Pop up
จัดทำโดย
นำยณัฐพนธ์ พิชญำกร ม.5/17 เลขที่5
นำเสนอ
อำจำรย์วิชัย ตรีเล็ก
Pop-up
 หมำยถึง หน้ำต่ำง window เล็กๆ ที่โดดขึ้นมำ หรือผลุบโผล่ขึ้นมำ
เวลำเปิดหน้ำเว็ปขึ้นมำ อำจจะเป็นกำรโฆษณำขำยสินค้ำ ห...
Pop-up
 หมำยถึง จอภำพที่เป็นวินโดว์เล็กๆ ผุดขึ้นมำในขณะที่คุณเปิดเว็บเพจ
อำจจะเป็นกำรโฆษณำสินค้ำหรือแจ้งข่ำวสำรบำงอย่ำงให...
ประโยชน์ที่ได้จากการทา “ป๊ อปอัพเอาท์เลต”
 1.เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักในแบรนด์ของกิจกำร โดยกำรตั้งหน้ำร้ำน
แบบป๊อปอัพนี้ สำ...
 2.กำรทำป๊อปอัพเอำท์เลต ยังเป็นเสมือนหนึ่งกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เป็นที่
นิยมมำกขณะนี้ นั่นคือ กำรทำ “อีเวนท์มำร์เก็ตติ้ง” ซ...
 3.ช่วยในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และภำพลักษณ์ที่ดี ให้กับลูกค้ำด้วย โดย
จะมีกำรจัดตกแต่งหน้ำร้ำน สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ภำยในร้ำน รวม...
การโฆษณาผ่านทางป๊ อปอัพ
 โดยทั่วไป ป๊อปอัพ (Pop-Up) โฆษณำแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

 Pop-Up Advertising เป็นโฆษณำที่แยกออกเ...
การโฆษณาผ่านทางป๊ อปอัพ
 หมำยถึง รำยกำรเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมำส์ที่ลูกศรหลังรำยกำรนั้น มักจะเป็นรำยกำรที่
ให้เลือกใน...
 ถ้ำจะพูดถึงสื่อโฆษณำ สิ่งแรกที่หลำยคนจะนึกถึงก็คือ กำรโฆษณำในรูปแบบ Pop
Up ซึ่งเว็ปไซต์MakeWebEasy.com ได้บริกำรจัดทำเว็...
อัพเดทฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ "แบนเนอร์Pop Up"
 • ระบบ banner popup คืออะไร
 ระบบ Banner Pop up คือ ระบบรองรับไฟล์Banner ...
 • ระบบ banner popup มีประโยชน์อย่ำงไร
"แบนเนอร์Pop Up" จะเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยคุณ ทำงด้ำนกำรรองรับ กำรโปรโมท
ข่ำวสำร เนื่...

 pop-up เป็นพื้นที่แสดง graphical user interface (GUI)
ตำมปกติเป็น Window เล็กที่ปรำกฎทันที ("pops up") ในพื้นหน้ำของ
อ...
 เมนูหรือ task bar แบบลำกลง (pull down) สำมำรถพิจำรณำเป็นรูปแบบ
หนึ่งของ pop-up ดังนั้นสำมำรถเป็นกล่องข่ำวสำรขนำดเล็กที่ไ...
 เมื่อคุณได้รับกำรพรอมต์
 คุณสำมำรถเปิดใช้Pop-up Blocker เมื่อคุณได้รับกำรพรอมต์ให้ทำก่อนที่จะ
ปรำกฏหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นหน...
ต่อไปนี้:
 คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer


 ในเมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerจำกนั้น...
จาก Internet Options
 เมื่อต้องกำรกำหนดค่ำ Pop-up Blocker จำก Internet Options ให้ทำ
ตำมขั้นตอนต่อไปนี้:
 คลิก Startเลือ...
วิธีการกาหนดค่าการตั้งค่า Pop-up Blocker
 สำมำรถกำหนดค่ำกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ต่อไปนี้ของ Pop-up Blocker ได้:
 Allow Web sites...
Allow Web sites list
 คุณสำมำรถอนุญำตให้หน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นเปิดขึ้นในเว็บไซต์ได้โดยกำรเพิ่มเว็บไซต์นั้นๆ
ลงในรำยกำร Allowe...
Block all pop-up windows
 เมื่อต้องกำรบล็อกหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้น รวมทั้งหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นที่ถูกเปิดโดยผู้ใช้ให้ทำ
ตำมขั้นตอ...
Override key
 เพื่อเปิดหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นด้วยตนเอง แม้ว่ำคุณจะกำหนดระดับตัวกรองให้เป็น High
ก็ตำม: Block all pop-ups [Ctr...
Configure sound
 เมื่อต้องกำรให้เล่นเสียง เมื่อมีกำรบล็อกหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้น ให้ทำตำมขั้นตอนต่อไปนี้:
 คลิก Startเลือกที่...
วิธีการกาหนดค่า Pop-up Blocker สาหรับโซนที่คิดว่าปลอดภัย
 เนื่องจำกโซน Trusted sites และ Local intranet Web content
จะถูก...
การแจ้งเตือน
 การแจ้งเตือน
 เช่น กำรแจ้งเตือนปรับระดับควำมชัดเจน (พบได้ในเวลำดูคลิปวีดิโอโดยจะแจ้งเตือนให้
เลือกคุณภำพวี...
เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน
 เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

 คุณสำมำรถเลือกว่ำจะรับกำรแจ้งเตือนจำกเว็บไซต์ แอป และส่วนขยายบนคอมพิ...
อ้างอิง
 https://support.google.com/chrome/answer/3220216?
hl=th
 https://th-
th.facebook.com/help/327994277286267/
of 25

Pop up IS

pop up
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pop up IS

 • 1. Pop up จัดทำโดย นำยณัฐพนธ์ พิชญำกร ม.5/17 เลขที่5 นำเสนอ อำจำรย์วิชัย ตรีเล็ก
 • 2. Pop-up  หมำยถึง หน้ำต่ำง window เล็กๆ ที่โดดขึ้นมำ หรือผลุบโผล่ขึ้นมำ เวลำเปิดหน้ำเว็ปขึ้นมำ อำจจะเป็นกำรโฆษณำขำยสินค้ำ หรือข่ำวสำรต่ำงๆ
 • 3. Pop-up  หมำยถึง จอภำพที่เป็นวินโดว์เล็กๆ ผุดขึ้นมำในขณะที่คุณเปิดเว็บเพจ อำจจะเป็นกำรโฆษณำสินค้ำหรือแจ้งข่ำวสำรบำงอย่ำงให้คุณได้รับทรำบ แต่ที่เป็นปัญหำก็คือมันผุดขึ้นมำมำกจนเกินไปสร้ำงควำมรำคำญรวมทั้ง อำจจะเป็นช่องทำงให้ Spyware , Virus ฯลฯ เข้ำมำยังเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรำได้
 • 4. ประโยชน์ที่ได้จากการทา “ป๊ อปอัพเอาท์เลต”  1.เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักในแบรนด์ของกิจกำร โดยกำรตั้งหน้ำร้ำน แบบป๊อปอัพนี้ สำมำรถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกกำรส่งเสริมกำรตลำดได้ อย่ำงดี เนื่องจำกอำจจะเป็นกำรไปตั้งร้ำนนี้ ในแหล่งชุมชนที่กิจกำรเรำไม่ เคยเข้ำไปเจำะตลำดอย่ำงจริงจังและไม่เคยมีหน้ำร้ำนเรำมำก่อน เป็นกำร สร้ำงควำมคุ้นเคยให้กับลูกค้ำในเบื้องต้นไปโดยอัตโนมัติ
 • 5.  2.กำรทำป๊อปอัพเอำท์เลต ยังเป็นเสมือนหนึ่งกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เป็นที่ นิยมมำกขณะนี้ นั่นคือ กำรทำ “อีเวนท์มำร์เก็ตติ้ง” ซึ่งจะเป็นกำรจัดตั้ง หน้ำร้ำนสำหรับอีเวนท์ต่ำงๆ ที่นิยมกันมำก เช่น กำรจัดหน้ำร้ำนสำหรับ กำรแข่งขัน โดยกิจกำรจะมีกำรจัดอีเวนท์ให้ลูกค้ำสำธำรณชนทั่วไป เข้ำมำ ทำกำรแข่งขันในประเด็นที่น่ำสนใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง อำจจะเป็นกำร แข่งขันเพื่อนำเสนอไอเดียของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในธุรกิจนั้น
 • 6.  3.ช่วยในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และภำพลักษณ์ที่ดี ให้กับลูกค้ำด้วย โดย จะมีกำรจัดตกแต่งหน้ำร้ำน สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ภำยในร้ำน รวมถึง สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจกับ ลูกค้ำ ในกำรเข้ำมำทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของกิจกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ จำลอง ที่จะสร้ำงควำมน่ำสนใจได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกโดยที่ยังไม่จำเป็นต้อง สร้ำงหน้ำร้ำนขึ้นมำอย่ำงถำวร
 • 7. การโฆษณาผ่านทางป๊ อปอัพ  โดยทั่วไป ป๊อปอัพ (Pop-Up) โฆษณำแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ   Pop-Up Advertising เป็นโฆษณำที่แยกออกเป็นเว็บบรำวเซอร์หน้ำต่ำงใหม่ และจะปรำกฏขึ้นพร้อมกับเว็บเพจที่มีโฆษณำสินค้ำนั้น โดย Pop-Up โฆษณำจะอยู่ ด้ำนบนของเว็บเพจที่ผู้ใช้เรียกทำงำนอยู่(Active Window)   Pop-Under Advertising เป็นโฆษณำที่แยกออกเป็นเว็บบรำวเซอร์หน้ำต่ำง ใหม่เช่นเดียวกับ Pop-Up แต่จะอยู่ด้ำนล่ำงของเว็บเพจที่ผู้ใช้เรียกทำงำนอยู่ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องปิดเว็บเพจนั้นเสียก่อน จึงจะเห็นหน้ำโฆษณำนี้
 • 8. การโฆษณาผ่านทางป๊ อปอัพ  หมำยถึง รำยกำรเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมำส์ที่ลูกศรหลังรำยกำรนั้น มักจะเป็นรำยกำรที่ ให้เลือกในกรอบสนทนำอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่รำยกำรเลือกที่มำจำกบำร์เมนู (menu bar) เมื่อเลือกรำยกำรใดแล้ว ก็จะแสดงรำยกำรที่เลือกนั้นให้เห็นอยู่ตลอด
 • 9.  ถ้ำจะพูดถึงสื่อโฆษณำ สิ่งแรกที่หลำยคนจะนึกถึงก็คือ กำรโฆษณำในรูปแบบ Pop Up ซึ่งเว็ปไซต์MakeWebEasy.com ได้บริกำรจัดทำเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บ สำเร็จรูป สำหรับบริษัท องค์กร ห้ำงร้ำน หรือร้ำนค้ำออนไลน์ ทำงทีมงำนดำเนินกำร อัพเดทระบบกำรใช้งำนเว็บไซต์
 • 10. อัพเดทฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ "แบนเนอร์Pop Up"  • ระบบ banner popup คืออะไร  ระบบ Banner Pop up คือ ระบบรองรับไฟล์Banner โฆษณำ ที่เจ้ำของ เว็บไซต์สำมำรถนำมำใส่เพิ่มเติมในเว็บ เพื่อโปรโมท กิจกรรม Event หรือ สินค้ำ รำยกำรที่น่ำสนใจ หรือ รับลงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ให้กับบริกำรต่ำงๆ
 • 11.  • ระบบ banner popup มีประโยชน์อย่ำงไร "แบนเนอร์Pop Up" จะเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยคุณ ทำงด้ำนกำรรองรับ กำรโปรโมท ข่ำวสำร เนื่องจำกตำแหน่งแบนเนอร์อยู่ในจุดที่เห็นเด่นชัด เป็นจุดที่สำมำรถดึงดูด ท่ำนที่ เข้ำชมเว็บไซต์ให้เห็นโฆษณำตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นจึงเหมำะอย่ำงยิ่งสำหรับ ข่ำวสำร หรือกิจกรรม ที่ต้องกำรโปรโมทเป็นอย่ำงมำก
 • 12.   pop-up เป็นพื้นที่แสดง graphical user interface (GUI) ตำมปกติเป็น Window เล็กที่ปรำกฎทันที ("pops up") ในพื้นหน้ำของ อินเตอร์ที่มองเห็น pop-up สำมำรถได้รับเริ่มต้นโดยกำรคลิกครั้งเดียวหรือดับเบิล หรือ rollover (บำงครั้งเรียกว่ำ mouseover) และเป็นไปได้โดยคำสั่งเสียง หรือสำมำรถเกิดตำมเวลำอย่ำงง่ำยด้วย pop-up window ต้องเล็กกว่ำ window พื้นหลังหรืออินเตอร์เฟซ กรณีอื่นๆ จะเป็นอินเตอร์เฟซแทนที่  บน World Wide Web, JavaScript (และ Java applet ที่เป็น ทั่วไปน้อยกว่ำ) ได้รับกำรใช้สร้ำงผลปฏิสัมพันธ์ รวมถึง pop-up และ window ซ้อนทับเต็ม
 • 13.  เมนูหรือ task bar แบบลำกลง (pull down) สำมำรถพิจำรณำเป็นรูปแบบ หนึ่งของ pop-up ดังนั้นสำมำรถเป็นกล่องข่ำวสำรขนำดเล็กที่ได้รับเมื่อเคลื่อนเมำส์ เหนือ task bar ในโปรแกรมประยุกต์บน PC จำนวนมำก
 • 14.  เมื่อคุณได้รับกำรพรอมต์  คุณสำมำรถเปิดใช้Pop-up Blocker เมื่อคุณได้รับกำรพรอมต์ให้ทำก่อนที่จะ ปรำกฏหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นหน้ำต่ำงแรก  ในเมนู Tools
 • 15. ต่อไปนี้:  คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer    ในเมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerจำกนั้นคลิก Turn On Pop- up Blocker เพื่อเปิดใช้Pop-up Blocker หรือคลิกTurn Off Pop-up Blocker เพื่อปิดกำรใช้Pop-up Blocker   
 • 16. จาก Internet Options  เมื่อต้องกำรกำหนดค่ำ Pop-up Blocker จำก Internet Options ให้ทำ ตำมขั้นตอนต่อไปนี้:  คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer  ที่เมนู Tools ให้คลิก Internet Options  คลิกแท็บ Privacy แล้วเลือกกล่องกำเครื่องหมำย Block pop-ups เพื่อเปิด ใช้Pop-up Blocker หรือยกเลิกกำรเลือกกล่องกำเครื่องหมำย Block pop-ups เพื่อปิด Pop-up Blocker  คลิก Apply และคลิก OK
 • 17. วิธีการกาหนดค่าการตั้งค่า Pop-up Blocker  สำมำรถกำหนดค่ำกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ต่อไปนี้ของ Pop-up Blocker ได้:  Allow Web sites list.  Block all pop-up windows.  Override key.  Configure sound.
 • 18. Allow Web sites list  คุณสำมำรถอนุญำตให้หน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นเปิดขึ้นในเว็บไซต์ได้โดยกำรเพิ่มเว็บไซต์นั้นๆ ลงในรำยกำร Allowed sites โดยให้ทำตำมขั้นตอนต่อไปนี้:  คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer  ที่เมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerแล้วคลิก Pop-up Blocker Settings  ในกล่อง Address of Web site to allow ให้พิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์แล้ว คลิก Add  คลิก Close 
 • 19. Block all pop-up windows  เมื่อต้องกำรบล็อกหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้น รวมทั้งหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นที่ถูกเปิดโดยผู้ใช้ให้ทำ ตำมขั้นตอนต่อไปนี้:  คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer  ที่เมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerแล้วคลิก Pop-up Blocker Settings  ในรำยกำร Filter Level เลือก High: Block all pop-ups [Ctrl to override]แล้วคลิก Close 
 • 20. Override key  เพื่อเปิดหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้นด้วยตนเอง แม้ว่ำคุณจะกำหนดระดับตัวกรองให้เป็น High ก็ตำม: Block all pop-ups [Ctrl to override]กดปุ่ม CTRL ค้ำง ไว้แล้วเปิดหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้น 
 • 21. Configure sound  เมื่อต้องกำรให้เล่นเสียง เมื่อมีกำรบล็อกหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้น ให้ทำตำมขั้นตอนต่อไปนี้:  คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer  ที่เมนู Tools เลือกที่ Pop-up Blockerแล้วคลิก Pop-up Blocker Settings  เลือกกล่องกำเครื่องหมำย Play a sound when a pop-up is blocked แล้วคลิก Close  
 • 22. วิธีการกาหนดค่า Pop-up Blocker สาหรับโซนที่คิดว่าปลอดภัย  เนื่องจำกโซน Trusted sites และ Local intranet Web content จะถูกมองว่ำปลอดภัย จึงไม่มีกำรบล็อกหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้น เมื่อต้องกำรกำหนดค่ำ Pop-up Blocker สำหรับโซนเหล่ำนี้ ให้ทำตำมขั้นตอนต่อไปนี้:   คลิก Startเลือกที่ All Programsแล้วคลิกที่ Internet Explorer   ที่เมนู Tools ให้คลิก Internet Options
 • 23. การแจ้งเตือน  การแจ้งเตือน  เช่น กำรแจ้งเตือนปรับระดับควำมชัดเจน (พบได้ในเวลำดูคลิปวีดิโอโดยจะแจ้งเตือนให้ เลือกคุณภำพวีดิโอ) , แจ้งเตือนกำรปรับภำพดูวีดิโอจำกขนำด window mode เป็น full screen mode (พบได้ในเว็ป youtube) , กำรแจ้งเตือนเวลำที่ เข้ำเว็ปแล้วมีอันตรำยต่อคอมพิวเตอร์ แถบขวำล่ำงของโปรแกรมสแกนไวรัสจะเด้งขึ้นมำ บอกว่ำ พบไวรัสต่ำงๆ(พบได้ในโปรแกรมสแกนไวรัส)
 • 24. เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน  เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน   คุณสำมำรถเลือกว่ำจะรับกำรแจ้งเตือนจำกเว็บไซต์ แอป และส่วนขยายบนคอมพิวเตอร์ เดสก์ท็อปหรือไม่ กำรแจ้งเตือน (เช่น กำรแจ้งเตือนของ Google ปฏิทิน) จะแจ้งเตือน คุณทำงข้อควำมและไอคอน "กำรแจ้งเตือน"
 • 25. อ้างอิง  https://support.google.com/chrome/answer/3220216? hl=th  https://th- th.facebook.com/help/327994277286267/