NNAAPPOOLLEEÒÒNN
BBOONNAAPPAARRTTEE
EEMMPPEERRAADDOORR DDEE LLOOSS
FFRRAANNCCEESSEESS
BBIIOOGGRRAAFFIIAA
 FFuuee uunn mmiilliittaarr yy ggoobbeerrnnaannttee FFrraanncceess ggeenneerraall
rreeppuubblliiccaa...
IINNDDIICCEE
 BBaattaallllaass qquuee ppaarrttiicciippoo
 PPrriinncciippaalleess oobbjjeettiivvooss
 FFiinn ddeell r...
PPrriinncciippaalleess oobbjjeettiivvooss
 EExxpplloorraarr nnuueevvooss tteerrrriittoorriiooss
 CCoonnsseegguuiirr nn...
BBaattaallllaass qquuee ppaarrttiicciippoo
 VVIICCTTOORRIIAASS DDEE NNAAPPOOLLEEOONN::
MMoossccuu,,aauusstteerrlliittzz...
FFIINN DDEE NNAAPPOOLLEEOONN
 LLaass ttrrooppaass ffrraanncceessaass ssuuffrriieerroonn uunnaa ggrraann
ddeerrrroottaa ...
FFIINN DDEE NNAAPPOOLLEEOONN
 LLaass ttrrooppaass ffrraanncceessaass ssuuffrriieerroonn uunnaa ggrraann
ddeerrrroottaa ...
of 7

Napoleòn bonaparte

informacion de Napoleon
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Leadership & Management      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napoleòn bonaparte

  • 1. NNAAPPOOLLEEÒÒNN BBOONNAAPPAARRTTEE EEMMPPEERRAADDOORR DDEE LLOOSS FFRRAANNCCEESSEESS
  • 2. BBIIOOGGRRAAFFIIAA  FFuuee uunn mmiilliittaarr yy ggoobbeerrnnaannttee FFrraanncceess ggeenneerraall rreeppuubblliiccaannoo dduurraannttee llaa rreevvoolluucciióónn yy eell ddiirreeccttoorriioo,, aarrttííffiiccee ddeell ggoollppee ddee eessttaaddoo ddeell 1188 ddee bbrruummaarriioo qquuee lloo ccoonnvviirrttiióó eenn pprriimmeerr ccóónnssuull ddee llaa rreeppuubblliiccaa eell 1111 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 11779999 ,, ccóónnssuull vviittaalliicciioo ddeessddee eell 22 ddee aaggoossttoo ddee 11880022 hhaassttaa ssuu pprrooccllaammaacciióónn ccoommoo eemmppeerraaddoorr ddee llooss ffrraanncceesseess.. PPrrooccllaammaaddoo RReeyy ddee IIttaalliiaa eell 1188 ddee mmaarrzzoo ddee 11880055
  • 3. IINNDDIICCEE  BBaattaallllaass qquuee ppaarrttiicciippoo  PPrriinncciippaalleess oobbjjeettiivvooss  FFiinn ddeell rreeiinnaaddoo ddee nnaappoolleeóónn
  • 4. PPrriinncciippaalleess oobbjjeettiivvooss  EExxpplloorraarr nnuueevvooss tteerrrriittoorriiooss  CCoonnsseegguuiirr nnuueevvooss rreeccuurrssooss ccoommoo lloo hhiizzoo ccoonn eell ttaabbaaccoo yy llaa ppaattaattaa  CCoonnsseegguuiirr PPooddeerr  EExxppaannddiirr ssuu rreeiinnaaddoo  VVeerr lloo qquuee nnaaddiiee ssee aattrreevvííaa aa eexxpplloorraarr  VVeerr qquuee hhaayy ddeettrrááss ddeell hhoorriizzoonnttee
  • 5. BBaattaallllaass qquuee ppaarrttiicciippoo  VVIICCTTOORRIIAASS DDEE NNAAPPOOLLEEOONN:: MMoossccuu,,aauusstteerrlliittzz,,wwaaggrraamm,,UUllmm,,jjeennaa,,mm aarreennggoo,,ssoommoossiieerrrraa  DDEERRRROOTTAASS DDEE NNAAPPOOLLEEOONN:: BBeezzeerriinnaa,,ccaaddiizz,,bbaaiilleenn,,vviittoorriiaa,, LLeeiippzziigg,, WWaatteerrlloooo
  • 6. FFIINN DDEE NNAAPPOOLLEEOONN  LLaass ttrrooppaass ffrraanncceessaass ssuuffrriieerroonn uunnaa ggrraann ddeerrrroottaa eenn RRuussiiaa  LLaa nnuueevvaa ccooaalliicciióónn aabbssoolluuttiissttaa ddeerrrroottoo aa NNaappoolleeóónn eenn LEIPZIG eenn 11881133  NNaappoolleeóónn rreeggrreessoo eenn 11881155 yy ffoorrmmoo eell iimmppeerriioo ddee llooss cciieenn ddííaass aauunnqquuee ffuuee ffiinnaallmmeennttee ddeerrrroottaaddoo eenn WWAATTEERRLLOOOO yy ddeesstteerrrraaddoo aa llaa iissllaa ddee ssaannttaa EElleennaa ffaalllleecciióó eenn 11882211
  • 7. FFIINN DDEE NNAAPPOOLLEEOONN  LLaass ttrrooppaass ffrraanncceessaass ssuuffrriieerroonn uunnaa ggrraann ddeerrrroottaa eenn RRuussiiaa  LLaa nnuueevvaa ccooaalliicciióónn aabbssoolluuttiissttaa ddeerrrroottoo aa NNaappoolleeóónn eenn LEIPZIG eenn 11881133  NNaappoolleeóónn rreeggrreessoo eenn 11881155 yy ffoorrmmoo eell iimmppeerriioo ddee llooss cciieenn ddííaass aauunnqquuee ffuuee ffiinnaallmmeennttee ddeerrrroottaaddoo eenn WWAATTEERRLLOOOO yy ddeesstteerrrraaddoo aa llaa iissllaa ddee ssaannttaa EElleennaa ffaalllleecciióó eenn 11882211

Related Documents