Ruchy miejskie w Polsce. Próba
analizy.
Białystok
22 Październik 2013
Kontekst globalny: Odrodzenie
miejskie
• Słabnąca rola paostwa narodowego . Rosnąca rola miast w
wymiarze: gospodarczym, ...
Kontekst polski: Wynajdywanie
miejskości
• Nowi mieszczanie: drugie i trzecie pokolenie migracji
powojennych wychowane w m...
Doświadczenie pokoleniowe
• Obecni 30-latkowie (+/-) to pokolenie największego w
powojennej Polsce wyżu demograficznego.
•...
Ruchy miejskie. Typologia M. Castellsa
Tożsamośd legitymizująca – To najczęściej formalne NGO, dążą do
utrzymania istnieją...
Specyfika ruchów miejskich w
Polsce
•
Coraz rzadziej przyjmują formalne struktury (NGO), coraz
częściej mają charakter am...
Dziękuję za uwagę
of 7

Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.

Prezentacja dr. Pawła Kubickiego (Instytut Europeistyki UJ) na konferencji "Partycypacja obywatelska - decyzje bliższe ludziom", 22.10.2013 Białystok, organizator Fundacja "SocLab" w ramach projektu "Laboratorium Obywatelskie".
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.

  • 1. Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy. Białystok 22 Październik 2013
  • 2. Kontekst globalny: Odrodzenie miejskie • Słabnąca rola paostwa narodowego . Rosnąca rola miast w wymiarze: gospodarczym, politycznym i społeczno-kulturowym. (If Mayors Ruled the World -B. Barber, Narodziny klasy kreatywnej – R. Florida, Triumph of The City – E. Gleaser. • Im bardziej psuje się demokracja na poziomie paostwa narodowego, tym ma się ona lepiej na poziomie lokalnym (budżet partycypacyjny, demokracja bezpośrednia). • Nowe sieci komunikacyjne (internet) zapewniają autonomię dla ruchów miejskich (M.Castells) • Rosnący opór wobec dyskursu neoliberalnego, w ramach którego miasto traktowane jest jak firma mająca generowad zyski.
  • 3. Kontekst polski: Wynajdywanie miejskości • Nowi mieszczanie: drugie i trzecie pokolenie migracji powojennych wychowane w miastach, dla których miejskośd staje się nadrzędnymi ramami odniesienia. • Brak miejskich tradycji w dominującym szlachecko-chłopskim modelu polskiej kultury. • Nowi mieszczanie muszą sami dla siebie „wynajdywad” miejskośd (badania w ramach: RECON Reconstituting Democracy in Europe, 6. Program Ramowy)
  • 4. Doświadczenie pokoleniowe • Obecni 30-latkowie (+/-) to pokolenie największego w powojennej Polsce wyżu demograficznego. • Pokolenie boomu edukacyjnego: a/ rok akademicki 1995/96: 500 tyś. studentów b/ rok akademicki 2005/06: 1 950 tyś. studentów • Pokolenie integracji europejskie – pierwsze w pełni doświadcza jej dobrodziejstw. • Pokolenie rewolucji technologicznej i komunikacyjnej. • Miasto i miejskośd stają się dla nich podstawą do konstruowania tożsamości. • Dla tradycyjnej inteligencji w centrum zainteresowania była idea narodu, dla obecnej staje się miasto i miejskośd
  • 5. Ruchy miejskie. Typologia M. Castellsa Tożsamośd legitymizująca – To najczęściej formalne NGO, dążą do utrzymania istniejącego status quo, coraz bardziej uzależniające się od grantów i dotacji. Skutkiem tego popadają w klientelizm i „grantozę.” Tożsamośd oporu - Najbardziej widoczne (medialne), ale też najbardziej efemeryczne – trwają z reguły nie dłużej, niż konflikt, który je powołał do życia. Z jednej strony to typowy przykład NIMBY (Not In My Back Yard), z drugiej strony: obywatelskiego oporu wobec dyskursu neoliberalnego, traktującego miasto wyłącznie jako przestrzeo generującą zyski. Tożsamośd projektu – Redefiniowanie tożsamości miejskich (wielokulturowośd), kreowanie alternatywnych polityk miejskich.
  • 6. Specyfika ruchów miejskich w Polsce • Coraz rzadziej przyjmują formalne struktury (NGO), coraz częściej mają charakter amorficznych sieci (Krakowski Alarm Smogowy). • Sieci łatwiej reagują na zmiany, ale trudniej uznad ich podmiotowośd i opisad wskaźnikami. • Przyjmują rolę nieformalnych think-tanków miejskich o coraz większym poziomie profesjonalizacji. • Coraz częściej wypełniają rolę czwartej władzy w mieście, skutkiem pogłębiającej się słabości mediów lokalnych i wyalienowaniem od rzeczywistości mediów ogólnokrajowych. • Tworzą ogólnopolskie koalicje i sieci wsparcia (Kongres Ruchów Miejskich).
  • 7. Dziękuję za uwagę

Related Documents