Polska w G20?
Kryteria wyboru krajów ważnych systemowo
XXIV Forum Ekonomiczne, Krynica-Zdrój
3 września 2014 r.
Strona 1
Silnie zintegrowana globalna gospodarka wymaga
globalnej koordynacji
Źródło: WTO, UNCTAD, World Bank
Relacja ...
Strona 2
Czy G20 może odgrywać rolę światowego koordynatora polityki gospodarczej?
►Grupa G20 została powołana w 1999 r....
Strona 3
Czy G20 może odgrywać rolę światowego koordynatora polityki gospodarczej?
►Skład G20 został wyłoniony w ramach ...
Strona 4
Nasze podejście (1)
►W celu określenia systemowej istotności sektorów finansowych, MFW bada gospodarkę światową...
Strona 5
Nasze podejście (2)
►Do określenia istotności kraju w sieci powiązań gospodarczo-instytucjonalnych korzystamy z...
Strona 6
Nasze podejście (3)
►Uzupełnieniem analizy architektury sieci są tzw. miary centralności (ang. centrality measu...
Strona 7
Architektura sieci powiązań gospodarczo-instytucjonalnych
8358 powiązań w globalnej sieci, z których analizie ...
Strona 8
Architektura sieci powiązań gospodarczo-instytucjonalnych
►Systemowe „jądro” sieci powiązań gospodarczo-instytu...
Strona 9
Nowy skład G20?
►Propozycje nowego składu G20 opierają się na średniej z miar centralności obliczanych dla każd...
Strona 10
Kraje najczęściej identyfikowane jako systemowo
ważne – Polska w G20?
► Do G20 należy kilka krajów, które rza...
Strona 11
Obecny skład G20 osłabia legitymizację i efektywność innych instytucji?
►Brak odpowiednich formalnych kryterió...
Strona 12
Polska w grupie najważniejszych systemowo
krajów?
► Polska odgrywa bardzo istotną rolę w Europie, co potwierd...
Strona 13
Wnioski
Grupa G20 stawia przed sobą zadanie koordynowania polityk gospodarczych krajów istotnych systemowo i ...
Strona 14
Dodatkowe slajdy
Strona 15
Które kraje są najistotniejsze w globalnej sieci? (bez uwzględnienia kryterium „top-5”)
G20 – skład obecny
Łą...
Strona 16
Które kraje są najistotniejsze w globalnej sieci? (z uwzględnieniem kryterium „top-5”)
G20 – skład obecny
Łąc...
Strona 17
Które kraje są najistotniejsze w globalnej sieci?
Udziały poszczególnych grup krajów w wybranych agregatach (d...
Strona 18
Nowy kształt G20/21 (Bez kryterium „top-5”)
Strona 19
Nowy kształt G20 (Przy zastosowaniu kryterium „top-5”)
Strona 20
Zastrzeżenia prawne
Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usłu...
of 21

Polska w G20? Forum Ekonomiczne w Krynicy 2014 - prezentacja EY

Prezentacja Głównego Ekonomisty EY, Marka Rozkruta. Temat: Możliwość wejścia Polski do G20. Zaprezentowana na Forum Ekonomicznym w Krynicy 2014. Towarzyszyła debacie: Polska w G20? Kryteria wyboru krajów ważnych systemowo.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polska w G20? Forum Ekonomiczne w Krynicy 2014 - prezentacja EY

 • 1. Polska w G20? Kryteria wyboru krajów ważnych systemowo XXIV Forum Ekonomiczne, Krynica-Zdrój 3 września 2014 r.
 • 2. Strona 1 Silnie zintegrowana globalna gospodarka wymaga globalnej koordynacji Źródło: WTO, UNCTAD, World Bank Relacja wartości globalnego eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych do globalnego PKB ► Globalna gospodarka podlega postępującemu procesowi integracji zarówno w wymiarze wymiany handlowej, jak i przepływów finansowych. ► Towarzyszy temu wzrost współzależności pomiędzy gospodarkami, co sprzyja przenoszeniu się pozytywnych szoków, ale również zwiększa ekspozycję krajów na negatywne zaburzenia w innych gospodarkach – współzależności te silnie uwidocznił ostatni kryzys finansowy. ► Podkreśla to potrzebę sprawnej koordynacji polityk gospodarczych na szczeblu międzynarodowym. Źródło: UNCTAD, NBP, MFW Relacja wartości polskiego eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce do PKB 0 10 20 30 40 50 eksport towarów i usług zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce (stan) % 0 10 20 30 40 50 eksport towarów i usług bezpośrednie inwestycje zagraniczne (stan) %
 • 3. Strona 2 Czy G20 może odgrywać rolę światowego koordynatora polityki gospodarczej? ►Grupa G20 została powołana w 1999 r. jako realizacja postulatu G7 dotyczącego stworzenia platformy efektywnego dialogu między systemowo istotnymi krajami na świecie po kryzysie azjatyckim. ►G20 nie jest grupą 20 największych gospodarek na świecie. W rzeczywistości G20 obejmuje 19 krajów oraz Unię Europejską. W G20 znajduje się 17 największych krajów pod względem PKB i 10 pod względem populacji. ►Problematyka, którą zajmowała się G20, początkowo obejmowała jedynie obszar koordynacji polityk stabilizacyjnych. W kolejnych latach G20 zaczęła zajmować się również tematyką związaną z rozwojem gospodarczym, zmianami klimatycznymi czy ubóstwem. ►Czy poszerzanie zakresu działania G20 zwiększa czy też obniża efektywność grupy? Który obszar powinien być priorytetowy? ►Czy skład grupy G20 jest optymalny z punktu widzenia zadań, jakie przed sobą stawia?
 • 4. Strona 3 Czy G20 może odgrywać rolę światowego koordynatora polityki gospodarczej? ►Skład G20 został wyłoniony w ramach nieformalnych negocjacji między członkami G7. ►Wybierając grupę G20 nie zastosowano jednak żadnych formalnych kryteriów. ►Brak formalnych kryteriów doboru krajów do grupy mającej wyznaczać kierunki zmian w polityce gospodarczej na szczeblu globalnym jest jednym z głównych powodów krytyki G20 i źródłem niskiego poziomu legitymizacji działań tej grupy1. Co więcej, brak przejrzystych reguł nie pozwala na dostosowanie składu grupy do zmieniających się wyzwań w gospodarce światowej. Członkowie G20 Kraje UE niebędące członkami G20 Pozostałe kraje 1 zob. Vestergaard (2011). The G20 and Beyond. Towards Effective Global Economic Governance, Danish Institute for International Studies 2 MFW (2013). Mandatory Financial Stability Assessments Under the Financial Sector Assessment Program: Update ►W ostatnich latach Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz Rada Stabilności Finansowej (FSB) wypracowały jednak kryteria oceny systemowej istotności krajów, stosowane w procesie monitorowania ryzyka w globalnym systemie finansowym2. Wykorzystując podobne metody, można z powodzeniem stworzyć formalną procedurę doboru państw do G20.
 • 5. Strona 4 Nasze podejście (1) ►W celu określenia systemowej istotności sektorów finansowych, MFW bada gospodarkę światową przez pryzmat sieci powiązań finansowych1 i roli, jaką poszczególne kraje odgrywają w tej sieci. 1 powiązania badane przez MFW obejmowały: wzajemne zobowiązania sektorów bankowych, wzajemne zobowiązania z tytułu papierów dłużnych, wzajemne zobowiązania z tytułu inwestycji udziałowych oraz siłę współzależności cen instrumentów finansowych. 2 dane dotyczące międzynarodowego handlu usługami nie są dostępne na wystarczającym poziomie szczegółowości. ►Aby ocenić systemową istotność gospodarek w szerszym rozumieniu, korzystamy z metodologii MFW, przy czym w naszym podejściu analizujemy powiązania między krajami w trzech wymiarach: handlu zagranicznego (towary2), ekspozycji inwestycyjnych (FDI), współpracy instytucjonalnej. ►Miary powiązań gospodarczych uzupełniamy o miarę powiązań instytucjonalnych w celu odzwierciedlenia dodatkowego potencjału do wywierania gospodarczego oraz pozagospodarczego wpływu jednych krajów na inne – również w bardzo istotnym obecnie wymiarze bezpieczeństwa.
 • 6. Strona 5 Nasze podejście (2) ►Do określenia istotności kraju w sieci powiązań gospodarczo-instytucjonalnych korzystamy z formalnej analizy grafu stanowiącego reprezentację sieci powiązań między gospodarkami. 1. kliki (ang. cliques) – kompletne podgrafy, czyli zbiory wierzchołków posiadające kompletne zestawy powiązań (każda para wierzchołków jest powiązana krawędzią), np. (ABC), (CDE), (EFG); liczba wierzchołków (k) kliki określa jej rząd 2. klastry (ang. clusters) – zbiory klik obejmujące wszystkie sąsiadujące kliki tego samego rzędu, gdzie sąsiedztwo określa się jako posiadanie wspólnych k-1 wierzchołków, np. (ABCDE) 3. łącznicy (ang. gatekeepers) – wierzchołki należące jednocześnie do co najmniej dwóch klastrów, odgrywają istotną rolę w sieciach powiązań gospodarczych ze względu na pośrednictwo w przenoszeniu impulsów między większymi obszarami, tutaj: E Najistotniejsze elementy architektury sieci Wierzchołki sieci reprezentują poszczególne kraje. Powiązania między krajami odpowiadają natomiast: Strumieniom wymiany handlowej Ekspozycjom z tytułu FDI Powiązaniom instytucjonalnym Suma wartości eksportu i importu towarów między parą krajów w relacji do całkowitego eksportu i importu tych krajów Bilateralne ekspozycje z tytułu FDI w relacji do całkowitych ekspozycji z tytułu FDI danej pary krajów Liczba organizacji międzynarodowych, do których wspólnie przynależą oba kraje
 • 7. Strona 6 Nasze podejście (3) ►Uzupełnieniem analizy architektury sieci są tzw. miary centralności (ang. centrality measures), pozwalające na ilościową ocenę roli poszczególnych krajów w sieci. degree centrality: mierzy istotność kraju w sieci na podstawie liczby powiązań tworzonych przez dany kraj – kraje bardziej istotne tworzą zwykle więcej powiązań. closeness: mierzy średnią odległość (liczbę „kroków”) między danym krajem a wszystkimi pozostałymi krajami w sieci (w wymiarze gospodarczo instytucjonalnym) – kraje bardziej istotne są zwykle położone w mniejszej średniej odległości od pozostałych (bardziej centralnie). betweenness: mierzy istotność kraju na podstawie liczby zawierających ten kraj najkrótszych ścieżek, które łączą pary innych wierzchołków – wierzchołki bardziej istotne są pośrednikami między wieloma innymi wierzchołkami. eigenvector centrality: mierzy istotność kraju na podstawie liczby i „jakości” powiązań tworzonych przez dany kraj, mierzonej przez liczbę i wagę powiązań posiadanych przez poszczególnych partnerów. !!! 1 1 1+1=2 = 1+1+23= 43 !! !
 • 8. Strona 7 Architektura sieci powiązań gospodarczo-instytucjonalnych 8358 powiązań w globalnej sieci, z których analizie poddano 15% najsilniejszych 12 nakładających się klastrów o różnej wielkości (w zależności od poziomu parametru k) 25 łączników – krajów należących do co najmniej dwóch klastrów zidentyfikowanych na tym samym poziomie parametru k Systemowe jądro analizowanej sieci stanowi 10 najsilniej globalnie zintegrowanych krajów – po uwzględnieniu powiązań handlowych, inwestycyjnych oraz instytucjonalnych
 • 9. Strona 8 Architektura sieci powiązań gospodarczo-instytucjonalnych ►Systemowe „jądro” sieci powiązań gospodarczo-instytucjonalnych złożone jest z 10 najsilniej zintegrowanych globalnie państw. Kraje należące do tej grupy są również pośrednikami między dużymi klastrami obejmującymi gospodarki europejskie, azjatyckie i amerykańskie. ►Klaster „europejski” jest największym i najsilniej wewnętrznie zintegrowanym klastrem w globalnej sieci. ►Polska jest jednym z krajów o najsilniejszych powiązaniach gospodarczo-instytucjonalnych wewnątrz klastra europejskiego.
 • 10. Strona 9 Nowy skład G20? ►Propozycje nowego składu G20 opierają się na średniej z miar centralności obliczanych dla każdego kraju. W zależności od rozpatrywanego wariantu, dodatkowym wymogiem jest, aby: ►kraj był zaklasyfikowany jako „łącznik” (gatekeeper) ►kraj był w pierwszej 30 (lub 40) na świecie pod względem wielkości PKB ►kraj był w pierwszej 30 (lub 40) na świecie pod względem wielkości populacji ►kraj był w pierwszej 30 (lub 40) na świecie pod względem wielkości PKB lub populacji ►kraj był w pierwszej 30 (lub 40) na świecie pod względem średniej z jego udziału w globalnym PKB i udziału w globalnej populacji. ►W ten sposób stworzono 9 alternatywnych propozycji składu G20, zawierającego kraje ważne systemowo. ►Dodatkowo rozpatrzono propozycję, w której dla każdego wariantu z kryterium PKB i/lub populacji egzogenicznie włączono do G20 pierwszą piątkę krajów pod względem PKB i pierwszą piątkę pod względem populacji (niezależnie od wyników, jakie te kraje uzyskały przy ocenie miar ich centralności).
 • 11. Strona 10 Kraje najczęściej identyfikowane jako systemowo ważne – Polska w G20? ► Do G20 należy kilka krajów, które rzadko, a w niektórych przypadkach ani razu (Argentyna, Arabia Saudyjska) nie zostały zaklasyfikowane w pierwszej „20” krajów ważnych systemowo. ► Jednocześnie wiele krajów często identyfikowanych jako systemowo istotne nie są członkami G20. * Austria, Brazylia oraz Indie występują równie często wśród 20 najistotniejszych krajów identyfikowanych za pomocą różnych kryteriów, stąd prezentowana lista obejmuje 21 państw Proponowani nowi członkowie G20 Obecni członkowie G20, niezakwalifikowani do pierwszej "20" krajów ważnych systemowo Brazylia 100% Austria 44% Chiny 100% Korea 33% Chiny 100% Korea 33% Francja 100% Singapur 33% Francja 100% Singapur 33% Niemcy 100% Tajlandia 33% Indie 100% Maroko 22% Japonia 100% Australia 22% Japonia 100% Pakistan 22% Meksyk 100% Malezja 22% Niemcy 100% Australia 11% Rosja 100% Maroko 22% Rosja 100% Chile 11% RPA 100% Norwegia 22% RPA 100% Malezja 11% Turcja 100% Pakistan 22% Turcja 100% Nigeria 11% Wlk. Brytania 100% Chile 11% USA 100% Szwajcaria 11% USA 100% Nigeria 11% Wlk. Brytania 100% Tajlandia 11% Kanada 89% Filipiny 11% Hiszpania 89% Ukraina 11% Włochy 89% Szwecja 11% Indonezja 89% Wenezuela 11% Hiszpania 89% Ukraina 11% Kanada 89% Arabia Saudyjska 0% Holandia 78% Wenezuela 11% Włochy 89% Argentyna 0% Polska 78% Argentyna 0% Holandia 78% Belgia 56% Indonezja 0% Belgia 56% Szwajcaria 56% Arabia Saudyjska 0% Meksyk 56% ZEA 56% Polska 56% Austria* 44% ZEA 56% Brazylia* 44% Indie* 44% Najczęściej występujące kraje (z kryterium "top-5") Najczęściej występujące kraje (bez kryterium "top-5") w pierwszej 20-tce (% powtórzeń) poza pierwszą 20-ką (% powtórzeń) w pierwszej 20-tce* (% powtórzeń) poza pierwszą 20-ką (% powtórzeń)
 • 12. Strona 11 Obecny skład G20 osłabia legitymizację i efektywność innych instytucji? ►Brak odpowiednich formalnych kryteriów wyboru składu G20 rzutuje negatywnie na inne instytucje. Np. członkowie G20 zostali automatycznie włączeni w skład Financial Stability Board, mimo że w przypadku niektórych krajów ich sektory finansowe nie są uważane za systemowo istotne. Z kolei część krajów, których sektory finansowe są ważne z systemowego punktu widzenia nie znalazły miejsca w FSB (w tym Polska) – kraje G20 zajmują ich miejsce? ►Brak odpowiednich kryteriów może również wpływać na niedopasowanie składu innych grup, takich jak: B20 (Business-20), L20 (Labor- 20) i innych grup towarzyszących G20. ►3 z 4 krajów G20, których sektory finansowe zostały uznane przez MFW za systemowo mało istotne (Argentyna, Arabia Saudyjska, Indonezja), są równocześnie krajami, które w naszej analizie – wg kryterium powiązań gospodarczo-instytucjonalnych – zostały ocenione jako mało istotne systemowo. członkowie G20członkowie FSBsystemowo istotne sektory finansowe* 1USAUSAUSA2ChinyChinyChiny3JaponiaJaponiaJaponia4NiemcyNiemcyNiemcy5FrancjaFrancjaFrancja6BrazyliaBrazyliaBrazylia7Wlk. BrytaniaWlk. BrytaniaWlk. Brytania8WłochyWłochyWłochy9RosjaRosjaRosja10IndieIndieIndie11KanadaKanadaKanada12AustraliaAustraliaAustralia13MeksykMeksykMeksyk14Korea Płd.Korea Płd.Korea Płd. 15TurcjaTurcjaTurcja16IndonezjaIndonezja17Arabia SaudyjskaArabia Saudyjska18ArgentynaArgentyna19RPARPA20SingapurSingapur21SzwajcariaSzwajcaria22Hong KongHong Kong23HolandiaHolandia24HiszpaniaHiszpania25Polska26Belgia27Norwegia28Szwecja29Finlandia30Luksemburg31Dania32Irlandia33Austria*IMF, Mandatory Financial Stability Assessment Under the Financial Sector Assessment Program: Update, 2013
 • 13. Strona 12 Polska w grupie najważniejszych systemowo krajów? ► Polska odgrywa bardzo istotną rolę w Europie, co potwierdza siła powiązań z partnerami w tym regionie. Pod względem siły powiązań gospodarczo-instytucjonalnych w grupie tych krajów Polska ustępuje tylko Włochom. ► Pozycja Polski w rankingach najistotniejszych systemowo krajów, sporządzonych w różnych wariantach i w oparciu o rożne kryteria, wskazuje, że Polska mogłaby pełnić rolę reprezentanta Europy Środkowo-Wschodniej na forum zrzeszającym najistotniejsze systemowo gospodarki. Żaden inny kraj z regionu EŚW nie odgrywa podobnie istotnej roli w globalnej sieci powiązań ani nie posiada zbliżonego poziomu PKB. Udział eksportu z Polski w imporcie ogółem wybranych krajów Źródło: Eurostat, WTO 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2004 2013 ► Polska jest jednak silnie zintegrowana gospodarczo głównie z krajami z „klastra europejskiego”. Aby wzmocnić swoją pozycję na arenie globalnej, niezbędne jest zacieśnianie powiązań z gospodarkami również spoza najbliższego otoczenia Polski. W trend ten wpisuje się m.in. postępująca dywersyfikacja geograficzna polskiej wymiany handlowej. Niemniej, powiązania z krajami spoza Europy pozostają relatywnie słabe.
 • 14. Strona 13 Wnioski Grupa G20 stawia przed sobą zadanie koordynowania polityk gospodarczych krajów istotnych systemowo i stabilizowania światowej gospodarki. Kontrowersje budzi jednak brak jasnych kryteriów doboru krajów do tego grona, co podaje w wątpliwość dopasowanie składu G20 do jej zadań i osłabia legitymizację tej instytucji. Dostępne miary potwierdzają, że grupa G20 w obecnym składzie reprezentuje w zdecydowanej większości kraje istotne systemowo. Niemniej, przeprowadzona analiza pokazuje, że kilku członków G20 w żadnym z zaprezentowanych rankingów nie należy do grupy gospodarek najważniejszych systemowo. Uzasadnia to pytanie o zmiany w gronie G20, które mogłyby zwiększać efektywność tej organizacji. Polska należy do grupy „20” krajów najczęściej identyfikowanych jako najważniejsze systemowo gospodarki na świecie. Polska odgrywa jednak istotną rolę przede wszystkim w gospodarce europejskiej – w szczególności w regionie EŚW. Jednocześnie, aby stać się istotnym łącznikiem w gospodarce międzynarodowej, Polsce brakuje silnych powiązań z krajami spoza regionu. Szansą na zwiększenie globalnego znaczenia Polski jest rosnąca otwartość naszej gospodarki, której towarzyszy zdobywanie udziałów rynkowych zarówno w krajach sąsiedzkich, jak i poza najbliższym otoczeniem. Polska nadal nie odgrywa znaczącej roli jako eksporter kapitału, natomiast korzysta na przewadze, jaką dają relatywnie niskie koszty pracy i bliskość rynków UE. Zwiększeniu polskich inwestycji za granicą będą sprzyjać m.in. innowacje procesowe i produktowe, wzmacniające przewagi konkurencyjne polskich firm.
 • 15. Strona 14 Dodatkowe slajdy
 • 16. Strona 15 Które kraje są najistotniejsze w globalnej sieci? (bez uwzględnienia kryterium „top-5”) G20 – skład obecny Łącznicy PKB Top-30 PKB Top-40 Populacja Top-30 Populacja Top-40 Średni udział w PKB i populacji globalnej Top-30 Średni udział w PKB i populacji globalnej Top-40 PKB lub populacja Top-30 PKB lub populacja Top-40 UE USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Brazylia Wlk. Brytania Wlk. Brytania Brazylia Brazylia Brazylia Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Brazylia Wlk. Brytania Włochy Włochy Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Włochy Włochy Włochy Wlk. Brytania Rosja Rosja Rosja Włochy Włochy Włochy Rosja Rosja Rosja Włochy Indie Kanada Kanada Rosja Rosja Rosja Kanada Kanada Kanada Rosja Kanada Hiszpania Hiszpania Indie Indie Indie Australia Hiszpania Hiszpania Indie Meksyk Meksyk Meksyk Hiszpania Kanada Kanada Hiszpania Meksyk Meksyk Kanada Holandia Holandia Holandia Meksyk Hiszpania Australia Meksyk Holandia Holandia Australia Turcja Turcja Turcja Korea Płd. Meksyk Hiszpania Holandia Turcja Turcja Meksyk RPA Szwajcaria Szwajcaria Turcja Korea Płd. Meksyk Turcja Szwajcaria Szwajcaria Korea ZEA Polska Polska RPA Turcja Korea Płd. Szwajcaria Polska Polska Indonezja Wenezuela Belgia Belgia Tajlandia Polska Holandia Szwecja Belgia Belgia Turcja Singapur Norwegia Austria Nigeria RPA Turcja Polska Norwegia Austria Arabia Saudyjska Chile Austria RPA Filipiny Tajlandia Polska Belgia Austria RPA Argentyna Pakistan RPA ZEA Pakistan Malezja RPA RPA RPA ZEA RPA Maroko ZEA Singapur Ukraina Morocco Tajlandia Malezja ZEA Singapur
 • 17. Strona 16 Które kraje są najistotniejsze w globalnej sieci? (z uwzględnieniem kryterium „top-5”) G20 – skład obecny Łącznicy PKB Top-30 PKB Top-40 Populacja Top-30 Populacja Top-40 Średni udział w PKB i populacji globalnej Top-30 Średni udział w PKB i populacji globalnej Top-40 PKB lub populacja Top-30 PKB lub populacja Top-40 UE USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Japonia Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Francja Brazylia Brazylia Brazylia Brazylia Brazylia Brazylia Brazylia Brazylia Brazylia Brazylia Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wlk. Brytania Rosja Włochy Włochy Włochy Włochy Włochy Włochy Włochy Włochy Włochy Indie Rosja Rosja Rosja Rosja Rosja Rosja Rosja Rosja Rosja Kanada Indie Indie Indie Indie Indie Indie Indie Indie Indie Meksyk Kanada Kanada Hiszpania Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Holandia Hiszpania Hiszpania Meksyk Hiszpania Australia Hiszpania Hiszpania Hiszpania Australia Turcja Indonezja Indonezja Korea Meksyk Hiszpania Meksyk Indonezja Indonezja Meksyk RPA Holandia Holandia Indonezja Korea Meksyk Indonezja Holandia Holandia Korea ZEA Turcja Turcja Turcja Indonezja Korea Holandia Turcja Turcja Indonezja Wenezuela Polska Belgia RPA Turcja Indonezja Turcja Polska Belgia Turcja Singapur Belgia Austria Tajlandia Polska Holandia Szwajcaria Belgia Austria Arabia Saudyjska Chile Austria RPA Nigeria RPA Turcja Polska Austria RPA Argentyna Pakistan RPA ZEA Pakistan Malaysia Polska Belgia RPA ZEA RPA Maroko ZEA Singapur Ukraina Maroko RPA RPA ZEA Singapur
 • 18. Strona 17 Które kraje są najistotniejsze w globalnej sieci? Udziały poszczególnych grup krajów w wybranych agregatach (dla kryterium „top-5”) G20 – skład obecny Łącznicy PKB Top-30 PKB Top-40 Populacja Top-30 Populacja Top-40 Średni udział w PKB i populacji globalnej Top-30 Średni udział w PKB i populacji globalnej Top-40 PKB lub populacja Top-30 PKB lub populacja Top-40 Polska Europa Środkowo- Wschodnia 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 % PKB 77.1% 81.8% 71.6% 76.5% 76.0% 81.7% 75.7% 81.5% 74.6% 80.1% 76.9% 82.3% 79.6% 84.6% 77.4% 83.5% 76.0% 81.7% 75.7% 81.5% 0.7% 0.5% 2.0% 1.4% % POP 61.0% 64.2% 59.5% 62.2% 59.9% 63.2% 59.4% 62.6% 67.2% 70.0% 62.6% 65.9% 62.3% 65.6% 61.5% 64.8% 59.9% 63.2% 59.4% 62.6% 0,6% 0.7% 2.1% 2.6% % globalnego handlu towarami 60.1% 62.4% 59.2% 60.8% 63.5% 67.0% 64.6% 68.3% 59.0% 60.3% 61.5% 64.8% 65.0% 68.1% 64.2% 69.1% 63.5% 67.0% 64.6% 68.3% 1.0% 0.6% 4.2% 2.5% % globalnego handlu usługami 56.1% 61.2% 55.6% 59.1% 61.3% 68.0% 63.2% 69.3% 56.3% 60.7% 58.3% 63.6% 61.4% 67.5% 61.4% 68.7% 61.3% 68.0% 63.2% 69.3% 0.8% 0.5% 3.0% 2.3% udział w puli głosów w MFW 63.0% 64.3% 58.6% 59.8% 63.4% 64.5% 63.3% 64.2% 60.2% 60.3% 62.1% 62.5% 64.5% 65.5% 65.1% 66.3% 63.4% 64.5% 63.3% 64.2% 0.7% 0.7% 3.5% 3.5% Europa Środkowo-Wschodnia: Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowenia, Rumunia, Bułgaria i Ukraina. ►Malejąca rola obecnych członków G20 w gospodarce światowej, przy rosnącym znaczeniu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski (z wyjątkiem niekorzystnych zmian demograficznych)
 • 19. Strona 18 Nowy kształt G20/21 (Bez kryterium „top-5”)
 • 20. Strona 19 Nowy kształt G20 (Przy zastosowaniu kryterium „top-5”)
 • 21. Strona 20 Zastrzeżenia prawne Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług. Mimo iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych tu informacji przez autorów, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. EY nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji zamieszczonych w prezentacji. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie EY wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku EY, powiązane z EY spółki ani też partnerzy, agenci lub pracownicy EY lub spółek powiązanych z EY nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej prezentacji ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia. © Copyright by EY.

Related Documents