ZAJEDNO ČEMO BE VRATITI u SELO 110 TO. .. To 5AM BIO JA. .. O5TAO 5AM VANI NA STRAŽI I VIDIO 5AM 6A DOK JE 6LEDAO UNU- TRA. .. MUY B| EN! 5AD ČEMO ZAJEDNO OTIČI K ŠE- RIFU u SANDERS I Tl ĆEŠ RAZVEZATI JE- ZIK PRED NJIM!
 • 108. IST OG DANA. MALO PRIJE ZALASKA SUNCA_ MORAM OBAVIJE- STITI KI- WOAH! NOČNI ORAO SE VRAČA 5A sA-HuomI DEsErAK MINUTA KASNIJE. .
 • 109. r NE MORAŠ BITI VIŠE ZABRINuT ZA NJE6A. .. NJE- f - j 6OVA JE NEVINOŠT DOKA- Äfí ZÄNÄ U POTPUNOSTIË _, - E š. “ " ' : __ "CJ ` › 'T s' , A ` ' . Š? s l V J H 'I I; / . F L. / : i v / l, I E . f ' 'I I l , . ; . 'I . ąđk» «pa g : é- . I &ŠK ' LIJEP PRIZOR, JuPI- &OBODNO 5A TERA MI! RASPLAKAT Hoćeš zApçzŽI_ KAMENO ĆU 55 KAO NEKAKVA u gupčpć? sRcE I RADIJE MI cuRIcA. .. ' IŠPRIČAJ KAKO JE „ 5VE PROŠLOI L x ą" "` _ I - í R ŠTO KAZEŠ DA ŠE PRIDRUŽIMO 'I PROSLAVI? EKAO BIH DA . _. P' To uOPČE NIJE _ . -. . LOŠA IDEJA! ' ' g@ 1 g; . A-' I u 0,5%_ . KIJWV"! I E mw`äíľ "
 • 110. Bäšäčèľ
 • 111. .Z. V; (J E LOVITA l DOSAD NEOBJAVLJENA vnICA ŠQVOSTËQIEIBTI! ' _. u. ” Trä} ' . „W y = -c . , _ : „- ? HËI a? ' ' I '„ a' _J . I r _ v Y T EL ' L ~4× ^~ . I . Žavžíšwvt z' ' „It _Ä, _Eë'9__LË°4'. I-'Ëj9r. ` v». ”<1 V 4 ; y „í . I. I “i «I z« ` I [r , V 'l „» , s E. ' 3 ` Č * 4 I 'I . ` . „ I , . I v I« i i . v '~ r

Related Documents