Fondator
proiect
prof.
NICOLETTA
HUŞTIUC
Drumul nostru a început la....
Grădiniţa cu Program Normal Vinerea
Ideea a fost a doamnei profesoare, care ne-a mobiliza...
IATA ORGANIZATORII
PROIECTULUI SI ADRESA
GRADINITEI, UNDE PUTETI
VEDEA ACTIVITATI DIN
PROIECT
http://gradinitavinerea...
Pagina proiectului pe platforma virtuala e twinning
http://desktop.etwinning.net/index.cfm
““CCooppiillăărriiaa ttrreebb...
Proiectul ,,Les couleurs
de l ” enfance/ The
colours of
childhood/Culorile
copilăriei” a fost iniţiat
în anul 2008 şi...
eTwinning facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară
pentru elevi, utilizând platforma...
Doriti sa va alaturati proiectului nostru?
Aveti intrebari?
Scrieti-ne la adresa
gradinitavinerea@gmail.com
of 7

Prezentare e-twinning-proiect-vinerea-nico 2013/2014

material cu care am participat la concursul national ,,Made for EURope"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare e-twinning-proiect-vinerea-nico 2013/2014

  • 1. Fondator proiect prof. NICOLETTA HUŞTIUC
  • 2. Drumul nostru a început la.... Grădiniţa cu Program Normal Vinerea Ideea a fost a doamnei profesoare, care ne-a mobilizat sa participam
  • 3. IATA ORGANIZATORII PROIECTULUI SI ADRESA GRADINITEI, UNDE PUTETI VEDEA ACTIVITATI DIN PROIECT http://gradinitavinerea.wordpress .com/proiectele-noastre/culorile-copilarieiles- couleurs-de-l-enfancethe- colours-of-childhood/ EEDD.. pprrooff.. NNIICCOOLLEETTTTAA HHUUŞŞTTIIUUCC DDiirr.. aaddjj.. pprrooff.. LLAAUURRAA TTEEBBAANN GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA CCUU PPRROOGGRRAAMM NNOORRMMAALL VVIINNEERREEAA ŞŞccooaallaa GGiimmaannzziiaallăă ,,,,IIooaann MMiihhuu”” VViinneerreeaa--ssttrruuccttuurrăă ŞŞCCOOAALLAA GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ NNRR.. 33 CCUUGGIIRR
  • 4. Pagina proiectului pe platforma virtuala e twinning http://desktop.etwinning.net/index.cfm ““CCooppiillăărriiaa ttrreebbuuiiee ssăă ffiiee ppeerriiooaaddaa vviisseelloorr ccuu oocchhiiii ddeesscchhiişşii,, ppeerriiooaaddaa îînn ccaarree lluuccrruurriillee ssuunntt ssiimmppllee şşii ttoottuull eessttee ppoossiibbiill,, cchhiiaarr ssăă ggăăsseeşşttii ooaallaa ccuu ggaallbbeennii ddee llaa ccaappăăttuull ccuurrccuubbeeuulluuii..”” Pornind de la acest citat am creionat proiectul, brodand pe marginea lui, în 5 ani ajungându-se la un număr de 94 parteneri, iar in prezent 99 parteneri.
  • 5. Proiectul ,,Les couleurs de l ” enfance/ The colours of childhood/Culorile copilăriei” a fost iniţiat în anul 2008 şi datorită activităţii intense din primul an, am aplicat pentru Certificatul de Calitate, l-am obţinut, apoi am obţinut Certificatul E-twinning, APOI CERTIFICATELE PENTRU COPII, certificatul European de calitate.
  • 6. eTwinning facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană www.etwinning.net. Cadrele didactice pot elabora proiecte educaţionale în colaborare cu colegii lor, prin intermediul cărora să vizeze obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor în diverse domenii. In anul scolar 2012/2013 Gradinita cu Program Normal Vinerea este coordonatoarea unui astfel de proiect, Culorile copilairiei/Les couleurs de l enfance/The colours of childhood, proiect redeschis pentru acest an scolar, si care a obtinut deja Certificat de Calitate si Certificat e-twinning.
  • 7. Doriti sa va alaturati proiectului nostru? Aveti intrebari? Scrieti-ne la adresa gradinitavinerea@gmail.com