„
3 _ _
-
w
į m
' ' " 'nuima'
NASLEDNICA
aosrrw, N74. GLAí/ N/ arena MASAČUSETSA. NA
GLAVNOLULICI. ..
: Ši į
HM. ..HM. ..DI2OČITAĆU VAM › ,
TESTAMENT EDVARDA B...
„CELO svoas xm mas 7 OOH/ MOD UADNI Y M| ... OVAŪ . ..TI s|
OŠTAVLJAM K ER| TATA! ŠTę SI BOGATA. LDUBAVI z
vmDžuxnaLg...
HM. ..UZ svo DOŠTOVA- r UA DA RADIM? ŪADNO MOŪE DE-
NJE PREMA VAMA. BARDNE, 74?? TE--AVAŠ ŪTAC JE
ovA KLAUZULA SE MO...
' .
EMOGUĆE/ GODINU DANA ME-
ŪAĄMDTTSĖĖETAEEUTĖDBĄ/ 'manga/ PA ovo DE DU TIM DIVLDIM
RADl SE 0. w PRAVA LAKRDIŪA. ZVE...
PROFESOPEf
= _ PROFESO/ ?E OKUL -
' DA L, gg 'zADuEnD SAM -
eLuva? SE u ovu ? ANIM-
wSE 0D SATA LŪIVLI KND| GU u
: EM...
KAKvD DRA-
NDE DDSDDAW ZA-
HVALUUUUĆI NAUCb '
NEMA VIŠE PRA-
NUA POSUDA.
' NAUKA PERE ` ZAR DE ONO
DOSUDE? ... DA Nl- T...
pDAšES/ RLJ SE wo: DA SAMD. _
STE GA v: :zM: SL: ::. . TREBALO s: :z-
vRSm
NEKE PREDRAV-
PROFESORE .
ZA...
Į Ū
HĮLJADŲ Mu NA QBALUA. H/ :*. ... KAS: u:UE, PROFE-
SLuDENn: TVO- HUĆEŠ U SA SORE. MAAM HITAN
R: CA. × KuDA g_ AWOP...
:MA Doš, DRAG: MOD
ALFONSE. DONEĆU T: DA
ŪOŠ POSUDA.
POSTAO VREDAN .
PRAVO ĆUDO.
HE ! HE. ' uz DOMOĆ
OVE MAŠINE P...
HILŪADU
MU NEPO -
SLUŠNlH
MISUM DA SAM ,
SVE 8120 PRO-
: RA UNAO/
upomocf . I PRO -
: resoresz
ALFONS' DE...
SACEKAD SAMD DA uMAK gpgçm as VAŠA
NEMO OVINl FURIŪAMA f Kouxo :
DOKAZAĆU T: TVDGA
SAMD BEŽWE:
LUDE...
' TO su srsumso SAMO KRPE.
OVI LUUDI NEMAUU GARDEROBU
KAO MLHAŪDE DA VIDJMO . ×
A HA -HA/ į_
...
__-: ... _.
Dagį; gAfZfxAsrJrDE. ..
ur; KONAČNC) savo SLOBODH .
MODA LeDA x PLAT| ĆEŠ m;
ZA ovo!
Am r ov...
"Am KAŠNŪE" 'V mLDADu mu IŽNENA-
. ..› ETO. TO De DENJH meromsJN/ xo
" 0D DANAS NE_
I MORATE vaše
ę'
A7.
...
. „Dl VL JAK! !!
III/ III . '.'. ' ff
DA? D; vLDA; <?z DPA- Š' AL; , Ne . Ž TAMO. ..NA 09:50-
, GA, v; ME v;2eDA- j; ...
' NE BDD se, v;;2 - , .- smnzrrg
Dž; N;DA. × srzeoxíu * SE, HILQA->
NgAaggàįA / „. „į DL; Mu DAD
. __ e v .
r AB...
ŪLGTQUBDAQE _„ Ko ag i HM/ UČINILI su DDD ČAST DA l
› KAKO STE SE usu~ ovA D; v` BuDe NASA sLužAv; <A-;2uč; <Dv; L
DILI...
= OVO SMRDET! NA
NMAD MSAM UGLŪENlSANU
UFO TAKO NE_ MOKASINU/
D . ž “
EVO ZAR VAM SE NE V
. SUDE. ...
UH! S; v; VUK DOĆI
NA RUČAK SLEDEĆE
DNA. ..DNA Će ŠT v; V MDRAM
DvDe OSTATI ; <A ETE: POŠTOVATI
CE...
DOBAR DAN, DDBR; LDUDI/ DAvN0. DALA Se u veL; ;<D
De LI MDDA DRAGA WR~ SRReMANDe MDDe SOBE. NE FALI
Dž; N;DA vec USTALA...
#57
' UEDAN BRASAK
SE NIĆEGA NE
DLAŠI. ..
. ..MOD/ J OH! HILUADU
KAPA K MU
Mom no- PERIKA/...
v| SE SMEDETE? ODROSHTE. .. Y DA DOBQO,
E70, UZNEMIRENA UYMITE MEDE-
TĄKVE gu & LŪU DANA
n NE SME UZETI
Nl NEDELŪU ...
a , ;ü
' Į ' , mu . : ` ' r. :
. „ -` 'u ' -:
~ , N . ~ . v
1- ` . ' ' "*
. , n į _ Į _
. * Ū 5- 'a . . r
, r . u...
VEĆ SAM
Mano KAM/ JE, u šumz. ..
*'*__"' " ' NAOŠTRIO
w. ,
KAKVA ŠTETANEDAVNO A
[JE OVDE 510 PAR Lo-
Į ' TAMO GD...
f 'V
uu-ua . I DROFESOR - . POGLEDAŪ OSEĆAM SE KAO
MISLI DA LOVI NsL- KAKO SE DA LETMA. ..
SKE KONUE. MAUSTORSK! /
ŠUN...
TAU LUDEZ ŪE
NEŠTAO BEZ
PUCANŪ DOLAŽI
4-
IZ ONOG
PQAVCA f
OH f MOD
DO
DR
BR!
OFESOPE. ..
__.
VAŠ! STRIN...
WNIKOGA NlSAM NAŠAO. 'H2- ĮOS/
ĆĖJĆDU / WJ ŽBUNŪENJH Nguén
PPOFESORA f
HE-HE! PPOFESOP
mu DE
ODVUKAO PAžNDu.
...
V A zAšTo,
PPOEESOPE?
' 'ZABPANDUUEM TI DA
ŪOŪ 'ZUŪQEŠ
O OVOME/
DEDvA ČEKAM DA V! -
DIM v| RDž1N1D| NO UCE
K...
1 'r x Į `
i TAKO MI BPADECE/
PPOMASIO SAM ONOG
ĆOvEKA . A LEPO,
SAM VIDEO KA- Į
KO PAOA.
-* VC; ° .
'(1' iyYalAf...
HA-HA z DAvNO -
SE NISAM OVA~ 5*” _
KO SMEUAO. “ VV
NE TRUDI
SE
ZAPISAD SAM.
VAŠI STHIPOVI: »MARTI MISYERUĖm -ä »DI...
ZATI? ) ūEpgà/ BDŠAFĖPOŠLO O ŠTĖŠ SE OvDE - O P. . ~ .
KR O I L m D AVA? „g" _ `
BIZONA/ P ' ų›„ 'iš
_ -
'- i...
v: O:M GA . × : MA TUPBAN : į VOLEO :3u: DA
OGQTAĆOVDE SE N: KO TAKO . . _; - 3 'v zNAM ŠTA TAD TPA-
NE OBLAĆI. A...
V V1, vgum SADA : MA KAD GA BOLOE
GRUBIŪANE! MNOGO Hrr~ uP ZNATEPPOME'
POMOz: TE M: NlūlH POS-_ N: ETE MIŠLUENOE.
BAR...
TAD
ADRmN?
. 'ZATV
rfs_
v ar' '-
POGLEDADTE
ovAD NOž, PRO- ; į
FESORE r
r T
'í= s_-_____ ,
vvíūíd
...
v DADN: MOD DRA'
PRAv: :ND: DANC: BLEK ĆE
ŽIVE u : ND: D:.
Ću
vEcf SREDL GwPREv:
T: TOG -
_ NrrKOvA. _
NE MOžE...
TO DE BILA
DEčDA : GRA
ZA MENE.
POSLOVICA KA-
ŽE: „ KAD OUĖIŠ ›
AHTILOPU/ PAZI ,
HA-HA-HA x Ov: TRAPER:
su PRAv...
ŽABOPAVIO SI
NA MENĖ -/
TAKO m: čET/ p/
SPAM/ NE 20/05/
NEI/ EDC? VAT/ vo
mama: o man PALANKA o ŠUMSKA su. O TEL. ...
HADDE: KALDAIŽE . ”
OVAŪ NAM PQAVI
NEPRIUKE f
UH. ..KAO DA Ml US! -
ŪANO GVOŽDE RAZA-
PA ZĖNICE.
VAŠI smwovn: »...
HILŪADU
MU KRJMINAL-
NIH RETOFZTL
HILŪADU ML]
RETORTI f
namu o BACKA PALANKA o SUMSKA so. o m. . 0211745441
0.- .4 _
N'
s;
×, }
's
n?
z
'31' yo“:
„A į _'
V - ~ . -_«. r.*.
. „
J' , v
.
DOBRO SMO SE _
RAZUMELI: DEBEU f
...
r I
ovA SLOMLŪE- BLEK / ŠTA su Tl
NA GPANAWSIGU- , š
RAM SAM DA DE 'i č
VEĆ DUCAO NA
MENĖ z Au.
NIŠTA NE VIDI/ SA!
SL...
f
1575 vEčE/ z/ › LŪGOPUw VEĆ SAM vAM čuDNapos DICE
a_ '
REKAO. NEKI HIDNO`E 051 No
ALI: KAKO CAKUZ ME DE 51225 NESTA...
KO. ..BLEK?
NAPAvNOfšTA
KAŽETE NA 120-
V
NEKA PROFESOP
PREVIUE NAŠEG. ..
DmaATELaA x IZA-
axMo, vn2Dž| Nu~
. Evo, B...
STA SE OPET
DOGADA?
MOTAŪU ? LI
DUHOVIĆJ/
” ŠTA SE BAPON DE PAO OBUASNIČE
ą. .. . -r--v .
á ŠAVA? =ę -- u NESVEST...
DĮKLEE TAU NWKOV AVRATIĆE OTKUD NAM
NAM DE TOLIKA ...
NAROČITO NE
'ZA MOD
žEp .
TO NlZJE VELlKl
RIZIK 1 PODl.
ų l*
'Alvin
...
ALI NEĆEMO ; ča us- pOPŪDNĖ-íf
TIM PLITEM KAD przo- još MMO pA ; Mo
FESOI? I BAPON. SHGU_
~ (HA/ h NA Prev! Į SAMD TvA...
ODLIČNO. MALŪ
ĆEMO 0SA10T12
OKOUNU .
KROZ AO}U
SPRAVU f
Ū
f 5 , '-› r- -. . . -, „., ._›„. „,_....
TIGROVI -'
KAKO TI NlTKOVl
MISLE DA DODED
A AVA/ nož/ N/Dàv/
LDuaAv1 , DSLD130D1ĆE-
Mo TE 17 1<ANDž1
TIH FAKITZA f
1 1...
ZA ME NlT 1 BARONE
_ŪER DE ZA NDENO
. OSLOBODENŪE PO-
: TREBAN CEO BA~
* TALŪONJMATĖ L!
SADA . NIKO
NAS NE ? ME...
„_. _j
NA
SPAVANŪE' ,
/WAČKET/ NE/
ñw' ` ” " `
„, 191210175, MDDA 51551121-
- CA vAS NEST12DLD1VD
OČEKUUE.
mana...
EVO GA. NlšTARl- r ŪADNE BUDALE!
ŪO f ALl. TEK KAD ? AP STE POVĖROVALI
VIRDŽINIUA BUDE u DA Ću OSTAVITl
NAŠE KANUU. S...
"_"' v
' HILDADU MU HAxI-IAx
KOLOSALNH-I I2E- IMA
TORTI : A BILo NEŠTO
DE SOLIDNO SOLIDNIUEZ;
namu: o BA...
"i UEDAN MANDE; NTŠTA_ -
' NE MOŽE DA ZAUSTAVI
UEDNOG BRASAKA!
NE BRINI. DEAGA,
oN CE ODSPAVATI
NEKO VREME.
GLEDAUT...
V sEsTrzIcE, TVOU IZABRA-
LūuBAvI. ADI2I~
NIK SE NE B0I2I LOŠE. UAN DE DOBAI?
DROVEQIMO I<AI<o BAEATA MAČEVA...
~
aoš 0D 155
r
TW* „
f
060142/
VI STE PRAVI DA ; TE ME SE_
OTARASILI
VAŠI STPIPOVI: »ä1íI...
gg“
, fr/ aRozngI; '
jų* f . ,į KAHU/ NEMAMO
„ 7 „BSTIMO OVO VQENTENA
DA GA SPA;
rmmsm E» BAČKA PALANKA eee ŠUMSK...
smIrzI SE, DI2A- _ OH! NEŠTO
EA.0N SE NE -
CE NI D720-
SMO ZABORA ~
NovAC/ suMNaA/ I/I
DA CE TIGROVI IM...
.ŠUT/ ?ADAN JE U LOGO/ ?U TPAPEPA ZAVMDAĮO UŽBUQENJE
i KAKO? ZAI2 Doš NISTE Į ŠTA? NE- KO TI UE IS~
M Gu~ DDIĆAD Tu GRO...
TO MENUA STvAI2.
DD DANAS STE SLD-
EDDNI, MIS EEEvIL.
TAI<D STDDI u TES-
TAMENTU. u SLLIčADu
SMYŽT! PPOFĖSOPA
OKULTI...
„TEEBALD JE DA BUDEM Dow-
ĆAK ON/ /M D/ VLŪ/ M 2VEL7/MA. ..AU. .."
. S
r »QJ F i
NEKO SE OVDE ZAISTA
EPETVARA r...
,A MEN/ su POT/ ?EBNE SAMD MOŪE
OĆ/ / DDBA/ z NOŽ 0,4 sAI/ LADAM
' DEsTE LI ČULI/ V DIH/ LDuDI SE NISU NAM TIGP...
"ir
SAU su CV_ į DO VRAGA . × BANDD ABNERE!
DE ž/ v/ / V_
ZDI-? AV/ .'
~ _ NEsRRETNDAKDvI- ŠTA To
r i
ČEKA vAS...
DNI SLI LŪUBOMORNĮ
ZBOG NAŠE SREĆE/
TD DE DRAI/ A KLEVETAŪ Ū
DRAGA, NE MOŽETE
OSTATl MEDU OVIM
DIVLŪACIMA f
...
ALI. DN DE NA *ZALDSLBARD PROKOCKAO
aoamm; DE STRASTVENI . " DE IMANUE ERA
OD MENE.
DDSLEDNDI NO~
. ; V_AC DE P...
IzIERAvAD DE HERDDA.
HTEO DE DA VAS VEZE ZA
SEBE. HTEO DE DA uBIDE
DvE MUVE DEDNINI
DDARCEM.
BDRBA DE IZJEDNAČENA.
VE...
OSTAĆU. TD DE
DEDINI NAČIN DA
DDSTANEIvI vELII<A
DAMA
MRTAV ŪE.
ON ME DE
PRIMORAO
HM . ..A
NASLEDSTVD
ŠTA ...
MESEC 04m mamas. .. i UA NEĆU HDR-
m; PUTA AVAU! 0D KADA SE žATs DO KRAUA
ONA 13mm: o mam. NAGLO
ę, SLABIM!
POGLE...
__-_r
mnoLAč SA ENGLŠŠKON. DIŽNČGO . VAMH ' ĆDLUČEL! SMC
KRENROM. ZA SVAKOGA po HVALAVIRDŽI- DA DŲŽMAO
ŪEDAN.
NIJA....
Į / , ZA SVAKOGA
PO ŪEDANJQODI/
HA-HA z
MOGLI BISTE
DA DRODETE NA
ALDASCI KAO
LEDENI čo~
AL1.. .AL›. ..u| L3A- ' DRAGO...
[MENJL/ Ju ss GOD/ ŠMM
00510 . ..
. ..ZAHI/ ALŪUŪUĆ/ AMŠ/ M
P/ ?IŪATELJ/ MA/ 1//1902/ -
NIDA as NAuč/ LA 'L
H/ Į_ 3,...
'ĄL 15540 D: DAAŪĆ” , A
remove_ U5,1/112DŽ11~11'JA. . › 5 ñíįüíävgé ? Šį '
1SD1_11„11=. _1 5-15 1101.00 N“ ' ' * .
...
ZBŪGŪM: MALA n Į NE 'ZABOQA.
BOGATAŠICE! / '
. MOŽDA C5 NAM"
MALO NEDOSTA-
DAT! u POČETKU,
. .. .SAD SMD 01251' D...
„ILŪADU MU „Tu _ DAN/ 1212004125 1 N/ ŠTA 55 NE ūafAvAm
ČĖNfH TVŪRJĆA/ OVŪ '-1 --- BLEK/ pQOFESORE/
s
Tä/ *IŠĖA Oäšà...
12 NAŠEG D1M-
NUAKA 55 v1a5
KAD BISTE 5AM0 ZHA-
1.1 1<A1<0 M1 215 810
GIZOZAN 211107 u G12A-
DLLODLUČILA 5AM DA
vA5 1111...
16794. ›, f.„l, `/Ūr. .,`1"', .,
1 l!
1311111 .
1111915111 _`
. y11-„? »/. . į
l
l' 'ñáàf
of 78

Nas - VB - LMS 866

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nas - VB - LMS 866

 • 1. „ 3 _ _ - w į m ' ' " 'nuima'
 • 2. NASLEDNICA
 • 3. aosrrw, N74. GLAí/ N/ arena MASAČUSETSA. NA GLAVNOLULICI. .. : Ši į HM. ..HM. ..DI2OČITAĆU VAM › , TESTAMENT EDVARDA BREVí- LA, mos KLDENTA. mamas ė» mmm PALANKA ü àumsm 50. a; 'reg omnaas-sezi
 • 4. „CELO svoas xm mas 7 OOH/ MOD UADNI Y M| ... OVAŪ . ..TI s| OŠTAVLJAM K ER| TATA! ŠTę SI BOGATA. LDUBAVI z vmDžuxnaLg' MEW MR I<ADA ĆEMO SE VEN- NAPUSTlO? „DNA ĆE pnmnm ymopggu DA GOSPODINEU srw/ Am, NASLEDSTVO GODINLI ; mmm KAKVA MORATE MALO SAĆEKATL DANA POSLE MOŪE SME- gTpAgoj-A „ GOSPODlCA NAŪDRE TRE- TI. ..DOD USLOVOM DA ' BA DA OBAVI ŪEDNU PREŠTANŠ DA VOD! BES I POSLENI VOT KOŽJIM ADA . " VAŠI ETMPOVI: »MARW í-*šllsTEñlJàec GB »DILAN DOGw Q' »MK P-AJDER:
 • 5. HM. ..UZ svo DOŠTOVA- r UA DA RADIM? ŪADNO MOŪE DE- NJE PREMA VAMA. BARDNE, 74?? TE--AVAŠ ŪTAC JE ovA KLAUZULA SE MOPA BUDUĆA BARONI~ 'O 553” - POŠTOVATI. GODINU DANA CA BRASAK. 'GUB›M DONEWEr | aosgooncA MORA BITI u _ SvEST. ..O00H. . sou, Emo SLU a; KOD STAROC pm- . ADD-m DATELDA NDENOG cŠcA. - 2- 5 l NE SME SE UDATI. GOSPOD| NE DROKUSE! MO] KLRDENT vAs DE NADAM ss DA ĆE OBAVEZAO DA AnoaA VERENICA B! - BRINĖTE o DOT- u MENE MOŽETE ; Nx -' TI u SLUŽBI NEKE PUNOM EZVRŠE- ! MAT! DOVERENŪA. ' OSOBE IZ VISOKO NUU NUEGOVE . DRUŠTVA. A paciam es mėsa: PALĄNKA 9 50mm sava. a ma. . mnasaaa
 • 6. ' . EMOGUĆE/ GODINU DANA ME- ŪAĄMDTTSĖĖETAEEUTĖDBĄ/ 'manga/ PA ovo DE DU TIM DIVLDIM RADl SE 0. w PRAVA LAKRDIŪA. ZVERIMAW UŽAS/ i TQADERU _/ Pi. ff' Į? Į UM/ PE/ HJ . NEKU VRSTU DUHOVNOG ASLEDSWANIŠTA NE MD- E DA PONIŠTI OVU ODRED- su. AKD DDzvoLrrE, ZAVRSIO BIH ČITANUE TESrAMENTA. TAU Tr2ApEr2 SE ZOVE. .. Au. ?AŠTO/ KAD šTo ZNATE, GOSPODINE? ZA- vAS OTAC DE STE- šro ME STAV - KAD SVOUE lMA- NUE TEšK›M RA- DONLOVOM ODLU- KDM UE HTEO DA VAM OSTAVI. .. VASI STRIPOVE: »fšäàížh ? AISTERSJAx d) »DlLAN DOG× #3 »Hm HAJDER
 • 7. PROFESOPEf = _ PROFESO/ ?E OKUL - ' DA L, gg 'zADuEnD SAM - eLuva? SE u ovu ? ANIM- wSE 0D SATA LŪIVLI KND| GU u : EM KAo Koaoa SE UDORE- DuaE ANATOMIŪA ĆOVEKA_ SA MAŠI- - NOM. ' POZNAŪEM UED~ A UA DOZNA. NOG MALOG TVO- 35m Ųįpfxä ' namus 6 mam. ?man va ausmaa. m. w m. .. 0211745454:
 • 8. KAKvD DRA- NDE DDSDDAW ZA- HVALUUUUĆI NAUCb ' NEMA VIŠE PRA- NUA POSUDA. ' NAUKA PERE ` ZAR DE ONO DOSUDE? ... DA Nl- TAMD PLOD SrE MALO sKRE~ NULI. PPOFESO - _HlLUADU Mu IZNE- TO DE v LIKl KD- NADENIH TVORIĆA! RAK ZA DvE- _. KAKvD DE TO ČANSTVO. AL- , .„ STRAŠILOR. . FONS. MAŠINA '* 'ZA PRANDE PO- _ VAŠI ETRlPOVI: nMiL-ET! MHRŲAG SB »ĮMLAN DOG« 'Ė uNIK RAJDEH. :
 • 9. pDAšES/ RLJ SE wo: DA SAMD. _ STE GA v: :zM: SL: ::. . TREBALO s: :z- vRSm NEKE PREDRAV- PROFESORE . ZABORAVIO SAM DA T: KAŽEM DA ALFONS svE RAzuME.
 • 10. Į Ū HĮLJADŲ Mu NA QBALUA. H/ :*. ... KAS: u:UE, PROFE- SLuDENn: TVO- HUĆEŠ U SA SORE. MAAM HITAN R: CA. × KuDA g_ AWOPA? SASTANAK. IDETE ? f “E-'HE' PR°FESOR šäcíuàįüàšàomäžäšä? NA? RAVNQPODI: AL: PAZ: DA › NE POLOMIŠ NEŠTD. M: DE DAD : DEDu KAK0 DA NAPUNIM ' i. į Ų- í : į " y A” D“ ? xx-W : ~ A -“': *-'. í l- | `|ll` i ` / _ : į -ím ` „ . ik" įíä m _„(_, ____ . .- / Š-: r- ' i awp; .. .r-"JŲUČ f; VAŠI STRWiWĖ: »šñkfčTl ĖĖESTEHĖJAv Si* »ūiísJmf-l DOGn O »NSK HAJDEPA-a:
 • 11. :MA Doš, DRAG: MOD ALFONSE. DONEĆU T: DA ŪOŠ POSUDA. POSTAO VREDAN . PRAVO ĆUDO. HE ! HE. ' uz DOMOĆ OVE MAŠINE POSTA» nuoma O man PAMNKA o suns-u so. o TEL 021/7454“
 • 12. HILŪADU MU NEPO - SLUŠNlH MISUM DA SAM , SVE 8120 PRO- : RA UNAO/ upomocf . I PRO - : resoresz ALFONS' DE m0: VL aAo . × NAŠE 120509533 D- : wčs . × DLATIĆE ZA ovoz ' ALI-u oTKuD SVO ovo poSuDEz? NEMDD M: REC: OVDE ? JE PO- , SUDE l? CE' LOG LOGORA! ` _ Š Į* : Į VAŠ! BTHWOVZ: xäąüän ĖñRŠTERĮJĄ-A : iš »DĖLĖFŠ DOS-c -NBK ñàJDERe-
 • 13. SACEKAD SAMD DA uMAK gpgçm as VAŠA NEMO OVINl FURIŪAMA f Kouxo : DOKAZAĆU T: TVDGA SAMD BEŽWE: LUDEŽI . × UHVATICĖMO M: NEKDL : Ko DANA mSN: DE_. ._. _ KORNELIUUS OKULTIS? NACI ĆETE GA NA DBAL: RE: <E. CELE OVE NEDELDE PERE VEŠ -' HA -HA f Flomllonėnluumuosuüsuso. o TeLm/ ns-ut
 • 14. ' TO su srsumso SAMO KRPE. OVI LUUDI NEMAUU GARDEROBU KAO MLHAŪDE DA VIDJMO . × A HA -HA/ į_ aesre u Ćuu ? om DOS UVEK menu veš u necn. KAKVA STRA- BUDI HRABRA z . ą ' KAD operzere ove TR! aoš MALO PA ZA zMesveTA. į ~ . aaa KORDE RUBLONOSTADE VAM STE GOTOVI! JUZE- . SAMD DoS NEKOLIKO - T 'fgà- fE! .-- r- 4 ; guli t . .'. .r. ›u' t. imam m. ' ' 'k “Vs” T-'*`* s. - HILUADU MU › , ppenmrzerwų N' ~ TVOPIĆA/ ZA- šro AHSTE NAU- 4 CILI ALFONSA DA perze veš? VIĄŠI STRIPOVI: »MARTI FñISTERIJAet à „nūlLAN OOC-Zu i? »NIK RĖJDEWa
 • 15. __-: ... _. Dagį; gAfZfxAsrJrDE. .. ur; KONAČNC) savo SLOBODH . MODA LeDA x PLAT| ĆEŠ m; ZA ovo! Am r ovAa DEČAK lMA . SPECENDEGOVĄ KAZNA SE oDeADA za GODINU _ M . _. -.. __į. - ŠTA STE KIPRIEN PPOKUS. UA SAM REKLW! KO STE STAPATELŪ GOSPODJCE VIRDŽF VI? NIŪE BREVIL. NOSIM VAM DOBPE VESTI . Hmm a metu ? ALANKA o sansu sa. o m. mum-sa:
 • 16. "Am KAŠNŪE" 'V mLDADu mu IŽNENA- . ..› ETO. TO De DENJH meromsJN/ xo " 0D DANAS NE_ I MORATE vaše ę' A7. sve šm BREVlL SAM DA De UVEK MAAO „ „ TRAŽI 0D vAs ORIGINALNE IDEBE , AL: e _I. ę u ; vo/ m TESTA- OVO. ..IMAM DOSLA. .. , A «_ _ a . '" T v MĖNTU - : šį 'D " (Vis, --/ :;. .__----- _ _ _ „ ~ _ V HOĆETE U NEVALUALĆE. “ MAN* ' V' ZADATAK SVAKOG BIT' NA VW* DŽENTLMENA De TU TŪKŪM ' DA š-„Tg GW” DVANA“ svoau veuzemx- (Į. , m: mmpovl: »man ananasu; - o . onuu ooo. . o . nm nuogą.
 • 17. . „Dl VL JAK! !! III/ III . '.'. ' ff DA? D; vLDA; <?z DPA- Š' AL; , Ne . Ž TAMO. ..NA 09:50- , GA, v; ME v;2eDA- j; nu. .. sv; ;V4 aeuz- Fà/ ?ų TE. ._. H - 35/ ' i . - ROIĮO metu PALANKA o sausu so. o TEL021/745-541
 • 18. ' NE BDD se, v;;2 - , .- smnzrrg Dž; N;DA. × srzeoxíu * SE, HILQA-> NgAaggàįA / „. „į DL; Mu DAD . __ e v . r ABNERE/ ODGOVOMTE BLEK/ KAKVO ” DOVEŪ SAM PPIŪA` MI . ' NE OŠTAVLŪAŪT EgĖ IŽNENAŪE ' TĖLŪA NA PUČAK. ŠAMU 5 OV| N KRV " NŪE/ KO ŪĖ ' ŲMA, _. 7 Ul-UDOCEK NIM DNLDAL DvAD NŪE BAŠ SR_ L VAŠI STRIPOVk x-MARTI MQSTEHIJA-n 03 »WLAN GOG-t C »MK RAJDEH-
 • 19. ŪLGTQUBDAQE _„ Ko ag i HM/ UČINILI su DDD ČAST DA l › KAKO STE SE usu~ ovA D; v` BuDe NASA sLužAv; <A-;2uč; <Dv; L DILI DA DIGNĖFE LDA MAč- ; TAKO TO. RUKU NA BARONA KA? DE BRASAKA? TO B! TI TVOŪA SKVO? v AL; „N53 ? Ag GOSPOD| N OKU DOBRO/ M|5US DA Eu. ; UA TIS DE D ME - PAZUMELA TO. ..BLEK ? z NUO RU AK › SAM. v; r2Dž; N;DA. TE; PROFE - SORE? PRORIIII o BAĆKA PALANKA o suusKA so. o m. . 0211745541
 • 20. = OVO SMRDET! NA NMAD MSAM UGLŪENlSANU UFO TAKO NE_ MOKASINU/ D . ž “ EVO ZAR VAM SE NE V . SUDE. DOPADA MŪUA DA TREBA KAD SAM UA KUHINŪA? DA SE TRUDl- ZA STOLOM/ DRAGA. . md-E BRQKOVA su~ DA ; MA GRD- i_ g_ ZAN x ' `. of š i VAŠI STRIPOVI: a-MARTI MISTERlJA-u O -DILAN OOG: O »NlK HAJDER-u
 • 21. UH! S; v; VUK DOĆI NA RUČAK SLEDEĆE DNA. ..DNA Će ŠT v; V MDRAM DvDe OSTATI ; <A ETE: POŠTOVATI CELU GDD; - DROFESO- žeLDu SrA - . NU'? / RE? RDG BRev; - nr“ . _ „ ų . „we „„„„_„ _-__- / VEKOL/ KO DANA KASM/ Ū . . „RAL/ A KAM_ šTA De emo Y STROFA. DOLOMILA De DO s DOSUDEM? , SUDE ; <DDe ALFONS N; - ` : metu DALLANNA. :Sa àumsäsr; 5:2 D TEL. Dmr2'= a:f»s›21
 • 22. DOBAR DAN, DDBR; LDUDI/ DAvN0. DALA Se u veL; ;<D De LI MDDA DRAGA WR~ SRReMANDe MDDe SOBE. NE FALI Dž; N;DA vec USTALA? DDD DDBRe V0 De. ..AL; ,v; - DeD SAM ; PA LD; v;De ' DEVOUKE. IZIIIII-f-f upomoc/ VAŠI STRIPOVI: »HARD MlSTERlJA-n O -DILAN DOGu O »NIK RAJDER.
 • 23. #57 ' UEDAN BRASAK SE NIĆEGA NE DLAŠI. .. . ..MOD/ J OH! HILUADU KAPA K MU Mom no- PERIKA/ : Pe: 0" ›. a 'v › -. ~ . .sa-r . w *a-'cr-krnr. .n -! - -*= "'" 041**. “ . `-' Š"“: Š;>žf`; x:3„: L; SJŠZC-ĖĖLŠĖN "`Į"„"`. .r`ų'-“'Jä U. šz-H ›'. ':`1į'*. "'s: -1, 5K5. 9-23 ąpL. E] l-'A J. -"`~-ę'"`;
 • 24. v| SE SMEDETE? ODROSHTE. .. Y DA DOBQO, E70, UZNEMIRENA UYMITE MEDE- TĄKVE gu & LŪU DANA n NE SME UZETI Nl NEDELŪU DANA ODMORA DOK NE IŠTEKNE GODINA. .." VAŠI STHIPOVI: :MARTI MlSTEI-IUA: O -DILAN 0000- O »NlK RAJDER-u
 • 25. a , ;ü ' Į ' , mu . : ` ' r. : . „ -` 'u ' -: ~ , N . ~ . v 1- ` . ' ' "* . , n į _ Į _ . * Ū 5- 'a . . r , r . u „ . 'o' ' r 'i . : -' . v. _ J IA v ų ` 'Z'- 'F `. ` ' -' . ' ` ` '- ›'-'. "31 „ . I ›. u. ` . v - ' Z ` 1 v -› ~ 1. š. .. . _ r . - , r T. ._ . , ' ' " 4__. .A. „ . _ . U“ » , f: „ _. .: › . „ Ą u. .. „ „ V. . , › Į l - 4 x
 • 26. VEĆ SAM Mano KAM/ JE, u šumz. .. *'*__"' " ' NAOŠTRIO w. , KAKVA ŠTETANEDAVNO A [JE OVDE 510 PAR Lo- Į ' TAMO GDE IMA Y NA posAo, 120. vooE, IMA l DIV- DI! UŽIVAUMO LUAČI. u LEPOTI Eikš! STF-ŽSF 'Jiz x-Ė`. Z.-P`T; č~7á"fí: íiíšíá"íšíf`-įž4ė'įr. =s ? Aš sŠ. -'r`5í. .r"tí'š K239i' »ŠĆŠF-»Ž Fémíūžäa
 • 27. f 'V uu-ua . I DROFESOR - . POGLEDAŪ OSEĆAM SE KAO MISLI DA LOVI NsL- KAKO SE DA LETMA. .. SKE KONUE. MAUSTORSK! / ŠUNUAM. r 'Č-, ra r . › "äfñ 46 = __ . u: _ ? `- ; ;- ` `- 5 Į BnAvo, PROFE- SORE z 10 DE PPA~ VA DEm0NSTPAc| ~ ü BAČKA PALANKA a šumsm m. ü TEL. 0211745541
 • 28. TAU LUDEZ ŪE NEŠTAO BEZ PUCANŪ DOLAŽI 4- IZ ONOG PQAVCA f OH f MOD DO DR BR! OFESOPE. .. __. VAŠ! STRINSVI: »MARW MiíiTčFüdiaa S' »DILAN 3300m Q »MJR RJAJDERA
 • 29. WNIKOGA NlSAM NAŠAO. 'H2- ĮOS/ ĆĖJĆDU / WJ ŽBUNŪENJH Nguén PPOFESORA f HE-HE! PPOFESOP mu DE ODVUKAO PAžNDu. un; vuzvž: ~ i, VŪno į NE BI SE BAS- MOGLO PEC1 DA O : mam PAAANm 6 SUMĖKA 50. O ma. . mina-avi
 • 30. V A zAšTo, PPOEESOPE? ' 'ZABPANDUUEM TI DA ŪOŪ 'ZUŪQEŠ O OVOME/ DEDvA ČEKAM DA V! - DIM v| RDž1N1D| NO UCE KAD SAŽNA DA STE DE 'ZAMENM S ` čwx SHGNE- uLOv DE DOBA , MO U LOGOP, BLEK! O ALO u ISPRIĆAĆU vnz- T! uspm AT! USDUT/ Džima! O WE_ VAŠI mwovn: »Mum MISTERIJM o . onuu ooo. . o »NIK nuomą.
 • 31. 1 'r x Į ` i TAKO MI BPADECE/ PPOMASIO SAM ONOG ĆOvEKA . A LEPO, SAM VIDEO KA- Į KO PAOA. -* VC; ° . '(1' iyYalAfu r . EvO PuCKA . × TREBA SAMO DA GA ODERETE/ ĖĆYĖ 0 BACRA PRLANKA 9 ŠUMSKA 50. O TEL. 0211745454!
 • 32. HA-HA z DAvNO - SE NISAM OVA~ 5*” _ KO SMEUAO. “ VV NE TRUDI SE ZAPISAD SAM. VAŠI STHIPOVI: »MARTI MISYERUĖm -ä »DILAN DOG« 'Ė »NIK RAJDEW:
 • 33. ZATI? ) ūEpgà/ BDŠAFĖPOŠLO O ŠTĖŠ SE OvDE - O P. . ~ . KR O I L m D AVA? „g" _ ` BIZONA/ P ' ų›„ 'iš _ - '- i' Ų - "a MASKJPANI "j › V» ' ČOVEK ME DE Dnv- o „ gg-, gr LĮJAČKI IUADAOJJO- K Į. : j; 4 BEGAO DE KROZ PPOZOP KAD DE ; g: tuo DA DOLA- - 'r 'f *bw › › , __ : - Z! TE. __ E-, 77'" 1 Jį mmm: D BAČKA PALANKA Q šumsm sa. A» TEL. 0211745541
 • 34. v: O:M GA . × : MA TUPBAN : į VOLEO :3u: DA OGQTAĆOVDE SE N: KO TAKO . . _; - 3 'v zNAM ŠTA TAD TPA- NE OBLAĆI. A. ›. - DESILO MOM ' DPAGOM BAPO- NUZJJJJ! u "Į _„_. - _ A~ _ A. ) d: Į t ' -ĮZŠ: :~-. -. : ._. .„-. 'Is: ×.>s. `_ __ ~ J w: 'DTAŽJ rfš"ė'*: 'zk2'= `i`; *“„-'E: ›-. ~ži: `.'; -=. ä"'í 55 ? zviiíiv": 'į°~lį7iíu5.š`au iš? raílíšLíęzš-J Ūííüee E? ) »äššíí HAJDĖ? v'
 • 35. V V1, vgum SADA : MA KAD GA BOLOE GRUBIŪANE! MNOGO Hrr~ uP ZNATEPPOME' POMOz: TE M: NlūlH POS-_ N: ETE MIŠLUENOE. BAR DA › --/ usTANEM. ? Ar , ,„ , . ųrñA 'i' „DRAGA SESTŲ/ CE . × žrv ' POGLEDAŪT . BARONE! VA SAM . r mam P/ ?AVO : w: ZNAMZ' NE NAPADAĆ DE 950 NASZEDŠTVA /00 zz- PADA M: NA OSTAv: O PO- SKO/ ?OG V/ QENJA z gu? RuKu ZA. .. POTP/ s: ADR/ AN* M»- NE. v/ Ražuv/ au ! 1/7: : I : 'I '4IIuum-äOV QCI U? Ė| "`›'i" E 'I-CIS MJIECI -_C_IIDŽ«: ,'- lFCDI-: anunpp i D D manau O aAcKA PALANKA o ŠUMSKA so. o TEL. 021/745-541
 • 36. TAD ADRmN? . 'ZATV rfs_ v ar' '- POGLEDADTE ovAD NOž, PRO- ; į FESORE r r T 'í= s_-_____ , vvíūíd ›__ *Y O u 1 ' ' c/ y. DAŪ DA NIKAD NIŠAM VIDEO INDI ~ KO DE V MOD POLu5RAT. ..DEDAN NE~ 7 ž: v DE! DA SAM VALDALACKSLUŽIO DE u : Nom- SKOD ARM: D: DA BI IZBEGAO Ą OR. NESTAO DE PRE . v P! 699.805- TO vEĆ . . - Lama'- DE. OSETIO. DOKAZ DA DE NAPADAČ : z : ND: DE. TO DE ND: HOvo ORuž -7 . _.I. _.į„1 -713 rràízíírí šíšàųíiííiñz:
 • 37. v DADN: MOD DRA' PRAv: :ND: DANC: BLEK ĆE ŽIVE u : ND: D:. Ću vEcf SREDL GwPREv: T: TOG - _ NrrKOvA. _ NE MOžEš Ml UMAĆI JSAĆU~ vAD SNAGU DA M: ODGOvO- R: š NA NEKA PITANUA. A w . m! ma_ mm AE įHN Eääaíäm! O BAČKA PALANKA : D: ŠUMSKA sa. s: ) TEL. . 021/745-541
 • 38. TO DE BILA DEčDA : GRA ZA MENE. POSLOVICA KA- ŽE: „ KAD OUĖIŠ › AHTILOPU/ PAZI , HA-HA-HA x Ov: TRAPER: su PRAv: SLABIĆLU „ OvOD ZEMLD: NEMA co- vEKA CJAĆEG OD MENE. , J VAŠI STHIPOVI: -MARTI MISTERUA: O »DILAN DOGu O »NIK RAJDEH:
 • 39. ŽABOPAVIO SI NA MENĖ -/ TAKO m: čET/ p/ SPAM/ NE 20/05/ NEI/ EDC? VAT/ vo mama: o man PALANKA o ŠUMSKA su. O TEL. 021/745-541
 • 40. HADDE: KALDAIŽE . ” OVAŪ NAM PQAVI NEPRIUKE f UH. ..KAO DA Ml US! - ŪANO GVOŽDE RAZA- PA ZĖNICE. VAŠI smwovn: »mum MIsTERuA. . o . mua ooo. . o »NIK nunsn. .
 • 41. HILŪADU MU KRJMINAL- NIH RETOFZTL HILŪADU ML] RETORTI f namu o BACKA PALANKA o SUMSKA so. o m. . 0211745441
 • 42. 0.- .4 _ N' s; ×, } 's n? z '31' yo“: „A į _' V - ~ . -_«. r.*. . „ J' , v . DOBRO SMO SE _ RAZUMELI: DEBEU f ISLIM DA ZNAM A SU MU URADlLl f &9( `~f , +2_. :.. (Ū( 5' ) v x L 4% JZíiíNo_ VAŠ| STREPCZVE-íl: »í*. 'ši? ~.f'z'íí`l sasswnmm »Dsaųxęą 00131, ap; „gxgm pą_. s„; ç;-ą; ;rą, „.
 • 43. r I ovA SLOMLŪE- BLEK / ŠTA su Tl NA GPANAWSIGU- , š RAM SAM DA DE 'i č VEĆ DUCAO NA MENĖ z Au. NIŠTA NE VIDI/ SA! SLEP SAM r SLEP/ : namu o BAČKA PALANKA o sausu so. o TEL. 021/745-91
 • 44. f 1575 vEčE/ z/ › LŪGOPUw VEĆ SAM vAM čuDNapos DICE a_ ' REKAO. NEKI HIDNO`E 051 No ALI: KAKO CAKUZ ME DE 51225 NESTAŪU. :š MŪOEGECĖE? POGLEDAO PDA-fm --vg ęm. NEMOĆAN SAM. 7 ŠTA KAŽETE/ JADN! DEČAKNND- KO zNA DA u PROFESOREWE GO vou ĆEŠ IKADA DPO- UČggTžE , BLEKA- GLEDATX. NEM u - VAN STRSPOVI: uHMHTI MQSTERSJA: 9 »DILAN DOG× 0 nMiK RAJDEIh
 • 45. KO. ..BLEK? NAPAvNOfšTA KAŽETE NA 120- V NEKA PROFESOP PREVIUE NAŠEG. .. DmaATELaA x IZA- axMo, vn2Dž| Nu~ . Evo, BLEK. OVAU MELEM DE WDDA OEDINA NADA. AL| , NE ZNAM KOLJKO TPEBA ĆEKATĮ. “rr . m *ųzexa 'av-vw 7
 • 46. STA SE OPET DOGADA? MOTAŪU ? LI DUHOVIĆJ/ ” ŠTA SE BAPON DE PAO OBUASNIČE ą. .. . -r--v . á ŠAVA? =ę -- u NESVEST. ALI. .. vAM ovA ; x . ..: i: GDE DE vnzDzx- PORUKA. „ *l ū_ 5“ " . NIUA? s? 4 „ " . /' VAŠI STRlPOVI: »MARTI MISTERIJIŲ 63 »DILAH DoGu E34 »NIK RAJDER“
 • 47. DĮKLEE TAU NWKOV AVRATIĆE OTKUD NAM NAM DE TOLIKA SUMAZ? SSĖŠS. wšäžíàíšä ? W ' AKO Mu BA- I2ONl DA Do- UA ĆU PLA- NESEMO po TIT] l SVŪŪ 1 „Egg „mk vAS DE0,0KUL- DA GVINE- S WSE -' A NA osnzvu NA SAN A AKG GA UBIDU l c vn2Dž| N| o - l a” M RA ( NE VPATE VIQDŽF MO OSLOBODlTl PO svAKu CENU/ RIVERU. Níūu? GDE DE MESĮo - m. ;g i , RAM“ - P „"- _ į 'Į " - CH ' - ""_ z_- . . g/ /r/ Š_ `_ į „J, , . į ' „ A 0
 • 48. NAROČITO NE 'ZA MOD žEp . TO NlZJE VELlKl RIZIK 1 PODl. ų l* 'Alvin DA U DLIJŠĮEDOITDQECIDĮO STE SIGUĖHI ' opvgp) ME DA vAM NE *JE/ MO SAM" ž ŠALŠKŠŽApLá- NA osmvo. TREBA DO_- - TDFBANT " `“ . V i , ›, _„ A ` S. 1/ ~ = " ›__; ' Š' ' _ ę' 45* 'Ž' , _ _ " . ' “Ū I : ` V . _ l vAšI STRIPOVI: »man MCSTERUA- o . mum ooo- o »mk nuosn.
 • 49. ALI NEĆEMO ; ča us- pOPŪDNĖ-íf TIM PLITEM KAD przo- još MMO pA ; Mo FESOI? I BAPON. SHGU_ ~ (HA/ h NA Prev! Į SAMD TvAM SE ČmLTA - POGLED NEMA Mo DE vELnm ; :>EC: NA. Nl ŽlVE DUŠE/ „DSnM TOGA, ovAD KANU K ČADND. Ilolüoucunumnosümnu. o 110011745541
 • 50. ODLIČNO. MALŪ ĆEMO 0SA10T12 OKOUNU . KROZ AO}U SPRAVU f Ū f 5 , '-› r- -. . . -, „., ._›„. „,_. .. VAąai ĖDFĮĆMGĖL*: ›'›°r`«Č›. “': Š2'? ! Mūs? -Įjz-P; š-j, ?.;1÷.1 7*. " v 731;. .. 111012236111 gNAcŪ", KAŽU DA SACEKA - Į MD NOĆ. ŽAPALIĆE - VATRU KAD DODE ' TEENUTAK DA ›. '_, :1_; _ "vpk 'fz _ r: _ a . « - - . .„ in »namu »a -ėtčšíš 5351151152231.-
 • 51. TIGROVI -' KAKO TI NlTKOVl MISLE DA DODED A AVA/ nož/ N/Dàv/ LDuaAv1 , DSLD130D1ĆE- Mo TE 17 1<ANDž1 TIH FAKITZA f 1 1' l Kà ; i VF V. “ PROTEIIII o BAČKA PALANKA o 3011115101 so. o TEL. 0211745-541
 • 52. ZA ME NlT 1 BARONE _ŪER DE ZA NDENO . OSLOBODENŪE PO- : TREBAN CEO BA~ * TALŪONJMATĖ L! SADA . NIKO NAS NE ? ME PRIMETITI.
 • 53. „_. _j NA SPAVANŪE' , /WAČKET/ NE/ ñw' ` ” " ` „, 191210175, MDDA 51551121- - CA vAS NEST12DLD1VD OČEKUUE. manau a BAĆKA PALMSKA o 1211103112150. o TEL. o21/7515-541
 • 54. EVO GA. NlšTARl- r ŪADNE BUDALE! ŪO f ALl. TEK KAD ? AP STE POVĖROVALI VIRDŽINIUA BUDE u DA Ću OSTAVITl NAŠE KANUU. SVEDOKE/ P T. “ íwbljsm RAT ME x UVEK s! BlO NITKOV, DE Pvzomsmmsasnzr % * ALI NlKAD NE BIH MO- CEZBOGOM/ . GLA POVETŽOVATI. go; NE, ' LOPOVE/ VAŠI STRIPOVI: »MARTI mssfenuą. O ublLAN DOG: O uNlK RAJDERcn
 • 55. "_"' v ' HILDADU MU HAxI-IAx KOLOSALNH-I I2E- IMA TORTI : A BILo NEŠTO DE SOLIDNO SOLIDNIUEZ; namu: o BAČKA PALANKA o ŠUMSKA so. o TEL. namas-ua
 • 56. "i UEDAN MANDE; NTŠTA_ - ' NE MOŽE DA ZAUSTAVI UEDNOG BRASAKA! NE BRINI. DEAGA, oN CE ODSPAVATI NEKO VREME. GLEDAUTE u DCI VAŠI STRIPQVI: »MARTl MlsTERlJAu 'Ė »DILAN DOGu Q »NlK RAJDER«
 • 57. V sEsTrzIcE, TVOU IZABRA- LūuBAvI. ADI2I~ NIK SE NE B0I2I LOŠE. UAN DE DOBAI? DROVEQIMO I<AI<o BAEATA MAČEVALAC . × TvDD ZAŠTITNIK ĆE IIIAATI LOŠE ISI<uSTvo , SA MNOM. mOTEml D BAČKA PALANKA B ŠUMSKA 50. B TEL. 021/745-541
 • 58. ~ aoš 0D 155 r TW* „ f 060142/ VI STE PRAVI DA ; TE ME SE_ OTARASILI VAŠI STPIPOVI: »ä1íIàf-2TiŽífiESTEĖEJ. :f-„< o? ? »DELAN DOGw fi? »NIK Réwíūšín“
 • 59. gg“ , fr/ aRozngI; ' jų* f . ,į KAHU/ NEMAMO „ 7 „BSTIMO OVO VQENTENA DA GA SPA; rmmsm E» BAČKA PALANKA eee ŠUMSKA so. ?à TEL. 021/745-541
 • 60. smIrzI SE, DI2A- _ OH! NEŠTO EA.0N SE NE - CE NI D720- SMO ZABORA ~ NovAC/ suMNaA/ I/I DA CE TIGROVI IMATI vELIKE I<0I2ISTI OD NUEGA. BAH . ..Š-TA SU TIH NEKOLIKO HILUADA GWNĖŪA SREĆL POSLUZITE SEAEPI MOD! ! l vI STE ZA- çLužILI NAeIzA- VASI STRIPOVl: »MARTI MISTERlJA-t O »DILAN DOG-t C »NIK FIA-DER*
 • 61. .ŠUT/ ?ADAN JE U LOGO/ ?U TPAPEPA ZAVMDAĮO UŽBUQENJE i KAKO? ZAI2 Doš NISTE Į ŠTA? NE- KO TI UE IS~ M Gu~ DDIĆAD Tu GROŽ- I ~-` ČULI? DPIĆA SE DA ŠĄUE DROFESOP DI<uLTIS E? Nu NOVOST? ?gfx " „ . „ *Š . prį-Ey; f / MRMVR/ i ONE ŪEŠTĖ LI B| LI SKSUTŽNI TAmo _× SIGURNI . v DA STE čuLI REŽANUE TIGROVA . 4» ` n" V7" ›"l, "` 1 , 3 w_ - „l . , E , › ' . , . - w› . . . .A 1* . r , ›`? ›:I, *i'm . i *p Iäį_ . ni 'Ijäų „šfr“ 4. i n . f" , '-: .i „ d „L, ._v; .._. _ I -. n . , oo. . i . L4`n› „. - . . a» `a n. tl . JI A. : . . „JI I. _ . I . .. A ų. . 'xų- . . < _
 • 62. TO MENUA STvAI2. DD DANAS STE SLD- EDDNI, MIS EEEvIL. TAI<D STDDI u TES- TAMENTU. u SLLIčADu SMYŽT! PPOFĖSOPA OKULTISA PROFES ČUDO SE 20- 1 ISPEIĆAĆLI VAM NE I<I2I- RE/ KAKVIM ` VE BLEK sTE-' 1 svE, DQAG) BA- ČUDOM. .. NA! „ ' RDNE/ VAŠI STRIPOVI: »MARTl MISTEHUA-I O »DILAN 00661 O »NIK RAJDER-x
 • 63. „TEEBALD JE DA BUDEM Dow- ĆAK ON/ /M D/ VLŪ/ M 2VEL7/MA. ..AU. .." . S r »QJ F i NEKO SE OVDE ZAISTA EPETVARA r BARONS. ALI I PRO' FESOI? UE SVE OTKRIO. ZNAO SAM DA BLEKO- ' vo SLEDILO N ETEADATI DU 0D DED- NOG DANA. Mamma : D BAČKA PALANKA a áumsm 50. e TEL. 021fY45-5čé1
 • 64. ,A MEN/ su POT/ ?EBNE SAMD MOŪE OĆ/ / DDBA/ z NOŽ 0,4 sAI/ LADAM ' DEsTE LI ČULI/ V DIH/ LDuDI SE NISU NAM TIGPOVI DO- ABNERu? SAVLA- OVDE DDREDE NELI NAUVIŠE PROBLE- DAD DE DvA TIG- S / vIEDvEDI/ vIA. MA . TD SU UČINILA ONA RA GOLIM RU~ TRI NITI<DvA I<DDI su DOŠLJ DO VAŠEM NA- VAŠI STHIPOVI: »MARTI MISTEHLIAu O »DILAN DOGu O »NIK RAJDERa:
 • 65. "ir SAU su CV_ į DO VRAGA . × BANDD ABNERE! DE ž/ v/ / V_ ZDI-? AV/ .' ~ _ NEsRRETNDAKDvI- ŠTA To r i ČEKA vAS IZNENA- «' OH: NE! DvA TRDDICA su RA- DENDEKDREDOZNA- TD NIDE DILI u CIRKUSU DDI< 0575 LI ; Vos ADRIUANK II-I BARDN NIDE uzEo BRATA? u SvDDLI SLUŽBU. DRICA O VAŠEM BRATLI I<DDI DE NEHAD LI INDIŪ! MU ŪE DALA lDEŪU ZA VEUKU ICTRLI PROTEIM 'Ė BAČKA PALANKA š ŠUMSKA 50. Gi TEL. 021/745-541
 • 66. DNI SLI LŪUBOMORNĮ ZBOG NAŠE SREĆE/ TD DE DRAI/ A KLEVETAŪ Ū DRAGA, NE MOŽETE OSTATl MEDU OVIM DIVLŪACIMA f „DIŪARĆITVI_A_ĮEŠ. AČE~ i fU/ Šwtéu SE -ODáĖŠEPE' ZA - 'f KAI] NIALD DRA NDAvA . DBRA UNATI TD I ' „ « I UäñJlLl? DERIKO/ POKA~ › ` „ Š „ IImzmožDA zATo à [Ta-Sax DA STD PRE DO- | ~-~ž D VAŠEEI , ; N15.; , „ef/ Į 3,52% „į -A Ą S. „. .. *IAŠI S'Š`R5POV3: »RQILRYE MŠSTERŠJAN Q »DELAM BQG4< 'Ė »NIK RAJDEFh
 • 67. ALI. DN DE NA *ZALDSLBARD PROKOCKAO aoamm; DE STRASTVENI . " DE IMANUE ERA OD MENE. DDSLEDNDI NO~ . ; V_AC DE POTRD- SICJ DA DLAT! « / 0vE DADACE. . . xx Į“. I STA SE TD „ DvDE DESAvA, MOM- LAŽNA Aį' s? .- . PROTEinI D BAČKA PALANKA »D ŠUMSKA so. D TEL. 021/745-541
 • 68. IzIERAvAD DE HERDDA. HTEO DE DA VAS VEZE ZA SEBE. HTEO DE DA uBIDE DvE MUVE DEDNINI DDARCEM. BDRBA DE IZJEDNAČENA. VEŠTI SLI. SAMO DA V1 l DALDE E BUDE PO- VOLITE SVOG BAROHA? VAŠI STFNPOW: »MARTI MlSTERIJA-t O »DILAN DOGu O »NlK RAJDERu
 • 69. OSTAĆU. TD DE DEDINI NAČIN DA DDSTANEIvI vELII<A DAMA MRTAV ŪE. ON ME DE PRIMORAO HM . ..A NASLEDSTVD ŠTA STE OD~ DDOH. ..7AŠTO? ZAšTD sI svE POKVAIZIO? OP. .. DDIZDSTI ~ TE MIIANDELE. .. . STALND MNOGO SAM VOLEO KOCKU. .. AU SAM GUBIO. . NE IZVlNŪAVAŪTE SE: BLEK. OH: KAKO SAM GA MOGILA VOLET! '
 • 70. MESEC 04m mamas. .. i UA NEĆU HDR- m; PUTA AVAU! 0D KADA SE žATs DO KRAUA ONA 13mm: o mam. NAGLO ę, SLABIM! POGLEDAU! IMAM IDEDU . POŪíMO KAO SAMD BRZO K DROKUS Ml ŪE' ONA u KUHINUI a š OD 20125. Ą . Ū ; T:'~; „›. -~ m % " - -'- 70 ' ' _ Ų ; ŠA-a 2% - r į Ją_- _ VAS| STRIPOW: »HARTl hälsTEñlJAan ne: »DlLAN DOGa w »NIK Hmūčñx
 • 71. __-_r mnoLAč SA ENGLŠŠKON. DIŽNČGO . VAMH ' ĆDLUČEL! SMC KRENROM. ZA SVAKOGA po HVALAVIRDŽI- DA DŲŽMAO ŪEDAN. NIJA. mas 0135m. L_O"6-í~"-7:A' A, ×× ` LDIM VAŠIM DPOHTEVP GAVATE MCTJA UE- LA7I PO- ~ metam o BAČKA PALAHKA a šuMsxA so. o TEL. szrzvąs-w
 • 72. Į / , ZA SVAKOGA PO ŪEDANJQODI/ HA-HA z MOGLI BISTE DA DRODETE NA ALDASCI KAO LEDENI čo~ AL1.. .AL›. ..u| L3A- ' DRAGO DETE/ ŠTO u mu uKus- SMO SUMNŪALI *NIH TVORIĆA. u VAŠE sposo5~ VAŠI STRlPOVI: »MARTI MISTERIJA-c O »DlLAN DOGo: O »NIK RAJDERu
 • 73. [MENJL/ Ju ss GOD/ ŠMM 00510 . .. . ..ZAHI/ ALŪUŪUĆ/ AMŠ/ M P/ ?IŪATELJ/ MA/ 1//1902/ - NIDA as NAuč/ LA 'L H/ Į_ 3,400 1 JEDAN NAČ/ N DA PPEŽ/ V/ 1*- is u D/ VLJ/ N/, UPO- v Š 4; J' e. . á *į r v f l 1 '--. _ n 1" S: ) ZNALA 05 50m _ ; j à Į a à 30 ZA SZOBOŪL/ n: › ` l" p `. ` “x 7 Į' ` f' . ../ ?čJDOL/ OLŪSTVA KUVANJA A' U) nuoma: o BAČKA PALANKA o sansu so. o m. . 021/745-541
 • 74. 'ĄL 15540 D: DAAŪĆ” , A remove_ U5,1/112DŽ11~11'JA. . › 5 ñíįüíävgé ? Šį ' 1SD1_11„11=. _1 5-15 1101.00 N“ ' ' * . | svoęA 0cA. ?ASLĮJZILE STE NAs-Lsūírvo. 1 2; K >1 Ū: Š! I . V1 J) š O! 5 5 . D . _ . __. _.„_-__ -. - _ _, . „ą TZAHVALŪUUUĆJ zA12 VAM 11135 UA. ..NE. ..U G12ADu š vAmA, ovA 00- NIMALŪ ŽAO m5 0č51<ua5 LUKSUZNI/ e DINA m1 215 ŠTO MONDENSKI ŽNOT/ ZBO- ' GOM PRIŪATELUI f ZBO~ E"GOM. ..BLEKK 1,/ / ___1[__, 81220 12120šLA. VAŠI STàWĖFWZV-JT: »ššàšííTf MČĖĖTHTŽŠ-Šçíu' »BILŠJQ 5WŽ7G« S? NIK ? ĖA-. PŪEY-*ųre
 • 75. ZBŪGŪM: MALA n Į NE 'ZABOQA. BOGATAŠICE! / ' . MOŽDA C5 NAM" MALO NEDOSTA- DAT! u POČETKU, . .. .SAD SMD 01251' DANAS BAŠ p12Av0 MUŠKO NISAM D12ušTv0/ ŠTA 1<A- GLADAN. ŽETE NA Dv5 -T121 1<01<0š1<5 NA ŽARU? ' ' ; Jàaatn , `.` namu O BAČKA PALANKA o sausu so. o TEL. 0211745441
 • 76. „ILŪADU MU „Tu _ DAN/ 1212004125 1 N/ ŠTA 55 NE ūafAvAm ČĖNfH TVŪRJĆA/ OVŪ '-1 --- BLEK/ pQOFESORE/ s Tä/ *IŠĖA Oäšàguäį/ ä 2* A RAZVESELITE 55./ 'į N5v5120vATN0.. . L0G012 Ml 12« '11 54 „v 1111u1ų1r' GLEDA TUŽNO ~ ' „i 4› „m '- 47 0v111 DANA. Q W , K K' c / z- ,5 12001 05 u ppAvu, 111- LaADu mu DA8120vA . × _ :1Av1L1 su N11 DA ENGLE- ` DAJTĖ“ . ŠTA oNo 21 DOLAZE L1 OVAŪ 1<12AU. h TQEBA DA VAŠI STRžPOVS: »EZAHTI MJSYEHUĄKz: à »WLAN DíšGu E31' »MK READER»-
 • 77. 12 NAŠEG D1M- NUAKA 55 v1a5 KAD BISTE 5AM0 ZHA- 1.1 1<A1<0 M1 215 810 GIZOZAN 211107 u G12A- DLLODLUČILA 5AM DA vA5 1111 ZA ŠTA NA 57157 . '›r_. 'Š 1212075151! 1.9 BAČKA PALANKA 0 ŠUMSKA so. 0 751.. 0211745-541
 • 78. 16794. ›, f.„l, `/Ūr. .,`1"', ., 1 l! 1311111 . 1111915111 _` . y11-„? »/. . į l l' 'ñáàf

Related Documents