Par valsts pamatbudžeta un
valsts speciālā budžeta bāzēm
2015., 2016. un 2017.gadam
2014.gada 26.marts
2
1. Fiskālās politikas īstenošana
2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu ...
3
1. Fiskālās politikas īstenošana
4
Nodokļu politikas izmaiņu rezultātā samazinās
kopbudžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars pret IKP
Valdības rīcības plānā
mērķ...
5
• Bāzes izdevumos iekļauts:
• Bāzes izdevumos tiks iekļauts pēc likuma izsludināšanas
Pieņemtie lēmumi 2014.gadā
Ministr...
6
• Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam nesadalītā fiskālā telpa:
• Fiskālās telpas samazinājums, ņe...
7
2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
8
Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma
noteikšana*
A
B
Budžeta attīstības daļa:
 Jauno politikas iniciatīvu finansēšan...
9
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi
2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2014., 2...
10
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi
2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2014., ...
11
Valsts pamatbudžeta izdevumi
milj. euro
4 041,4 4 171,4 4 108,9 4 037,3
1 281,4 1 197,3 1 233,6 1 233,4
0,0
1 000,0
2 0...
12
milj. euro
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi
2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja
termiņa budžeta ietv...
13
Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā
«Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015.
un 2016.gadam» sadalīj...
14
Pasākums 2014.gads 2015.gads 2016.gads
Jaunās politikas iniciatīvas kopā,
tai skaitā:
266,8 393,1 443,4
Veselības nozar...
15
3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un
citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
16
Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie
ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
pamatfunkcijām
mil...
17
Ministrijas 2015.gads 2016.gads 2017.gads
Ministriju iesniegtie pieprasījumi kopā 159,3 178,0 232,8
tai skaitā:
Zaudēju...
18
27,8
23,0
36,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
ZM
2015 2016 2017
Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļauti...
19
- Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās
investīcijas
- Krievija ir būtisks naftas produktu...
20
4. Turpmākie pasākumi
21
Budžeta grafiks pasākumiem izdevumu
kopapjoma noteikšanai
Pasākums Izpildītāji Termiņš
Latvijas Stabilitātes programmas...
22
Paldies par uzmanību!
of 22

Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017. gadam

26.martā ministrs Andris Vilks piedalās Saeimas Budžeta komisijas sēdē, kurā tiek lemts par 2015.gada budžeta bāzes izdevumiem un 2015.-2017.gada budžeta prioritātēm.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017. gadam

 • 1. Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017.gadam 2014.gada 26.marts
 • 2. 2 1. Fiskālās politikas īstenošana 2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam 3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi 4. Turpmākie pasākumi Saturs
 • 3. 3 1. Fiskālās politikas īstenošana
 • 4. 4 Nodokļu politikas izmaiņu rezultātā samazinās kopbudžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars pret IKP Valdības rīcības plānā mērķis – saglabāt relatīvi zemu nodokļu slogu ap 1/3 no IKP Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro un % no IKP *Saskaņā ar likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, % no IKP (labā ass) Plāns*
 • 5. 5 • Bāzes izdevumos iekļauts: • Bāzes izdevumos tiks iekļauts pēc likuma izsludināšanas Pieņemtie lēmumi 2014.gadā Ministrija Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads Iekšlietu ministrija Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana IeM sistēmas darbiniekiem un TM Ieslodzījumu vietu darbiniekiem 2,6 1,9 1,9 VARAM Nomas maksa, aprīkojums, mēbeļu iegāde, pārcelšanās un citi saistītie izdevumi (Kronvalda bulvāris 6) 0 0 0,8 Ārlietu ministrija 2014.gadā atvērtās vēstniecības Arābu Emirātos uzturēšana, papildu darbinieki Baltkrievijas vēstniecībā un konsulātā Vitebskā 0,6 0,6 0,6 Kultūras ministrija Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas laikā ēkas Miera ielā 58 pielāgošanai, nomas maksas un komunālo izdevumu segšanai un Ventspils Mūzikas vidusskolas darbības nodrošināšanai pagaidu telpās, t.sk. pārcelšanas izdevumi, nomas maksa u.c. 0,4 0,2 0,4 Kopā: 3,6 2,7 3,7 milj. euro Ministrija Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads LM (pamat- budžets) Izdienas pensiju indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajam likumprojektam «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»» - 0,04 0,04 1,1 LM (speciālais budžets) Pensiju, pabalstu un atlīdzību indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajiem likumprojektiem: «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»» un «Grozījumi likumā «Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām»» 10,4 24,7 81,5 Kopā: 10,3 24,7 82,6
 • 6. 6 • Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam nesadalītā fiskālā telpa: • Fiskālās telpas samazinājums, ņemot vērā 2014.gadā pieņemtos lēmumus: • Ņemot vērā Fiskālās disciplīnas likumā ietvertās normas, ir stingri jāizvērtē lēmumi, kas paredz izdevumu finansēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2014.gadā un vienlaicīgi rada saistības turpmākajiem gadiem. Fiskālās disciplīnas ievērošana 2015.gads 2016.gads 3,1 213,8 2015.gads 2016.gads 2017.gads - 13,9 - 27,4 - 86,3 milj. euro Valdības deklarācijā pausta apņemšanās – turpināt īstenot atbildīgu un ilgtspējīgu valsts makroekonomisko politiku un, plānojot finanses, stingri ievērot Fiskālās disciplīnas likuma normas
 • 7. 7 2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
 • 8. 8 Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma noteikšana* A B Budžeta attīstības daļa:  Jauno politikas iniciatīvu finansēšana (NAP, valsts aizsardzības koncepcija, citi attīstības plānošanas dokumenti) Budžeta bāze:  Budžeta līdzekļu daļa, kas nodrošina valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms * aprēķinus veic, ievērojot 2012.gada 11.decembra noteikumus Nr.867 «Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam» Diskusijas uzsākšana MK 7.oktobra sēdē Bāzes izdevumi apstiprināti MK 18.marta sēdē
 • 9. 9 Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1) * salīdzinot ar 2016.gada bāzes izdevumiem milj. euro 5 322,8 5 133,0 5 356,55 368,7 5 342,5 5 270,7 0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 2014 2015 2016 2017 Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi + 235,7 - 13,9 - 71,8*
 • 10. 10 Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (2) 4 041,4 4 168,0 4 123,0 4 171,4 4 108,9 4 037,3 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0 4 500,0 2014 2015 2016 2017 Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi + 3,4 - 14,1 - 71,6 Valsts pamatfunkciju īstenošana 1 281,4 965,0 1 233,41 197,3 1 233,6 1 233,4 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 2014 2015 2016 2017 Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi + 232,3 + 0,2 - 0,2 ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošana
 • 11. 11 Valsts pamatbudžeta izdevumi milj. euro 4 041,4 4 171,4 4 108,9 4 037,3 1 281,4 1 197,3 1 233,6 1 233,4 0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 2014 2015 2016 2017 Pamatfunkcijas ES politiku instrumenti 5 342,5 5 270,75 322,8 5 368,7
 • 12. 12 milj. euro Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 2015 ietvars 2015 bāze 2016 ietvars 2016 bāze 2017 bāze Valsts pamatfunkciju īstenošana KOPĀ bāzes izdevumi: 2015.gads - 4 171,4 milj. euro 2016.gads - 4 108,9 milj. euro 2017.gads - 4 037,3 milj. euro Neieskaitot bāzes izdevumus: valsts parāda vadībai: - 2015.gadā - 327,2 milj. euro, - 2016.gadā - 283,9 milj. euro, - 2017.gadā - 297,9 milj. euro, iemaksām EK budžetā: - 2015.gadā - 288,8 milj. euro, - 2016.gadā - 311,2 milj. euro, - 2017.gadā - 327,4 milj. euro.
 • 13. 13 Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» sadalījumā pa resoriem 44,7 42,0 34,9 26,3 19,4 17,1 16,0 13,9 12,7 9,2 7,7 6,3 5,0 3,9 2,5 47,3 48,9 49,8 57,9 21,8 28,4 36,2 17,9 16,3 29,6 19,1 3,5 5,5 3,6 2,3 65,8 51,0 58,2 56,1 24,6 35,0 41,0 32,4 19,0 18,7 20,7 3,4 6,5 3,8 2,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 SM VM EM LM KM IZM AiM IeM TM FM 62.resors ĀM VARAM ZM Radio un TV 2014 2015 2016 KOPĀ: 2014.gads – 266,8 milj. euro 2015.gads – 393,1 milj. euro 2016.gads – 443,4 milj. euro milj. euro
 • 14. 14 Pasākums 2014.gads 2015.gads 2016.gads Jaunās politikas iniciatīvas kopā, tai skaitā: 266,8 393,1 443,4 Veselības nozares pasākumu nodrošināšana, tai skaitā ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana (VM) 33,8 40,7 40,6 Darba samaksas jautājumu risināšana, tai skaitā mēneša darba algas izlīdzināšana un minimālās mēneša darba algas paaugstināšana (ministrijas un citas centrālās valsts iestādes) 32,6 32,6 40,3 Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam (SM) 30,8 47,0 65,5 Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai (EM) 29,3 47,7 56,1 Kultūras telpas attīstība, kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana (KM) 15,7 17,1 19,0 Demogrāfijas pasākumu īstenošana (LM, IZM, TM) 14,6 43,2 41,9 Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija (AiM) 14,3 34,4 38,4 Pedagogu darba samaksa (IZM, KM, TM, LM un 62. budžeta resors) 9,5 23,4 26,1 Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti, palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un invalīda kopšanas pabalsta apmēru ar 2014.gada 1.jūliju, un asistentu pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībās (LM) 8,4 15,7 16,3 Mērķdotācijām pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas līmeņa paaugstināšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, satiksmes drošības uzlabošanai (SM) 7,1 0,0 0,0 Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem (EM) 4,8 0,1 0,1 Elektrības un komunālo izdevumu sadārdzinājuma kompensācija (ministrijas un citas centrālās valsts iestādes) 4,6 4,6 4,6 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (SM) 4,5 0,0 0,0 Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 4,4 12,2 16,4 Finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām (LM)* 3,8 5,1 5,1 Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» milj. euro * tiks pārdalīts uz EM pēc likuma «Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai» izsludināšanas
 • 15. 15 3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
 • 16. 16 Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi pamatfunkcijām milj. euro 65,7 49,2 16,5 15,0 12,0 3,6 3,4 2,6 2,6 2,6 1,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,01 84,9 46,8 14,0 14,9 12,1 6,6 2,2 2,6 2,5 2,6 1,6 0,7 0,4 0,01 115,4 47,9 14,0 14,9 12,1 6,6 2,3 2,7 2,9 3,8 1,6 20,5 0,5 1,8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 SM IZM Radio un TV 62. resors VM ĀM IeM ZM VARAM KM LM AiM EM TM KNAB FM 2015.gads 2016.gads 2017.gads KOPĀ: 2015.gadā – 175,8 milj. euro 2016.gadā – 192,0 milj. euro 2017.gadā – 246,8 milj. euro MK 18.marta sēdē atbalstītie bāzes izdevumu palielinājumi: 2015.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM) 2016.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM) 2017.gadā - 1,9 milj. euro (AiM, IeM, KNAB, LM)
 • 17. 17 Ministrijas 2015.gads 2016.gads 2017.gads Ministriju iesniegtie pieprasījumi kopā 159,3 178,0 232,8 tai skaitā: Zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (SM) 33,4 21,6 24,8 Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai (SM) 32,0 62,7 90,0 Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 27,8 24,5 25,8 Izglītības pasākumu nodrošināšanai un pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (62. budžeta resors) 15,0 14,9 14,9 Augstākā izglītība (koeficienta finansēšana 100% apmērā, IZM, ZM, KM, VM) 13,6 13,6 13,6 Veselības nozares finansējuma nodrošināšana 2013.gada līmenī (VM) 9,4 9,4 9,4 Iesniegtie pieprasījumi bāzes izdevumu palielināšanai pamatfunkcijām milj. euro Neatkarīgās institūcijas 2015.gads 2016.gads 2017.gads Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai (Televīzijas programmu sagatavošanai un realizācijai, Radioprogrammu veidošanai un izplatīšanai, Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes darbības nodrošināšanai) 16,5 14,0 14,0 Iesniegtie pieprasījumi 2015.gads 2016.gads 2017.gads KOPĀ 175,8 192,0 246,8
 • 18. 18 27,8 23,0 36,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 ZM 2015 2016 2017 Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie pieprasījumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai KOPĀ*: 2015.gadā – 30,0 milj. euro 2016.gadā – 24,1 milj. euro 2017.gadā – 37,4 milj. euro milj. euro Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELFG) projektu un pasākumu īstenošanai - pārejas posma valsts atbalstam tiešo maksājumu ietvaros 2015.-2017.gadam (ZM) – nav MK lēmuma par tiesībām uzņemties saistības * ZM, EM, IZM, IeM
 • 19. 19 - Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās investīcijas - Krievija ir būtisks naftas produktu tirgus dalībnieks, savukārt Ukraina ir viens no lielākajiem lauksaimniecības produktu eksportētājiem, konflikta eskalācija var izraisīt cenu lēcienus - Straujš algu kāpums ekonomikā var negatīvi ietekmēt konkurētspēju Ekonomiskās attīstības negatīvie riski
 • 20. 20 4. Turpmākie pasākumi
 • 21. 21 Budžeta grafiks pasākumiem izdevumu kopapjoma noteikšanai Pasākums Izpildītāji Termiņš Latvijas Stabilitātes programmas 2014.– 2017. gadam apstiprināšana (makroekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes) Ministru kabinets 2014. gada 25. aprīlis (ārkārtas sēde) Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas Ministrijas 2014. gada 1.augusts Makroekonomisko rādītāju, nodokļu ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognožu 2015., 2016. un 2017. gadam un fiskālo risku deklarācijas izskatīšana Ministru kabinets 2014. gada 26. augusts Diskusijas par valsts budžeta JPI vai optimizācijas pasākumiem 2015., 2016. un 2017. gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes Ministru kabinets 2014. gada 7. oktobris Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana iesniegšanai Eiropas Komisijā Ministru kabinets 2014. gada 14. oktobris
 • 22. 22 Paldies par uzmanību!

Related Documents