GENESIS.
Genesis Chap. I.
1. Ngkungur ile Godowe enggua winpiir,
wyirrewarre, ruwe.
2. Tarno nunkeri ruwe, pek eilia ityan...
GENESIS, I.
ityebahreke m aremuntunt, ananyiril bahreke
war wyirreungai. Luk itye ellir.
y
8. Krunkun ile ityan wyirre, he...
GENESIS, I. 5
grauwengk, nungge, markeri ;
grauwe
nungge itye klarturamb nunkungai ; mur-
alappe markeri itye klarturamb y...
6 GENESIS, I.
ruwungui, kar harnakar maldar. Luk itye
ellir
25. God ile an winmir, windawityeri, kar
harnakar maldar: ngru...
GENESIS, II. 7
angk windawityeri ruwald, pulyeri, ngruwar
an yare ar malkin an ruwald tumbewallin
kar ellin.
31 • Wunyile ...
8 GENKSIS, II.
7. Kile Jehovah winmin ityan korn tun-
ungai wunyile Jehovah wiukundun inang-k
kornald, tumbewarrin ile ity...
GENESIS, III. 9
windawityeri. Nowaiy ile pindyin an nape
in ambe an Adame.
21. Wunyile Jehovah winmin ityan
Adame muwe wat...
10 GENESIS, III.
gardenung-ai in ambe Jehovah yarnir luku,
nowaiy ungmne tak al yan; ung'unuk ung'une
tak al yan ; wunyung...
GENESIS, III. 11
inde yan kai fruitowe yar atte tingowir urn
nowaiy inde tak ityan.
12. Wunyile korn yarnin, luku. "Mimine...
12 GENESIS, IV.
19. Umauwe make wurtuwallaini ungunai
inde yan takkani krepowe. Palli ar urn
grauwiani tunungai ; ngate ur...
of 10

Narrinyeri bible genesis 1

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narrinyeri bible genesis 1

  • 1. GENESIS. Genesis Chap. I. 1. Ngkungur ile Godowe enggua winpiir, wyirrewarre, ruwe. 2. Tarno nunkeri ruwe, pek eilia ityan ruwe; maratulde ellin ityan ruwe. l£<m~ gxildye bahrekangk. Pangari Godaid yelkulun itye bahrekangk. 3. Yarnin itye Godowe Ittku, Pink # oura, lare el kar tyelyerarj wkimir ile fm nunkalowe. 4. God ile nakkir ityan katattfe nunkeri. Wunyile Godowe ttarfii lowe ananyiril yonguldye. 5. Krunkun ile itj^an nunkalowe^ dftf: yonguldye krunkun ile ityan, sight. Wtifr* yitye yonguldye, wunyitye trelin ngreye. I ammalaitye nungge. 6. Yarnin itye Godowe, ngura wipBiftBl yan wyirre, tarangk bahrekengk, wesyeJ itye threttin bahreke ananyiril ba&relpfe 7. God ile winmir ityan wyirfe, threMin
  • 2. GENESIS, I. ityebahreke m aremuntunt, ananyiril bahreke war wyirreungai. Luk itye ellir. y 8. Krunkun ile ityan wyirre, heaven. Wunyitye yonguldye wunyitye trelin ngreye. Ningkaiengk nunggengk. 9. Yarnin itye Godowe, tanpundun an bahrekar mare muntunt wyirre, wunyitye ruwe terpulani. Luk itye eilir. 10. Krunkun ile ityan tyiwe ruwe, ngruwar bahrekar krunkun ile an yarluwar. Nakkin itye harnakar nunkerar. 11. Yarnin itye Godowe, ruwe pund el elour an kaiye, ngune seedungai, lamatyeri fruitungai, kar harnakar malde, seedowe kinungai ruwungai ; luk itye ellir. 12. Punden itye ruwe kaiye, ngmne seedungai, lamatyeri fruitungai, kinungai seedowe : kar harnakar maldar. Godowe itye nakkin harnakar nunkerar. 13. Wunyitye yonguldye, wunyitye trelin ngreye ; nepaldar nunggar. 14. Yarnin itye Godowe, mare el ar tyelyerar wyirreungai,threturamb an nungge ananyiril yonguldye, wunyar el ellani reyuramb lowalde, yorte,markerar, nung-gar. 15. Kar el ellani nungge markeri wyirre- ungai, klarturamb kin ambe ruwambe ; luk itye ellir. 16. God ile winmir hengenekengk
  • 3. GENESIS, I. 5 grauwengk, nungge, markeri ; grauwe nungge itye klarturamb nunkungai ; mur- alappe markeri itye klarturamb yonguld- yungai. Kile an winmir tuldar. 17. Godowe ile an yuppir wyirreungai klarturamb ruwangk. 18. Kile an yuppir, haranekar reyuramb, nungge, yonguldye, threturamb nungge inanyiril yonguldye. Wunyitye Godowe itye nakkin harnakar nunkerar. 19. Wunyitye 3^011 guldye, wunyitye trelin ngreye ; four nunggar. 20. Yarnin itye Godowe; Bahrekarpund el elour an miningkar, malkin ar tumbe- wallin, pulyerar ngartin warre wyirrewar. 21. God ile winmir grauwar kondarlar j ngruwar harnakar yelkulun: bahrekar pun- den an ngruwar tumbar; kar harnakar maldar. Wunyit}^e Godowe nakkin har- nakar nunkerar. 22. Nunkowarrin yarnin itye Godowe anangk, luku, pund our an ngruwar, wutiy^* bahrekar yarluwungar } T alkin, wunyel eu$hi ngTuwar pulyerar ruwungai. 23. Wunyitye } r ong'uldye, wunyitye trelin ngreye. Five nunggar. 24. Yarnin itye Godowe, ruwe it}r e pund el elour an tumbar, kar harnakar malde; cattle, tyelyar malkin ) windawityerar
  • 4. 6 GENESIS, I. ruwungui, kar harnakar maldar. Luk itye ellir 25. God ile an winmir, windawityeri, kar harnakar maldar: ngruwar nialkin ruwung-ai, kar harnakar maldar; wunyitye Godowe itye nakkin harnakar nunkerar, 26. Wunyile Jehovah yarnin luku. Ngnrn al yan winmin korn lun ellin aman. Kitye nglalih arnan Wunyitye korn ellin itye masterowe an ambe harnakar, mame yarluwan, pulyerar maiyald, windawityeri ruwald, ng-ruwar tyelyar yare ar malkin toonang-k. 27. Wunyile Jehovah winmin ityan korn lun ellin kityeon; lun ellin Jehovah ile winmir ityan; korn, mimine winmir ile 28. Wunyile yarnin Jehovah, nunkeri ellin enggun korn mimine ; luku yarnin ile Jehovah plowatyeri el ellani enggun. Ngruwar porlar palli el ellani enggunanyir ruwald. Ngurla masterengk an ambe harnakar ellani, mame yarluwan, pulyeri maiyald, ngruwar ar tumbewallin ar ngoppun ruwald. 29. Wunyile Jehovah yarnin " Nak our/ 7 ngate pempir an lomanyir ngune ruwald, lamatyeri fruitald. Ngurla el takkani an fruitowe. 80. Ngate pempir an kaiye, ngune an
  • 5. GENESIS, II. 7 angk windawityeri ruwald, pulyeri, ngruwar an yare ar malkin an ruwald tumbewallin kar ellin. 31 • Wunyile Jehovah nakkin an ngruwar jar ile an winmir; kar nunkowallin ngruwar. Wunyitye yonguldye wunyitye trelinngreye. Genesis II, v. 1-9, 15-25, 1. Luku ile Jehovah winmir an wyirre* warre, ruwe, tuldar, wunyile pekin an. 2. Seventh mmkungai merildin itye Je- hovah ; lewin itye seventh nunkungai. 3. Wunyile Jehovah krunkun ) r an seventh nungge nimkeri nungge; kunduramb itye ellin in ambe an Jehovah; kitye ellin nungge Jehovald hil amb uk Ity^e lewin Jehovah nowaiy winmin. 4. Harnakar ellin generational* enggun- auwurle wyirreald ruwald, yaral ar winmelin, nunkungai yaral God ile winmir enggun wyirre, ruwe ; 5. Ngruwar lamatyerar ngungkur ar kuringgun ruwungai, ngruwar ngune ngung- kur itye kuringgun, ngungkur ile Jehovah nowaiy taiyir an parnar ruwangk , tarno korn lewin ruwungai, kalturamb an toone. G. Wunyitye loru dlomari ruwenend, dlomari ile wurtuwarrin ityan ruwe.
  • 6. 8 GENKSIS, II. 7. Kile Jehovah winmin ityan korn tun- ungai wunyile Jehovah wiukundun inang-k kornald, tumbewarrin ile ityan; wunyitye korn tumbewallin, pang'ari lewin kinungai. 8. Jehovile winmin g-ardenowe Edenald, kile yuppun ityan korn g*ardenung*ai. 9. Jehovah ile yuppun an gardenungai nunkerar lamatyerar fruitald. Tumbewarrin lamatyeri yummun tunte g'ardenald ; lamat- yeri nglemuramb nunkeri wirrangi yummun tapangk ityan. 15. Wunyile Jehovah yuppun ityan korn g^ardenungai, moerpuramb ityan g-ardenowe. 16. Wunyile Jehovah taiyin ityan korn nginte tak our ngruwar fruitar. 17. Nowaiy inde }^an tak fruitowe lamat- yerald ngiemuramb nunkeri wirrangi; itye ellin yummun tunte gardenald. Ungunuk inde takkani ity r an wunyelindepornani,katyil. 18. Wunyile Jehovah yarnin luku, nowaiy itye nunkowarrin hil amb uk nowaiy ellin nape kornald ; lewin itye an angk korn* Ngate el winmin an nape kin ambe. 19. Jehovile kaikundun an ngTuwar yar ile winmir an tunungai, harnakar, pulyerar raame, winda wityeri, kile an kaikundun Adamangk, wunyile Adame krunkun an. 20. Kile an krunkun pulyerar, mame ;
  • 7. GENESIS, III. 9 windawityeri. Nowaiy ile pindyin an nape in ambe an Adame. 21. Wunyile Jehovah winmin ityan Adame muwe watyeri. Wunyitye tantin Adame. Wunyile Jehovah pintamin naitye prewarre Adamald. 22. Jehovile yan winmin prewarre ungai mimine, wunyile reyin al ityan Adamald. 23. Wunyile Adame yarnin Hityekatye ellin itye anauwe partpati, anauwe ngulde ; wunyile krunkun ityan, mimine, hil amb uk, Jehovil winmir ityan kornung^i. 24. Luku korn ii nemmani al eng-gun yikkowalle narkowalle ; kitye lewani al yan napung'aij hengenekeng'k elluni yammalaitye ngmlde. 25. Adame, Eve, kengk ngoppun merate, nowaiy engk kulyulainkin. Genesis Chap. III. 1. Kraiye el emb itye yelpulamalde. Kraiye ile yarnin inang'k mimine. Minye Jehovil tingowir umang-k nowaiy inde tak ityan fruitowe lamat}^erald. 2. Werentun ile mimine inang'k kraiye j ng, urn tak ilde yan fruitowe lamatyeran gardenungai. 3. Yammalaitye lamatyeri yummun tunte
  • 8. 10 GENESIS, III. gardenung-ai in ambe Jehovah yarnir luku, nowaiy ungmne tak al yan; ung'unuk ung'une tak al yan ; wunyungune pornani. 4. Yarnin ile krai}^e inangk mimine luku, nowaiy ung'une pornani. 5. Nfflemin ile Jehovah ungrinuk ngune takkani ityan fruitowe ng-une lun ellani ityan Jehovah wunyung-une ng-Ialin al yan; ng*une ng'lemani nunkeri wirrangi. 6. Mimine nakkin ile yan la ma tyeri, nun- keri itye ellin, winmin ile yan ng'le mamaide, wunyile yan mimine morokkun fruitowe takkin ile ityan; wunyile yan pempin inangk napalle, takkin ile yan, 7- Wunyeng'k nuntun eng'k merate ng'op- pun, keng-k tulkun an muldar, winmin an kaiuinowar. 8. Pang-arinda wunyenjyk kungun ityan Jehovah ng*oppun itye g , ardenung, ai. Wun- yeng-k Adame, napalle, eng'k eng'gun ang'k nampulun lamatyerungar kin ambe nowaiy nakkin eng-o'un. 9. Wunyile Jehovah kaikundun yan Adame luku, " Yang* inde." 10. Wunyitye werentun; ngate yan kung-ir umauwe tungare gardenungai, wun- yap turlin, hil amb uk ngape merate ngoppun, wunyap an angk nampulun. 11. Jehovah kurrin ile ityan, "Ngande tingowir umangk, merate ellin inde ; takkir
  • 9. GENESIS, III. 11 inde yan kai fruitowe yar atte tingowir urn nowaiy inde tak ityan. 12. Wunyile korn yarnin, luku. "Mimine yar inde pempir anangk pempir ile ityan anang-k, wunyatte takkir ityan. 13. "Wunyile Jehovah yarnin inangk mimine. Mekimb inde ennir luku. Wun- yitye luku mimine kraiye ile yelpulir wunyatte yan takkir. 14. Wunyile in ang-k kraiye Jehovil yarnin luku, Hil amb uk inde el ellani wirrangi kaldowamp inde malkani kaldowamp inde an takkani tune ; kaldowamp mimine el ellaniumauwengrakkuwalamalde; kinauwe porlar el ellani ar ngrakkuwalamaldar kan ambe umauwe porlar; ngultani ile yan porlpalle umauwe kurle ; ngultani inde yan naitye reytyinne. 16. Jehovil luku inangk mimine. Mul- tuwarrani inde parpani ; nginte parpani yaral inde an pundani porlar ; taiyani um mai nape wunyinde ellani in ambe. 17. In angk Adame luku ile Jehovah; nginte kungir umauwe nape, nginte yan takkir fruitowe yar atte um tingowir, nowaiy inde tak ityan; wunyatte winmani ruwe wirrangi, nginte yan takkani ngune, wun- yinde parpani kaldowamp. 18. Palyar, taiga, ar kring-ani ; nginte an takkani ngune.
  • 10. 12 GENESIS, IV. 19. Umauwe make wurtuwallaini ungunai inde yan takkani krepowe. Palli ar urn grauwiani tunungai ; ngate urn winmir tunungai ; nginte ellani tune yammallellin. 20. Kile yan Adame krunkun naitye napalle Eve, hil amb uk, itye narkowaile an ambe an ngruwar. 21. Wunyile Jehovah winmin an maiy- inggar wankandungai enggun ambe Adame Eve ; kengk ngolun an. 22. Wunyitye Jehovah yarnin korn itye nglalin arnan ; nglemin itye nunkeri wir- rangi, ungunuk itye lewin alye palli ile yan takkani fruitowe wunyitye tumbewallani kaldowamp, nowaiy pornani. 23. Wunyile yan Jehovah taiyin Adame gardenanmant ; kin ambe an kaltani an tune, yarnd ile morokkir ityan. 24. Kile yan Jehovah prildin Adame ; wunyile }^an yuppun swordowe ngorkulald gardenungai : hikkai swordowe ngerag- geyelinj "kile yan moerpun tumbewarrin lamatyeri. 1864.

Related Documents