Nationale opleidingsenquêteEen initiatief van: ARBOPLAN CURSUSSEN EN CONGRESSEN ...
Nationale opleidings enquête Aanleiding In de opleidingssector wordt vrij weinig onderzoek gedaan. Bestaande onderzoeken r...
Nederlanders hechten zeer aan opleidingsmogelijkheden Persoonsgebonden budget nog lang niet gangbaarDe mogelijkhe...
Nationale opleidings enquêteAantal opleidingen stabielEen ruime meerderheid (59,9%) denkt dat zijn/haar werk-gever dit jaa...
Veel organisaties bieden een intranet catalogus met oplei- Werkgever betaalt opleidingen, soms betaalt werknemerdingen...
Nationale opleidings enquêteOpleidingsovereenkomsten zijn vrij gangbaar 3 op de 10 mensen volgen m...
dan niet met persoonlijke opleidingsplannen wordt gewerkt relatie tussen het achteraf evalueren of doelstellingen ...
Nationale opleidings enquêteHoofdconclusie: veel te winnen met persoonlijke oplei-dingsplannen en budgettenVooral de roep ...
of 8

Nationale Opleidings Enquete

De Nationale Opleidings Enquete is uitgevoerd onder 1.670 Nederlands en onderzocht de vraag hoe zij denken over het opleidingsbeleid van hun werkgever.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationale Opleidings Enquete

  • 1. Nationale opleidingsenquêteEen initiatief van: ARBOPLAN CURSUSSEN EN CONGRESSEN Geoplan CURSUSSEN EN CONGRESSEN
  • 2. Nationale opleidings enquête Aanleiding In de opleidingssector wordt vrij weinig onderzoek gedaan. Bestaande onderzoeken richten zich vooral op HR- en opleidingsmanagers en werkgevers. Een landelijk onderzoek naar de beleving van werknemers bestond nog niet. Dit gat vullen wij op met de Nationale Opleidings Enquête. Een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin Nederlanders een oordeel vellen over het opleidingsbeleid van hun werkgever. 1.670 deelnemers Het onderzoek is online uitgevoerd onder 1.670 respondenten. De deelnemers zijn overwegend hoger opgeleid en werkzaam in alle sectoren van de Nederlandse economie. Hierdoor is de representativiteit gewaarborgd. Onderzoeksopzet De deelnemers aan het onderzoek ontvingen een online vragenlijst met 20 vragen. Antwoorden zijn anoniem verwerkt. Resultaten Voor elke vraag worden in dit rapport de uitkomsten beschreven. We starten telkens met een conclusie, die vervolgens aan de hand van de cijfers is toegelicht. www.training.nl
  • 3. Nederlanders hechten zeer aan opleidingsmogelijkheden Persoonsgebonden budget nog lang niet gangbaarDe mogelijkheid om opleidingen of trainingen te volgen is Het persoonsgebonden (opleidings)budget is de afgelo-voor maar liefst 72,6% van de respondenten zeer belangrijk pen jaren veelbesproken. Echter, de meeste Nederlandseen voor 26,2% belangrijk. (Zeer) onbelangrijk vindt slechts werknemers beschikken niet over zo’n budget. Minder dan0,5% dit. Dit illustreert dat werkgevers die in de toekomst een kwart (22,9%) kan gebruik maken van een persoonsge-goede mensen willen werven en binden veel aandacht moe- bonden opleidingsbudget. Zoals verderop te lezen valt zijnten schenken aan de ontwikkelmogelijkheden voor perso- er opmerkelijke verschillen tussen deze groep en de andereneel. Zeker met de vergrijzing voor de deur (en de daarbij respondenten.verwachte arbeidskrapte) is een actief scholingsbeleidsteeds belangrijker om talent aan boord te houden. Hoe belangrijk vind je het dat een werkgever de mogelijkheid biedt om opleidingen of trainingen te volgen? Response Percent Zeer belangrijk 72,6 Belangrijk 26,2 Niet belangrijk, niet onbelangrijk 0,8 Onbelangrijk 0,1 Zeer onbelangrijk 0,4Tevredenheid over mate van investering in opleiding en Persoonlijk opleidingsplan vindt geen ingangontwikkeling In het verlengde van de vorige vraag hebben we de respon-De deelnemers aan het onderzoek zijn overwegend tevreden denten gevraagd of er voor hen een persoonlijk opleidings-over de investeringen van hun werkgever in hun opleiding en plan is opgesteld. In ruim 7 op de 10 gevallen (70,2%) isontwikkeling. Bijna 2/3 (66,2%) is van mening dat de werkge- dat niet het geval. Ook op dit vlak blijkt Nederland nog vrijver voldoende investeert. Toch is er een grote groep (28,9%) conservatief. Een gemiste kans als je bedenkt dat persoon-die de investeringen van zijn werkgever als onvoldoende lijke opleidingsplannen en persoonsgebonden opleidings-ervaart. Met name deze groep zou bij een aantrekkende budgetten bij uitstek middelen zijn om talent aan je te binden.economie kunnen besluiten zijn heil elders te zoeken. Een Overigens is er een duidelijk verband tussen persoonsge-klein percentage van de mensen heeft geen mening over dit bonden budgetten en persoonlijke opleidingsplannen. In deonderwerp (4,8%). gevallen dat een medewerker een persoonsgebonden budget heeft is er aanmerkelijk vaker ook sprake van een persoon- lijk opleidingsplan en vice versa. “Veel know how, super actief, trekt en houdt de aandacht van de deelnemers.” Tanja Reemers, beleidsmedewerker, Ministerie van OCW
  • 4. Nationale opleidings enquêteAantal opleidingen stabielEen ruime meerderheid (59,9%) denkt dat zijn/haar werk-gever dit jaar evenveel doet aan opleidingen als in 2010. Deoverige respondenten zijn van mening dat het dit jaar meerof minder is. Het gaat hierbij uiteraard over de beleving vanmensen, niet om absolute feiten. Desalniettemin is opmer-kelijk dat bijna een kwart denkt dat hun werkgever dit jaarminder aan opleidingen doet.Leer- en ontwikkelwensen worden besprokenHet bespreken van leer- en ontwikkelwensen is commonpractice volgens 80,7% van de respondenten. Nog altijd 1/5van de mensen heeft hierover echter nooit een gesprek metzijn/haar leidinggevende. Dit zijn ook met name de mensendie aangeven dat hun werkgever te weinig investeert inopleiden.Vaak een link naar strategie en doelstellingen van deorganisatie bij opleidenIn de meeste gevallen (59,0%) wordt er bij opleiden een linkgelegd naar de ondernemingsstrategie en de doelstellingenvan de organisatie. Deze organisaties gebruiken opleidenduidelijk als instrument om de ambities van de organisatiete verwezenlijken. Rest een grote groep waarbij dit niet hetgeval is. Gevreesd moet worden dat die organisaties nietmaximaal profiteren van de meerwaarde die opleiden kanbieden. Instrumenten zoals het eerder genoemde persoon-lijk opleidingsplan kunnen helpen om die relatie tussenopleiden en ondernemingsdoelstellingen beter te leggen.Werknemers zijn niet vrij bij de keuze voor een opleiding/aanbiederSlechts een kwart van de werknemers (26,9%) is volledigvrij bij het kiezen voor een bepaalde opleiding of opleidings-aanbieder. In de meeste gevallen is er sprake van een over-legsituatie, waarbij de werknemer inbreng heeft. Slechtseen kleine groep (13,5%) heeft helemaal geen inspraak. Hetpoldermodel is hierin goed zichtbaar. In de meeste gevallenwordt de keuze voor een bepaalde opleiding of aanbieder inonderling overleg gemaakt. www.training.nl
  • 5. Veel organisaties bieden een intranet catalogus met oplei- Werkgever betaalt opleidingen, soms betaalt werknemerdingen/aanbieders deels meeVan de respondenten werkt 37,6% bij een organisatie die Driekwart van de werkgevers betaalt alle opleidingskosteneen intranet catalogus met opleidingen en opleidingsaan- (74,6%). In 1 op de 5 gevallen moet de werknemer een deelbieders onderhoudt. Alhoewel het hier om een minderheid zelf betalen. Een kleine groep (4,8%) moet alle opleidings-gaat, is het toch een fors percentage. Voor opleidingsinsti- kosten voor eigen rekening nemen. Een ruime meerderheidtuten is het dus belangrijk om in dergelijke catalogi opge- van de werkgevers ziet opleiden dus als een investering dienomen te worden, als zij bij deze organisaties opleidingen hoort bij de gewone bedrijfsvoering en dus voor rekeningwillen aanbieden. Deze uitkomst verklaart mede waarom bij van de organisatie komt. Het mee laten betalen van dede vorige vraag zichtbaar is dat werknemers in veel geval- werknemer kan overigens ook een manier zijn om dienslen niet (geheel) vrij zijn in hun keuze voor een opleiding/ commitment aan het succesvol afronden van de opleiding teaanbieder. waarborgen. De werknemer heeft hier immers niet alleen tijd en moeite in gestopt, maar ook zijn/haar eigen (spaar)Opleiding onder werktijd volgen is vanzelfsprekend geld. Zo’n eigen investering laat men niet graag verlorenHet volgen van opleidingen onder werktijd is gemeengoed. gaan. Dit verklaart mogelijk waarom er nauwelijks verschilMaar liefst 85,4% heeft deze mogelijkheid. Werkgevers is tussen de groep die wel een persoonsgebonden oplei-onderkennen blijkbaar dat het volgen van opleidingen van dingsbudget heeft en de groep die niet zo’n budget heeft,belang is voor het functioneren van medewerkers en zijn als het gaat om de beantwoording van deze vraag.bereid hier werktijd voor beschikbaar te stellen. Ongeveer 1op de 7 werknemers heeft minder geluk. Het onder werktijdvolgen van opleidingen is voor hen niet mogelijk. Betaalt je werkgever gewoonlijk alle opleidingskosten? Response Ja, werkgever betaalt alles Percent 74,6% Werkgever en ikzelf betalen ieder 20,6% een deel van de kosten Nee, ik moet alle opleidingskosten 4,8% zelf betalen
  • 6. Nationale opleidings enquêteOpleidingsovereenkomsten zijn vrij gangbaar 3 op de 10 mensen volgen momenteel een opleiding ofHet afsluiten van een overeenkomst waarin is geregeld wat traininger gebeurt als de werknemer een opleiding niet afmaakt, Van de deelnemers aan het onderzoek geeft 29,2% aan datuit dienst gaat e.d. is vrij gebruikelijk. In 6 op de 10 gevallen zij op dit moment een opleiding of training volgen. Nog eens(59,6%) wordt zo’n overeenkomst opgesteld. 36,3% geeft aan dit later dit jaar van plan te zijn. Deze per- centages vallen hoger uit dan bij de antwoorden op de voor-Helft van de mensen volgt minimaal 1 opleiding per jaar gaande vraag over opleidingsfrequentie. Op zich is dit nietDe opleidingsfrequentie (hoe vaak men een opleiding volgt) verwonderlijk. Niet iedereen die van plan is een opleiding tevarieert sterk. De helft van de respondenten volgt minimaal gaan volgen dit jaar, zal dat ook daadwerkelijk doen.1x per jaar een opleiding, waarbij 19,4% zelfs 2 of meeropleidingen per jaar volgt. De andere helft volgt minder Initiatief tot deelname aan opleidingen komt van de werk-vaak een opleiding. Eens in de 1 á 2 jaar is gebruikelijk voor nemer26,4%. Nog eens 23,3% volgt minder dan eens in de 2 jaar Op de vraag wie gewoonlijk het initiatief neemt als het gaateen opleiding. Met name deze groep loopt het risico dat om deelname aan opleidingen, antwoord 85,1% ikzelf. Dehaar kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt minder manager/leidinggevende is slechts in 8,4% van de gevallenwaard wordt. de initiatiefnemer. Althans, volgens de werknemers. De af-In de uitkomsten is een sterke relatie te leggen met de deling personeelszaken komt er helemaal slecht vanaf. Vol-antwoorden op de vraag of de werkgever voldoende inves- gens de respondenten komt het initiatief slechts in 1% vanteert in opleiden en ontwikkelen. Mensen die op deze vraag de gevallen van deze afdeling. In andere onderzoeken onder‘nee’ hebben geantwoord, nemen beduidend minder vaak HR- en opleidingsmanagers dichten deze functionarissendeel aan een opleiding. In totaal zelfs ruim de helft minder zichzelf juist een grote rol toe als het gaat om opleiden envaak. Daarentegen is aanwezigheid van een persoonlijk ontwikkelen. Dit illustreert dat iedereen zo zijn eigen waar-opleidingsplan een factor die ertoe leidt dat mensen vaker heid heeft. Voor zover de afdeling personeelszaken een rolaan opleidingen deelnemen. Van de mensen met een per- speelt, wordt die door werknemers niet onderkend. Of er alsoonlijk opleidingsplan volgt 71% minimaal jaarlijks eenopleiding. Wie neemt gewoonlijk het initiatief als je een opleiding gaat volgen? Response Percent Ikzelf 85,1% Manager/leidinggevende 8,4% Afdeling personeelszaken 1,0% Anders 5,5% www.training.nl
  • 7. dan niet met persoonlijke opleidingsplannen wordt gewerkt relatie tussen het achteraf evalueren of doelstellingen zijnblijkt daarbij nauwelijks uit te maken. gehaald en het stimuleren om het geleerde in de praktijk te brengen is erg sterk. Van de werkgevers die met de werk-Nut van opleiding wordt vooraf getoetst door werkgever nemer evalueren, stimuleert 88,1% de werknemer om hetOndanks dat werknemers aangeven dat het initiatief tot geleerde in de praktijk toe te passen. Evalueren en stimule-deelname aan opleidingen in de meeste gevallen van ren gaan dus hand in hand.henzelf komt, onderkennen ze dat ze geen ‘masters of theuniverse’ zijn. Volgens diezelfde werknemers beoordeelt Leren op de werkvloer is vrij gangbaarde organisatie namelijk in 90,2% van de gevallen vooraf of Het volgen van een (externe) opleiding of training is uiter-de werknemer baat heeft bij de kennis en vaardigheden die aard niet de enige manier om nieuwe kennis en vaardig-tijdens de opleiding worden opgedaan. Opleidingsverzoe- heden op te doen. De werkvloer zelf is de belangrijksteken worden dus niet zomaar afgestempeld, maar vooraf leeromgeving. Niet minder dan 58,2% van de werkgeversgetoetst op meerwaarde. besteedt hier aandacht aan. De combinatie van ‘formele’ opleidingen en leren op de werkvloer is een krachtige mixEvalueren of doelstellingen zijn gehaald gebeurt in om het maximale uit mensen te halen. Een meerderheidminder dan de helft van de gevallen van de organisaties onderkent dit en handelt hiernaar.Toetst ruim 90% van de werkgevers vooraf nog het nut van Opmerkelijk is dat juist in organisaties waar gewerkt wordtde opleiding, achteraf laat men het afweten. Slechts 45,0% met persoonlijke opleidingsplannen er ook vaker aandachtvan de werkgevers evalueert achteraf met de werknemer of is voor leren op de werkvloer (75,5%). Organisaties en me-de doelstellingen van een opleiding of training zijn gehaald. dewerkers kijken bij het opstellen van persoonlijke oplei-Blijkbaar verslapt de aandacht nadat goedkeuring is ver- dingsplannen dus verder dan alleen naar formele opleidin-leent. Jammer, want juist uit de evaluatie achteraf valt veel gen en trainingen.te leren. Was dit de juiste opleiding? Voor de juiste persoon?Moeten we in de toekomst andere medewerkers ook deze Verbeterpunten voor organisatiesopleiding of andere opleidingen van dezelfde aanbieder We vroegen respondenten ook wat hun werkgever beter kanlaten volgen? Of juist niet? Het beantwoorden van dit soort doen m.b.t. het opleiden van medewerkers. Op deze openvragen kan leiden tot (nog) betere keuzes in de toekomst. vraag kwamen 998 antwoorden. Daarin vallen een aantalBij de respondenten die over een persoonlijk opleidingsplan thema’s te onderkennen. We vonden er negen:beschikken wordt veel vaker geëvalueerd. Precies in 2/3 - Beleid opstellen t.a.v. opleiden en ontwikkelen(66,7%) van die gevallen vind achteraf evaluatie plaats. - Persoonlijke opleidingsplannen invoeren - Persoonsgebonden budget invoerenWerkgever en omgeving stimuleren gebruik van nieuwe - Begeleiden na het volgen van een opleiding om de kenniskennis & vaardigheden in te bedden in de praktijkPositief is dat 60,8% van de werkgevers mensen stimuleert - Betere informatie verstrekken over opleidingsmogelijk-om het geleerde in de praktijk te brengen. We gaan hierbij hedeneven uit van de zienswijze dat het glas half vol is. Kijk je er - Meer interesse van het managementanders naar, dan kan je ook concluderen dat bijna 4 op de - Meer vrijheid bij het kiezen van een opleiding/aanbieder10 werkgevers (39,2%) die stimulans niet bieden. Het risico - Aandacht voor leren op het werkvan kapitaal vernietiging is daarbij aanwezig. Een medewer- - Gelijkmatiger verdelen van opleidingskansen over ver-ker neemt deel aan een opleiding, maar wordt niet gestimu- schillende medewerkersleerd om zijn/haar nieuwe vaardigheden toe te passen. De “Veel know how, super actief, trekt en houdt de aandacht van de deelnemers.” Tanja Reemers, beleidsmedewerker, Ministerie van OCW
  • 8. Nationale opleidings enquêteHoofdconclusie: veel te winnen met persoonlijke oplei-dingsplannen en budgettenVooral de roep om persoonlijke opleidingsplannen en per-soonsgebonden opleidingsbudgetten kwam in de reactiesop de open vraag veelvuldig naar voren. Daarom hebben wein de presentatie van de onderzoeksresultaten regelmatiggekeken naar het kruisverband tussen deze twee zaken ende antwoorden op andere vragen. Zo bevorderen persoonlij-ke opleidingsplannen het achteraf evalueren en stimulerenom het geleerde in de praktijk te brengen en dragen zij ookbij aan meer leren op de werkvloer. Het totale onderzoekoverziend is onze hoofdconclusie dat organisaties die nogniet met persoonsgebonden opleidingsbudgetten en per-soonlijke ontwikkelplannen werken veel te winnen hebbendoor hiermee aan de slag te gaan.Over onsDe Nationale Opleidings Enquête is een gezamenlijkinitiatief van de volgende opleidingsinstituten:Arboplan (www.arboplan.nl)Cursussen en congressen op het gebied van Arbo, Gevaar-lijke stoffen, Veiligheid en WelzijnGeoplan (www.geoplan.nl)Cursussen en congressen m.b.t. Ruimtelijke Ordening enMilieuHorizon Interlingua (www.horizon-interlingua.nl)Zakelijke taaltrainingen Nederlands, Engels, Duits, Spaansen EngelsHorizon Training & Ontwikkeling (www.horizontraining.nl)Trainingen gericht op persoonlijke ontwikkelingIntermediair Trainingen (www.training.nl)Hoogwaardige, kortlopende management trainingenNIVE Opleidingen (www.niveopleidingen.nl)Specialist op het gebied van financiële opleidingen

Related Documents