01234546783
2456
233765
23
! $ %'()*(+',.'*+/0)
12345658494:;=?@$AB4C??
DEFFGHIIKLMGFKNLIOHIPILQRSTUVW XXX
%/Z+('[.0)./].^_`[')a0/b/,*)).(0/0[.c...
01
234567695
5
5
!#$#'(!
01
)*,-./0./12345/267898:7;==8?78?=89AB=C-D/E*C1F2./G1H4H25C41.I5JKC0L
MNPQRSTUVWUXTYZTWXQ[VSQY]QXZV
VY^_Y_SQ...
7
789
8999
9
9
!! !! ! #
{ƒÁ—‚”ƒ€‡†|ˆƒ‡€‡€|Áˆƒ„|……|„„…€|—¿…ƒ†ƒ€€ƒ‡
„—Áˆ–—ƒ‡ƒ~€…ƒÂïï僀ìååå‡…ƒ†ƒ€€ƒ‡|—”•ƒ~˜
€ƒ~€„ˆ—‡¹€ƒ–—ƒˆƒèÅé...
01
234567695
5
5
!#$#'(!
01
)*+-*./+*0123)/42*))*)/356)**+787127)*91:-*
0/;*9/=+7127)*91:-*;/-31=7
?):12+/0/32=:7@3*++/:7-A=-*:7=B*3*7...
2
249484
chg{onnoyfguh{pfjƒhgnhgknlgkjl€zhgzhyo€hfwrrs
hlzygkjzjfhf{yhffhhfkzhgwjwoyfghfhgk‚}hghwhf
fjwlzh‰eng€yohfwhf}yfg...
01
234567695
5
5
!#$#'(!
01
)*,-./012.3/42550-/362576258925.3./01550:5-014/./015
4292550:9-25
;=?@A@=A@B?@C@DEB@BF@DGB@DAHAIJ=DDJEDKJ=...
7ÎÏ
of 13

Prestations et aides sociales, le dérapage incontrôlé

Le plus frappant dans l'évolution de notre système social est l'augmentation du nombre d'allocations accordées aux ménages aux revenus les plus faibles. Le poids budgétaire de ces aides n'a jamais été aussi lourd, et le maquis de leur multitude est devenu inextricable. D'autant plus que certaines sont des aides nationales, d'autres locales, dépendant de l'État ou du département, de la CAF ou de la DDASS… Notre estimation du montant de ces aides non-contributives et sous conditions de ressources tourne autour de 90 milliards d'euros distribués par an. Nous sommes donc déjà dans la société du « care » chère à Martine Aubry. Problème : une grande partie de cette redistribution se fait non depuis la richesse produite mais depuis l'emprunt. Les chiffres parlent d'eux-mêmes ; déficit de l'État : 119 milliards d'euros en 2010, déficit de la Sécurité sociale : 28 milliards d'euros. Alors même que nous nous endettons pour financer la redistribution, la France plonge dans un nouveau concept de la philosophie redistributive : à chacun selon ses besoins, en fonction du nombre d'enfants, du revenu du foyer… Et ce, sans plafond maximum par foyer. Le RSA, s'il cherche à harmoniser les aides, ne va pas alléger l'addition, au contraire, car il est le symbole de l'adaptation aux besoins de chacun des aides sociales et la future prestation « dépendance » s'annonce aussi d'un coût vertigineux. Le risque d'un dérapage encore plus lourd est à nos portes. La France n'a plus les moyens d'une politique si généreuse. Ce dossier vous propose un voyage inédit au coeur des aides sociales sous conditions de ressources. Un sujet qui devient bientôt budgétairement incontournable.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestations et aides sociales, le dérapage incontrôlé

 • 1. 01234546783 2456 233765
 • 2. 23 ! $ %'()*(+',.'*+/0) 12345658494:;=?@$AB4C?? DEFFGHIIKLMGFKNLIOHIPILQRSTUVW XXX %/Z+('[.0)./].^_`[')a0/b/,*)).(0/0[.cd,d)[.)),).(/(+',..'*+/0).^)('[().,/([)./e)*fgh^_/[cZ),(/(+', ),ig/,.j`,()/00'*/(+',.*klZ/c)a/..[/,*)mZ/0/^+)a)(/+().a/00'*/(+',.n/Z+0+/0).a/+^)./[0'c)Z),()(0)*'(oc) ^)./+^).*',,)p)./**'^d)..)0',0).)..'[*).a/(+q[)Z),(ffgZ+00+/^.^_)['.//,.',(^d),.d.),)^+.(+r[(+',j s).].(oZ)).(/e/,(/c)[p'[('[.)(/(+*[0+o)Z),('[0).fZ+00+',.^)Zd,/c).0).0[./[e).q[+)t'+e),( ),Z']),,)0[.^)iggg)['./Z'+.),).(/(+',..'*+/0).^)('[()..'().j s)0[.n//,(^/,.0_de'0[(+',^),'().].(oZ).'*+/0).(0_/[cZ),(/(+',^[,'Zr)^_/00'*/(+',./**'^d)./[pZd,/c). /[p)e),[.0).0[.n/+r0).js)'+^.r[^cd(/+)^)*)./+^).,_/u/Z/+.d(d/[..+0'[^a)(0)Z/q[+.^)0)[Z[0(+([^) ).(^)e),[+,)p(+*/r0)jv_/[(/,(0[.q[)*)(/+,)..',(^)./+^).,/(+',/0).a^_/[().0'*/0).a^d),^/,(^)0_w(/('[ ^[^d/()Z),(a^)0/xyb'[^)0/vvyzz{ |'()).(+Z/(+',^[Z',(/,(^)*)./+^).,',m*',(+r[(+e).)(.'[.*',^+(+',.^))..'[*).('[,)/[('[^)}gZ+00+/^. ^_)['.^+.(+r[d.//,j|'[..'ZZ).^',*^du~^/,.0/.'*+d(d^[€‚ƒ„*ko)~…/(+,)y[r]j%'r0oZ)†[,)c/,^) /(+)^)*)(())^+.(+r[(+',.)n/+(,',^)[+.0/+*k)..)'^[+()Z/+.^)[+.0_)Z[,(js).*k+nn)./0),(^_)[pmZ‡Z).ˆ ^dn+*+(^)0_w(/(†ii}Z+00+/^.^_)['.),‰giga^dn+*+(^)0/zd*[+(d.'*+/0)†‰ŠZ+00+/^.^_)['.jy0'.Z‡Z)q[),'[. ,'[.),^)((',.'[n+,/,*)0/)^+.(+r[(+',a0/b/,*)0',c)^/,.[,,'[e)/[*',*)(^)0/k+0'.'k+))^+.(+r[(+e)† ~*k/*[,.)0',.).r).'+,.a),n',*(+',^[,'Zr)^_),n/,(.a^[)e),[^[n']){`(*)a./,.0/n',^Z/p+Z[Z/n'])j s)‹zya._+0*k)*k)~k/Z',+.)0)./+^).a,)e//./00dc)0_/^^+(+',a/[*',(/+)a*/+0).(0).]Zr'0)^)0_/^/(/(+', /[pr).'+,.^)*k/*[,^)./+^)..'*+/0).)(0/n[([)).(/(+',^d),^/,*)„._/,,',*)/[..+^_[,*'Œ(e)(+c+,)[pj s)+.q[)^_[,^d//c)),*')0[.0'[^).(~,'.'().js/b/,*),_/0[.0).Z']),.^_[,)'0+(+q[).+cd,d)[.)j x)^'..+)e'[.''.)[,e']/c)+,d^+(/[*[^)./+^)..'*+/0)..'[.*',^+(+',.^))..'[*).jŽ,.[u)(q[+^)e+),( r+),(l(r[^cd(/+)Z),(+,*',('[,/r0)j ‘’“””“•–—˜™”•š–•›œ˜ž—Ÿ› œ¡•’¢“£››— ’£›—¢£ –”•¢–£žœž“£›˜£œ“•”$ ¥” ˜—¦‘’“””“•–—˜¢£ –”˜˜ ”˜•“—˜˜£ ˜œ£›—“ž“£›˜—–˜˜£ –œ˜$ §¨©«©¬­®¯«­°±¯­²¨³¨´¨µ¶©®±«¬©·´¬©¯¯©$ ¸¹©º³µ´µ­¯¶¬²±¯©±®©¬±»¼½¾²±«·´«©¾«­®©¬©·¹©¿¾·²­À±¨»¼½Á®±«Â©­··©«©¯±¨©«¶º²«¿©Á¿©¨©«Ã±®Ä±¹´±°²±¯$ §¨¶¿­©¯¯©¿©¨¯¬©®´­¬©®Á´°´¨¬²¨¨©«´±¾«²³¯¬¹±¨©´··²µ´¯­²¨Å·²°´·©¾·´º²¨¨¶©À¶«­¯´°·©°²±µ·­©«®²µ­´·$
 • 3. 01 234567695 5
 • 4. 5 !#$#'(! 01 )*,-./0./12345/267898:7;==8?78?=89AB=C-D/E*C1F2./G1H4H25C41.I5JKC0L MNPQRSTUVWUXTYZTWXQ[VSQY]QXZV VY^_Y_SQ[ `abcdefgidjkclmnmogkeoefdnemfokemadp rstusvwxxvyzyx {|~€~‚ƒ„…€ƒ†€~‡†|ˆƒ‰‚|~‡ˆ|‚Š‹~€~ ‚ŒŽ‘’“’‰ˆŒ…”|~‡•ƒ‡€|€‡€–—ƒƒ—…„Šƒ~‰†•˜ „…ƒ~‚ˆƒ‡™š›œžŸ ›šž¡  ž£¤¥ ž¦§ œš§› ¡¨ ›ž©ž £œ›ª ž›©«¬­ ž® £› žšœš¬¦ž¦¥¬œª œ§¯­©œ« ž šœ§¯ ¬®¬¨¬®§ž£¦§›œªª©« ›ªœ¥°œ›« ±œ¥¬¤›  š›œ²© £œ› §¥ ›šœ¬¦­³› ® ³ ž¦¬ž¦§® ž¬š§œš¬¦ž´›¬žµ§ ž¶· ¸—…‡€|€‚¹‡ƒ†ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡ƒ~†|€Š”…ƒ‡–—‡~€ ˆƒ‡‡—¹|~€ƒ‡º•|ˆ|‚ƒ»‡|~€Š‰~¹|ˆ‚€Š‰¹ƒˆˆƒ‡‡ƒ‰‡—…˜ ¹ƒ‰¼|•ˆˆƒ»ƒ~¼|~€‡‰†½¾•|”ƒ‰ˆ”ƒ•ƒ~€ƒ€ƒ¿†ˆ—‡~· Àƒ€€ƒ‚Š‹~€~ƒ‡€Áƒ|—†—„„ˆ—‡ˆ|…”ƒ–—ƒ†ƒˆˆƒ‚ƒ ˆ|‡Š†—…€Š‡†|ˆƒÂ‰ƒ€ƒˆˆƒ~ƒ…ƒ†—„ƒ„|‡~~„ˆ—‡ †•„ˆÃ€ƒ•ƒ~€ˆ|‚Š‹~€~¼…|~Ä|‡ƒ‚ƒˆŒÅ~‡ƒƒ· ÆÇȐɍŽ‘’“’Ëȓ̏“ÉÍÇ˓ÎÇ͎ɒ’“ÈÏÇЏǑ’“’ѐɑ ÇÉÒÓÓÔÏÇÕÖ×ËØÙÑÈÈѓÏ‘ÏÚǎ‘ËÇɓŽÛÙÇɒ“’ÑÉ ÏÇÕÓÜÇÉǎ‘͐Ž“É’‘Г“ÐА’ÝÞ××ÔËǒÏÇ ÒÖÜÇÉǎ‘͐ɑ’“É’‘Ë‘Ç‘Ñ’ŽÇÝȓЏÇÙÑߏÇÐȓÍÇÏÇ ÈڍàÝÒÔá⹃†‚ƒ‡‚Š„ƒ~‡ƒ‡Š”|ˆƒ‡ãäå‰æ炗èÅ鉈| ê…|~†ƒ|‚Š„|‡‡Šˆƒ‡„|뇖—ˆŒ|~~Šƒ„…Š†Š‚ƒ~€ƒ~—‡ Š”|ˆ|ƒ~€‰•|‡–—~€ƒ~ìååíÁ|‡‡Š‚Œ—~„~€ˆƒ—…‡ ‚Š„ƒ~‡ƒ‡î„|…ƒ¿ƒ•„ˆƒ‰‚ƒäå‰íãìï‰íƒ~ð—ƒñ· 𗅈|‡ƒ—ˆƒÁ|‡ƒ‚ƒ‡‚~~Šƒ‡‚ƒìåå타‚~†‡|~‡ •ò•ƒ€ƒ~…†•„€ƒ‚ƒ‡‚Š†‡~‡„…‡ƒ‡‚ƒ„—‡„—… ¼|…ƒ¼|†ƒãˆ|†…‡ƒ‰ˆ|ê…|~†ƒŠ€|€‚Šóãã†~€…ƒ˜†—…|~€ ‚ƒˆ|„ˆ€–—ƒ‡—¹ƒ„|…ˆƒ‡„|ë‡~…‚–—ƒ‡ƒ€ˆŒâˆˆƒ˜ •|”~ƒ‰€…|‚€~~ƒˆˆƒ•ƒ~€†½|•„~‡‚ƒˆ|„…€ƒ†€~ ‡†|ˆƒ·ô~~€ƒ|—‡‡–—ƒˆƒ‡†õ€‡‚ƒ¼~†€~~ƒ˜ •ƒ~€‚ƒ†ƒ€€ƒ„…€ƒ†€~‰ö‰æ炗èÅ釃ˆ~¸—…‡€|€‰ ‡€—ƒ~€ƒ~†…ƒˆ|ê…|~†ƒƒ~€ò€ƒ‚ƒ‡„|뇃—…„Šƒ~‡· ÷øùrúyûùvüxýúûþÿ001 ¸~͐ÙВ“2ÑÈђ3ɓ’ѐɓÈljˆŒŠ¹ˆ—€~‚ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡ ƒ€€…|~‡¼ƒ…€‡‡†|—¿„|……|„„…€|—èÅ郀|—¿…ƒ†ƒ€€ƒ‡ „—Áˆ–—ƒ‡€€|ˆƒ‡î„…ŠˆÃ¹ƒ•ƒ~€‡Áˆ”|€…ƒ‡„ˆ—‡|—€…ƒ‡ …ƒ†ƒ€€ƒ‡ñ|Š€Šˆ|‡—¹|~€ƒîˆƒ„Š…•Ã€…ƒ‚ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡ ƒ‡€‚¼¼Š…ƒ~€‚ƒ†ƒˆ—…ƒ€ƒ~—„|…¸—…‡€|€ñº 0445 1555 1556 1554 789
 • 5. 7 789
 • 6. 8999 9
 • 7. 9 !! !! ! # {ƒÁ—‚”ƒ€‡†|ˆƒ‡€‡€|Áˆƒ„|……|„„…€|—¿…ƒ†ƒ€€ƒ‡ „—Áˆ–—ƒ‡ƒ~€…ƒÂïï僀ìååå‡…ƒ†ƒ€€ƒ‡|—”•ƒ~˜ €ƒ~€„ˆ—‡¹€ƒ–—ƒˆƒèÅéñ‰•|‡ˆ|—”•ƒ~€ƒ¼…€ƒ•ƒ~€ ƒ~‡—€ƒ‰‚ƒ$‰%ç„|……|„„…€|—¿…ƒ†ƒ€€ƒ‡ƒ€‚ƒö‰æç „|……|„„…€|—èÅé‡…ƒ†ƒ€€ƒ‡|—”•ƒ~€ƒ~€†ƒ€€ƒ¼‡ •~‡¹€ƒ–—ƒˆƒèÅé„—…ìåå%‰–—ƒ‡€ˆ|‚ƒ…~Ã…ƒ |~~Šƒ|¹|~€ˆ|†…‡ƒñ·¸~ìåå|†…‡ƒ„…¹–—ƒ—~ ƒ¼¼ƒ€‚ƒ†‡ƒ|—ƒ~€…ƒˆƒ‡‚Š„ƒ~‡ƒ‡„—Áˆ–—ƒ‡…”‚ƒ‡ƒ€ ˆ|Á|‡‡ƒ‚—èÅé|—‡‡Áƒ~–—ƒ‚ƒ‡…ƒ†ƒ€€ƒ‡·¸~ƒ¼¼ƒ€‰ ˆƒ‡‚Š„ƒ~‡ƒ‡„—Áˆ–—ƒ‡|€€ƒ”~ƒ~€‰ƒ~ìååï‰ææ‰æç ‚—èÅ郀ˆƒ‡…ƒ†ƒ€€ƒ‡‡ƒ—ˆƒ•ƒ~€ö%牆~€…ƒ…ƒ‡„ƒ†˜ €¹ƒ•ƒ~€æ‰$烀æåçƒ~ìååå· {ƒÁ—‚”ƒ€‡†|ˆƒ‡€‚~†|¼¼ƒ†€Šãˆ|¼‡„|…—~ƒ |—”•ƒ~€|€~‚ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡ãŠ†~•ƒ†~‡€|~€ƒ ƒ€„|…ˆ|†…‡ƒ–—¹ƒ~€|󗀃…‡ƒ‡ƒ¼¼ƒ€‡|—‚Š‡Š˜ –—ˆÁ…ƒ·Àƒ€€ƒ†~‡€|€|€~ƒ‡€‚Œ|—€|~€„ˆ—‡~–—Š˜ €|~€ƒ–—ƒˆƒ‡‡€|€‡€–—ƒ‡~ƒ„…ƒ~~ƒ~€„|‡ƒ~†…ƒƒ~ †•„€ƒˆƒ‡~—¹ƒˆˆƒ‡‚Š„ƒ~‡ƒ‡‡†|ˆƒ‡†••ƒˆƒ ðâ|~‡–—ƒ~—‡ˆƒ•~€…ƒ…~‡· 'ú(ûvsvwx)xvywùvyuû*úyû(sú(ûvsvwx)xvy ýsursüxyyx ô~‚‡€~”—ƒ€…|‚€~~ƒˆˆƒ•ƒ~€ˆƒ‡„…ƒ‡€|€~‡‡—˜ ¹|~€–—Œƒˆˆƒ‡…Š„~‚ƒ~€ã—~ƒˆ”–—ƒ‚Œ|‡‡—…|~†ƒ €…|€ƒ‡‰†½¾•|”ƒ‰•|ˆ|‚ƒ+ñ‰ã—~ƒˆ”–—ƒ‚Œ|‡˜ ‡‡€|~†ƒî‡ˆ‚|…€Šñ—ƒ~†…ƒã—~ƒˆ”–—ƒ‚ƒ „…€ƒ†€~—~¹ƒ…‡ƒˆˆƒî|ˆˆ†|€~‡¼|•ˆ|ˆƒ‡ñ·,…˜ •|ˆƒ•ƒ~€‰ˆƒ‡„…ƒ‡€|€~‡…Š„~‚|~€ã‚ƒ‡ˆ”–—ƒ‡ ‚Œ|‡‡‡€|~†ƒ—‚ƒ„…€ƒ†€~—~¹ƒ…‡ƒˆˆƒ‚ƒ¹…|ƒ~€ ò€…ƒ‹~|~†Šƒ‡‚ƒ¼|Ä~¥¦š›¬³§š¬¨ „|…‚ƒ‡†€‡|˜ €~‡|¼¼ƒ†€Šƒ‡|—„|ƒ•ƒ~€‚ƒ†ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡·ÀŒƒ‡€ |~‡–—ƒ‰„|…ƒ¿ƒ•„ˆƒ‰ˆƒ‡…‡–—ƒ‡•|ˆ|‚ƒ‰ˆ|…ƒ€…|€ƒ —ˆƒ‡|ˆˆ†|€~‡¼|•ˆ|ˆƒ‡‡~€‹~|~†Šƒ‡· {|„…ƒ•Ã…ƒÁ…ƽƒ‚|~‡†ƒ‡ë‡€Ã•ƒ¼—€ˆŒ~‡€|—…|€~ ‚ƒˆ|Àð-‰„—‡‚ƒˆ|À.ð‰‚~€ˆƒ‡€|—¿~Œ~€ †ƒ‡‡Š‚Œ|—”•ƒ~€ƒ…‚ƒ„—‡ˆƒ—…†…Š|€~·{|Àð-¹ƒ~€ ƒ~†…ƒ‚Œ|—”•ƒ~€ƒ…‚ƒÂ‰Âçƒ~ìååï„—…‹~|~†ƒ…ˆƒ ðâ·{|À.ð‰‚~€ˆŒÁ󃀃‡€ˆŒƒ¿€~†€~‚ƒ‡‚ƒ€€ƒ‡ ‚ƒˆ|Àâ.¸ð‰†|‡‡ƒãˆ|–—ƒˆˆƒ~€Š€Š€…|~‡¼Š…Šƒ‡ˆƒ‡ ‚ƒ€€ƒ‡‡†|ˆƒ‡‰ƒ‡€–—|~€ãƒˆˆƒ~‡—¼‹‡|~€ƒ„—……ƒ•˜ „ˆ…†ƒ€Á󃆀¼‰ƒ€ˆŒƒ¿€~†€~~Œƒ‡€„ˆ—‡ƒ~¹—ƒ· {ƒ‚ƒ…~ƒ…|¹|€|…‚ƒ†ƒ„½Š~•Ã~ƒƒ‡€Š¹‚ƒ••ƒ~€ ˆƒ‹~|~†ƒ•ƒ~€‚ƒ‡…ƒ€…|€ƒ‡‰‡—󃀂—ó—…·ô~ƒ~ ƒ‡€•|~€ƒ~|~€ã‚‡†—€ƒ…‚ƒˆ|½|—€ƒ—…‚—‹~|~˜ †ƒ•ƒ~€„|…ˆŒ•„¾€‰ƒ€~€|••ƒ~€†ƒˆ—„ƒ‡|~€‡—… ˆƒ‡…ƒ¹ƒ~—‡‹~|~†ƒ…‡‰‚~€†ƒ~Œƒ‡€„|‡ˆŒÁ󃀷Àƒ –—ƒ‡€„…Šˆƒ¹Š†„—…‹~|~†ƒ…ˆƒ‡…ƒ€…|€ƒ‡~Œƒ‡€ „ˆ—‡‚‡„~Áˆƒ„—…„|냅ˆƒ‡‚Š„ƒ~‡ƒ‡”Š~Š…|ˆƒ‡ ‚ƒˆŒ/€|€‚|~‡‡ƒ‡¼~†€~‡…Š”|ˆƒ~~ƒ‡· ÀŒƒ‡€‚~†ˆ|‚ƒ€€ƒ‡—¹ƒ…|~ƒ–—‹~|~†ƒ|†€—ƒˆˆƒ˜ •ƒ~€ƒ€‚ƒ„ˆ—‡ƒ~„ˆ—‡ˆ|„…€ƒ†€~‡†|ˆƒ‰‚~€ ˆƒ‡Áƒ‡~‡‚ŠÁ…‚ƒ~€ƒ~–—ƒˆ–—ƒ‡…€ƒƒ~‚ƒ½…‡‚— †|‚…ƒ‚ƒˆ|†~€…Á—€~‚ƒ‡ÁŠ~Š‹†|…ƒ‡· 0†¾€Š‚ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡…ƒˆƒ¹|~€‚ƒ‡ˆ”–—ƒ‡‚Œ|‡‡—˜ …|~†ƒ—‚Œ—~¹ƒ…‡|ˆ€Š‰ˆƒ‡‚Š„ƒ~‡ƒ‡‚ƒ‡ˆ‚|…€Š~ƒ „ƒ—¹ƒ~€ò€…ƒ‹~|~†Šƒ‡–—ƒ‚ƒ¼|Ä~~~†~€…Á—€˜ ¹ƒ‰‡|—¼ã—€ˆ‡ƒ…‚ƒ‡ƒ¿†Š‚ƒ~€‡‚ƒ…ƒ†ƒ€€ƒ‡„…¹ƒ~|~€ ‚ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡†~€…Á—€¹ƒ‡‰•|‡†ƒ‡ƒ¿†Š‚ƒ~€‡ ‡~€~ƒ¿‡€|~€‡·ô…ˆã|—‡‡~—‡†~‡€|€~‡—~ƒ ƒ¿„ˆ‡~‚ƒ†ƒ‡‚Š„ƒ~‡ƒ‡·Åˆ‡Œ|”€‚ƒ‡„…ƒ‡€|€~‡ |††…‚Šƒ‡ž¦§ž¥¦®¬š¬¦ž® › žž¦§›¥ ž‰ãˆ|‚¼¼Š…ƒ~†ƒ „|…ƒ¿ƒ•„ˆƒ‚ƒ‡…ƒ€…|€ƒ‡—‚ƒ‡|ˆˆ†|€~‡¼|•ˆ|˜ 123djkegfmf4oemejodn 5789:;8=;8?@AB:CD=A EFBD?8G;FH=8EI:?=C8 9C?HBJ8EEFH=?K??;D8L 8EC8=C?D=8EL?M?KD8L8E ?BBD;8H=E;:=C?N?DO?==8DH?D=L 8HPQQRLST5LUKDD?C;E GUQUKDD?C;EVF:CPQ5QO BFKV?CAWXUYLZKDD?C;E VF:C?VCF=8B=DFHEFBD?8 ;?HEEFH8HE8K988HPQQR[ ]^_]`bcdefg]hdcijk]bb]lmd_ VF:CPQ5QH8BFHB8CH8n=nD I:8?@AB:CD=AEFBD?8L 8E?:=C8EVC8E=?=DFHEA=?H= BF:N8C=8EV?Cop=?=8= 8EBF8B=DND=AEFB?8E[
 • 8. 01 234567695 5
 • 9. 5 !#$#'(! 01 )*+-*./+*0123)/42*))*)/356)**+787127)*91:-* 0/;*9/=+7127)*91:-*;/-31=7 ?):12+/0/32=:7@3*++/:7-A=-*:7=B*3*7+=01++=.)* CD=EE3*3C*+03*+7/7=1:++12+C1:-=7=1:+-*3*++123C*+ F:*EE*7)*++7/7=+7=42*+1EBC=*))*+G?:+**H:*0*3I 9*77*:70/+-*+A*:E/=3*2:*=-@*6)1./)*JA?:+** @72-=*0/3*K*90)*)/3*-=+73=.27=1:*7)/3@-2C7=1: -*+=:@6/)=7@+9/=+=)+A/6=7-A2:*031.)@9/7=42* -=EE@3*:7*F:*EE*77127*+)*+03*+7/7=1:++1C=/)*+ /=:+=42*)A*:+*9.)*-*)/B+C/)=7@1053*:7)/3*-=+I 73=.27=1:L/3/=))*23+C1907*7*:2-*+C)/++=BC/7=1:+ -*)/C1907/.=)=7@:/7=1:/)*=)+*9.)*42*)A?:+**:* 03101+*0/+2:*M=+=1:@C1:19=42*6)1./)*-*C* 42A*+7)/3*-=+73=.27=1:GM1=3*:C/-3@C=I-*++12+H NOQRSTUVQTWXVTYZ[XROQ]^_ZURRRV]RUTZUX``TUOZaRUSRUUVOVTUVTbXRUY``TaTR]]RU cdefghhjklmnopqofrsstuhlvgwjwogwoxlhgkylz{hglzhznjzhuog| wzomlwoyfhw}yfgogwjfw~kylz}j}lfuhg}ofxxlofwonhguhzh€hfl kzhfuzhhf}y{kwhj€jfwzhuogwzomlwoyf~nhuo{oflhzuhgkzp| n‚€h{hfwgymnoƒjwyozhghwndjlƒ{hfwhzuhgwzjfgqhzwgkzy€hfjfw uhgkzhgwjwoyfggy}ojnhg„…†„}yfuowoyfuhzhggylz}hg}y{{h „‡ˆ„}yfuowoyfgkylzkjz€hfozjlzh€hfljkz‚gzhuogwzomlwoyf‰ cjkzh{o‚zhgwjwogwoxlhfhkzhfuhf}yfgoupzjwoyfxlhnhgwzjfg| qhzwghfhgk‚}hgŠkzhgwjwoyfgqj{onojnhg~ndjouhjlnyƒh{hfwhw nhg{ofo{jgy}ojlvr‰cjgh}yfuhhgwknlg}y{kn‚whklogxldhnnh kzhfuhf}y{kwhnhgwzjfgqhzwghffjwlzh‹~jlggomohfxlhnhg wzjfgqhzwghfhgk‚}hg‰Œf€yo}onhzpgl{pŠ Ž‘’“”–—˜”™’š˜›—™”˜˜œ“’ž˜Ÿ’š” —šŸ—’–—Ÿ—–—˜¡š’¢—˜—š£¤¤¥¦§¨©ª«©ª­®¯­°«±«²±³´«®¯«µ¶·¸«°¹«®´«º»°««¯¼½º²±«®¸¼­®©º­°°­½®´¸«º³®¨¾«´¿Àº½®¯¨®¯´¨®®ª«°´º½Á«®´²¨±ª®­¯³¸«¼½®´½ºº¨¯­½®Â«®«ª±½´Ã Ä0 ĵ Ä1 ÄÅ ÄÆ ÄÆÇÄ0 È®´«º»°« ɽ°¸«¸«´±«Ê«®ª´²±­º¨­±«´ ËÆ0¶ ÌÍÎÌÏ ÎÐÑÒÏ ÑÎÒÑÏ ÓÏÓÎÏ ÒÔÌ ÎÒÕÖÏ ×º²Ø¯´¸­±«¼¯´«¯¼½¯­´¨¯­½®´´½¼­¨°«´ ÙÎÍÓÏ ÙÓÕÖÏ ÙÖÍÑÏ ÙÌÑÕÌÏ ÙÎÐÍÌÏ ÙÌÌÐÖÏ Ú±«´¯¨¯­½®´´½¼­¨°«´«¯¨ª¯±«´ ¯±¨®´Û«±¯´«®«´²Ü¼«´ ÕÑÎÏ ÕÍÖÏ ÓÑÖÏ ÍÐÑÏ ÌÐÌÎÏ ÍÒÌÏ Ý«Ê«®ª¸­´²½®­»°«»±ª¯ÀÝÞßà ÌÏÏÒÏ ÌÓÐÌÏ ÎÌÏÐÏ ÎÓÍÕÏ ÕÏÏÑÏ ÕÔÏ ÎÐÖÌÏ à±¨®´Û«±¯´´½¼­¨ªá«®®¨¯ª±« ÍÐÏÏ ÕÖÐÏ ÕÑÒÏ ÕÏÏÏ ÕÌÌÏ ÏÔÍ ÕÍÕÏ Ý«Ê«®ª¸­´²½®­»°«»±ª¯¨âª´¯³ÀÝÞßãà À¨²±Ü´¯±¨®´Û«±¯´´½¼­¨ªá«®®¨¯ª±«Ã 0ËÅä¶ ÎÎÑÕÏ ÎÓÐÎÏ ÑÌÍÕÏ ÕÕÌÐÏ ÑÔÎ ÑÏÓÓÏ Ý¨²²½±¯ÝÞßãDZ«Ê«®ª²±­º¨­±« µ1µ· ÌÎÖå ÌÏÒå ÖÓå ÖÌå æç!èéêëíîïðëñêîíëêððïíòîêïííóðòêðíôêëõðóöïôõíóë÷êîêøêðòÔùúæûû!ü#ý!$þ!üÿ!ÎÏÏÖ0 1245672582942 4
 • 10. 2 249484 chg{onnoyfguh{pfjƒhgnhgknlgkjl€zhgzhyo€hfwrrs hlzygkjzjfhf{yhffhhfkzhgwjwoyfghfhgk‚}hghwhf fjwlzh‰eng€yohfwhf}yfgpxlhf}hnhlzzh€hfluogkyfomnh !#$%#~}hkhfujfwxlhnhg{onnoyfgnhgknlgzo}hg€yohfw nhnhlz!'()‰chzjkkyzwxlofwonh*xlofwonhkjggh~ ulqjowuhnjzhuogwzomlwoyfykpzphkjznhgwzjfgqhzwghfhgk‚}hg j+ylwpgjlvwzjfgqhzwghffjwlzh~',$-.%$#‰ /fymghz€hlfp}jzw}yfgoupzjmnhhfwzhnhkzh{ohzhwnhuhlvo‚| {hxlofwonhg0knlgqyzwhzjogyfnhgxlofwonhgglo€jfwg1Š!23 4''3'5'63''46'3263!#$%#$ 7'8'89'6'326!:'634''#(); hwwhuhzfo‚zhymghz€jwoyfjkkyzwhlfhhvkno}jwoyf~wylwjl{yofg kjzwohnnh~jlkpfy{‚fhxloqjowj}wlhnnh{hfwndym+hwuh}yfgwjwg hwuhklmno}jwoyfg~gj€yoznj=upzo€huhg}njgghg{yhffhg~ hwkjzwo}lno‚zh{hfwnhghfwo{hfwxlhnhg?zjfjoghfyfw‰@nyzghf hqqhwxlhnhzh€hflkzo{jozhulwzyogo‚{hxlofwonh~xlo}yzzhgkyfu jl'5'6!6~hgw%$#qyogknlgo{kyzwjfwxlh}hnloulkzh{ohz xlofwonh~gyfABC@fdhgwknlgjkz‚gwylgwzjfgqhzwgxlhDE)glkp| zohlz‰enjuyf}lfzjwwzjkjƒhjlxlhnnhg{pfjƒhgghwzyl€jfwujfg nhguhlvo‚{hhwwzyogo‚{hxlofwonhggyfwqyzwh{hfwghfgomnhg‰ hgh}yfu{yu‚nhuhndefghhkzpghfwh}hkhfujfwnhupqjlw {j+hlzudFwzhqyfupglzuhguyffphgujwjfwuhrss‹‰y{{h fylgjnnyfgnh€yoz~nhgkzhgwjwoyfggy}ojnhgfdyfwqjowxldjlƒ| {hfwhzuhklogrss‹~hwudjlwzhgyfwpwp}zpphg0kjzhvh{knhnh AG@1‰Hjzjonnhlzg~nh}j{kuhgkzhgwjwoyfgkzoghghf}y{k| whfdhgwkjg}yfflj€h}lfhwywjnh}hzwowluh‰dhgwjofgoxlh kjzjogghfw{jfxlhz~ujfgnhgupqofowoyfguhndefghhŠ I}hzwjofg{ofo{jgy}ojlv~jofgoxlh~kjzupqofowoyfklogxldonfdpwjow kjghf€oƒlhlzhfrssJ~nhAG@~ Indjouh+lzouo}woyffhnnh~ Inhgupkhfghghwhvyfpzjwoyfgqog}jnhgkylznhgknlgupqj€yzogpg 0wjvhgny}jnhg~jmghf}hudo{kygowoyfhwuh}ywogjwoyfgglznhg j€jfwjƒhghfhgk‚}hg1~ InjHHŒ~ Injkzo{huhKyLnhwnhgzpul}woyfgglznhwpnpkyfh~ndpnh}wzo}owp hwnhƒjM~ Inhgupkhfghgqj}lnwjwo€hguhg}ynnh}wo€owpgny}jnhg‰ rNgj€yozŠ I‰jnny}jwoyfgqj{onojnhg0@?1~jnny}jwoyfuhgylwohfqj{onojn0@G?1~jnny}jwoyf udpul}jwoyfuhndhfqjfwjfuo}jkp0@ŒŒO1~}y{knp{hfwuhnomzh}yovudj}wo€owp 0c@1~}y{knp{hfwudjouhnjqj{onnhkylzndh{knyoudlfhjggogwjfwh{jwhzfhnnh jƒzpph0@qhj{j1~jnny}jwoyfkylznjƒjzuhudhfqjfwguy{o}onh0@ƒhu1~}y{knp{hfw jlnomzh}yovul{yuhuhƒjzuh0cPQ1‰Kywyfgwylwhqyogxlhgondjwwzomlwoyfuh}h uhzfohzfhupkhfukjgulfo€hjluhzhggylz}hguhgqj{onnhg~gyf{yfwjfwhfupkhfuR Ir‰}y{knp{hfwqj{onojn0?1~kzo{hnjfjoggjf}hhwjnny}jwoyfuhmjghuhnj kzhgwjwoyfudj}}lhonul+hlfhhfqjfw0Hj+h1~jnny}jwoyfuhzhfwzphg}ynjozh0@AG1~ mylzghgulgh}yfujozhR I‹‰zh€hfl{ofo{l{udofghzwoyf0APe1~{ofo{l{€ohonnhggh~jnny}jwoyfkylzkjzhfwogynp 0@He1~jnny}jwoyfglkknp{hfwjozhudof€jnouowp0@Ge1~jnny}jwoyfkylzjulnwhjfuo}jkp 0@@O1hwghg}y{knp{hfwg‰ ‹Ngj€yozŠ Inhgwzjfgqhzwguhghz€o}hgfyf{jz}jfugofuo€oulhng0kjzwuhgghz€o}hgudpul}jwoyf~ uhgjfwpƒpzpgkjznhg@HS0Tkowjlv1~uh}lnwlzhfyfhqqh}wo€h{hfwkjphkjz nhg{pfjƒhg1Rongdjƒowqyz}p{hfwuhkzyul}woyffyf{jz}jfuhofuo€oulhnnhR Inhgkzhgwjwoyfggy}ojnhghffjwlzh0j}jwguhmohfgylghz€o}hgkjpgkjznhg@HS hfnohlhwknj}huhg{pfjƒhgŠzh{mylzgh{hfwghqqh}wlpgkjznjgp}lzowpgy}ojnhkylz uhgupkhfghguhgjfwpudyzoƒofh{jz}jfuh0}yfglnwjwoyfg~{puo}j{hfwg1~@Hc~hw}‰1‰
 • 11. 01 234567695 5
 • 12. 5 !#$#'(! 01 )*,-./012.3/42550-/362576258925.3./01550:5-014/./015 4292550:9-25 ;=?@A@=A@B?@C@DEB@BF@DGB@DAHAIJ=DDJEDKJ=?IL AIJ=D?@B@DDJEBK@DM=JAB@HGGBJKN@HOAOPQRSRTUVWX@A SRSQRTZ[]^X_W`XS`aX^QRTZ[]U^U[PS[URS^XbM@= I=KFEH=AGHB@c@CGF@F@D?OG@=D@DDKHF@DDJEDKJ=?IL AIJ=D?@B@DDJEBK@DdeJEDHfJ=D?gHEAB@GHBAB@A@=EAJEL A@DF@DGB@DAHAIJ=DMhE@FDhE@DJI@=AGHBHIFF@EBDF@DJBiHL =IDC@DhEI?IDABIjE@=AF@DGB@DAHAIJ=DMJE@=KJB@hE@FF@ hE@DJIAF@EB=HAEB@k@=@DGlK@JE@==HAEB@mnd opqrsptvwxyzrt{|z}~sv€‚ƒƒ€„p…†…p}~s‡ˆp‡‡s‡‰ŠŒŽ‘ŠŽ’Œ“”•–ŒŠ“Œ“—˜™Œ’š›ŒŠŽ”Š“’Œ˜–Œ“—˜ŒŽœŽ’™Ž•”Œ’™”Œ“œž™’Œ “œ˜“žœŠ”™Ž™œŠ“”ŒŒ““œ˜žŒ“ŸœŠŒ —˜Œ˜ŠŒŒŠ›œ’•Œ”ŒžŒ“”•–ŒŠ“Œ““˜’ –•™œ”Œ”Œ”™Š“¡ ¢Œ“ŽŽ™œŠ £œŠŽŠŽŒŠ¤¥¥¦ §£”“Œ˜œ“¨ ©›œ’˜Ž™œŠ0ªª¦«¤¥¥¦ §‰˜œ“žœŠ“ŽŠŽ“¨ ¢˜›ŒŽ•¬Œž’˜“™œŠ ­®¯¯° ±¯­² ³ ™’’Œ”œŠŽ´ «–Œ“ŽŽ™œŠ““˜µ¶³ ·¸®­°­ ±¯·®­² «žŽ™œŠ“œž™’Œ¬™”Œ“œž™’Œ ¹®¯º° ±¸¹² »™Œ™’’Œ““Œ”œŠŽ´ « ™Š™ ˜ ›™Œ™’’Œ““ŒŒŽ¶¢¶ ¼®­­· ±¸¸°² ½œ¾Œ ŒŠŽ ¸¯®·¿¯ ±¸®¯² ÀŠ›’™”™Ž• ·­®¯­­ ±¿·² ÁÂ!ÃÄÅÆÆÁ!'(Â(Ç!(È'Â!ÂÉÊËÌËÍ4
 • 13. 7ÎÏ
 • 14. ÎÐÑ5755Ò
 • 15. Ó
 • 16. ÒÓ3 6
 • 17. ÒÔÎ4Õ3643 3Ô5Ñ
 • 18. ÒÐ43ÔÖÕ
 • 19. ÓÐÖÎÕ7545×Õ
 • 20. Ô
 • 21. 7Ö3ÕÎ 5
 • 22. 5
 • 23. ÒÒ
 • 24. 7Ø5 Î5Ó576ÐÓ
 • 25. ÒÖÕ
 • 26. Ò7Î753 ÒÖÒÎÕÙ
 • 27. ÒÑ
 • 28. 4
 • 29. ÒÓ5ÒÖ
 • 30. Ò6
 • 31. ÒÒ
 • 32. Ô
 • 33. 7Ò3Ò43 Ó5753 Ò Ó
 • 34. Õ
 • 35. ÒÒ3Õ4
 • 36. ÒË ;I=DIMDEBE=AJAHF?g@=fIBJ=ÚÛCIFFIHB?D?g@EBJDM J==JA@E=@HEiC@=AHAIJ=HjDJFEC@=AKJ=DI?OBHjF@ ?@D?OG@=D@D?gHI?@DJKIHF@@=@EBJDKJ=DAH=ADDEB E=@GOBIJ?@?@D@EF@C@=A?IcH==O@Dd Ü==JA@BHhE@K@DDAHAIDAIhE@DDgHBBÝA@=A@=ÞÛÛß @A=@GB@==@=A?J=KGHD@=KJCGA@F@DOfJFEAIJ=D ?@GEIDÞÛÛà@AGHBAIKEFIlB@C@=AF@áâ;?@GEID?OjEA ãEIFF@AÞÛÛÚdäH=DF@AHjF@HEÞkGdåæLåßmMJ=HK@AA@ çJID?OAHIFFOF@DGFEDICGJBAH=A@DGB@DAHAIJ=DDJED KJ=?IAIJ=D?@B@DDJEBK@DM@=A@=AH=A?@F@DKFHDD@BDEIL fH=A?@DKBIAlB@DGBJGB@DèFgHEA@EBM@A?@=@B@A@=IB hE@K@FF@DHjJEAIDDH=AèE=@éB@?IDABIjEAIJ=f@BAIL KHF@êdëJIKIF@DKJ=KFEDIJ=DF@DGFEDICGJBAH=A@Dd ìí|ˆ„z…{p}îss{rs~ïysrz„„sˆs}{…ïîs}{~s‡ ðñòóôôö÷ôøöùòñúñöùôòóûóôôö÷ûøóô âJEDFHBOD@Bf@hE@F@AJAHF?@DHI?@D@AGB@DAHAIJ=D DJEDKJ=?IAIJ=D?@B@DDJEBK@D=@G@EAÝAB@çHIAhE@ ABlDHGGBJcICHAIf@C@=A@=BHIDJ=?EKHBHKAlB@I=KJCL GF@A?@D?J==O@DMFgH??IAIJ=?@FH?@B=IlB@KJFJ==@ D@CJ=A@èGFED?@üýþÿ00ÿ1234?g@EBJDM56þ7896 89
 • 37. 3941ÿ394155623 947120945600958ÿÿ8 40651094M hEgIF@DAICGJDDIjF@?@KJ==HAB@Hf@KE=@GBOKIDIJ= DEçDH=A@d@KNIççB@=g@DAG@EALÝAB@GHDABlDOfJKHL A@EBMCHID?IDJ=DhEgIF@DA?ECÝC@JB?B@?@iBH=?@EB hE@K@FEI?EB@=?@C@=A?@FHD@EF@âkþÿ0 0ÿ1234MKNIççB@JçKI@FGBOfEGJEBÞÛåÛmdg@DA?J=K E=CJ=AH=AICGJBAH=AMDHKNH=AhEgIF=g@DAGHD=H=KO GHB?@DKJ=ABIjEAIJ=D?@DjO=OKIHIB@Dd =@GHBAI@ICGJBAH=A@?@DGB@DAHAIJ=DDJEDKJ=?IL AIJ=D@DA?@KBOHAIJ=BOK@=A@MJEMhEH=?K@=g@DAGHD F@KHDMHBOK@CC@=AKJ==EE=çJBA?Of@FJGG@C@=Ad @DGB@DAHAIJ=DF@DGFEDH=KI@==@DDJ=AF@CI=ICEC fI@IFF@DD@MHGGHBE@=åÚækßM?DHKAE@FF@C@=AmM @AF@DHI?@DHEFJi@C@=AkånMß?Dmd@D@cJ=OL BHAIJ=D?@AHc@DFJKHF@D?HA@=A?@åÚæMF@DHI?@D HEcH?EFA@DNH=?IKHGOD?@åÚß@AFgHFFJKHAIJ= DGOKIhE@?@DJFI?HBIAO?@åÚànd=åÚàæMKg@DA FgHFFJKHAIJ=?@B@=ABO@DKJFHIB@hEIfJIAF@ãJEBMGEID F@á@=åÚààd @DHEAB@DHI?@D=@DJ=A@=hEHDILAJAHFIAOHGGHBE@DhE@ ?H=DF@D?Ic?@B=IlB@DH==O@DFH@AD@DKJCGFOL C@=AD?@ÞÛÛÛèÞÛÛMFgHFFJKHAIJ=?gHEAJ=JCI@@= ÞÛÛåMF@DAHBIçDDJKIHEc?@FgO=@BiI@?@ÞÛÛèÞÛÛàM FHGBIC@?@eJF@=åÚÚàMFHGBIC@GJEBFg@CGFJI @=ÞÛÛåMFHiBHAEIAO?@DABH=DGJBADABlDBOK@CC@=A kHI?@BOiIJ=HF@JEFJKHF@mMGHBAIKEFIlB@C@=A@=F@L ?@LBH=K@d@áâ;HOAOKBOO@=ÞÛÛÚ@AB@JIAE=@ @cA@=DIJ=éã@E=@DêK@AA@H==O@d==MFHGB@DAHAIJ= é?OG@=?H=K@ê@DAE=GBJã@A?EKN@ç?@Fg!AHAd JFIAIhE@C@=AGHBFH=AMJ=?JIAè?@DiJEf@B=@C@=AD ?@iHEKN@@DD@=AI@FF@C@=AFHMFg;;@AFH dHIDJ=?JIAè?@DiJEf@B=@C@=AD?@?BJIA@ kDJEDF@DGBODI?@=K@DNIBHK@AâHB#J$%m?@D?Of@L FJGG@C@=ADKJ=DI?OBHjF@DE=@GHBAI@?@FH kFg;âmMF@DHEiC@=AHAIJ=D?@FHkHKAE@FF@C@=A nM?DmMF@DAHBIçDDJKIHEcMFHBOJBiH=IDHAIJ=?H=D E=D@=DçHfJBHjF@HEcjO=OKIHIB@D?@DGB@DAHAIJ=D FIO@DHEcã@E=@D@=çH=ADM@ADEBAJEAF@áâ;d FçHEA?J=KçHIB@ãEDAIK@?ED@CGIA@B=@F?IDKJEBDDEB FHéKHDD@DJKIHF@êMF@?OCH=AlF@C@=A?@DD@BfIK@D GEjFIKD@AFgHEiC@=AHAIJ=?@DI=OiHFIAODdJEAHE KJ=ABHIB@M'1þ1ÿ40941ÿ394465ÿ1094(68 8 1
 • 38. 818 3 90677 94)9890(68 8 568ÿ*þ98'
 • 39. 4+
 • 40. (, 1
 • 41. '6
 • 42. 23(-
 • 43. ÿ)414þ.þ9 6+
 • 44. 9239þ1ÿdÜ==@ DHEBHIA?J=KçHIB@HEKE=GBJKlDèéFg!AHADHB#JL $%DA@êèK@DEã@AMDIK@=g@DAMKJCC@=JEDF@f@BBJ=DM ?@C@=@B?@DGJFIAIhE@DKJ=ABH?IKAJIB@Dd JFIAIhE@D?@?BJIA@KJCC@GJFIAIhE@D?@iHEKN@ J=A@=BOHFIAOKJ=?EIAFHBH=K@èE==If@HE?@GBJL A@KAIJ=DJKIHF@TRSP[U/XhEI=@G@EAiElB@KJ==HL AB@?@=JEf@HEc?Of@FJGG@C@=ADDH=DB@?O=IAIJ= ?@DCIDDIJ=DDJKIHF@DGEjFIhE@Dd FD@CjF@?gHIFF@EBDhE@F@CJ=?@GJFIAIhE@?H=DDJ= @=D@CjF@DJIAG@BDEH?O?@K@AA@=OK@DDIAOdHBAI=@ ;EjB%Dg@DABOK@CC@=AFH=KO@?H=DFHGBJCJAIJ=?@ FHéDJKIOAO?EKHB@êMK@hEIFEIHfHFEE=@DOflB@ KBIAIhE@?@FHGHBA?gE=HEAB@DJKIHFIDA@MH=E@FëHFFDM hEIGHBF@?@BIDhE@?@é]RT]X0/X[/aXTXS[aXaPQXZ1 [URSêHEKHDJ2FHiHEKN@GB@=?BHIAF@GJEfJIB@= ÞÛåÞM@AB@Flf@hE@K@AA@é3UXU^^XUaPXê?EKHB@éS4X`[ XS/UXSaZ[PX0^`RQUP[P5/S6U`Xa4W7RW/a48WU aRS[^XTRa9^XaX^4:[[Z/R3UaXSQXX`[0]RW[aX`RW51 ;XêdH=E@FëHFFDHGG@FF@?@D@DfEcE=@DJKIOAO éQZ]^XaXaRSSX/0Q8QWS=?ABCDECC?FCG TU`^X`TRHXS`aX`X]I[U/=EABJKBFLEBML??NFE ELJECA?CBOFPFLQGWSZ/P`XS[X[WS3XSU/êd RTUVVWXWXWYZW[]^W_`aWb YWc`dXW]e_fUV`ZeU_]_W]U_Z a`]YUVaXgZW]hT^W]Zi[^W_ WffWZ_U[]_Wje]aU]U_]a`] jWZU[ZW]XW]jU__kW]i[W _U[]`[eU_]`eVk`cUeh lX]^`meZj^[_Z`c`eXUeme_`Xi[ed n_UZWYU__`e]]`_YWd_^`a`] kZkVW_kZU[Z`[VUe_] opqstuvqwpxyuztuv{|}yt~u €Uaj^`V`Xm`VW]‚U[eXXW_Z XW]jk‚`Z]hƒW„WZeW_ZnX` YU_f[]eU_W_ZWkj[YZeU_jW] e_km`XeZk]WZkj[YZeU_jWX` a`[cWZkdjU_ZU_jU__W[_W s…|xy†yvxqt~p†y‡tˆ‰Š‹sŒqtb cW_[Vkje`_WZYWa`[_eZk jWYU_]UVV`ZeU_ŽYWi[e `‚U[ZeZnf`eW‚`]Y[XWj`_] X`a`[cWZkjW]YU[aXW]`cWY W_f`_Z]jU_Z[_]W[XjW] a`W_Z]Z`c`eXXW`cWY[_WcWb _[aX[]jWfUe]][akeW[ `[‘lThƒW_j`V`Xm`VW WaU]W][X`]W[XWae]WW_ YU_]ejk`ZeU_jWX`Y`ZkmUeW ]UYe`XWX`aX[]eY’Wd`[VeXXegb VWag]dj`_]X`VW][WU“ y~tu†t”p}†•Œt~tŠ–—‹~t aX[]eY’WjWX`aUa[X`ZeU_ `c[]W]WcW_[]WZ][ZU[Z ]`eY’W]]W`[mVW_ZWaX[] i[WZU[ZW`[ZWY`ZkmUeWh ‘`e]d‚eW_W_ZW_j[dX`je]a`eb ZeU_`[ZUeZ`eWjWYWZZWY`Zkb wvqytxtzvsy|tqpy†opu~tu jU__kW]j[aU‚XgVWd`[ZWb VW_Zi[WaU[jU__W]`Ze]b f`YZeU_`[˜W_ceW[˜h
 • 45. 01 234567695 5
 • 46. 5 !#$#'(! 01 )))+,-./123/45 6789;9=;?@;A@B;CADE;DF;9G797@HADE EF7AIE9@IB;H78?@;B;9;CG9E;BF799897D7; E;97BBA78AD99ADIJKAB@9LM;I78=;@D7NN8AID7= C;DAE;B7N7@O;LPGA@I@D;HA89QD;9;I78=; G79B7EIA8;QGJI8;E;C7@K789;AD98;D;Q?@8 E;KI789F;DG;I9@7E;IL RB;98BB@9A8I;E;G;D9;I?@;B;98DJN7B8J9G@899;D 9;IJ9AIS;IG7IE;9C;9@I;9E;TG;;UB@98K;C;D CADJ78I;VWA@IE8I;B;9OA9;9IXC;DQB7GI8D8G7B; 7@9;E;98DJN7B8J99;IA@K;Q;8BDFT7G79B8;@E;B; I;NI;;IQE7D9B;97K7D7N;9?@;GIA@I;BF8D9;I8AD E7D9@D;H7C8BB;VYD978G7I;U;CGB;?@F@DGABT= ;OD88;D9@IE;@U;9ZB9A@ZBB;E;GIAH;99;@I[9;Q GB@9NJDJI7B;C;DQ?@;BF7GG7I;D7D;]@D;H7C8BB; JE@?@J;C@B8GB8;AD98EJI7SB;C;DB;9O7D;9E;9 ;DH7D9Q97D9ACG;I7@998B;97K7D7N;9E;BF7897D; ZD7D8^I;V_7I89;E;BF79;D9;@I9A87BDF;9G799@9= ;G8SB;E;9AB@8ADI;GA97D`abcadaef`bhcihajk`l fhkmbfknedneofikhapq78I;E;;;E;ID8^I;BF7BGO7; BFACJN7E;B7IJE@8ADE;98DJN7B8J9DF;9?@;crastol jkaefbfkck`otihbeauahfikeadibvik`aune`ukaeuapwf ura`fke`nbfaeimcaxeieukyhadaeftnbhcizhieuap {7C789B;978E;99A87B;9DFADJJ7@9988CGAI7D;9Q ;GA@I7D|7C7899;CSB;==8BB;9qI7D}789DFAD JJ7@9988D9789H789VM;I78=;?@F8B9K;@B;DA@= |A@I9GB@9EF799897D7L~;DF;9G;@=I;G7998 98CGB;V €ƒ„…†‡ˆ†‰Š‹ŒŒˆŒ†…† ~F;9S8;DADD@QDA9AD;CGAI78D99;IJH@N8;D E7D9BF799897D7V_7I89;D;H78?@F7@NC;D;IB; S;9A8DEF799897D;Q;DA9JE8B;9Q?@8C@B8GB8;D B;9ŽEIA897@U IJGADE;DACGB7897CC;D] ;S;9A8DQEADB79789H78ADB;@IG7I7‘I;B7BJ E@9@^9GAB88?@;V6789;9;I78EADD;II789AD] ’JDADEFPBJ;;]9ADJB^SI;G7I7EAU;9;BADB;?@;B B7“^O;DF7;8DEI78|7C7899ADS@7IG;DE7DB; ;CG9?@F;BB;C;]A@KI8IB7E897D;B79JG7I7D E;9ADS@Q;B@8=87@I78G7IA@I@@D;E897D; 9@GGBJC;D78I; ”D;U;CGB;98CGB;H;I7ACGI;DEI;;?@F8B;D;9V •A88E;@UCA89QB;NA@K;ID;C;D;9G7IK;D@7K; B;99TDE879[97@HB7~–—]@D7AIEGAI7D9@I GB@98;@I9C;9@I;9E;98DJ;9]78E;IB;9O˜C;@I9 ;DZDE;EIA8?@8D;9ADG79JB8N8SB;97@UC8D8C7 9A87@UQ;;DG7I8@B8;I9@I@D;78E;;U;G8ADD;BB; E@CAD7DE@™Mš[›œ;@IA9G7ICA89E;K7D GIAZ;I]GB@9E;žG;I9ADD;9;DŸžV—A@9 9;9AD7@A=ADNI7@BJ9E;K7D;9@^9E@E87= BAN@;9A87BQ?@;B;C8D89I;_7@I;D 7@?@8;¡7 ?@7B8ZJE;ŽGB7DI^9NJDJI;@UV67898BDF;DK7 G79E;CC;EF@D;SADD;G7I8;E;9ACC;D78I;9 E@G@SB8QDA7CC;D;@U?@;BFADG;@IA@K;I 9@IB;98;RD;ID;E;BFO;SEAC7E78I;¢£¥¦§¨£© ª«¬£­¨®¯£§­VW;8“AI8B^N;°Ž¢±²³¥´±µ¢³¶³¯·§¸ ¨®¹®º£­»£¯¯£¸¼½£¾¼¸¬®¯¸¦¼¿±¨£»·§£©®­À£¼¯¿¥¦¼ ¬£§©£¾£¼¯»Á£¬¯¸¼¬§Â쮼¯½¦¼»¾¸¼®«©£¾®¸¬£¼¹©§¬ »£¼Á£¬¯»£­¯®¸¼£¾£¼¯¹®¬­Ä®©¸¬®«©£Å Y@;DAI;Æ Žµ¦¼®¹¹Ä¯¸¯Ç®­È¦ÉºÊµ©¦¼½£©Ë¬¸»Ìʴ͸«®§¯Êή­¸¬¦¯Ê ¨¦§¬©£¬¼®¼¯¸¬Ê¯¦§¬»£¬¬º¼½¸»®¯¬·§¸Â¦¼¯©£Ï£§½§ ²£½£ÂÐÑÁ®¸Í¦¼¯£½ÁÒ¯­£Ó­®¼Ô®¸¬¶ÕÖ×£§­¦¬Ê»Á£¬¯©£ ¹­¸Ø¹¦§­¾®¼À£­Ê¬£©¦À£­¨¸¨­£Ê·§£©©£Í¦¼¯£Å  YDB;978S8;DQ›œ;@IA9D;9ADG799@HZ97D9 GA@IK8KI;V6789?@;BB;B8C8;G;@=AD7998ND;I] B79AB8E7I8JD78AD7B;L_7“^O;DF7;8DEI7|7C789 9ADS@ ƒˆŒ‡‹ŒŒˆŒ†…†…„Ù„ƒÚ‡Û„ځŒ‡„†ÙÜˆ‡Ý PDCC;;CG9?@;BFADIJB7C;BF799897D;QAD 9;GB78DE;D;G797KA8IE;I7K78BV_;C7D?@; E;I7K78BQA@E;;?@;BFAD;98C;I;@DI7= K78B½¸À¼£Q;9KJ@ACC;@D;8D|@98;EADB7 9A8JJQEADBFÞ7E7D9B7C;D7B8JHI7D}789;Q ;9I;9GAD97SB;;?@F8BEA8ACG;D9;IV6789Q ]G7I@D;HI7DN;EF8DE8K8E@9?@8AD7GGI89] C7D8G@B;IB;978E;9;9F;DAD;D;IQB7NI7DE; C7|AI8J9A@HHI;E;B798@78ADV_7~6”;9 G7I;U;CGB;@D7K7D7N;9A87BAD98EJI7SB;Q C7899AD@97N;;UGA9;]BFO@C8B878ADQKA8I;7@ I;H@9E;9A8D9E7D9;I78D979V™8;DD;I;C= GB7;BF;CGBA8V _79A8JJHI7D}789;;9ACGB;U;VRBT7;@U?@; B7I89;QB;@I9EJSA8I;9GIAH;998ADD;B9A@B;@I9 GIASB^C;9H7C8B87@UQGB7;DE7D9@D;98@78AD E;DJ;998JVRBT7]BF7@I;;UIJC8JB;9GIAH8= ;@I98DE@9QKA8I;B;9HI7@E;@I9VRBT7;@U?@8Q ACC;ADK7B;CADI;IQ9AD8D7G7SB;9E;9; E8I8N;IE7D9B;C7?@89O;ICJ8?@;E;978E;9QC789 7@998;@U?@8I;H@9;DE;9;GB7;IE7D9@D; 98@78ADEF799897D7VRBT7B;K79;;D9;CSB;E;9 B799;9CAT;DD;9?@89AD]B7HI7DN;E;978E;9 ;D;ACGI;DD;DG79?@;B;@IB7S;@IQ?@;B?@;= HA89E@IQD;B;@IG;IC;;G79E;9;EJC7I?@;I E;9SJDJH8878I;9E;BF799897D;VP;DH8D8BT7 ;@UQG;@=I;B;9GB@9DACSI;@UQ?@89AD9@I= A@9;D98SB;97@U8DJN7B8J9;;DI7N;DE;K7D BFJ7B7N;A9;D7A8I;;;BB;C;DCJE8789JE; B7I8O;99;EF@D;8DH8C;C8DAI8JV~;9E;ID8;I9 ADHADE;D8DJN7B8J9;G7@KI;JQ;;D?@A8 8B99ADEF78BB;@I9;DA@I7NJ9G7IB7EJH8D88AD AHH88;BB;E;B7G7@KI;JQ?@8;9I;B78K;[œß E@I;K;D@CJE87DE;9qI7D}789;DAD7S9AB@; [ACC;7@UÞ79=”D89V ~;B7H78S;7@A@GE;CADE;]AD;D;IQ;B7 àO;;98D9@ICAD7SB;VRBH7@9;AD;DI;I9@I B;9S;9A8D9E;9GI;C8;I9QA@;DB@7DADI;B7 HI7@E;QC7897@998B7I8H8;IB;9T9^C;;JK8;IB; EJA@I7N;C;DE;9B799;9CAT;DD;9V YDG;@EJ|];997T;IE;I;CJE8;I7@UEJH7@9 E;978E;9;BB;9?@F;BB;99ADQ;9;I7BFAS|;E; DAI;9;ADE;G7I8;V áâㅆäåæäåٌڇåŒç刅„Ù‰ŒäåŠÙÚŒ…ä…ڇ匇„ÚÙäè‡éƒ„
 • 47. 01 234567695 5
 • 48. 5 !#$#'(! 01 )*+,-*.012345647*.8*9*5:*;-=64*.85=56=5:34+.:4-: @ABCECFCGBHICJFCKALMICECNMOKOPGQRQICNSAHIFCNEQTTOICKBCNSICNBRBQAKNKCSCHBSRNTRQICFUAMVCBEUHKCREEQBQAKWCKIRQNAKECFURMNCKGC YZ[]^YZ_`aZ_bcbdef_`ea^Z_]g]Z_dfYdhdY_iheda[djYZ__e_klmcfbn^ocYYdbdefYbebc^YZ_[epb_qZ^^ZfZ_cacdbgbaZfef`^_adreaZ_Zq ^Z__bcbd_bdsZ_Yd_`efdt^Z_fZ`Za]ZbbZfb`c_beuea_Yod_e^Za^c`cabYZ_`aZ_bcbdef_Yd_badtvZ__e_[efYdbdef_YZaZ__ea[Z_qfdYZ[effcwbaZ ^Za[epbl xKBSRIRQFFCHINOBOQKGFHNCNFUyzyWMQCK{HUCFFCKCNAQBSRN|CINOCNAHNGAKEQBQAKNECICNNAHIGCNWLRQNFRSRIBQGQSRBQAKC}Q~OCECNMOKOPGQRQICNCK TAKGBQAKECFCHINIC|CKHNIC|QCKB{HRNQLCKBRHLLCWRQKNQ{HCFR€‚WGRIMQCK{HUHKCGABQNRBQAKECƒ„EHIC|CKHNAQBSIO|HCRH…ECF†EUHKGCIBRQK ‡ˆ‰Š‹‰ŒŽ ‰‹‘’“”‰‹•–Š —–Š‘•‹•–ŠŽ ‘“ŽŽ–˜“’Ž ™‰š•™‰›Ž œ˜“–Ž ž–Š‹‰Š‹™‰šŸ  “Ž–ŠŠŽ˜› œ˜“–Ž ¡–™¢“ ‘¢”Š”£•’•‰•“Ž ¤›¥–“•Œ•Š ¡–™¢“ ‘¢”Š”£•’•‰•“Ž ‰’‹˜› —–¦‹‰’‹˜› œ™•››•‰“‘Ž ‘¥˜“–Ž ‰“‰Š §“•Š’• ‰˜š™•Š•™‰Ž–’•‰˜š ¨©‡ªŽ–’›«œš¬¨ž­®‡§­ ¯°°±²³±´´µ ²¶#!$'·¸µ ³³¹¯°°° ²º¸¶#!¯°³°µ »¼»²½¸¶##$µ ²¾¿À!ÁÀ !$¯°°´Â»¼±µ ¨©‡ª’É ‰˜« œ–˜ª‰’‹•ˆ•‹”« ¯°°± »¯»°°° ²º¸¶#!¯°³°µ ¯Ä#((#$½¸¶##$µ ¹¼¹²½¸¶##$µ ¨©‡ªÅ˜ŠŽ« ¯°³° ³»°°°°²½¸¶##$µ °¼¯Æ ²½¸¶##$¯°³°µ ‡››–’‰‹•–Š –˜“‰‘˜›‹ Ɋ‘•’‰ ”œ‡‡Ç ³±ÈÆ ´¹Æ±½''$ ȳ¯ ²½(ÉĽ(¸Ä!$µ Æ°°°°° ²³±±Æµ ´Æ°°°° »¼¯¹ ²½(ɽÄ!! ·Ê'ÉËÄ!$'#$ ÉÆ'$µ ‡››–’‰‹•–ŠŽ ”’•£•Ì˜ ‘Ž–›•‘‰“•‹”œ‡©© ³±´Í »°Æ²'Éν(!#$µ ³°Æ±²'Éθ·É#µ ³Æ¼³Í½'ÏÉ ¹Í´°°° ¯ ž•Š•™˜™ˆ••››ŽŽœ‡©§‡ ³±Æ» ´Æ°È½''$ ´Æ°È½''$ Æ´°°°° ¯¼´¹ §ŠŽ•–ŠŽ‘“”ˆ“Ž•–Š œ“”Œ•™Œ”Š”“‰› ¯°´°º# (!ÐÄ#Ñ'#! Ò$!¯»»!Èȯ ¯»°°°°° È¼Æ ‡››–’‰‹•–Š‘ˆ˜ˆ‰Œ ³±´° ¯³³± ½'#Ä!! Æ»Æ ÆÍ°° °¼°´Æ ‡››–’‰‹•–Š‹™ –“‰•“ ‘¥‰‹‹Š‹ ¯°°Æ Á½'#·!¼ ·¸!$ÉÓ ³°¼»È½'ÏÉ ¯Æ°°° °¼³ ‡››–’‰‹•–ŠŽ˜  ›”™Š‹‰•“ ‘¥•Šˆ‰›•‘•‹”œ‡©­ ³±ÆÈ È´Æ±½''$ ¹È»½'Ä# ±È°°° °¼¯± ‡››–’‰‹•–Š”̘•ˆ‰›Š‹ “‹“‰•‹œ‡Ô¨ ¯°°¯ ³Æ»±²¶!¸ ÏÉÕÉÊÖ»°'$ #³»³#Ä!!µ ±±Í½'Ä# »±±°° °¼³Æ §“Ž‹‰‹•–ŠŽ£‰™•›•‰›Ž —–™ ›”™Š‹£‰™•›•‰› ¹Æ×ؽ''$ ½É¹!$º'$ ¿Ù!$$!³»¯ ´¯°°°° Ò$¯°°È ¯ÈÚ·!É! (!½!'#$ º'Ä#(#'(! ·##Ûɸ! #³³¼´ §“Ž‹‰‹•–Š‘¥‰’’˜•› ‘˜Å˜ŠŠ£‰Š‹œ§‡ÜÔÝ ‘–Š‹Ž–˜Ž’–Š‘•‹•–ŠŽ ‘“ŽŽ–˜“’ŽÞ ¬‰››–’‰‹•–Š‘¢‰Ž ¬ “•™¤›‰Š‰•ŽŽ‰Š’ ¯°°Í ²!$!Ľ('!Ä!$ ·Ê'#·! ½(É'$#!$$!µ ß!¹¹×ØÖƱ×Ø ·'$(!·!ÉÎ' à³È´áÄ# ½!$·'$¹'$ à´±° âÉ!½!'#$ ¯¯°°°°°º'Ä#((! ‡››–’‰‹•–Š‘“Š‹“” Ž’–›‰•“œ‡¨© ³±´» ¯¯¹¯³½''$ Ò$!¯´° !¹°»½'!$º'$ Í´°°°°°!$º'$ ‡ˆ‰Š‹‰ŒŽŽ‰Š‹” —žã ¯°°° ÈƯ ½ÉÛ!$# ('Ë'É#¸ ²±ÈÚ ·!Û¸$¸º##'#!µ Ò$$'É! ±°°°°° ¯³°°°°°!$ ¯°°±¼!$ 'ÉËÄ!$'#$·! Í°¼ÆÚɳ'$ »²äµ —žã— ¯°°° »¯È Ò$$'É!²ÄÙåͳƵ ÍÍ°°°°° ͯ°°°°° ³¼±‡•‘’–™ ›”™Š‹‰•“ Ž‰Š‹”œ‡—© ¯°°Æ Ò$!æ¿çæ !³¯°Úæ¿çæ Æ°°½''$¼ ·ÉÛ(!Ä!$!$¯°³° ½É(!³»à¯Í'$ ³ÈÈ°°° ͱ°°°° ‡•‘™”‘•’‰›‘¥è‹‰‹ ¯°°° É(! '$à½'½#! ÈƯ ȹ°°° ¯°°°°° °¼Æ ½(É°¼´ ²·!!µ
 • 49. 01 234567695 5
 • 50. 5 !#$#'(! 01 : =.6=5?4:4=5?-3-=.36-@,*3-?4:34+.:4=59-3:46*,- ABCBDEFHBIIBHJIKLMIKJDDNBLIBDOMKIPMQRBSEBPMAEDBIATLOMKUVBPMAIKBFWJDHDRXVKXBMUVBFWBLURDRYHKMKABLZ[ARHKLJDLBDYDSEBVBIMUVBMEDBPARIBDW ]^`abccde]f^aghi jkfac^lc^]gmc^n]fbco]bma]pamfq]lqflmc^qkpmgagkp^mcbc^^kfbqc^rfcmcqclfgmc^]llkq]agkp^n^kpa]llkfsc^pkp]^]fdgpmgtgmf^bg^g^klsucpanu]g^ cphkpqagkpmcl]qkuk^gagkpmfhkvcbm]p^lcrfclgl^tgtcpawkflf^cd]qacucpamsql]bcpatgtbcxiykfbmc^b]g^kp^mclg^gzglgasnpkf^p{]tkp^fkbacbm]p^ lca]zlc]frfclc^ukpa]pa^kfbfpccb^kppc^cflcn^]qe]parfclcukm|lcu]gpacp]paospsb]lcucpa]lgrfsqkpmfga}faglg^cblc^v^a|ucmc^~fpgas^ mcqkp^kuu]agkpnakfa]mflacg^klsqkua]pakfb€nlc^cqkpm]mflackfl{cph]pamc€]p^qkua]pakfb‚nƒcal{cph]pamcukgp^mc€]p^kfb‚n„i …†!‡#ˆ!!‰ Š‹ŒŽŒ‘ ’ŒŽ”•–—ŒŽ˜™ š™”˜Ž˜™‘ ”–‘‘™›–•‘ œŒ˜œŒž‘ Ÿ›–™‘  ¡™ŽŒŽœŒ¢ £–‘™‘›ž Ÿ›–™‘  ¤™œ¥– ”¥——¦˜•˜Œ˜–‘ §ž¨™–˜˜ ¤™œ¥– ”¥——¦˜•˜Œ˜–‘ Œ•Ž›ž š™©ŽŒ•Ž›ž Ÿœ˜žž˜Œ–”‘ ”¨›–™‘ £Œ–Œ Š›Ž–‘Œ‹ŒŽŒ‘ Šžž™•ŒŽ˜™‘ž™œŽŸŠª  «'$#!$¬ ­®!$$!¯°± ²°°°°°° !$³´´¯ µ¶°°°°° !$¯°°· ³¸¹± º(†º»!! ‡¼'†½»!$'#$ ‡!¯²¾†²'$¬ Šžž™•ŒŽ˜™£–‘™Œž˜‘— ”¨Œ›Ž™™œ˜ŸŠ¿Š  ¯°°³ À¼ÁÁ$¼!º' †$‡##$ ‡!!†!¹»'# †$!º'##º'#$ !‡†!# (!!†! !ÂÇ!$µ´²Ä¹ º½!#ˆ!»!$ ‡!³°Å´°¾ ­®!$$!¶µµ ¸¹·² Š˜”Æ›–˜”˜•Ž˜™žž ´³²º'»# Ç'#'È(! °¹¶µ Š‹ŒŽŒ‘¦˜‘•Œ› ¿–˜œ£™›–ž¨œ£ž™˜Ÿ¿¿É  ¯°°³ ³µ¯²³º''$ ·°º'»# «Ê‡#‡¼#»ºË¬ ·´°°°°° ¸¹²«¯°°·¬ «¯¹²!$¯°°³¬ ɝ™¢ŽŒ‘›–ž¦™•˜–¥ÌŽ˜ ³´µ² ±³µ²º''$ °¹¯² ɝ™¢ŽŒ”¨ÍŒ¥˜ŽŒŽ˜™ Ž–”‹Œ•Ž—ž— ³´µ± ('Î$‡Ï…Á ¶¸°°°°° ³¹¯² ɝ™—–ŒŽ˜™•™Ž˜‘ŒŽ˜™‘Ž ˜œ£™‘˜Ž˜™”‘Œ‹ŒŽŒ‘ ‘£Ð•‘ ÑÒ ’–™˜Ž‘•™‘ŒŽ˜™Œ› ¿–˜œ”¤™Óž ³´´· ('Î$‡Ï…Á Ô$!¯·°!¶°µ ³´°°°°° °¹¶±² ՗”›•Ž˜™‘™•˜Œž Ž—ž—£Í™˜Ö› ¯°°¶ ×#†('#! »#$#»'#'†Â Ô$!¸!·!† º'»# ÑÒ ØŒ–˜¦‘™•˜Œž—ž•Ž–˜•˜Ž— ¯°°² ('Î$‡Ò­ÙÒ Ïʇ†#$ ‡!¶°Å²°¾ ³°°°°°° °¹°±¸ ،–˜¦‘™•˜ŒžŒÚ ¯°°· ('Î$‡Ò­ÙÒ ³³·º''$ ³³°°°°° °¹°³¶ Š˜”‘”‘•™žž•Ž˜‹˜Ž—‘ž™•Œž‘Ÿ‘Œ›¦ŠŠÛ܊¿ŠŽÕ݊  ª£–˜•˜£•™‘Ž˜Ž›Ž˜™ž”ž˜¥–Œ”œ˜˜‘Ž–ŒŽ˜™”‘•™žž•Ž˜‹˜Ž—‘ž™•Œž‘˜Ž–”˜ŽŽ™›Ž‹˜‘˜™”¨‘œ¥žŽŽ™›ŽŒŽŽ˜Ž›”•™™–”™— ”‘Œ•Ž›–‘¢Š›•›—Ž›””¨‘œ¥ž¨˜‘Ž¢ª‘•Í–•Í›–‘ŠŽª¨Û™–ŽÞ™Ž—‹Œž›—ž¨˜œ£Œ•Ž”‘Œ˜”‘ž™•Œž‘•™‘§0ߧàá⠔‘Ž–Œ‘¦–Ž‘ŒŽ˜™Œ›Žž—Œ›Ü–—£Œ–Ž˜‘‘›–›™œ¥–”¨Œ˜”‘£™›‹ŒŽ”—£Œ‘‘–žŒ•˜Ö›ŒŽŒ˜£Œ–•™žž•Ž˜‹˜Ž—¢ ’™Ž£Œ–œ£žã Š˜”Œ›Ž–Œ‘£™–Ž ”‘–—˜™‘㞌•Œ–Ž ‘™ž˜”Œ–˜Ž—”žŒ–—˜™ 䞐”å–Œ• ¯°³° Ïʇ†#$ ‡!±²Å³°°¾ ‡!(''!º† †!('Î'»#((! æ†ç†¼Å³¶²¾Ï…Á ²¶¯°°° °¹°±¸ º†('!†(! è(!‡!é'$! ꛐ•™–ã Œ˜”‘™•˜Œž§ž¨¦Œ• ”‘”—£Œ–ŽœŽ‘ŸŠÝÉ  Ô$! ³¸¯!µµ° º'Î'»#((! °¹°¸²º† ²‡Êº'!»!$ ʆ‡#Ê º'(¼ëÑԅ «'#‡!Î'†('#ˆ!¬ ꛐ•™–ãŒ˜”‘‘™•˜Œž‘ ¦˜Œ•˜Ð–‘”‘šŠå µ·¶²³¸ '((''#! ‡!·¯¸³´´'#‡! «¯°°µ¬ °¹¶· 왛•™–ãŒ˜”‘”‘ š¡ÝŠŸœ›Ž›Œž˜Ž—Œ–˜•™ž  °¹¯´
 • 51. 01 234567695 5
 • 52. 5 !#$#'(! 01 )*,-./0123.456.17508.09-835.00.3.:04.7;54.7 =?@ABCDEFGBHIJ@CK=FLMDLNOCDNGHD?N@HD??FG? EF=H@L@F=?HDMD??FGMED?AF=LMDPGDED?N@HD?EF=?L@Q LGD=LG=RSM@LNOCDANPG@?@=HSET@UUMNOCDVWS=SMNCDQ AD=L?FGA@?D?KHD?EF=H@L@F=?HDMD??FGMED?ANX@Q ANCD?@=USM@DGMD?KYZZZDGMF?BNMAF@?[AN@?BNMUF@? ODNGEFGBBCG?]DCCD?=DMSBF=HD=LPGN?@AD=L^NAN@? NGXA_AD?EF=H@L@F=?]EDPG@EF=LM@OGDKCDGMENMNEQ L`MD@=DXLM@ENOCDVaDMLN@=D??F=LUFMUN@LN@MD?]HINGLMD? HSbMD??@RD?D=UF=EL@F=HD?MDRD=G?]DLCD?M`bCD?HD EGAGCD=LMDDCCD?@=c=@AD=LEFABC@PGSD?Vd=c=]HD? DUUDL?HD?DG@C=FAOMDGXD=LMNe=D=LCNH@?BNM@L@F= ?FGHN@=DHD?N@HD?NGbMN=HHNAHD?OS=ScE@N@MD?V fIDAB@CDAD=LHD?N@HD?NGPGDCCD?bFGRDM=DAD=L? ?GEED??@U?F=LBMFESHSHDBG@?LMD=LDN=?HDR@D=L @=EFABMSTD=?@OCDBFGMCDGM?OS=ScE@N@MD?VfD?N@HD? ?F=LHINOFMHHD=NLGMD?LDCCDAD=LH@UUSMD=LD?PGIDCCD? =D?F=LBN?BDMgGD?EFAADLDCCD?V=OF=DXDABCDD?L CNhhdPG@D?LG=EMSH@LHI@ABiLPGDCD??LNL@?L@PGD? FUcE@DCCD?=I@=ECGD=LBN?HN=?CDGM?ENCEGC?]DLHF=L BDM?F==DKCNRSM@LS=DBNMCN@L^G?PGINGXBMFLD?LNL@F=? PG@?D?F=LCDRSD?HIG=EFGBCD^FGMFj@CUGLPGD?L@F= HDCNHSHG@MDHGAF=LN=LHGklmV hNMN@CCDGM?]D??NnDMHDEF==NeLMDCN?@ABCDDX@?LD=EDHD? N@HD?]BG@?HDHSLDMA@=DMHD?PGDCCD?F=D?L?G?EDBL@OCD HDOS=ScE@DM]D=UF=EL@F=HD?N?@LGNL@F=DLHD?D?MD?Q ?FGMED?]L@D=LHGEN??DQL_LDHF=L?DGC?CD??BSE@NC@?LD? ?F=LENBNOCD?HD?IDXLMN@MDVoDNGEFGBHDpMN=gN@?[?N=? BNMCDMHD?SLMN=bDM?@b=FMD=LCDGM?HMF@L?]PGN=H@C?=D MDUG?D=LBN?BNMNAFGMQBMFBMDHD?In@=LSMD??DM]EDPG@ ?GUcLHS^KKDXBC@PGDMCDGMMSNEL@F==SbNL@RDVfFM?PGI@C? RF=LBCG?CF@=]CD?qrsrtuvwvxyzsyu|}~xyssyszxvuy€ }ysxvysw‚}ruwsvz}yzƒ„w……|uwv|s†|zƒv‡‡rxysz† y~wxvu…vˆxy}ys‰uy‚ƒu}…ƒyzƒvŠyxzyzwvƒyzV aDCNMD?LDANCTDGMDG?DAD=LRMN@NRDECD=FGRDNGklm [RF@ME@QHD??FG?]O@D=PGD?F=NAO@L@F=?F@LHDEF=?L@Q LGDMG=DNCCFENL@F=G=@PGDVaDMLD?CDklm=D?DEGAGCD BN?NRDECD?NCCFENL@F=?UNA@C@NCD?AN@?@C?DEGAGCD BNML@DCCDAD=LNRDECD?N@HD?NGCFbDAD=L]DLEID?LD=EFMD ODNGEFGBBCG?EFABC@PGSKCISbNMHHD?NGLMD?HMF@L? DLBNML@EGC@`MDAD=LHD?‹HMF@L?EF==DXD?Œ]HD?FMLD PGIG=N=NBM`??F=D=LMSDD=R@bGDGM]CNEF=?GCLNL@F=HG ?@LD=LDM=DLPG@D?LEF=?NEMSNGklmCN@??DCDCDELDGM ?N=?@=H@ENL@F=VCCG@D?L?DGCDAD=LEF=?D@CCSHDRN=LCN EFABCDX@LSHGBMFOC`ADPGI@C?FGC`RDHD?DMNBBMFQ ETDMHD?FMbN=@?AD??FE@NGXVaID?LN@=?@D=EFMDPGD CD?M`bCD?HDEGAGCHGklmDLHDCIDXF=SMNL@F=HD CNLNXDHITNO@LNL@F=MD=RF@D=LKG=CF=bLDXLDc?ENC NO?FCGAD=LŽNUŽND=V FGLG=ETNEG=?DMDLMFGRDc=NCDAD=LHN=?CI@=ENBNQ E@LSHDHSLDMA@=DMCDAF=LN=LHD?D?MDRD=G?bCFONGX] BMFUD??@F==DC?DLHIN??@?LN=EDVdLBNMRF@DHDEF=?SQ ’“”•”–—˜™šœžœŸ ¡¢£¤œ¥¦§¨ª«¬­®¯°±²¬­±¬³¬²´µ« ,.7;54.74.7¶·99.¶05650879·¶;9.7 ¸¹º»¼¾ºº¹¹¿ÀÁºº»ÂÃÄÅÆÇÈ¿ÉÊËÁº¼Ì¹ÂÁËȹ˹ÌÅͺ»Î¹È¼»¿Ï ËÅÐÎÈÉÁ»º¼»ÑÒ¹ËÒÓ¹º¿È¹ËÅÏ¿Ò˹¼Ë¹ÌŹÔÕÌÇ»ÊǺ¿¹Öֹ¿ÒÏ ¹º×ØØ×Ê×ØØÙ¹¿×ØØÚÊ¿ÈÇ»¼Ï¿Ò˹¼¼ÒÈ̹¼ÛÁ»º¼ÔǺϿÁ»È¹¼ËÒ È¹¿ÇÒÈÜÌŹÔÕÌǻ˹¼ÝϺÏֻ»Á»È¹¼Ë¹¼Ô»º»ÔÁ¼Ç»ÁÒÞßà̼Ǻ¿ Ï¿ÏܺǿȹÂǺºÁ»¼¼ÁºÂ¹Ì¹¼¼¹Ò̼ܿ¹º¿¹ÈËÅ»º¿ÏÛȹÈ̹¼Á»Ë¹¼ ÌÇÂÁ̹¼ËÁº¼Ì¹ÒȼÂÁÌÂÒ̼ßà̼¼Å¹ÞÕȻԹº¿Á»º¼»áãäåæçèéêåëìå íåîåïæëìðñëëòëèñïóåìôòîåïèõèíåìòëèòïöæ÷ëøùúéñèôæèìðñûôíì æïëôóúåïñèòôïñúåèú÷öñúìðñòìåëêíòüñòíåëóôüêôë÷ìåëüòïòüñ ëôóòñæçøýøøøþùúéñåïëæòèåæïîñëèååïëåüûúåìðñòìåëëôóòñúåë ëåóôïìñòíåëÿæðôïñêêåúúåúåëãìíôòèëóôïïåçåë0ø1åíèñòïåëôïè æïåûñëåú÷öñúå2úñêíòüåìå3ô4ú5úåëåçôï÷íñèòôïëìåíåìåîñïóå è÷ú÷îòëòôï5úðñûôïïåüåïèåèúñí÷ìæóèòôïëôóòñúåìæèñíò6ìæè÷ú÷7 ê8ôïå5úñí÷ìæóèòôïëôóòñúåìð÷úåóèíòóòè÷5úñóôæîåíèæíåüñúñìòå æïòîåíëåúúååèúñ19 óôüêú÷üåïèñòíåøäðñæèíåëñòìåëëôóòñúåë ôïèæïóñíñóèíå6ñóæúèñèò62úåëóôïëåòúëö÷ï÷íñæçñèèíòûæåïèìåë ñòìåëì÷êñíèåüåïèñúåëñæçü÷ïñöåëêñæîíåëìñïëìåëìôüñòïåë îñíò÷ë5èåúëÿæåúåëôæèòåïñæúôöåüåïè5
 • 53. úñüôûòúòè÷ôæñæì÷êñíè åïîñóñïóåë úåë1ñòëëåëìðñúúôóñèòôïë6ñüòúòñúåëñóóôíìåïèæï åïëåüûúåìðñòìåëóòûú÷åëëæíúåëü÷ïñöåëñúúôóñèñòíåëÿæòëôïè ëê÷óò6òÿæåë
 • 54. ó8ñÿæåóñòëëå úåëóåïèíåëóôüüæïñæçìðñóèòôï ëôóòñúåêíôêôëåïèìåëñòìåëëôóòñúåëêôæíúñíåëèñæíñèòôïëóôúñòíå5 úåëóåïèíåëìåúôòëòíëåèúåëóåïèíåëìåîñóñïóåë úåëüñòíòåë ñêêúòÿæåïèåïôæèíåìåëí÷ìæóèòôïëìåèñíò6ëêôæíúñ6í÷ÿæåïèñèòôï ìåë÷ÿæòêåüåïèëëêôíèò6ëåèêôæíúñêíñèòÿæåìðñóèòîòè÷ëóæúèæíåúúåë üæë÷åë5åçêôëòèòôïë5åèóø åï6òï5úåëí÷öòôïëôïèì÷îåúôêê÷ìåë ñòìåë
 • 55. úñüôûòúòè÷ëôæë6ôíüåìåêíòëååïó8ñíöåüôï÷èñòíåìåë 6íñòëìåèíñïëêôíèëóôúúåóèò6ëø 18ñóæïåìåóåëñòìåëëôóòñúåëëåóôïìñòíåëåëèìðæïüôïèñïè6ñò7 ûúå5üñòëåúúåëóôïëèòèæåïèñæèôèñúæïóôüêú÷üåïèìåíåëëôæíóå åëëåïèòåúêôæíúåëü÷ïñöåëêñæîíåëøåúôïúð÷èæìåÿæåïôæë ñîòôïëêæûúò÷åëæíóåëæåèåï5óåëêíåëèñèòôïëíåêí÷ëåïèåïè ìåúðôíìíåìåìåúðåïëåüûúåìåëíåëëôæíóåëìåëü÷ïñöåë êñæîíåëïïååèðôíèé5ýþøúúåëïåêåæîåïèìôïóêñëõèíå ï÷öúòö÷åëëòúñÿæåëèòôïåëèìð÷îñúæåíúåëöñòïëìæíåèôæí
 • 56. úðåü7 êúôòìåëü÷ïñöåëêñæîíåëø ïåìò66òóæúè÷åëèóåêåïìñïèÿæåóåë ñòìåëëôóòñúåëôïèó8ñóæïåæïûñíüåêñíèòóæúòåíÿæòåëèîñíòñûúå ìðæïåòïëèòèæèòôï
 • 57. úðñæèíååèìôïóìðæïåúôóñúòè÷
 • 58. úðñæèíå5ëñïë ÿæðòúåçòëèåìðòïîåïèñòíååç8ñæëèò6ìåóåëûñíüåëúôóñæçø1ðåëè úñíñòëôïêôæíúñÿæåúúåóåëñòìåëïåëôïèêñëêíòëåëåïóôüêèå ìñïëúåëèíñîñæçëæíúåëèíñïë6åíèëëôóòñæç5ïôèñüüåïèìñïëúåë ëòüæúñèòôïëí÷ñúòë÷åëñæëåòïìåúðñìüòïòëèíñèòôï÷óôïôüòÿæå
 • 59. ìåë6òïëìåóôïëåòúìåêôúòèòÿæåêæûúòÿæåø0
 • 60. 01 234567695 5
 • 61. 5 !#$#'(! 01 )*+,-+.01*0-+)*2+302,-145678+,329:++305+6;* -144+2,*30++0,+5+*0=1,,+63023?-021,@ A1*36+B2+,=61,35:*3:12,3*6:)*+3021,=*-*4*: C:D1--321,=+:=23-*3321,3*6:+6+01*6C:D+45:12@ EFHIJKJLMNOPQPRJOQPRSTMJSPR U,-+)*2-1,-+6,+5602-*:2V6+4+,0:+32=+3 W?-*:002B+3+0-1,,+X+3Y=+3-1::+-02B2073:1-:+3. :+3*0+*63=+:6+-8+6-8+-207+=,3:D+,-=67 -2Z=+33*341,06+,0)*+-+32=+331,02,-:339:+3 -6+::+3B62+,0=D*,+-1::+-02B207C:D*06++02: +X230+.=,3:4[4+-1::+-02B207.*0,0=+96V4+3 )*+=+56+30021,3@U::+3,+31,0=1,-535623+3+, -1450+=,3:+33002302)*+31?-2+::+3@]+5+,=,0. +::+331,0=D*,+245160,-+06V3:12,=D[06+,7^:2Z ^+9:+5*23)*D+::+36+5673+,0+,0*3)*DC_`a=+3 6+331*6-+3=+347,^+35*B6+3@ ]D+3092+,+,0+,=*:D*01,142+=+3-1::+-02B2073:1-Z :+3)*2+306+351,39:+=+-+0700=+?20.=D*0,0 )*+::12673+6B+C-+3-1::+-02B2073:^+3021,=+ ,1496+*3+32=+331-2:+3.+05602-*:2V6+4+,0:+3 2=+3C:D+,?,-+@]+:+X5:2)*+:+-6-0V6+2,-8+B7 =*bcd=,3:4+3*6+1e2:,D702053513329:+ 51*6:Df00=+:7^2?76+6=,3-+=142,+@gD492021, =D*,+3245:2-021,=*3h30V4+=+32=+3=V3:163 707-1,06+-667+56:+?20)*D*,5,+,02+6=+-+ 3h30V4+6+3020+,=+8163=+:67?164+@ ]+3-1,-:*321,31,0707+,3*930,-+6+5623+356:+ 655160=+:ij23321,56:+4+,026+3*6:+3=61203 -1,,+X+3:1-*X=,3:+-=6+=+:^7,76:23021,=* bcdkW42_``lY=262^7+56ch:B2+m+346+3-*X. 37,0+*6@]+655160=2302,^*+.C-n07=+3=61203-1,,+X+3 ,021,*X.:+3=61203-1,,+X+3:1-*X00629*73=+?;1, ?-*:002B+56:+3-1::+-02B20730+6620162:+3W-144*,+3 +0:+*63]]dc.=7560+4+,03+067^21,3Y+056:+3-23Z 3+3=+c7-*620731-2:+W::1-021,3?42:2:+3.4*0*:207 ^62-1:++033*6,-+Z4:=2+Y@m+,1*B+*31,0752,Z ^:7+3:D+X06[4+B62707=+32=+3+0:D93+,-+=+01*0+ -116=2,021,@g+655160m+346+3-*X3D+30701,,7=+ 6+:+B+6.51*6:+3+*:0+6620126+=DU:9+*?Woo```8920,03 =,3:D^^:1476021,Y.53412,3=+o_2=+3@ p:*6205**3326+:+B+6:+6+-+,3+4+,0?2056: q2::+=+r6233*631,320+s1,=7,1496+-+00+?123to 2=+3W01*0+32=+3-1,?1,=*+3Y@p:h56+X+45:+ =+*X0h5+3=2??76+,03=D2=+51*6:-12??*6+C=142Z -2:+.+0*0,051*6:57=2-*62+C=142-2:+u ]+)*2701,,+:+5:*3=,3-+655160.-D+30)*D2:,+ -1,02+,053=+-82??6^+^:19:=+32=+3:1-:+3@]D+30 )*+:j23321,561-7=756B12+=D+,)*[0+*56V3=+3 -1::+-02B2073.+03+*:+4+,0vw=7560+4+,031,0*^7 *02:+=+6751,=6+ux1*0*5:*3320Z1,)*+:+3]dy W]233+=D::1-021,3?42:2:+3Y-1,3-6+,0wt`42:Z :21,3=D+*613*X2=+3,,-2V6+3.3*6:+3w.zw42:Z :26=3=+31,-021,31-2:+?42:2:+.)*+:+3-233+3=+ 4*0*:207^62-1:+--16=+,0_l`42::21,3=D2=+3.+0 )*+.=D56V3:D{93+6B0126+,021,:=+:5*B6+07+0 =+:D+X-:*321,.:+32=+331-2:+3C:D+,?,-+3+320*+,0 +,06+|v_+0}}`+*61356?42::++056,@ ~FHPMJRQ€‚ ƒ„†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”Ž•ŽŠ– A1*3B1,3*3)*DC5673+,07B1)*7:+41,0,0=+3 2=+331-2:+3=+?;1,^:19:+@c2,1*3,1*32,076+331,3 42,0+,,0*X6+331*6-+3=+347,^+33+:1,:+*6 -1,^*6021,+0:D+45:12=1,02:397,7-2+,0.B12-2:+3 -:-*:3+??+-0*7356d,,++0gD—160h=,3:+*670*=+ 567-207+.˜™˜š›:D2,3020*021,=*bcd.51*6:+3žš˜Ÿ ¡ ¡˜š¡˜¢›£™£›ž¤¥˜¦˜š›¥š§ ™ š¥¨©˜¢›£™£›žžŸ˜ª«¬­® ¨¥¯£¢.+0,Dh,0=1,-53=+6+331*6-+3562426+3 B,06+=230629*021,W09:+*-2Z=+331*3Y@ g+3-82??6+3=+-+09:+*31,0C-1456+6C-+)*D*, 3:6275h7*c42-5+6;120.C3B126|_}oo+*613 56,W+,,+03*6|_4123Y@°˜¢¤±˜§˜£¡¤š¤š›§  ²¥ ª˜§ ±§£¡ ¨©¥š ±ª¤£«£³› ±¡´¬­®¨¥ ¯£¢µ ¡›ª˜§Ÿ  š›± §¨˜š› ±¤¥§¥š ± §¡¤šš  £¡¤ªž ´¨©¥š›£ §¡µ¶ž²¥£™˜ª š› ±¤¥§¥š¢¤¥±ª  ·¸’Ž“’Ž‹„¹“‹„¹¹„¸’“”¸’º»Œ‰“Ž¸’º“¼“„½„’„Œ‰¸¹¾“‰“’¿ ÀÁÂÃÄÅÅÁ ÇÃÄÈÉÁ ÊÄËÌÈÁÍ ÃÎÅà ÁÅÏÎÅÐ ÑÒÀÓÀÔ Õ0ÁÅÏÎÅÐÖ ÑÒÀ×ÒÔ Õ0ÁÅÏÎÅÐÖ ÊÄËÌÈÁÍ ËÅÁÅÏÎÅÐ ÊÄËÌÈÁÍ ØÁËÙ ÁÅÏÎÅÐà ÊÄËÌÈÁÍ ÐÂÄÇà ÁÅÏÎÅÐà ÒÉÅÎÚÁÃÎÅÃÎÛÐÇÜÇÐÉ Ý$'$Þ!'$ß!$'#$'àá !(âã'àá äåæç æèçéè æêëäì æííèå æêííé æäíåæ íæíìä Ý$'$Þ!Þ#$$!á! æëçê æäæí ååì íéäë æåëë íçæì êííç î'( åéäå æíêëí æéëäç æéçìé æëæäå æååèå íéëæê ÓÜÁÛËÅÂÁÜÁÅËØïÎÛÐÇÜÇÐÉÉÚÎÈðñòóØËôõÇÛ Ý$'$Þ!'$ß!$'#$'àá !(âã'àá æäèè éêéè ìíåè çëèç ääéæ ææäíí æëìíê Ý$'$Þ!Þ#$$!á! íçæ æäæí çìæ íéìå äìé íçæç êíêì î'('ö!!ö!$à$!Þ÷'#ö#âø#çêíäù ìíìì æíêäå æëíåì æëêíí æéìëí íèççë íëêåå úà!ûü$$!!ý÷þÿ0123255263789 38
 • 62. 23378
 • 63. 268
 • 64. 2 0Þà!$Þ!!!!èìææý!à!ûà$!ß'#((!$'!$'(!!#(÷âà#ö'(!$Þ!æéëäç!à''$!$'$ß!!$!!!!$$'à!'ö!(!#$#àüøÞ!à#('Þ'!Þ!(÷âàÞ!(÷ü!(!!Ý$ââßà#$$âÞ'$(!!úüù
 • 65. 01 234567695 5
 • 66. 5 !#$#'(! 01 )*+)-+.*+/01+12*3/4.56-+178-*79-:6*+/-917: 3-0;0-3179-*8-37+-+.*+/5-/-+=+9-4+- ?*?+*+/-6*+)-)*7/:-)31+=?7:*/41+).*044*-)@ ABDEFGHIJKHBDGLDMFNOPQBDNPQRNRSEOBOHNDTPBDHSU FDVPEWPQRNBDXRDBBDEGQSSYDEKQSKDNSOSFBDEFNOSEU IDNFEEQSFKQVPBDMDEDFZONHO[BDE]DPDSGOSFWFQR^QRNE GOSEBOV_VDYFRGDWBDEORFDRNEKOBKRBDSFKDXRLHBE OPPDBBDSFBD`EOBOHNDGDNYEDNZOFHQSaDFBO`GRNYDGD NYEDNZOFHQSaWKLDEFUTUGHNDBDEOBOHNDVHSHVRVbDFBO GRNYDVHSHVRVPQRNXRLRSDVPBQHNYVRSYNYORcVHK NOPPQNFDPBREXRLRSDEHFROFHQSGDSQSUDVPBQHdQRNBDE KQSJeRNOFHQSEDMOVHSYDEKHUGDEEREWBDEOBOHNDGDNYEDNU ZOFHQSOSSRDBEDEHFRDDSFNDfghiDFhjjikDRNQEWDFBO GRNYDlD[GQVOGOHNDGDFNOZOHBDSFNDmgDFgnlDRNDE o-34)4?+4=-9*:-p-09-q7-917:q7--:-/17: r-0914)14/9*s*+/6*+)-3*)6r7+3179-*8-3/:14) -+.*+/)54.*7/9:-)q7-7+)**4:--/6-04*7t043 uZDSOSFELO^QRFDNORMOHGDEDSDMFHSKFHQSTKDSHZDORv5 61+3q7--)6-7p9*:-+/)/:*8*4-+/wxSDIIDFWRSFDB KQRPBDNDyQHFPBREGDz{|}}-7:1)9*:014)6r*46-) )7991)-:q7r4)14/)*+)*3/484/~]LDEFKDXRDBLQS OPPDBBDBOFNOPPDTHSOKFHZHFY r4+)/4/7/41+67€t‚€-8-+76-)146*:4/~*3/48-v OPQRNQ[^DFGDNDVYGHDNTKDFFDEHFROFHQSWDSV_VD FDVPEXRDGDIOHNDEQNFHNGDBOPORZNDFYBDEVYSOeDE BDEPBREPORZNDExS[NDIWOBQNEXRDGOSEBDKOEGDE VHSHVOEQKHORMNDZDSRVDSERDBGLHSEDNFHQSuƒ„AvDF OBBQKOFHQSGDPONDSFHEQBYu…dAvWFQRFeOHSPNQIDEEHQSU SDBOSSRBOHFDRNQPQRNDRNQBLOBBQKOFHQSuFORMVONU eHSOBGLHVPQEHFHQSGDh††‡vWBDƒc…IOHFDSEQNFD XRD+r4091:/-q7-?*4+9:1.-))41++-)14/?*?+*+/ KONHBSDKQVPFDXRDPQRNmn‡GOSEBOIQNVRBD PDNVDFFOSFGDKOBKRBDNBLOHGDuZQHNDSKOGNYv ˆOSEBDRNYFRGDW…SSDDF‰LŠQNF‹OEERNDSFXRDBD ƒc…NDVPBHFEQSNŒBDTKDER^DFWV_VDDSFDSOSF KQVPFDGDBLHSFYeNOBHFYGDEOHGDESOFHQSOBDEDFBQKOBDE …RFNDVDSFGHFWHBEKQSEFOFDSFWDSRFHBHEOSFBDVQGBD FlYQNHXRDŽXRHSQMDWXRDPQRNORKRSDKQSJeRNOFHQS IOVHBHOBDDFKDXRDBXRDEQHFBDSHZDORGLOKFHZHFYWHB SLDMHEFDSHEOBOHNDSHGRNYDGDNYEDNZOFHQS …KKDPFQSEBDENYERBFOFEGDKDEYFRGDEWXRHQSFOR VQHSEBLOZOSFOeDGDVQSFNDNXRDBDƒc…ORNOHFNYREEH TERPPNHVDNBDEDIIDFEGDEDRHBDFTeONOSFHNXRDFQRF DVPBQHSDEQHFPOEPDNGOSFPONNOPPQNFTRSDEHFROU FHQSGLHSOKFHZHFY ’“”•–—˜™š›™–•œ–žšŸ ¡–•—¡¢–¢£œ• ¤‰OPNDVHNDWXRDSQREOZQSEEHeSOBYDWFHDSFTBOGHIJU KRBFYGDIOHNDNDSFNDNGOSEBDVQGBDBDE*46-)31++-p-) 13*-)XRHEQSFOFFNH[RYDEKQVVDQSBLOGHFGDVOSHND DMFN_VDVDSFZONHO[BDDFORFQSQVDEDBQSBDEKQBBDKFHU ZHFYE‰Dƒc…SDPNDSGGQSKDSKQVPFDXRDBDEOHGDE SOFHQSOBDEWPONDMDVPBDPQRNBDENeBDEGDKRVRBOZDK BDEOBBQKOFHQSEIOVHBHOBDEuSQSUKRVRBOZDKBDEOBBQKOFHQSE GD[OEDvQRBDEOHGDESOFHQSOBDEORBQeDVDSFuKRVRB PONFHDBIQNIOHFOHNDvWVOHESLHSFeNDPOEBDEOHGDEBQKOBDE cDRBRSKQRNFDFZOeRD`¥RHGDGDEGNQHFEKQSSDMDE BQKORMaOYFYPNQGRHFTBOERHFDGDEFNOZORMGDBO„HEEHQS ˆDEVONDEKORM‰DEORFDRNEXRDSQREKHFQSEQSFXROSFT DRMFNOZOHBBYERNBO[OEDGLDMFNOPQBOFHQSEGDVQ‹DSSDEW DFGOSEBDEIOHFEBDENYERBFOFEEDNQSFFQR^QRNEGHIIYNDSFE EDBQSBDEKQBBDKFHZHFYEBQKOBDEWKDXRHO^QRFDNODSKQNDTBO KQSIREHQSDFOREDSFHVDSFGLHS^REFHKDˆOSEBDRNGDNSHND YFRGDjW…SSDDF‰LŠQNF‹QSFYFRGHYKHSXEKYSONHQEGHIIYU NDSFEGDNYIQNVDGDEGNQHFEBQKORMPQRNYZHFDNTBOIQHE GLOReVDSFDNBDEGNQHFEDFGLOBBDNTBLDSKQSFNDGRPNHSKHPD KDSFNOBGRƒc…uYZHFDNBDEDIIDFEGDEDRHBv‰DVQHSE XRLQSDSPRHEEDGHNDDEFXRDBDEKYSONHQPNHZHBYeHYSLDEF POEEHVPBDDFXRLHBHVPQEDRSDEQNFHDDSEHI¦DFGDEOHGDE ^REXRLTGDENDZDSREDSKQNDPBREYBDZYEˆDBTTKNQHND ORERNPBREXRDFQRFDEBDEKQBBDKFHZHFYEBQKOBDEINOSyOHEDE VDFFNQSFKDENDKQVVOSGOFHQSEDSPNOFHXRD§ ‰DPNQ[BVDDEFGQSKONGR„ONKUdlHBHPPDˆOR[NDEU EDWSQVVYDSNDVPBOKDVDSFGD„ONFHSŠHNEKlTBO F_FDGRVHSHEFNDGDEcQBHGONHFYEOKFHZDEWOSYOSVQHSE PNQVHEGDEL‹OFFOXRDN ¨ª«¬­®¯°±²¯±³´µ´¶·°¸¹¹º ²­»¯°±³¯²¼½±­²¯¾ ²¯·¼¿®À·«¶Á®´¶ÂÃÃÄÅ ÆÇÉÊËÇÌÍÇÎÏÐÑÒÓ Ô¯ÕÖׯ¾±­°¯´··«¬´±¶«°Ø­¶³¯®À·´¬¯·¯ÕÙÚ¯±·¼×ÛÚÅÖ«° ®«°±´°±¯¾±²«°°ÜÀ´³·´Ý«³®­·¯¾­¶µ´°±¯Þ ßàáãäåæçèæçéåêéèëçèëêìíîïðñ òóèôèëêìæìçõöêìóóå÷êøìóù ¾´¬ú´°±Ø­¯·¯®«°±´°±Ý«³Ý´¶±´¶³¯²ÜÀ¯°²²¯·´¬«°Ý¶û­³´±¶«° Ý´®¶·¶´·¯¯±¯¾±´¶°¾¶¬´·¬­·ÜÞ üýþÿ1þ2ýþ3 41þ2ýþ3 01þ2ýþ3ÿ 51þ2ýþ3ÿ 617ÿ8þþ1 9ÿ8 1
 • 67. 8 1 ¯±¾´¬ú´°±Ø­¯·¯ÕÖ×°¯¾¯¬­®­·¯À´¾°«±´®®¯°±´µ¯¬·¯¾ ´··«¬´±¶«°¾Ý´®¶·¶´·¯¾¯±Ø­¼­°®«°±´°±Ý«³Ý´¶±´¶³¯¯¾±²Ü²­¶±À«­³ ·¯¾´··«¬´±¶«°¾·«û¯®¯°±Å Ô¯®«°±´°±®´¶®­®²¯¾³¯¾¾«­³¬¯¾²Ü¬«­·¯²¯·´Ý«³®­·¯ÅÛ´³ ¯¯®À·¯Á¯°¾­ÀÀ«¾´°±Ø­¯·¯Ü°Üݶ¬¶´¶³¯Áµ¶µ´°±¯°¬«­À·¯Á°¯ ²¶¾À«¾¯Ø­¯²¯¾«°¾´·´¶³¯Þ ßàáãïíîïðñòïõöïã Ö­¶µ´°±·´¬«°Ý¶û­³´±¶«°Ý´®¶·¶´·¯Á·¯¾®«°±´°±¾®´¶®´¾«°±·¯¾ ¾­¶µ´°±¾¯°¯­³«¾Þ ¤À¯³¾«°°¯¾¯­·¯Þ¹Â¹ÃÁ ¤À¯³¾«°°¯¾¯­·¯´µ¯¬­°¯°Ý´°±«­¬«­À·¯Þ¹º¹¨Á ¤À¯³¾«°°¯¾¯­·¯´µ¯¬²¯­¯°Ý´°±¾«­»«­À·¯´µ¯¬­°¯°Ý´°±Þ ¹ÄÁ ¤¬«­À·¯´µ¯¬²¯­¯°Ý´°±¾Þ¹Á´µ¯¬±³«¶¾¯°Ý´°±¾Þ´··«! ¬´±¶«°¾À³¶¾¯¾¯°¬«®À±¯Å Ú·¶®À«³±¯²¯¶¯°µ«¶³Ø­¯·¯ÕÖ×À¯­±À´³¬«°¾±³­¬±¶«°Ü°Üݶ¬¶¯³ ²¯¾Ý«#¯³¾¯°´¬±¶µ¶±Ü²«°±·¯¾³¯¾¾«­³¬¯¾¾«°±¾­Àܳ¶¯­³¯¾´­ÕÙÚ «­·¼×ÛÚ´¬±­¯·¾·¯$ÕÖ×!¾«¬·¯%ÅÖ¯·«°·¯¾À³Üµ¶¾¶«°¾«Ýݶ¬¶¯·! ·¯¾Á·¯ÕÖײ¯µ³´¶±´¬¬­¯¶··¶³¹®¶··¶«°²¯Ü°Üݶ¬¶´¶³¯¾²­ÕÙÚ×ÛÚ ´¬±­¯·¾®´¶¾´­¾¾¶Â®¶··¶«°¾²¯À¯³¾«°°¯¾¯°´¬±¶µ¶±Ü°«°´¬±­¯·! ·¯®¯°±Ü°Üݶ¬¶´¶³¯¾²¼­°®¶°¶®­®¾«¬¶´··¯$ÕÖ×!´¬±¶µ¶±Ü%Å Ô¯¾³'û·¯¾²¯¬­®­·²¯¾´­±³¯¾³¯¾¾«­³¬¯¾¯±´¶²¯¾´µ¯¬·¯ÕÖ×¾«°±¯°Ý´¶±±³'¾ ¬«®À·¶Ø­Ü¯¾ÅÛ´³¯¯®À·¯Á·¯ÕÖ×¾¯¬­®­·¯´µ¯¬·¼×ÕÖ¯±Á¾¯·«°·¯¾¬´¾Á´µ¯¬ ·¼¯«°Ü³´±¶«°²¯±´¯²¼ú´¶±´±¶«°Å
 • 68. 01 234567695 5
 • 69. 5 !#$#'(! 01 )+,-./01234506758123-950:;26;==039;123?327@; 7270926;?7=;650ABCDEFEGHIJLCMFNOPELFCENIJQ0970A 2;92;893?0;89;23-9;:R8,;893?0;8:-1;:ST99002 +,U-62VA,0W=63Q092;39A3XZ[]^_`ab_c]^d]^e_fg^h a]_e^^bi[fjkd]^fgg`]^lmmmg]^bgenf^nf_o]gj]^p ^jnn_[c]_]^]cnb[^qj[g]nfr]genf^sit]^enf_i]qjt]h ]^bge`e`ibge_]if__`]^nf_dtfje_]^_`ab_c]^dbge]^ ]aa]e^^j_]^uf[g^dj_]ebj_pt]cnb[^bgeibge_f[_]^v w+0A;82086A132092:057?0:-==0Q09250A;350A;8W 26;9A=-62A5-9970A=;6:0A67x3-9Ay:,0W-976;23-950 6050?;91027:7?3A3-902:0A2;634AA-13;8W50Ax6;950A 09260=63A0A5067A0;8Wz{bje]^i]^[ggbofe[bg^bgefggj` ]^]aa]e^ijcj`^d]^_`ab_c]^d]fn_[c]nbj_t]cnb[s d]^fbife[bg^bu]c]gesd]fefk]dt|f}[efe[bgbjd]^ n_]^efe[bg^afc[[f]^~@;6239U36A1€;?;325,;3::086A 406Q0Q0921-Q.;228:;x6;2832750A26;9A=-62A09:0‚ 50‚ƒ6;910yQ;3AA;9A=-8?-36A,V-==-A06S )„…FNOBCDIN:0A1;:18:AQ;2€7Q;23R80A?06A:0LC†‡ BCNFI†IMFPIJEMPEˆEPHJIF†‰MOŠIJIJFHMI‹ŒBC‡ F‹JIBDHJGHŽEMLINFOEMI904402yA35;9A;8189 1;A:0602-86;826;?;3:9,0A2=065;92y3:9,0A2R80 ‘OE’DI†IMFx;x9;92S+01;:18:72;92?;63;.:0A0:-9 :0A1-9“x86;23-9Ay3953R8-9A=;60W0Q=:0R8,890 =06A-9903A-:70A;9A;123?32702;?0189094;9250?6;32 FNOˆOEDDIN”BDIEM‡FI†BJJHNDO’OJIPH•†ELBCHN ˆCENJIJNIˆIMHJOHŠ†IMFINŠDC’ODI†IMFPŽIMˆENCM –—˜IHNCJBON†CEJ A2‚10A84“A;92=-86™260670::0Q09239132;234š›,890 4;œ-9x7976;:0:0A163260AQ-972;360AA-92‚3:A57206Q3‚ 9;92A5;9A:;5713A3-95060=63A05826;?;3:yA;9A=;6:06 50:;534“18:2750:;601€061€05,890Q=:-35;9A:0A 1361-9A2;910A;1280::0Ašž9=0821062;390Q0925-8206 R80Ÿ ¡086-A=;6Q-3A=-86890=06A-990;V;921€;6‚ x05,094;92A-3092A84“A;QQ09239132;234AS+0AA2;23A23‚ R80A6710QQ09257?-3:70A50Q;6A¢¡Ÿ¡57Q-926092 =6713A7Q092R80:09-Q.6050.797“13;360A58£¤T ;123?327@0A209.;3AA0;8:308581-926;360y10R83 =082A,0W=:3R8065,;=6A¥;9931¦+,U-62V§¨]^©i|b^58 Ÿ06/839ª=;6:04;32R80i]_ef[g]^n]_^bgg]^]^e[c]geqj] ]uf[gd]_]o]gjnbe]ge[]g]ofjenf^fn]_e]d]e]cn^ ibg^fi_`p]aa]iej]_]^d`cf_i|]^@Sž9=082;/-8206 R8,3:4;82;8AA3209361-Q=2050:,-.A18632758AVA2Q0 0250:;26-=x6;950391062328505867A8:2;2S )9“9y2-8210:;;89LC«F7?350QQ092S¬:4;82 10A8/0260Q;6R806R8,8904-3A:057Q;66;x0;1€0?7 :0£¤T50?6;321-Q=206—†EDDECMJPI’‰M‰­LEOENIJ 02R80y=-86891-8=:0;?0126-3A094;92AyA-9JIHED PŽI…FEMLFECM§Q-92;92Q;W3Q8Q5060AA-8610Aª0A2 50®¯°°IHNCJy10R830A226A7:0?7§¢y±¤Q31ªS²-³2 50A;350A0::0A‚Q™Q0Ay1-³250:086;5Q393A26;23-9 §x0A23-9y=06A-990:y021Sª´µ0;81-8=5,71-9-Q3A20A A,392066-x092A86:0=-39250A;?-36A3:,;6x09257=09A7 =-86:0£¤T90A06;32=;AQ308W0Q=:-V7;8260Q092 =-861670650A0Q=:-3AS¬:0A210=095;92091-6026-= 2¶2=-8672;.:3689.3:;958£¤TS ·¸º»¼¸½¾¸¿ÀÁ¸¿ÃÄÅÆÇÈÆÃÉ ËÌÍÎÏËÌËÐÌËÎÑÏËÒ Ó-8A?-8:-9A3134;36060Q;6R806/8AR8,-Ô=082 A,7209560:;=63A0091€;6x0=;6:,Õ2;250A60AA-86‚ 10A50AQ79;x0Ay021-6-::;360Q092/8AR8,R80: =-39253Q3980:06;==-625067Q8976;23-9893AA;92 0Q=:-V086A02A;:;637AS²0A-92508W=€79-Q90A50 A-13727R809-8A/8x0-9A0W26™Q0Q0923Q=-62;92A 02=67-118=;92AS ²-9A3576-9A10A8/02:0A53?06A60?098A5;9A53?06‚ A0A1-9“x86;23-9A4;Q3:3;:0A02A0:-9:093?0;85,;1‚ 23?32750A3953?358A1-Q=-A;92:0Q79;x0ÖS ×OBONFPIJOEPIJBH’DEGHIJPOMJDIJNIJJCHNLIJPIJ †‰MOŠIJ0A21-9A3576;.:05;9A:;=:8=;6250A1;A 571632A5;9A102;.:0;8S::0:,0A2=;62318:360Q092 5;9A:01;56050:;=-:323R804;Q3:3;:0X=-86891-8=:0 ;?01 094;92Ay/8AR8,ØÙÚ;?018960?0985,;123‚ ?32750ŸŸ¡¡¡086-Ay†OEJIDDINIJFIIMLCNIPI—˜Ú OˆILHMNIˆIMH†IMJHIDPŽOLFEˆEF‰PI—°˜˜˜IHNCJ ÛIMˆENCM®Ü°•ÝÞßܒEIMOH‡PID”PHNIˆIMH†‰PEOM ‘NOMàOEJPŽHMIBINJCMMIJIHDIáâ›0=:8A09=:8A;?01 10220=;62=8.:3R80:;67Q8976;23-9=6-40AA3-990::0 0A257A-:35;63A7050A60AA-8610A50AQ79;x0AS +0A60AA-8610AA-9226A5344760920Ay025-919-9 1-9901270A;?01:,;123?327yA83?;92:;1-9“x86;23-9 4;Q3:3;:0ã”JODOENI‰ŠOD§ŸŸ¡¡¡086-Aªy890=06A-990 3A-:7053A=-A06;;8“9;:5,8960?098EM‘‰NEIHNPI ذڔLIDHEPŽHMLCHBDIOˆIL—IM‘OMFJ21,0A2 DŽäFOFGHEBOŒI +0£¤T9-8A=:-9x05;9A890A-13727-Ôy=-86890 =;62303Q=-62;92050:;=-=8:;23-9y:0A60?098A5,89 3953?35890A057“93AA092BDHJBONNOBBCNF”JCM OLFEˆEF‰Ü†OEJBONNOBBCNFOH…’IJCEMJPH‘CŒIN5;9A :0R80:1023953?3587?-:80S +0Aƒ6;9œ;3A-92‚3:A.3091-9A130910501022067?-‚ :823-9y02:,-92‚3:A?-8:80š åæçéêëëêìíî ïðìñíòîóôíôçõ öì÷ìçñîïðôøùê÷êùú öì÷ìçñîçìùî ùòùôñû ôóíüîùíôçîýìíùî þôíùïìîôêïìî óñÿëê0ñìîåìç1 ïìîíì÷ìçñîçìùîõ 2íñùî 3ìùî þìíîòççìêîòëúì 4 4 567 188 99
 • 70. 9 7 8 7 4 7 9 18 ôéêëëì éòçòóôíìçùôëì 1ìçýôçù 4 4 567 188 99
 • 71. 9
 • 72. 7 4 1 7 7 1 òñóëììçýôçùî 4 4 7 188 99
 • 73. 7 4 8 7 47 8
 • 74. 47
 • 75. 5
 • 76. 3 3
 • 77. 7
 • 78. 4
 • 79. 475 576
 • 80. 3 !# 64753
 • 81. $
 • 82. 4375753 345
 • 83. % 3573
 • 84. 7
 • 85. 3'56
 • 86. 4
 • 87. ( 357
 • 88. 7
 • 89. 7)54(
 • 90. 6
 • 91. 7
 • 92. *+$
 • 93. 7737,'- 43
 • 94. 4
 • 95. 7
 • 96. 4
 • 97. .
 • 98. 475 57653
 • 99. 737
 • 100. !
 • 101. 3(
 • 102. 77)5/
 • 103. 6
 • 104. 7
 • 105. 0+$
 • 106. ' 1345645789:;7=8 ?894@@A?89?:AB59? 9:C@@??BD:E47BFG
 • 107. 00 12345658494
 • 108. 4
 • 109. !#%!' 00 ()+,-./01.2,-3,45.,6.,47., 89;=?@AB==CC=DE=FF=G=HAIJ=F=CKEL=CCAICMALEDEACL==CCAIM=CNOPQRSTTSQSUTSTWOXYZ[RTPS]ZRS]]X^][XURTRXU] S_S]]X^_[S]XUTXU[S`_ZaS]RU[XUaPURSUT]b^S WOXUYS^TZRU]R_P]^QS_c dRWWR]ReRWRTPS]ZRS]f dPQXTRaZTRXUS]ePUPg[RZR_S]f dZe]SU[SS]ZTR]hZ[TRXU[iSj[S]ePUPg[RZR_S]f]SUk TRQSUTORUl^]TR[Sf dZe]SU[SSY_R]SS[XU][RSU[SS[Sb^S_SY_Pk ]SUTSShZmXU`WXeZWSWOShhX_TS]XWRZ_RTPSUaS_] WS]YW^]PQ^UR]f dP_S]YXU]ZeRWR]ZTRXUS]ePUPg[RZR_S]f dTZeWSZ^Z^b^SWRW[XUaRSUTOZlX^TS_WS[XnTS`S]k TRXUO^USb^ZUTRTPOZRS]fTZUTZ^URaSZ^UZTRXUZW b^OZ^URaSZ^WX[ZWo^USS][Z^]S]SWOZ^`QSUTZk TRXUS]SQYWXR]Y^eWR[]fYZ_TR[^WRp_SQSUTZU]WS] [XWWS[TRaRTP]WX[ZWS]qr sS`_X^YS_WS]ZRS]ZU]WS[Z_SO^UStuuvwtxyvz |zy}|~fTSUZUT[XQYTSPaRSQQSUTSWZ]RT^ZTRXU YS_]XUUSWWSS]ePUPg[RZR_S]f]ORQYX]SQZRUTSUZUTr X^TOZeX_fO^UYXRUTSa^SOPTiRb^S]X[RPTZWSf ^USZWWX[ZTRXU^URb^SZWOZaZUTZ`S[ZYRTZWS_S]YXU]Zk eRWR]S_WS]RURaR^]rNZ]X[RPTPhX^_URT^USZRS`WXeZWS Z^€YW^]PQ^UR]fQZR][OS]T[S]S_URS_]S`P_S_ [XQQSRW]WOSUTSUSUTWS_SaSU^OZ]]R]TZU[Sb^ORW] _SmXRaSUTr ‚X^_Y_SU_SWOS€SQYWSS]ZRS]WX[ZWS]fST]S_ZYk YSWZUTb^SWZƒRWWSS‚Z_R]ZPUXQe_PYZ]QXRU] S„…ZRS]SUZT^_SRaS_]So†qfRWUO‡ZZ^[^US _ZR]XUYX^_[_PS_ˆST`P_S_ˆS]ZRS]]YP[Rgb^S] [XQQSWS]SUT_PS]`_ZT^RTS]Z^€Q^]PS]fZ^€Pb^Rk YSQSUT]]YX_TRh]fX^SU[X_SWZ[XRhh^_SX^WZYPR[^k _RSXQR[RWSrNZQ‰QS_PŠS€RXUYS^T]OZYYWRb^S_ Z^€eS]XRU]aRTZ^€[XQQSWZhX^_URT^_SOPUS_`RSc WS]RURaR^]hXUTWS[iXR€_S]YXU]ZeWSO^TRWR]S_ [XQQSeXUWS^_]SQeWSWS^_]_S]]X^_[S]f[S_TZRU] Y_PhP_S_XUT]S_SU_SWZYR][RUSX^WZYZTRUXR_Sf OZ^T_S]Z^Q^]PSr‹TRW]Sa_XUT`P_S_WO^TRWR]ZTRXU SWS^_]_S]]X^_[S]ShZmXUYX^_aXR_]X^]WS^_ _S]YXU]ZeRWRTPWS^_]eS]XRU]S]]SUTRSW]rŒZR]TX^] YZRS_XUTWS^_eRWWSTST]S_SU_XUT[XQYTSb^STX^T Z^UY_R€chZR_SZ^T_SQSUTUShZRTb^ORUhZUTRWR]S_WS] RURaR^]fWS^_hZR_SYS__S[XU][RSU[Sb^STX^TZ ^UY_R€fSTWS][XU^RT_P[WZQS_WOZWWXU`SQSUTS] Y_S]TZTRXU]UXUYZ‡ZUTS]r__RSUUOS]T`_ZT^RTrŽS b^RS]TY_R]SU[iZ_`SYZ_WZ[XWWS[TRaRTPWX[ZWSYX^_ WShXU[TRXUUSQSUTS]Pb^RYSQSUT]]YX_TRh]Sa_Z ‰T_S[XQYSU]PYZ_WOZ^`QSUTZTRXUS]Y_PWpaSQSUT] g][Z^€r‹UgUWSPaSWXYYSQSUT^‘’“”•“–ZZ^]]R WORU[XUaPURSUTfb^RUOS]TYZ]QRUS^_fSUX^__R_WS [WRSUTPWR]QSfYZ_TR[^WRp_SQSUTZ^URaSZ^WX[ZWfST XU[WZ]^_SU[ip_SYS_QZUSUTSr ŽOS]T]X^iZRTZeWSf[OS]TZ^]]RYX]]ReWSr—X^]ZaXU] Y_R]WOS€SQYWSS]Y_S]TZTRXU]WX[ZWS]fST[OS]TZ^]]R hZR]ZeWSYX^_WS]_XRT]UZTRXUZ^€f]Z^hZU]WS][Z] X˜RWUOS€R]TSZ^[^UQP[ZUR]QSOZ]]^_ZU[SoYZ_ S€SQYWSYX^_WOZRSl^_RR[TRXUUSWWSqr ™S]Y_S]TZTRXU]OZ]]R]TZU[SY^_S[XQQSWZY_RQS S—XšWfWZY_RQSYX^_WOSQYWXRfWS]TZ_Rh]]X[RZ^€f WOZWWX[ZTRXUS_SUT_PS][XWZR_SfWS]S€XUP_ZTRXU]S TZ€S]fUOXUTYZ]S_ZR]XUO‰T_S]YP[Rgb^S]STYS^k aSUT‰T_S_S`_X^YPS]ZU]^USZWWX[ZTRXU^URb^Sr ›WSUS]TZ^]]RSQ‰QSS]Y_S]TZTRXU]_SWSaZUTS WOZ]]^_ZU[SfSTSWZYW^]RQYX_TZUTSOSUT_SSWWS]f WZŽŒœST]S][XQYWPQSUT]r‚X^_[S^€b^RfhZ^TS OSQYWXRfUS[XTR]SUTYZ]ZU]WS]‡]TpQS[XUT_Rk e^TRhS]ZUTPfXUYS^TYZ_hZRTSQSUTRQZ`RUS_S YZ‡S_^US[XTR]ZTRXURUTP`_PSZU]WOZWWX[ZTRXU^URk b^SrŽSTTS[XTR]ZTRXUYS^TQ‰QS‰T_SY_PWSaPSWZ ]X^_[Sf[XQQSYX^_WS]TRT^WZR_S]OSQYWXR]f]RWOXU [_ZRUTWORQYP_RTRSS]ePUPg[RZR_S]rŒZR]Z^QXRU] [S]S_URS_]Y_SU_XUT[XU][RSU[Sb^O^US[S_TZRUS YZ_TRS^_SaSU^S]X^_[SY^eWRb^Sb^ORW]_SmXRaSUT S]TZhhS[TPS^USY_RQSOZ]]^_ZU[SrŽSUOS]TYZ] ^TX^TWZQ‰QS[iX]Sb^SOXhh_R_WZY]S^Xk`_Zk T^RTPS]]XRU]fOZRWWS^_]T_p]QZWaP[^STZUTYZ_WS] QZWZS]b^SYZ_WS]Y_ZTR[RSU]r ŽS_TS]fRWhZ^TTSUR_[XQYTSSWZ]RT^ZTRXUS]RURaRk ^]f[OS]TkkR_SSWS^_]_S]]X^_[S]Y_XY_S]o_SaSU^] OZ[TRaRTPX^UXUqfSWS^_][iZ_`S]ShZQRWWSoYX^_ WS]Y_S]TZTRXU]WRPS]WZhZQRWWSSTWOSUhZU[SqfSWS^_ ]RT^ZTRXUS]ZUTPoYX^_WS]iZUR[ZYP]qX^SU[X_SS WS^_`SoYX^_WS]Y_S]TZTRXU]aRSRWWS]]SqrŒZR][STTS Y_R]SSU[XQYTSYS^T‰T_S`WXeZWR]PSWORUTP_RS^_ O^USZWWX[ZTRXU^URb^SfQ‰QS]R[STTSZWWX[ZTRXUS]T YW^]X^QXRU]PWSaPS]SWXUWS]eS]XRU]RURaR^SW]r NOZWWX[ZTRXU^URb^SUOS]TYZ]T_p]PWXR`UPSSWOXek lS[TRhYX^_]^RaRYZ_WSsžŸrŒZR][SW^Rk[RS]T_S]TP Z^QRWRS^^`^Pr‚Z_S€SQYWSfWOZRSZ^WX`SQSUT _S]TSZ[b^R]SfQZR]S]TP^RTSYX^_^UQXUTZUT hX_hZRTZR_SoYX^_b^XR q^sžŸr‹WWSYX^__ZRT‰T_S [XQYWpTSQSUTRUTP`_PSSTYS__S]Z]YP[Rg[RTPf]Z^h PaSUT^SWWSQSUT_P]S_aS_[S_TZRU][Z]T_p]YZ_TR[^k WRS_]l^]TRgZUTWOZ^`QSUTZTRXUSWOZWWX[ZTRXU`PUPk _ZWSrŒZR]RWhZ^T`Z_S_SUQPQXR_Sb^S[iZ[^U XRT‰T_SWSYW^]YX]]ReWSQZ¡T_SS]S][iXR€fSTUXU ZYYSWPWS]ShhS[T^S_X^WS]XYTRQR]S_SUhXU[TRXU S]ZRS]]YP[Rgb^S]b^ORWYS_mXRTr ‹UgUfWOZaZUTZ`SSWOZWWX[ZTRXU^URb^S]S_ZRTShZ[Rk WRTS_WZQS]^_SOSU]SQeWSSWOZRSY^eWRb^SYX^_ [iZb^SRURaR^X^[WZ]]SORURaR^]r›W]S_ZRTYW^] hZ[RWSSR_R`S_^USYXWRTRb^SOSU]SQeWSfZRU]Rb^S OPTZeWR_S]YWZhXU]b^S[iZb^SRURaR^X^hX‡S_ USYX^__ZRTYZ]PYZ]]S_rŽSWZYS_QSTT_ZRTSU[X_S OPaRTS_WS]ShhST]S]S^RWY_S]TZTRXUYZ_Y_S]TZTRXUf ZRU]Rb^SWOSQYRWSQSUTOZRS]TX^lX^_]UX^aSWWS] XUT[S_TZRUS]US]XUTYZ]l^]TRgPS]rNOŸŒ‹oZRS QPR[ZWSYX^_WS]]ZU]kYZYRS_]qYZ_S€SQYWSYS^T ZaXR_^USl^]TRg[ZTRXUi^QZURTZR_SrŒZR]P[RS_f [XQQSWOZ_P[SQQSUThZRTWS[XU]SRW_P`RXUZWO¢WSk Sk£_ZU[Sfb^SWS]ePUPg[RZR_S]SWOŸŒ‹lX^R_ZRSUT Z^]]R^T_ZU]YX_T`_ZT^RTZU]WZ_P`RXUUS_SYX]S]^_ Z^[^USl^]TRg[ZTRXUST_SWpaSQ‰QS^YZ_ZX€Sr
 • 110. 01 234567695 5
 • 111. 5 !#$#'(! 01 )*+,-./0*+1232457859:85;2;4=5542785?8;8=92:;4@748:78524A855@5=A4;4=5A8:855@:85?=B=; C;C2@554439:;2=;85D@BE7BF8@:82;@8778GH245@=:8A@;2I788JJ8;A84582@589:A@4; 2;@877838=;?2K8@=8A434=@;4=A872:4F8558L7I2788;?92:;2=;?A872J2@7;C=;:4I@;4K8 A@92M5GN=92=A8729:;8;4=54278?87@4A85:8;:24;85?J24;2;@877838=;7BIO8;AB@=8 :CJ:382@554A4JP478D@83CA42;45C8?8;872=C8554;8:27B2@L38=;2;4=A8:88;;859@:838=; P52785GQ85:88;;8524=549=;4==C85=858:=;97@5A459=4I7859@:AB2@;:85IO8;4J5G Q2=C8554;CA892558:RSTUVXYZ[]RTXY[U^TUVXYZ[]RV_VX`YUXab[c[]`a_ad]ea[_V cSYbfV]RSTUZYUXVUXTX`Yc[][gTVhacY_Xai[XXYUXj kUV`_Vl[m_VRZ[X[YUXS[l`YXVhZVccVRVlV]]_VTUe_V[U^]YT]VUYTnVccV`_VX]a][YU?52@J E:8ACP=4:78534554=5A87Bo;2;GQ8P=2=838=;A@:45D@8pAC98=A2=8qD@4PL@:82@ 9:L:2338L@K8:=838=;2785;E7@458@78r;:s3838=;7@:A8;439554I78EP=2=8:;@;85 F585:85;2=;CL278592:24778@:5G N=2@;:8925A2=572I==8A4:8;4=58:24;7B4=5;4;@;4=AB@=82772;4=@=4D@8:8L:@92=; 78524A855@5=A4;4=5A8:855@:85Gt849@::24;58:C27458:A2=5782A:8A@uvw?E =A4;4=D@88A8:=48:=85B2::s;89258=F834=8;=8:=8;@;858524A85G Q8uvw7@4x3s3885;E5@:K84778:A89:y5?2:47=B29258=:8=K24=@D@B47C;24;292I78 A8:83974:5=:z78?D@485;78:8;@:E7B83974 {|~€‚€ƒ„…†€ƒ‡ˆƒ…€ƒ‰€†Š‹€ŒˆŽ QB8JP24;CA@uvw85;E5@:K84778:A89:y58=8 D@4=8:=87BIO8;4JD@47@485;2554L=CA8J2K:458: 72_V`_[XVRVcSVl`cY[8;A85@99:438:785;:29985E 4=2;4K4;CG785;`a_aRY‘ac^`_Vl[m_VnTVhgTV`YT_ XT``_[lV_cVXVeeV]XRVXVT[cRTX^ca’URVXa[RVXRT ea[]RVca_V`_[XVRSaZ][n[]hca_eY_lVXV]_aRT[XV`a_ cSaTilVU]a][YURVcSaXX[X]aUa]O@5D@BEA85=4K82@rA8 :8K8=@5C78KC5?5@:;@;7:5D@872=PL@:2;4=J234x 7427839:8=A97@548@:58=J2=;5Gv48=P=A839;8 872=858;:2A@4;92592:@=8:89:458A87B83974?72 :CJ:382@:232=D@C5=I@;8558=;487G 7J2@;:838;;:8AB2973I785`Yc[][gTVXZYU]_aR[Z“ ]Y[_VXD@4AB@=z;C=A@458=;E2@L38=;8:7B25545x ;2=2;8;A87B2@;:8EK27:458:72:89:458A87B83974G t87258;:2A@4;4332=D@2I7838=;?33878uvw 8=85;729:8@K8?92:@=84=;8:34=2I785@:8=Fy:8G QB2@;=348A85ZYccVZ][n[]XcYZacVX?D@4=A@4; 5@K8=;EA85974;4D@85=;:24:85E8778A87Bo;2;? 958E85@O8;@=9:I7y3832O8@:G QB83947838=;AB24A85FC;C:74;85?2O@;C85785@=85 2@r2@;:8552=5=54AC:2;4=A8524A859:CCA8=;85? =A@4;EcSanmUVlVU]RSTUVXYZ[]Y”ca•_aUZV RVcSVl`cY[VX]ZYT`VVURVT‘`a_][VX–7B@=8IC4; E727L4D@8A832:FC8;E725C78;4=92:7B8=;:8x 9:458?;2=A45D@87B2@;:8:89585@:72:859=52I474;C A87Bo;2;D@4255@:8@=892:;52=5855897@5L:2=A8 A85:855@:85A853C=2L85?24=54AC==8;C85A8 72:C3@=C:2;4=AB2;4K4;CG758:24;I=D@8785—:2=x ˜2458=9:8==8=;=548=88;548=;238=C5E58 9:==8:5@:8;;8CK7@;4=G ™YTXUSZša``V_YUX`aX^TUV_VR’U[][YURVXl[X“ X[YUXXYZ[acVX`Tbc[gTVXG7M227:5J:;E:24=A:8 D@B@=8A8557@;4=554;72l[XVXYTXZYUR[][YUXRV _VXXYT_ZVXA89:85;2;4=5O@5D@BE9:C58=;2:AC85 52=5=A4;4=A8:855@:85GQ297@538=2C858:24; A2=58257B2;;:4I@;4=A852772;4=5J234742785A8 I258›78397C38=;J234742785;ACOE5@5=A4x ;4=5A8:855@:859@:@=I@AL8;A8œ?ž347742:A AB8@:5ŸGH2457852772;4=5A8I2585=;K8:5C85E  ?¡¡34774=5A8JM8:59@:@=3=;2=;A8œ¢?£ 347x 742:A5AB8@:58;479@::24;s;:8;8=;2=;ABM9:;8: 2;;84=;8G¤COE8=œžž¥?852772;4=5=;C;C34585 5@5=A4;4=5GQ2:CJ:382A@:C@=82==C8?8;8= œžžž7B@=4K8:5274;CA85A:4;52C;C:C;2I748?32452K8 8==;:892:;48@=8A434=@;4=A87B8JJ8;A@D@;48=; J2347427G7=B85;925CK4A8=;D@8785M5;y38:C545;8:24; 324=;8=2=;E@=58=A2552@;Gt858:24;27:572P= A872974;4D@8J23474278J:2=˜2458?8;E72KC:4;C@= 32@K245@9A897@59:;C2@r7255853M8==85? =C85524:838=;;@FC85G ¤2=5@=2@;:85M5;y385427?87@4A@P=2=838=; A@:45D@8AC98=A2=8?=8K4;x=925@=C=345;8 338¦4725§@¨@299878:E72:8ACP=4;4=A8 7Bw©w›2772;4=2@r98:5==85ªLC85ŸO@LC8;:9 7@:A8« N=8;877857@;4=A834585@5=A4;4=5A8:855@:x 8585;FC725;8=;2=;89@:785L@K8:=838=;5G¬778 98:38;RSaTilVU]V_[UR[_VZ]VlVU]cVX[l`­]XXaUX cVR[_VA2=572385@:8®;@;783=A8=;4=@8:24; E;458:324552=598:8K4:7859:85;2;4=5G ¦;:8C;@A828=;@;2598:345A838;;:878A4L; 5@:8;;8n_[]abcV[l`YX[][YUZYl`clVU]a[_VgTV ZYUX][]TVU]cVX`_VX]a][YUXXYTXZYUR[][YUXRV_VX“ XYT_ZVX?43954;4=D@4=8A4;9255==3Gw@554 98@52;45J2452=;D@B4754;hUY]_VZš[ee_aiVhaT]YT_RV ¯°l[cc[a_RXRSVT_YX`cTXcVXa[RVXcYZacVXhX[]TVZV]]V [l`YX[][YUhaZ]TVccVlVU]’UaUZV`a_caRV]]Vla[X `_Yn[XY[_VlVU]XVTcVlVU]haTU[nVaTRT_VURVlVU] RVca±²³hYTaTZšY[‘RVZVcT[RVcSaRR[][YURV cS[l`­]XT_cV_VnVUTRVX`V_XYUUVXV]RVXRVT‘ ][V_XRVcS[l`­]XT_cVXXYZ[]XG

Related Documents