Descriere concept
Funda ia Comunitară Clujț a dezvoltat un mecanism de strângere de
fonduri care vizează în principal dona...
Prezentare
Concept i mecanismș
Cea de-a treia edi ie aț evenimentului Cerc de Donatori Cluj va avea
loc joi, 15 aprilie 2014, la Fabrica de Pensule (str....
Categoriile implicate
Sponsori-ambasadori ai cauzelor
Roluri:
•Propun un proiect i îl reprezintă, respectiv îl promovează în cadrulș
campaniei Cerc de Donatori Cluj;
•Anterior ...
Categoriile implicate
Donatori
Roluri:
•Se implică la recomandarea sponsorilor-ambasadori;
•Confirmă că participă la eveniment i se angajează să ofere mi...
Categoriile implicate
Organiza ii/grupurile ini iatoare aleț ț
proiectelor
Roluri:
•Adaptează proiectul după un model recomandat de FCC, pentru a fi inclus în
Catalogul de Proiecte al Cercului de D...
Principiile implicării
Înainte de eveniment:
•Sponsorii-ambasadori propun un proiect i îș l promovează în cercul de
colabo...
Donatorii pot opta pentru plata integrală sau în tran e, cu următoareleș
Op iuni de plată:ț
oPlată în numerar la eveniment...
Despre Funda ia Comunitară Clujț
Suntem un finan ator privat i sus inem interesele filantropice ale donatorilorț ș ț
no tr...
Eveniment organizat sub egida
În parteneriat cu
Date contact:
Simona erban, Director Executiv FCCȘ
simona.serban@fundatiacomunitaracluj.ro
Funda ia Comunitară Clujț
40003...
Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism
of 15

Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism

 • 1. Descriere concept Funda ia Comunitară Clujț a dezvoltat un mecanism de strângere de fonduri care vizează în principal donatorii individuali – Cercul de Donatori Cluj. Implementat în plan local sub egida The Funding Network, în parteneriat cu Asocia ia pentru Rela ii Comunitare, acestț ț mecanism vine cu o nouă abordare în atragerea de fonduri, prin care grupuri de donatori propun proiecte din domenii diferite i se reunescș pentru a le sus ine.ț Selectate de Funda ia Comunitară Cluj i incluse într-un catalog,ț ș proiectele sunt prezentate în cadrul unui eveniment public, la finele căruia donatorii î i iau angajamentul să le sus ină.ș ț
 • 2. Prezentare Concept i mecanismș
 • 3. Cea de-a treia edi ie aț evenimentului Cerc de Donatori Cluj va avea loc joi, 15 aprilie 2014, la Fabrica de Pensule (str. Henri Barbusse, nr 49- 51), începând cu ora 19.00. Vor participa cel putin 50 de donatori individuali sau reprezentan i aiț unor companii; fiecare va oferi minim 500 de lei în cadrul evenimentului, pentru unul sau mai multe proiecte prezentate. Sumele vor fi achitate integral sau în tran e de până la 12 luniș
 • 4. Categoriile implicate Sponsori-ambasadori ai cauzelor
 • 5. Roluri: •Propun un proiect i îl reprezintă, respectiv îl promovează în cadrulș campaniei Cerc de Donatori Cluj; •Anterior evenimentului public, abordează donatori i îi invită să participe laș eveniment i să doneze pentru proiectul pe care îl promoveazăș ; •Pot reprezenta proiectul în cadrul evenimentului, prezentându-l în 6 minute în fa a publiculuț i alcătuit din donatori; •Oferă cel puţin 500 de lei pentru proiectul pe care îl reprezintă/promovează; Benefcii: •Interac ionează cu al i sponsori i stabilesc noi contacte;ț ț ș •Propun un proiect i o cauză în care cred;ș •Au o influen ă directă asupra ariei din comunitate în care intervin,ț contribuind la schimbare; •Se asociază ca ambasadori cu o cauză ce devine vizibilă în comunitate, fiind recunoscu i ca actori sociali responsabili;ț •Implicarea lor este cunoscută public;
 • 6. Categoriile implicate Donatori
 • 7. Roluri: •Se implică la recomandarea sponsorilor-ambasadori; •Confirmă că participă la eveniment i se angajează să ofere minim 500ș de lei pentru unul sau mai multe proiecte (formular online); •Participă la evenimentul public i sus in unul sau mai multe proiecte cuș ț minim 500 de lei (angajament de plată); Beneficii: •Intră într-un grup select de donatori; •Au op iuni de plată flexibile - pot sus ine mai multe proiecte, pot optaț ț pentru plat a în tran e;ș •Implicarea lor poate fi recunoscută public; •Sumele donate pot fi deduse conform Legii Sponsorizării; •Primesc informa ii legate de proiectele sus inute pe parcursulț ț implementării acestora;
 • 8. Categoriile implicate Organiza ii/grupurile ini iatoare aleț ț proiectelor
 • 9. Roluri: •Adaptează proiectul după un model recomandat de FCC, pentru a fi inclus în Catalogul de Proiecte al Cercului de Donatori Cluj; •Numesc un reprezentant pentru eveniment (poate fi iș sponsorul-donator, care va prezenta proiectul în 6 minute; •Primesc finan are pentru proiectul selectat, în func ie de numărul de donatoriț ț care decid să îl sus ină în cadrul evenimentului;ț Beneficii: •Î i prezintă proiectul într-un cadru profesionist de strângere de fonduri;ș •Strâng fonduri pentru proiectul prezentat; •Atrag noi donatori şi construiesc noi relaţii; •Expun rezultatele proiectelor în edi iile următoare ale evenimentului Cerc deț Donatori Cluj; •Cresc vizibilitatea propriilor ini iative i a organiza iei/grupuluiț ș ț ;
 • 10. Principiile implicării Înainte de eveniment: •Sponsorii-ambasadori propun un proiect i îș l promovează în cercul de colaboratori i parteneri - atrag donatoriș ; •Proiectul este inclus în Catalogul de Proiecte al Cercului de Donatori Cluj; •Sponsorii-ambasadori şi donatorii confirmă participarea iș se angajează să ofere minim 500 lei (angajament de participare - formular online); La eveniment: •Reprezentan ii organiza iilor sau sponsorii-ambasadori prezintă proiectele peț ț care le reprezintă (6 minute/proiect); •Sponsorii-ambasadori şi donatorii oferă cel pu in 500 lei, pentru unul sau maiț multe proiecte (angajament de plată - formular fizic); •Organizatorii facilitează transmiterea în timp real a rezultatelor (grafice cu sumele angajate).
 • 11. Donatorii pot opta pentru plata integrală sau în tran e, cu următoareleș Op iuni de plată:ț oPlată în numerar la eveniment sau la sediul Fundatiei Comunitare Cluj (Str. Clo ca 6/2)ș oPlată prin bancă: în numerar sau prin OP; IBAN RO95 BTRL 0130 1205 J303 07XX, Banca Transilvania, Cluj-Napoca, cu men iunea “Cerc Donatori,ț numele proiectului” oPlată on-line, http://fundatiacomunitaracluj.ro/doneaza.php
 • 12. Despre Funda ia Comunitară Clujț Suntem un finan ator privat i sus inem interesele filantropice ale donatorilorț ș ț no tri - persoane fizice i juridice - gestionând fonduri private, pe care leș ș direc ionăm spre nevoile comunită ii, sub formă de granturi i burse.ț ț ș Totodată, oferim servicii de consultan ă companiilor care doresc să se implice înț comunitate - identificând alături de acestea domeniile pe care le pot sus ine iț ș mecanismele prin care pot contribui la dezvoltarea comunită ii. Ne adresăm iț ș cercurilor de donatori i indivizilor afla i în căutarea unor oportunită i deș ț ț implicare, care permit inclusiv valorificarea experien ei profesionale i de via ă.ț ș ț Valorile noastre sunt: transparen a, profesionalismul, parteneriatul, impactul peț termen lung. În perioada 2008-2013, am acordat finan ări în valoare totală de ț 1.303.200 de lei, din care 874.750 de lei, pentru 182 de granturi, direc ionate spre proiecte dintr-oț diversitate de domenii, i 428.450 de lei pentru 170 de burse, oferite elevilor iș ș studen ilor.ț
 • 13. Eveniment organizat sub egida În parteneriat cu
 • 14. Date contact: Simona erban, Director Executiv FCCȘ simona.serban@fundatiacomunitaracluj.ro Funda ia Comunitară Clujț 4000300, Cluj-Napoca, România str. Clo ca, nr. 6, ap. 2ș Tel: +40 264 434.618, Fax: +40 264 434.619 www.fundatiacomunitaracluj.ro

Related Documents