Скопје, 03.03.2013
HyrjeBuxhet I kushtëzuar në Institucionet publike shëndetësore në RM2011• Për herë të parë u implementua në periudhën pr...
HyrjeDefinimi I mjeteve (buxheteve) të kushtëzuaraDuke filluar nga viti 2011 në interes të të siguruarve, te një pjesë eI...
Definimi I buxheteve të kushtëzuara me Institucione publike shëndetësoreProcedura e marrëveshjes së buxhetit të ku...
Definimi i buxheteve të kushtëzuara me Institucione publike shëndetësore Realizimi I buxheteve të ...
Mbikqyrja e buxheteve të kushtëzuara në Institucionet publike shëndetësore• Pas mbarimit të çdo tre-mujori• Institucionet...
Mbikqyrja e buxheteve të kushtëzuara në Institucionet publike shëndetësore• Në qoftë se institucioni shëndetësorë nuk I r...
Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013100...
Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013 ...
Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013 ...
Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013 ...
Pjesëmarrja e buxheteve të kushtëzuara në shumën totale të buxhetit të IPSH 1. Gjithësej buxhet për të gjitha IPSH për ...
Pasqyrë e BK të parapara me kontratë për vitet 2011, 2012 dhe 2013 IPSH ...
Benefitet nga implementimi I buxheteve te kushtëzuara ne IPSH• stimulimin e institucioneve shëndetësore që të sigurojnë...
Benefitet nga implementimi I buxheteve te kushtëzuara ne IPSH• është rritur përgjegjësia e Institucioneve Publike Shënd...
Ju falemnderit për vëmendjen!Më shumë informata në web faqen: www.fzo.org.mkNumri I telefonit falas080033222 çdo ditë pune...
of 16

Prezantimi 03.03.2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantimi 03.03.2013

 • 1. Скопје, 03.03.2013
 • 2. HyrjeBuxhet I kushtëzuar në Institucionet publike shëndetësore në RM2011• Për herë të parë u implementua në periudhën prill 2011 - mars 2012 si pjesë përbërëse e marrëveshjeve me 9 Institucione publike shëndetësore2012• Fondi vazhdoi me marrëveshjen e buxheteve të kushtëzuara në periudhën prill-dhjetor 2012 me 10 Institucione publike shëndetësore2013• Kjo praktikë vazhdoi në vitin 2013 me marrëveshjen e buxheteve të kushtëzuara për gjith vitin kalendarik me 10 Institucione publike shëndetësore 2
 • 3. HyrjeDefinimi I mjeteve (buxheteve) të kushtëzuaraDuke filluar nga viti 2011 në interes të të siguruarve, te një pjesë eInstitucione publike shëndetësore krahas planit për lloj dhe sasi tëshërbimeve shëndetësore që institucionet shëndetësore duhet ti kryejnëgjatë periudhës së paraparë në kontratë, përgaditet edhe një plan I veçantëpër një lloj dhe sasi të caktuar minimale I ashtuquajtur lloji dhe sasiaspecifike e shërbimeve, gjegjësisht shërbime shëndetësore saktë tëdefinuara të cilat institucionet shëndetësore duhet ti kryejnë gjatëperiudhës së paraparë në kontratë.Për këto shërbime shëndetësore Institucioneve publike shëndetësore undahen buxhete (mjete) të kushtëzuara shtesë 3
 • 4. Definimi I buxheteve të kushtëzuara me Institucione publike shëndetësoreProcedura e marrëveshjes së buxhetit të kushtëzuar:• Në kornizat e bisedimeve me Institucionet publike shëndetësore para lidhjes së kontratave për vitin e ardhshëm buxhetorë, një pjesë e institucioneve shëndetësore në kornizat e ofertës për lidhjen e kontratës ofrojnë edhe plan të veçantë për llojin dhe sasinë e shërbimeve specifike shëndetësore të cilat duhet ti kryejnë në periudhën e paraparë në kontratë• Në përputhje me realizimin e këtyre shërbimeve në Institucionet publike shëndetësore në periudhën e kaluar dhe me mjetet që disponon Fondi definohen saktë lloji dhe sasia e caktuar dhe buxheti I kushtëzuar për realizimin e të njejtës . 4
 • 5. Definimi i buxheteve të kushtëzuara me Institucione publike shëndetësore Realizimi I buxheteve të kushtëzuara: • Realizimi I buxhetit të kushtëzuar (specifik) në lloj dhe sasi të shërbimeve shëndetësore, është direkt I lidhur me sasinë e mjeteve të kushtëzuara të parapara në kontratë dhe institucioni shëndetësorë duhet plotësisht ti përmbush në çdo tre-mujor për ti siguruar këto mjete. 5
 • 6. Mbikqyrja e buxheteve të kushtëzuara në Institucionet publike shëndetësore• Pas mbarimit të çdo tre-mujori• Institucionet publike shëndetësore deri te FSSHM dorëzojnë fakturat dhe llogaritë për shërbimet shëndetësore të realizuara, të planifikuara me buxhet të kushtëzuar.• Të dhënat krahasohen me të dhënat e Fondit të marra nga DRG gruperi për DRG shërbimet.• Me anë të kontrollave nga ana e FSSHM në teren në institucionet shëndetësore 6
 • 7. Mbikqyrja e buxheteve të kushtëzuara në Institucionet publike shëndetësore• Në qoftë se institucioni shëndetësorë nuk I realizon shërbimet shëndetësore të planifikuara, të definuara në planin për lloj dhe sasi specifike, Fondi pas mbarimit të çdo tre-mujori ose gjashtë- mujori I minuson mjetet e pa shfrytëzuara për atë qëllim nga buxheti I Institucionit publik shëndetësorë• Institucioneve shëndetësore u jepet mundësia që nëse në tre- mujorët e ardhshëm realizojnë sasi më të lartë nga e parapara, gjegjësisht nëse I kompenzojnë edhe shërbimet shëndetësore të parapara në Planin për lloj dhe sasi specifike per tre-mujorët e kaluar, krahas shërbimeve të planifikuara për tre-mujorin aktual, Fondi ua kthen mjetet më parë të minusuara. 7
 • 8. Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013100%90%80%70%60%50%40%30%20%10% 0% 8
 • 9. Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013 : ; ; 9
 • 10. Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013 10
 • 11. Buxhete të kushtëzuara të parapara me kontratë me 10 Institucione publike shëndetësore për vitin 2013 11
 • 12. Pjesëmarrja e buxheteve të kushtëzuara në shumën totale të buxhetit të IPSH 1. Gjithësej buxhet për të gjitha IPSH për vitin 2013 3% 2. Gjithësej buxhet për 10 IPSH me buxhet të kushtëzuar 21% 97% 79% 12
 • 13. Pasqyrë e BK të parapara me kontratë për vitet 2011, 2012 dhe 2013 IPSH prill-dhjetor 2011 2012 2013Nr. Gjithësej Gjithsej Gjithësej Emri I Institucionit Publik Gjithësej sasia e Gjithësej sasia e Gjithësej sasiaren intervenime/pers intervenime/ intervenime/per shëndetësorë BK BK. e BK.dor ona persona sona1 KU e neurologjisë / / 205 89.702.748 209 121.467.1322 KU e reumatologjisë 34 18.819.000 85 23.293.500 100 31.800.0003 KU e hematologjisë 19 8.216.305 23 13.640.959 25 14.711.9334 KU e sëmundjeve të fëmijëve 135 66.829.200 140 87.745.380 150 95.202.6005 KU për urologji 9 3.195.867 26 22.096.422 35 25.985.6666 KU për kirurgji torakovaskulare 208 20.319.888 281 33.050.613 172 17.587.6967 KU e kirurgjisë së fëmijëve 4 1.698.119 8 5.663.350 7 4.977.8988 KU për hundë, vesh dhe fyt 6 6.642.000 5 5.535.000 4 4.428.0009 KU për sëmundje të syve 304 9.683.550 596 16.229.400 1.000 27.060.00010 SPQ 8 Shtatori 200 6.540.000 840 24.910.836 1.470 43.600.191 Gjithësej 141.943.929 321.868.208 13 386.821.116
 • 14. Benefitet nga implementimi I buxheteve te kushtëzuara ne IPSH• stimulimin e institucioneve shëndetësore që të sigurojnë ato shërbime të cilat ishin deficitare ose jo mirë të planifikuara• të siguruarve u janë mundësuar shërbime të caktuara në sasi më të mëdha dhe me kualitet më të lartë, metoda bashkohore të shërbimeve me terapi dhe aparaturë moderne• u zvogëluan listat e pritjes për shërbime të caktuara shëndetësore
 • 15. Benefitet nga implementimi I buxheteve te kushtëzuara ne IPSH• është rritur përgjegjësia e Institucioneve Publike Shëndetësore të caktuara prandaj inkurajohen drejtorët dhe mjekët për përgjegjshmëri dhe arsyeshmëri në punën e tyre• është përforcuar roli I FSSHM si blerës strategjik I shërbimeve shëndetësore 15
 • 16. Ju falemnderit për vëmendjen!Më shumë informata në web faqen: www.fzo.org.mkNumri I telefonit falas080033222 çdo ditë pune nga8.30 deri 20.00 dhe në celularnë numrin 076/ 339-180nga ora 12.00 deri 20.00(njësia mobile kujdestare)

Related Documents