Narzędzia kreowania
odpowiedzialnego
biznesu
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. ndzw. AGH
Kraków, 2013
Narzędzia kreowania odpowiedzialnego biznesu
• Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
• Zielone zamówienia publiczne (...
Społeczna
odpowiedzialność
(CSR)
Definicja Społecznej odpowiedzialności
Społeczna odpowiedzialność przemysłu/biznesu (CSR)/organizacji to koncepcja
dobrow...
Promocja CSR w Polsce
•
•
•
•
•
•
Dynamiczny rozwój strategii CSR, datowany w Polsce na początek XXI w., jest ściśle
...
Obszary CSR
Obszary CSR:
• ład korporacyjny,
• prawa człowieka,
• zachowanie wobec pracowników,
• zaangażowanie społeczne ...
Ochrona środowiska w raportach CSR
Z analizy sprawozdań podmiotów w Polsce (PARP, Węgrzyńska, i in.) wynika, iż:
• wiele ...
Wskaźniki CSR
Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza GRI w latach 2003-2006 opracowała
ogólnodostępne wytyczne, mające zastosow...
CSR – wskaźniki środowiskowe podstawowe według GRI
Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.
Procent materia...
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski – GUS
Emisja gazów cieplarnianych (w ekwiwalencie CO2) do roku bazowego protokołu ...
Znajomość CSR w Polsce
• Z przygotowanego w 2012 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości raportu „Ocen...
CSR w strategiach firm górniczych w Polsce
Tylko nieliczne przedsiębiorstwa górnicze w Polsce podają informacje o działal...
CSR w strategiach firm na świecie
W bazie organizacji CorporateRegister.com, zbierającej raporty CSR,
znajduje się obecnie...
ISO 26 000
ISO 26000
• Norma Międzynarodowa ISO 26000:2010: Wytyczne w sprawie
odpowiedzialności społecznej,
• Wprowadzenie normy ISO...
Cel ISO 26000
Celem ISO 26000 jest wsparcie organizacji w ich wkładzie w
zrównoważony rozwój. Norma ma zachęcić je do wyj...
Społeczna odpowiedzialność a zrównoważony rozwój
ISO 26000 jasno rozróżnia często używane zamiennie pojęcia
"zrównoważoneg...
Obszary społecznej odpowiedzialności (1)
 Ład organizacyjny – to zasady oraz normy odnoszące się do
szeroko rozumianego z...
Obszary społecznej odpowiedzialności (2)
 Ochrona środowiska naturalnego – uwzględnia zagadnienie
zmniejszenia i adaptacj...
Korzyści z wprowadzenie ISO 26000
Postrzeganie i rzeczywisty kształt działalności danej organizacji
odpowiedzialności społ...
Wytyczne
ISO 26000 dostarcza wszystkim organizacjom – niezależnie od ich
rodzaju, wielkości i położenia – wytycznych dotyc...
Zakres ISO 26000 (1)
Dział 1
Dział 2
Dział 3
Dział 4
Dział 5
(Zakres): określa zakres ISO 26000, wskazuje pewne ogranicz...
Zakres ISO 26000 (2)
Dział 6
Dział 7
(Wytyczne w sprawie kluczowych obszarów odpowiedzialności
społecznej): wyjaśnia klu...
Wdrożenie ISO 26000
 Organizacja pragnąca wdrożyć ISO 26000 powinna zapoznać się z charakterystyką
odpowiedzialności społ...
Zielone Zamówienia
Publiczne (ZZP)
Zielone zamówienia publiczne
Zielone Zamówienia Publiczne (Green Public Procurement GPP) to
polityka, w ramach której pod...
Kryteria oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfi...
Kryteria oceny ofert
Należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów o...
Kryteria ekologiczne
Rodzaj
kryterium
ekologicznego
Opis
Grey
Zidentyfikowano próby zazieleniania specyfikacji, ale nie...
Stosowanie kryteriów ekologicznych w UE
Źródło:
Bouwer M, de Jong K, Jonk
M, Berman T, Bersani R,
Lusser H, Nissinen A,
P...
Dlaczego warto zazieleniać zamówienia?
• obniżanie
negatywnego
oddziaływania
na środowisko
i
przyczynianie się do zmiany „...
ZZP - dyskryminacją dla „nie-zielonych” dostawców?
Opis przedmiotu zamówienia:
• jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny,
• n...
ZZP – rekomendacje dla LCA i LCC
Dla określania potrzeb zamówienia z punktu widzenia wpływu na
środowisko wykorzystać moż...
Kryteria ZZP – LCC i LCA
Budownictwo
• Przedmiot zamówienia oraz kryteria kompleksowe kwalifikacji ZZP

•
Wykorzystanie...
LCA a LCC
• LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na
środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost ef...
LCA a LCC
• LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko
podczas całego życia, poprzez wzrost ef...
Koszt cyklu życia (LCC)
LCC (Life Cycle Cost),
czyli
działalności
inwestycyjnoremontowej
• projektowanie
• badania i rozw...
Analiza kosztów cyklu życia
Analiza kosztów cyklu życia polega zazwyczaj na identyfikacji i
kwantyfikacji takich kosztów j...
Publikacje (2001) i (2007)
Publikacje
DZIĘKUJEMY 
of 41

Narzędzia kreowania odpowiedzialnego biznesu

Autorka: prof. Joanna Kulczycka (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk). Materiał zaprezentowany podczas konferencji Fundacji Aeris Futuro pn. "Ekoinnowacje w przemyśle spotkań".
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narzędzia kreowania odpowiedzialnego biznesu

 • 1. Narzędzia kreowania odpowiedzialnego biznesu Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. ndzw. AGH Kraków, 2013
 • 2. Narzędzia kreowania odpowiedzialnego biznesu • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), • Zielone zamówienia publiczne (ZZP).
 • 3. Społeczna odpowiedzialność (CSR)
 • 4. Definicja Społecznej odpowiedzialności Społeczna odpowiedzialność przemysłu/biznesu (CSR)/organizacji to koncepcja dobrowolnego uwzględnienia przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w działalności komercyjnej i w ich stosunkach z zainteresowanymi stronami. Nowa definicja UE (2011): odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Realizacja działań w celu: • maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości; • rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych negatywnych skutków. Badania opinii publicznej Eurobarometru z 2008 i 2011 r. potwierdziły, że dla większości obywateli zdrowe środowisko naturalne jest równie ważne dla jakości ich życia jak stan gospodarki czy czynniki społeczne.
 • 5. Promocja CSR w Polsce • • • • • • Dynamiczny rozwój strategii CSR, datowany w Polsce na początek XXI w., jest ściśle związany z napływem dużej liczby inwestorów zagranicznych. Realizacja przez UNDP w 2007 r. projektu „Podstawy polityki RP w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Analiza, diagnoza, rekomendacje” pozwoliła zidentyfikować kluczowe aspekty oraz ramy merytoryczne i operacyjne przyszłej polityki w zakresie CSR; Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów) powołany (2009) został celem zapewnienia spójności i koordynacji inicjatyw podejmowanych w ramach upowszechniania koncepcji CSR; W 2008r. Ministerstwo Gospodarki zleciło przygotowanie podręcznika „Zrównoważony biznes, podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw”, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat dostępnych narzędzi i praktyk w obszarze CSR, które mogą przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw; Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska; Istotne znaczenie dla promocji i rozwoju CSR w Polsce ma indeks spółek odpowiedzialnych społecznie, tzw. RESPECT index, na którym obecnie notowanych jest 16 firm, w tym: KGHM, PKN Orlen, PGNiG.
 • 6. Obszary CSR Obszary CSR: • ład korporacyjny, • prawa człowieka, • zachowanie wobec pracowników, • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych, • ochrona środowiska, • rzetelność, • uczciwość biznesowa, • kwestie konsumenckie (dbałość o klienta). Koncepcja „3E” Etyka, Ekologia, Ekonomia, która oznacza: • firma działa zgodnie z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi, • maksymalizuje swoją wartość ekonomiczną, czyli przynosi zyski udziałowcom, • chroni środowisko naturalne. CSR w kwestiach środowiskowych dotyczy zagadnień takich jak różnorodność biologiczna, zmiana klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami, ocena cyklu życia oraz zapobieganie zanieczyszczeniu.
 • 7. Ochrona środowiska w raportach CSR Z analizy sprawozdań podmiotów w Polsce (PARP, Węgrzyńska, i in.) wynika, iż: • wiele spółek nie uwzględnia ochrony środowiska w planach związanych z zarządzaniem, • większość jednostek uznaje ochronę środowiska za działalność drugoplanową, • brak regulacji prawnych na temat prezentacji informacji środowiskowej powoduje, że organizacje często ich nie ujawniają, • niewiele organizacji przeprowadza audyt środowiska naturalnego, • ocenę działań ekonomicznych przeprowadza się bez wykorzystywania kryteriów dotyczących środowiska, • nie wyodrębnia się efektów działalności ekologicznej w rachunku ekonomicznym. CSR dla producentów przestaje być traktowana jako inicjatywa, a staje się istotnym elementem strategii biznesowej, która przenika przez wszystkie zachodzące w niej procesy biznesowe stając się istotnym czynnikiem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • 8. Wskaźniki CSR Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza GRI w latach 2003-2006 opracowała ogólnodostępne wytyczne, mające zastosowanie do sprawozdawczości na temat gospodarczych, ekologicznych i społecznych aspektów działalności, produktów i usług dowolnego przedsiębiorstwa (GRI-3). Kategoria wskaźników Ekonomiczne Środowiskowe Społeczne Ogółem Wskaźniki podstawowe 10 16 24 50 Wskaźniki dodatkowe Ogółem 3 13 19 35 25 49 47 97 35 różnych wskaźników z zakresu ochrony środowiska ujęto w aspekty, tj. surowce/materiały, energia, woda, bioróżnorodność, emisje/ścieki/odpady, produkty i usługi, transport, zgodność z przepisami, ogólny dotyczący wydatków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
 • 9. CSR – wskaźniki środowiskowe podstawowe według GRI Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym. Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii - pośrednie zużycie energii to Energia energia zużyta przez osoby trzecie, z których usług organizacja korzysta - EN4 dotyczy zużycia energii wymaganej do wyprodukowania energii nabywanej z zewnątrz, np. energii elektrycznej. Woda Łączny pobór wody według źródła. Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bądź przylegających do Bioróżnorodność bioróżnorodności poza obszarami chronionymiusług na bioróżnorodność takich obszarów. Opis istotnego wpływu działalności, produktów i obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi. Emisje, ścieki i Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według odpady rodzaju związku i wagi. Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem. Łączna liczba i objętość istotnych wycieków. Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres Produkty i usługi ograniczenia tego wpływu. Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału. Zgodność z Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie przepisami prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Komentarz do obrazka Surowce / Materiały
 • 10. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski – GUS Emisja gazów cieplarnianych (w ekwiwalencie CO2) do roku bazowego protokołu z Kioto Zmiany klimatu Emisja gazów cieplarnianych według sektorów Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę zużytej energii Energia ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto Biopaliwa w zużyciu paliw w transporcie Energia Samowystarczalność energetyczna Nakłady na środki trwałe w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii Stopień redukcji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) w urządzeniach oczyszczających zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza Stopień redukcji zanieczyszczeń pyłowych w urządzeniach oczyszczających zakładów Ochrona powietrza szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza przez środki transportu Średnia emisja CO2 na kilometr z nowych samochodów Ekosystemy morskie Wielkość floty rybackiej Wodochłonność przemysłu Zasoby słodkiej Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wody Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków Powierzchnia zabudowana i zurbanizowana Użytkowanie Grunty zdewastowane i zdegradowane gruntów Lesistość Powierzchnia obszarów chronionych Bioróżnorodność Uszkodzenia drzewostanów Odpady niemineralne wytworzone na 1 mieszkańca Gospodarka Odpady komunalne wytworzone na 1 mieszkańca odpadami Odpady komunalne unieszkodliwiane poprzez składowanie na 1 mieszkańca Recykling odpadów opakowaniowych
 • 11. Znajomość CSR w Polsce • Z przygotowanego w 2012 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości raportu „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” wynika, że pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31% przedstawicieli firm działających w Polsce, a 65% z nich realizuje działania w obszarze CSR. • W grupie firm ogólnopolskich zdecydowanie rzadziej są to firmy mikro (56% wskazań) niż pozostałe firmy (80% wskazań). • 38% uczestników badania wskazuje na problemy finansowe w związku z realizacją zasad CSR.
 • 12. CSR w strategiach firm górniczych w Polsce Tylko nieliczne przedsiębiorstwa górnicze w Polsce podają informacje o działalność w zakresie CSR, a działalność wydobywcza górnictwa postrzegana jest jako szczególnie szkodliwa dla środowiska. Liderzy CSR: • Tarmac Kruszywa, Lafarge Cement, • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, JSW, KWK Bogdanka • PKN Orlen, Grupa Lotos, Górnośląska Spółka Gazownictwa, GAZ System, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., • KGHM Polska Miedź S.A. • Firmy te dobrowolnie podpisały deklarację Global Compact. W raportach CSR firm górniczych obszar środowisko jest zazwyczaj powierzchownie prezentowany – wskaźniki dotyczące środowiska są wybiórcze i bardzo ogólne. Firmy posługują się głównie i charakteryzują wskaźniki ekonomiczne i społeczne (w tym w głównie podnoszenie kwalifikacji pracowników).
 • 13. CSR w strategiach firm na świecie W bazie organizacji CorporateRegister.com, zbierającej raporty CSR, znajduje się obecnie 36 910 raportów firm. Za pomocą raportów CSR przedsiębiorstwa komunikują się z klientami albo chcą być bardziej transparentne, dzięki czemu zwiększają swoją wiarygodność w oczach inwestorów. Analiza ponad 100 raportów firm wydobywczych wskazuje, iż to podmiotom gospodarczym zależy na przejrzystym i pełnym określeniu i weryfikowaniu swoich celów związanych z działalnością w obszarach CSR, które znajdują akceptacje społeczną. Istotne znaczenie dla wizerunku branży górniczej ma raportowanie ale też sposób zamykania kopalń i zarządzania obszarami pogórniczymi.
 • 14. ISO 26 000
 • 15. ISO 26000 • Norma Międzynarodowa ISO 26000:2010: Wytyczne w sprawie odpowiedzialności społecznej, • Wprowadzenie normy ISO 26000 jest sposobem na uzyskanie korzyści wynikających z prowadzenia działalności w sposób społecznie odpowiedzialny, • Zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:  przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,  uwzględnia oczekiwania interesariuszy,  jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,  jest zintegrowane z działaniami i praktykowane w działaniach podejmowanych w obrębie jej strefy wpływów.
 • 16. Cel ISO 26000 Celem ISO 26000 jest wsparcie organizacji w ich wkładzie w zrównoważony rozwój. Norma ma zachęcić je do wyjścia poza nałożone prawem zobowiązania, przy jednoczesnym zrozumieniu, że przestrzeganie prawa jest podstawowym obowiązkiem jakiejkolwiek organizacji i niezbędną częścią jej odpowiedzialności społecznej. Norma ma promować powszechne zrozumienie odpowiedzialności społecznej i uzupełniać – a nie zastępować – inne narzędzia i inicjatywy na tym polu.
 • 17. Społeczna odpowiedzialność a zrównoważony rozwój ISO 26000 jasno rozróżnia często używane zamiennie pojęcia "zrównoważonego rozwoju" i "odpowiedzialności społecznej".  Zrównoważony rozwój to doktryna ekonomii politycznej zakładająca dążenie do jakości życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Doktryna ta zakłada, że ludzkość, a w szczególności przedstawiciele biznesu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności powinni brać pod uwagę wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Świadomość i zbalansowanie tych trzech obszarów stanowi właśnie o zrównoważonym rozwoju.  Społeczna odpowiedzialność natomiast skupia się na organizacji, nie na świecie. Jest ściśle związana ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ celem społecznej odpowiedzialności organizacji powinien być wkład do tej idei. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie musi stanowić dodatkowego czynnika kosztowego w firmie, lecz stając się strategią prowadzenia biznesu powinna być jednocześnie skutecznym mechanizmem tworzącym wartość dodaną poprzez stymulowanie innowacyjności i budowanie przewagi konkurencyjnej.
 • 18. Obszary społecznej odpowiedzialności (1)  Ład organizacyjny – to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania firmą. Dobre praktyki z tego obszaru powinny stawiać sobie za cel poprawę efektywności zarządzania organizacją z uwzględnieniem interesu społecznego, poszanowania interesariuszy oraz zasad etycznych.  Prawa człowieka – każda organizacja powinna działać w poszanowaniu wszystkich praw człowieka oraz jego godności, w szczególności praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturowych.  Stosunki pracy – na ogół każda organizacja ma do czynienia z pracą wykonywaną wewnątrz, na jej rzecz lub poza nią. Wykraczają więc one poza relacje organizacji z jej pracownikami, dotykając również sfery współpracy z podwykonawcami, dostawcami, konkurencją etc.
 • 19. Obszary społecznej odpowiedzialności (2)  Ochrona środowiska naturalnego – uwzględnia zagadnienie zmniejszenia i adaptacji zmian klimatycznych oraz ochronę i regenerację środowiska naturalnego.  Uczciwe praktyki rynkowe – w tym obszarze mieszczą się w szczególności etyczne zachowania firmy w relacjach z innymi organizacjami, w tym z organizacjami rządowymi, partnerami, dostawcami, wykonawcami, konkurencją oraz zrzeszeniami, których jest członkiem.  Relacje z konsumentami – każda firma powinna być uczciwa i transparentna wobec swoich konsumentów. W szczególności musi dbać o stosowanie uczciwych praktyk w zakresie marketingu produktów i usług, uczciwe warunki umów oraz obiektywną i rzetelną informację.  Zaangażowanie społeczne – firma powinna aktywnie wspierać społeczności lokalne celem rozwiązywania ich problemów, zwłaszcza tych, które dotyczą jej pracowników i innych interesariuszy.
 • 20. Korzyści z wprowadzenie ISO 26000 Postrzeganie i rzeczywisty kształt działalności danej organizacji odpowiedzialności społecznej może mieć, między innymi, wpływ na:  przewagę konkurencyjną,  reputację,  zdolność do pozyskania i utrzymania pracowników, klientów, użytkowników,  podtrzymanie morale, zaangażowanie i produktywności pracowników,  ocenę przez inwestorów, darczyńców, sponsorów, rynki finansowe,  relacje z przedsiębiorstwami, rządami, mediami, dostawcami, kontrahentami, klientami, i społecznością, w której organizacja działa.
 • 21. Wytyczne ISO 26000 dostarcza wszystkim organizacjom – niezależnie od ich rodzaju, wielkości i położenia – wytycznych dotyczących: 1. idei, terminologii i definicji dotyczących odpowiedzialności społecznej, 2. źródeł, cech i kierunków rozwoju odpowiedzialności społecznej, 3. zasad i procedur dotyczących odpowiedzialności społecznej, 4. kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej, 5. tworzenia, wdrażania i promowania zachowań odpowiedzialnych społecznie w samej organizacji, oraz – poprzez stosowane przez nią zasady i praktyki – w sferze jej wpływów, 6. pogłębiania zaangażowania interesariuszy i ich identyfikacji z organizacją, 7. przekazywania informacji o zaangażowaniu, wynikach i innych obszarach związanych z odpowiedzialnością społeczną.
 • 22. Zakres ISO 26000 (1) Dział 1 Dział 2 Dział 3 Dział 4 Dział 5 (Zakres): określa zakres ISO 26000, wskazuje pewne ograniczenia i wyjątki. (Słowniczek): określa i dostarcza definicji kluczowych pojęć mających podstawowe znaczenie dla zrozumienia odpowiedzialności społecznej i dla korzystania z ISO 26000. (Zrozumienie odpowiedzialności społecznej): opisuje ważne czynniki i uwarunkowania które miały wpływ na rozwój odpowiedzialności społecznej i które w dalszym ciągu wpływają na jej kształt i stosowanie, samą ideę odpowiedzialności społecznej. Paragraf zawiera wytyczne dla małych i średnich organizacji w zakresie stosowania ISO 26000. (Zasady odpowiedzialności społecznej): wprowadza i wyjaśnia zasady odpowiedzialności społecznej. (Uznanie odpowiedzialności społecznej i zaangażowanie interesariuszy): Zajmuje się dwoma aspektami odpowiedzialności społecznej: uznania przez organizację tej odpowiedzialności, oraz jej identyfikacji z interesariuszami i zaangażowania tych ostatnich. Dostarcza wytycznych w zakresie relacji organizacji z jej interesariuszami i społeczeństwem, rozpoznania kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej, oraz sfery oddziaływania organizacji.
 • 23. Zakres ISO 26000 (2) Dział 6 Dział 7 (Wytyczne w sprawie kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej): wyjaśnia kluczowe obszary i związane z nimi zagadnienia związane z odpowiedzialnością społeczną. Dla każdego kluczowego obszaru został przedstawiony jego zakres, związek z odpowiedzialnością społeczną, powiązane z nim zasady i uwarunkowania, oraz działania i oczekiwania. (Wytyczne w sprawie wprowadzania odpowiedzialności społecznej w organizacji): dostarcza wytycznych w zakresie wprowadzania idei odpowiedzialności społecznej w życie w danej organizacji. Zawiera wytyczne dotyczące: zrozumienia odpowiedzialności społecznej organizacji, włączenia odpowiedzialności społecznej w strukturę organizacji, komunikacji związanej z odpowiedzialnością społeczną, polepszania wiarygodności organizacji w kwestiach dotyczących odpowiedzialności społecznej, monitorowania postępu i wyników, oraz oceny dobrowolnych inicjatyw na rzecz odpowiedzialności społecznej. Dodatek A (Przykłady narzędzi i dobrowolnych inicjatyw na rzecz odpowiedzialności społecznej): prezentuje otwarty katalog narzędzi i dobrowolnych inicjatyw związanych z odpowiedzialnością społeczną, które odnoszą się do zagadnień z jednego lub więcej kluczowych obszarów lub dotyczą wprowadzania odpowiedzialności społecznej w organizacji. Dodatek B (Skróty): zawiera objaśnienia skrótów użytych w ISO 26000.
 • 24. Wdrożenie ISO 26000  Organizacja pragnąca wdrożyć ISO 26000 powinna zapoznać się z charakterystyką odpowiedzialności społecznej i jej związkiem ze zrównoważonym, trwałym rozwojem (Dział 3), a następnie dokonała przeglądu zasad odpowiedzialności społecznej opisanych w Dziale 4. Stosując odpowiedzialność społeczną, organizacje powinny przestrzegać tych zasad i stosować je, w koniunkcji ze szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do każdego z kluczowych obszarów (Dział 6).  W kolejnym kroku, organizacja powinna zastanowić się nad dwoma podstawowymi aspektami odpowiedzialności społecznej: uznania tej odpowiedzialności w swojej sferze wpływów oraz identyfikacji z interesariuszami i ich zaangażowania (Dział 5).  Następnie, organizacja powinna dążyć do uwzględniania odpowiedzialności społecznej w swoich działaniach i procesie decyzyjnym, korzystając z wytycznych zawartych w Dziale 7. Wchodzą tu w grę procesy takie jak: uczynienie odpowiedzialności społecznej integralną częścią zasad wedle których funkcjonuje organizacja, podjęcie wewnętrznych i zewnętrznych rozmów na temat odpowiedzialności społecznej, regularny przegląd efektów działań i praktyk związanych z odpowiedzialnością społeczną.  Dalsze wytyczne dotyczące kluczowych obszarów i sposobów wdrażania odpowiedzialności społecznej można znaleźć w materiale źródłowym (Bibliografia) oraz przeglądzie narzędzi i dobrowolnych inicjatyw (których przykłady, zebrane na całym globie, zawiera Dodatek A).  Przy wdrażaniu i praktykowaniu odpowiedzialności społecznej, naczelnym celem organizacji powinno być zmaksymalizowanie swojego wkładu w zrównoważony, trwały rozwój.
 • 25. Zielone Zamówienia Publiczne (ZZP)
 • 26. Zielone zamówienia publiczne Zielone Zamówienia Publiczne (Green Public Procurement GPP) to polityka, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.
 • 27. Kryteria oceny ofert Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 91 # 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn.zm. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Art. 91 # 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn.zm.
 • 28. Kryteria oceny ofert Należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Art. 2 # 5 Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn.zm. Rok 2008 Cena jedynym kryterium 88% Cena i inne kryteria 12%
 • 29. Kryteria ekologiczne Rodzaj kryterium ekologicznego Opis Grey Zidentyfikowano próby zazieleniania specyfikacji, ale nie wiązały się one z wytworzenie ekologicznego wyrobu (produktu lub usługi) Light green (podstawowe) Dotyczą pojedynczych (1-3) wybranych aspektów środowiskowych Przykład Definiowane są dla grupy produktów i pochodzą z zasad dobrej praktyki (good practise) Umożliwiają proste stosowanie ZZP Utrzymują koszt y administracyjne na minimalnym poziomie Solid green (kompleksowe Obejmują wszystkie lub niemal wszystkie aspekty środowiskowe związane z danym produktem lub usługą i pochodzące z najlepszej praktyki (best practise) np. z analiz LCA, kryteriów ekoznakowania lub obejmują wyższe poziomy ekologiczności Energochłonność Odpadowość Np. Dla sprzętu biurowego wydajność energetyczna równoważna z wymogami rozporządzenia Energy Star (obowiązkowa dla administracji centralnej) Ujęte wszystkie kryteria zawarte w wymaganiach dla ekoznaku dla danego produktu lub usługi np. kryteria unijnej margaretki dla komputerów (certyfikacja dobrowolna) Źródło: Zielone Zamówienia Publiczne, UZP, Warszawa 2009, ISBN 978-83-88686-03-0 Bouwer M, de Jong K, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nissinen A, Parikka K and Szuppinger P, 2005. Green Public Procurement in Europe 2005 - Status overview. Virage Milieu& Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands.
 • 30. Stosowanie kryteriów ekologicznych w UE Źródło: Bouwer M, de Jong K, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nissinen A, Parikka K and Szuppinger P, 2005. Green Public Procurement in Europe 2005 - Status overview. Virage Milieu & Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands. GREEN 7: Dania, Szwecja, Austria, Wielka Brytania, Finlandia, Holandia, Niemcy, 30
 • 31. Dlaczego warto zazieleniać zamówienia? • obniżanie negatywnego oddziaływania na środowisko i przyczynianie się do zmiany „niezrównoważonych” wzorców produkcji i konsumpcji, • stymulowanie innowacyjności i wdrażania technologii środowiskowych, • posiadanie obiektywnego argumentu za nie stosowaniem najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny – możliwość wyboru oferty z optymalną relacją cena-jakość, • użytkowanie produktów lub korzystanie z usług o wysokim standardzie, przy niewiele wyższych lub nawet niższych kosztach cyklu życia! (LCC), • dawanie przykładu i stosowanie ZZP, które i tak wydaje się być nieuniknione.
 • 32. ZZP - dyskryminacją dla „nie-zielonych” dostawców? Opis przedmiotu zamówienia: • jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny, • nie może utrudniać uczciwej konkurencji, • nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, • warunek odstąpienia od opisywania przedmiotu z uwzględnieniem norm, • możliwość wykorzystania ekoetykiet, certyfikatów • brak w prawie krajowym definicji i wymagań funkcjonalnych, • możliwość włączania wymagań ekologicznych jako kryteria dodatkowe, za które są przyznawane dodatkowe punkty. Jeśli w kwalifikacjach wykonawców założono wymaganie stosowania praktyk z zakresu SZŚ to nie znaczy, że tylko ci dostawcy, którzy posiadają certyfikat EMAS czy ISO 14001 będą uwzględniani. W przypadku kryteriów z certyfikacji Energy Star nie tylko dostawcy z przyznanym znakiem mogą składać swoje oferty. Oferenci powinni udowodnić i zapewnić równoważność ofert, np. wykazać potwierdzenie z badań technicznych.
 • 33. ZZP – rekomendacje dla LCA i LCC Dla określania potrzeb zamówienia z punktu widzenia wpływu na środowisko wykorzystać można wyniki badań prowadzone techniką oceny cyklu życia (LCA), a z punktu widzenia ekonomicznego metodą kosztów cyklu życia (LCC) – takie podejście jest rekomendowane m.in. w opracowanych przez Komisję Europejską kryteriach dla 10 wybranych priorytetowych grup produktów i usług.
 • 34. Kryteria ZZP – LCC i LCA Budownictwo • Przedmiot zamówienia oraz kryteria kompleksowe kwalifikacji ZZP  • Wykorzystanie narzędzi LCC i LCA w ramach przygotowania projektu Materiały budowlane kryteria podstawowe udzielania zamówienia  deklaracja typu I (ISO 14024), deklaracja typu III (na bazie LCA) Komputery stacjonarne, przenośne i monitory  Zakup komputerów charakteryzujących się niewielkim oddziaływaniem na środowisko na przestrzeni całego cyklu życia Samochody osobowe i pojazdy lekkie  Gazy w systemach klimatyzacyjnych – współczynnik ocieplenia globalnego, GWP <150 kg równoważnego CO2 Pojazdy transportu publicznego  Norma EURO V w odniesieniu do emisji (dodatkowe punkty norma EURO VI, oraz wykorzystanie paliw ze źródeł odnawialnych, hałas) Usługi transportu publicznego  Norma EURO IV, mieszanina gazów w systemach klimatyzacyjnych – współczynnik ocieplenia globalnego, GWP <2500 kg równoważnego CO2
 • 35. LCA a LCC • LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie obciążeń środowiska (liabilities). • LCA ukierunkowuje badanie wpływu na środowisko systemu wyrobu w obszar zużycia zasobów, jakości ekosystemu i zdrowia ludzkiego. • Obszar rozumiany może być (metoda eco-indicator) jako wskaźnik oceny efektów oddziaływania na środowisko, tzw. ekowskaźnik, wyrażony w punktach końcowych Pt. • Ponieważ LCA nie uwzględnia kwestii finansowych, więc aby ująć całość zagadnienia, analizę można uzupełnić o Koszty Cyklu Życia (LCC). • LCC powinno się przeprowadzać w II etapie LCA • LCC dotyczy wszystkich kwestii finansowych związanych z całym cyklem życia i jest zdefiniowane jako suma wszystkich kosztów, jakie są ponoszone podczas projektowania, produkcji, działania, konserwacji, serwisowania i likwidacji.
 • 36. LCA a LCC • LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie obciążeń środowiska (liabilities). • LCA ukierunkowuje badanie wpływu na środowisko systemu wyrobu w obszar zużycia zasobów, jakości ekosystemu i zdrowia ludzkiego. • Obszar rozumiany może być (metoda eco-indicator) jako wskaźnik oceny efektów oddziaływania na środowisko, tzw. ekowskaźnik, wyrażony w punktach końcowych Pt. • LCC (Life Cycle Cost) definiuje się jako sumę wszystkich kosztów ponoszonych podczas cyklu życia wyrobu. • Ponieważ LCA nie uwzględnia kwestii finansowych, więc aby ująć całość zagadnienia, analizę można uzupełnić o Koszty Cyklu Życia (LCC) w II etapie LCA. • LCC dotyczy wszystkich kwestii finansowych związanych z całym cyklem życia i jest zdefiniowane jako suma wszystkich kosztów, jakie są ponoszone podczas projektowania, produkcji, działania, konserwacji, serwisowania i likwidacji.
 • 37. Koszt cyklu życia (LCC) LCC (Life Cycle Cost), czyli działalności inwestycyjnoremontowej • projektowanie • badania i rozwój • budowa - nakłady inwestycyjne • konserwacja remonty i naprawy działalności eksploatacyjnej • koszty bezpośrednie (materiały paliwo i energia, wynagrodzenia) • koszty pośrednie (koszty wydziałowe, zakupu/sprzedaży, koszty ogólnego zarządu) likwidacji lub gospodarczego wykorzystania (powiększonej o wartość rezydualną, jeśli istnieje)
 • 38. Analiza kosztów cyklu życia Analiza kosztów cyklu życia polega zazwyczaj na identyfikacji i kwantyfikacji takich kosztów jak: • wartość lub cena nabycia danego dobra (czynnika produkcji), • koszty transportu, • koszty montażu i instalacji, • koszty zużycia energii, • koszty użytkowania, • koszty remontów i konserwacji, • koszty ochrony środowiska, • koszty składowania, zagospodarowania lub likwidacji wyrobu.
 • 39. Publikacje (2001) i (2007)
 • 40. Publikacje
 • 41. DZIĘKUJEMY 

Related Documents