VẤN ÐỀ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC
TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CỘNG ÐỒNG TẠI VIỆT NAM
...
Nang cao nang luc trong PTCD
Nang cao nang luc trong PTCD
Nang cao nang luc trong PTCD
of 4

Nang cao nang luc trong PTCD

Nâng cao năng lực trong Phát triển cộng đồng
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nang cao nang luc trong PTCD

  • 1. VẤN ÐỀ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CỘNG ÐỒNG TẠI VIỆT NAM Nguyễn Ngọc Lâm (*) Từ những nỗ lực để giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh qua quá trình phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam hiện nay, nhiều chủ trương và chính sách xã hội đã được hình thành nhằm cải thiện đời sống cho người nghèo. Ðáng kể nhất là chương trình quốc gia Xóa đói giảm