Славиша Драгичевић дипл.инж.техн
Брчко
Горан Марчета дипл.инж.техн
Бања Лука
Друштво са ограниченом
одговорношћу за екологију
заштиту на раду и заштиту
од пожара
Основано:
- фебруара 2011. Брчко
- ок...
Заштита од пожара
Лиценце РС
Рјешење за израду елабората заштите од пожара- МУП РС.
Рјешење о овлаштењу за контролно испит...
Заштита на раду
Лична лиценца:
-за обављање послова заштите на раду,
-за преглед средстава рада ел и гром инст,
-за испити...
Заштита на раду
Послови: - вођење послова из ЗНР,
преглед средстава рада – употребне дозволе,
испитивања електро и громобр...
Екологија- заштита жив. Средине
Послови: - вођење послова, Докази уз
захтјев (Захтјев у Бч) за издавање еко. доз.,
Процјен...
Технолошки пројекти
Лична лиценца: израда техничке
документације – технолошка фаза и надзор над
извођењем
Мин. за прост. у...
Технологија
Послови: технолога дефинисани законом
Закон о храни (“Службени гласник Републике
Српске”, број 49/09)
-Правилн...
Клијенти и референце
“V Group Palis”
- Погон за производњу етил алкохола
- Рециклажа прерађеног уља
- Производња квасца
“Т...
of 9

Prezentacija TEC

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija TEC

  • 1. Славиша Драгичевић дипл.инж.техн Брчко Горан Марчета дипл.инж.техн Бања Лука
  • 2. Друштво са ограниченом одговорношћу за екологију заштиту на раду и заштиту од пожара Основано: - фебруара 2011. Брчко - октобар 2012. ПЈ Бања Лука
  • 3. Заштита од пожара Лиценце РС Рјешење за израду елабората заштите од пожара- МУП РС. Рјешење о овлаштењу за контролно испитивање апарата за гашење почетног пожара- МУП РС. Мишљење о испуњености услова комисије предузећа за вршење обуке и провјере знања радника за руковање експлозивним материјама и запаљивим течностима -МУП РС Лиценце БДБиХ Рјешење о испуњености услова за израду техничке документације и ревизију техничке документације - Влада БД БиХ Лиценца одговорног пројектанта пројеката и елабората заштите од пожара - Влада БД БиХ Лиценца овлаштеног ревидента пројеката и елабората заштите од пожара - Влада БД БиХ Послови вођење послова, обука радника, испитивање хидраната, сервис апарата, Планови, технички описи – захтјеви за локацију, правилници, специјалистичка обука за руковање експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима Пројектна документација: прилози и елаборати (РС) елаборати и пројекти (БД БиХ),
  • 4. Заштита на раду Лична лиценца: -за обављање послова заштите на раду, -за преглед средстава рада ел и гром инст, -за испитивање услова радне средине (хемијске биолошке и физичке штетности) и микроклиме Мин. рада и борачко инв. Заштите РС Лиценца фирме: -за обављање послова заштите на раду, Мин. рада и борачко инв. Заштите РС
  • 5. Заштита на раду Послови: - вођење послова из ЗНР, преглед средстава рада – употребне дозволе, испитивања електро и громобранских инст., испитивање услова радне средине и микроклиме, обука радника, прилози знр у прој док., елаборати о уређ градилишта, правилник ЗНР
  • 6. Екологија- заштита жив. Средине Послови: - вођење послова, Докази уз захтјев (Захтјев у Бч) за издавање еко. доз., Процјена утицаја на ж.с., Студија утицаја на ж. с., Захтјев за дозволу за управљање отпадом, План управљања отпадом, ЛЕАП, Мјерења анализе извјештаји ваздух, вода, бука, земља, нуспроизвод, отпад
  • 7. Технолошки пројекти Лична лиценца: израда техничке документације – технолошка фаза и надзор над извођењем Мин. за прост. уређење, грађевинарство и екологију РС Лиценца фирме: израда техничке документације – технолошка фаза општински ниво израда техничке документације – технолошка фаза републички ниво Мин. за прост. уређење, грађевинарство и екологију РС Послови: - пројектовање, ревизија, надзор?, технички описи, вођење послова из области технологије.
  • 8. Технологија Послови: технолога дефинисани законом Закон о храни (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09) -Правилник о декларисању хране („Сл.гл.РС“, бр. 82/10) -Правилник о садржају и спровођењу општих и специфичних услова хигијене хране („Сл.гл.РС“, бр. 111/09 и 10/11) -Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра („Сл.гл.РС“, бр. 93/09 и 10/11)
  • 9. Клијенти и референце “V Group Palis” - Погон за производњу етил алкохола - Рециклажа прерађеног уља - Производња квасца “ТЕСЛА” -Топионица, рафинација олова – производња оловних легура -Рециклажа акумулатора, производња акумулатора Пунионица воде Блу Голд Пунионица воде Мило Извор Каменорезац Новаковић Ел. Млин Клас Клаоница пилића Производња обуће

Related Documents