.
Gymnázium SOŠ polytechnická BARDEJOV
NADSTAVBA,
podávanie prihlášok
do 31. mája 2014
Spojená škola Juraja Henischa, Slov...
2
3
4
4
5
OBSAH
OBSAH
Nadstavbové štúdium
Kontakt:
Prílohy
Ďalšie príspevky
Spo je ná ško la Juraja He snicha, Slo ve nská...
Nadstavbové štúdium
SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Ponúka nadstavbové maturitné štúdium v nadv...
3. Doručte prihlášku osobne alebo poštou do konca mája.
Kontakt:
☎ 0544861950
Email: ssjhbj@slovanet.sk
www.ssjh.sk
Príloh...
Ďalšie príspevky
Zápis prijatých uchádzačov od 20.5.2014 do 23.5.2014
2014-05-17 12:13:15
Ďakujeme všetkých uchádzačom, k...
of 5

Nadstavbové štúdium Bardejov

Študuj s nami...
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadstavbové štúdium Bardejov

  • 1. . Gymnázium SOŠ polytechnická BARDEJOV NADSTAVBA, podávanie prihlášok do 31. mája 2014 Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
  • 2. 2 3 4 4 5 OBSAH OBSAH Nadstavbové štúdium Kontakt: Prílohy Ďalšie príspevky Spo je ná ško la Juraja He snicha, Slo ve nská 5, Barde jo v - ssjh.sk riadit eľ Ing. Pet er Dulenčin, PhD., ☎ 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960 Stránka č. 2
  • 3. Nadstavbové štúdium SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA Slovenská 5, 085 01 Bardejov Ponúka nadstavbové maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch 1. 3757 L dopravná prevádzka Študijný odbor je určený pre: absolventov trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik, autoopravár – elektrikár, železničiar 2. 3659 L stavebníctvo Študijný odbor je určený pre: absolventov trojročného učebného odboru stolár, klampiar, murár, maliar, tesár, inštalatér, montér suchých stavieb, strechár, kamenár, kachliar, sklenár, podlahár, kominár Forma, spôsob a org. štúdia: nadstavbové denné a kombinované štúdium Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky Spôsob ukončenia: maturitná skúška Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške Nadväzná odborná príprava: absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie PRIHLÁŠKY Podávanie prihlášok do 31. mája 2014, uchádzač podáva prihlášku na adresu: Spojená škola J. Henischa Slovenská 5 085 01 Bardejov 1. Prihláška na nadstavbové štúdium musí obsahovať potvrdenie lekárom, že uchádzač je schopný štúdia. 2. Ku prihláške doložte kópiu vysvedčenia za 1., 2., 3. ročník a kópiu výučného listu. Terajší absolventi pre šk. rok 2013/14 doložia kópiu vysvedčenia za 1., 2. ročník a 3. ročník ( kópiu za I. polrok). Spo je ná ško la Juraja He snicha, Slo ve nská 5, Barde jo v - ssjh.sk riadit eľ Ing. Pet er Dulenčin, PhD., ☎ 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960 Stránka č. 3
  • 4. 3. Doručte prihlášku osobne alebo poštou do konca mája. Kontakt: ☎ 0544861950 Email: ssjhbj@slovanet.sk www.ssjh.sk Prílohy Prihláška, (RTF 51185B) Leták, (PDF 383KiB) Bardejov, 5. mája 2014 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD.) Spo je ná ško la Juraja He snicha, Slo ve nská 5, Barde jo v - ssjh.sk riadit eľ Ing. Pet er Dulenčin, PhD., ☎ 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960 Stránka č. 4
  • 5. Ďalšie príspevky Zápis prijatých uchádzačov od 20.5.2014 do 23.5.2014 2014-05-17 12:13:15 Ďakujeme všetkých uchádzačom, ktorí sa rozhodli študovať na našej Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5 Bardejov. VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, máj 2014 2014-05-15 18:44:13 Ďakujeme všetkých uchádzačom, ktorí sa rozhodli študovať na našej Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5 Bardejov. ZA EUROFONDY SI BUDEME MÔCŤ POSTAVIŤ AJ VETERNÚ TURBÍNU 2014-05-12 16:34:37 Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok poskytnutia finančnej podpory z eurofondov na využívanie malých obnoviteľných zdrojov energie by sa mali domácnosti dozvedieť koncom prvého polroka. Zvyšovanie kvality vzdelávania 2014-05-12 11:41:17 Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili e-testovania - II.H, II.G, vo štvrtok matematika. Termín prijímacích skúšok 2014-05-11 14:49:58 Stránky, kde môžete nájsť užitočné informácie k prijímaciemu konaniu, kritériám prijímania. Slnečné elektrárne a fotovoltické systémy 2014-05-10 11:37:08 Základná koncepcia bude spracovaná v samostatných etapách na rok 2014 a rok 2015. Slováci môžu dostať peniaze na vlastnú elektrinu. 2014-05-10 09:52:27 Do roku 2020 by na Slovensku mohlo pribudnúť až 50-tisíc domov so slnečnými elektrárňami na strechách. EURÓPSKE SOLÁRNE DNI 2014-05-09 17:57:50 Množstvo pripravených podujatí, nám všetkým ukázali, že solárna energia sa môže stať vhodnou energetickou alternatívou aj na Slovensku. POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2014-05-09 14:16:54 Počas konania prijímacích skúšok je prísny zákaz používania mobilných telefónov. Moderné vzdelávanie 2014-05-08 19:34:56 Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného učiva a rozvoj didaktických zručností učiteľov. Spo je ná ško la Juraja He snicha, Slo ve nská 5, Barde jo v - ssjh.sk riadit eľ Ing. Pet er Dulenčin, PhD., ☎ 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960 Stránka č. 5