POPKONST
Nu ville konstnärernaskapa konst
från vårt vardagsliv och konsten
skulleföreställanågotverkligt.
Så nu började manmåla av ...
A
N
D
Y
W
A
R
H
O
L
K
E
I
T
H
H
A
R
R
I
N
G
C
L
A
E
S
O
L
D
E
N
B
U
R
G
R
O
Y
L
I
C
H
T
E
N
S
T
E
I
N
W
A
Y
N
E
T
H
I
E
B
A
U
D
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
Popkonst
of 23

Popkonst

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Popkonst

  • 1. POPKONST
  • 2. Nu ville konstnärernaskapa konst från vårt vardagsliv och konsten skulleföreställanågotverkligt. Så nu började manmåla av motiven exaktsom dom var och man använde ofta tidningaroch reklam tillsina motiv. Ibland tog manett fotografi och jobbade med som grund.
  • 3. A N D Y W A R H O L
  • 4. K E I T H H A R R I N G
  • 5. C L A E S O L D E N B U R G
  • 6. R O Y L I C H T E N S T E I N
  • 7. W A Y N E T H I E B A U D

Related Documents