ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ
ԳՆԵՐ: PRICES. փրայսիզ:
Ներեցեք, բայց ձեր գները փոքր- ինչ բարձր են:
I’m afraid your prices are somewhat high....
ձեր գների հետ: Այս ապրանքի համաշխարհային գներն աճում են: Եթե ապրանքը մեծ պահանջարկ ունի համաշխարհային շուկայում, ապա դրա գ...
գների տատանում ապրանքին գին դնել գինն իջեցնել ընդունելի գներ մրցակցական գներ համաշխարհային գներ էժանացնել էժանանալ էժանութ...
մթերման գին մենաշնորհային գին մանրածախ գին գները պակասացնել սակարկել սակարկելով զիջում ստանալ սակարկելով շահել սակարկում գ...
of 4

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԳՆԵՐ: PRICES.

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԳՆԵՐ: PRICES.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԳՆԵՐ: PRICES.

  • 1. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ ԳՆԵՐ: PRICES. փրայսիզ: Ներեցեք, բայց ձեր գները փոքր- ինչ բարձր են: I’m afraid your prices are somewhat high. այըմ ըֆրէյդ յո: փըայսիզ ա: սամուոթ հայ Ես կուզենայի իմանալ ձեր ամենացածր գինը: Սրանք մեր ամենահարմար գներն են: Մեր գները մեր մրցակիցների գներից բարձր չեն: Մեր բոլոր գնորդները մեր նշանակած գներն ընդունելի են համարում: Նրանք կարծում են, որ գինը միանգամայն մրցակցական է: Ինչպիսի՞ն են ցորենի Ներկա գները: Կարծում եմ, մենք միանգամայն ընդունելի գին ենք նշանակել: Ինչպիսի՞ գներն եք ընդունելի համարում: Ձեր գները կարող եք իջեցնել 10 տոկոսով: Մենք կարող ենք 3 տոկոսի զեղչ տալ, քանի որ ցանկանում ենք գործնական կապեր հաստատել ձեր ֆիրմայի հետ: Մեր գինը համաշխարհային գնից բարձր չէ: We’d like hear your lowest prices. We are quoting our best prices. Our prices are not higher than the prices our competitors quote. All our buyers find our prices reasonable. They consider the price quite competitive. What are the current prices for wheat? I think we’ve quoted quite reasonable prices. What prices would you call reasonable? Can you reduce your prices by 10 per cent? We could give a 3% discount as we wish to establish business contacts with your firm. Our price isn’t higher than the world price. ուիըդ լայք թը հիը յո: լոուըսթ փրայսիզ ուի ա: քվոութին աուը բեսթ փրայսիզ աուը փրայսիզ ա: նոթ հայը դան դը փրայսիզ աուը քըմփեթիթըրզ քվոութ օ:լ աուը բայըրզ ֆայնդ աուը Փրայսիզ րխզընըբըլ դէյ քընսիդը դը փրսւյս քվայթ քըմՓեթիթիվ ուոթ ա: դը քարընթ փրայսիզ ֆո: ուխթ այ թինք ուիըվ քվոունթիդ քվայթ րխզընըբըլ փրայսիզ ուոթ փրայսիզ վուդ յու քոլ րխզընըբըլ քան յու րիդյուս յո: փրայզիս բայ թեն փը:սը:նթ ուի քոլդ գիվ ը թըրի փը:սը:նթ դիսքաունթ ազ ուի ուիշ թու իսթաբլիշ բիզնիս քոնթաքթս ուիդ յո: ֆը:մ աուը փրայս իզընթ հայը դան դը ուը:լդ փրայս . Կհամաձայնվե՜՛ք իջեցնել գինը, եթե ավելացնենք պատվերը: Այս հաստոցների գները կիջնեն, քանի որ դրանք պահանջարկ չունեն համաշխարհային շուկայում: Այս տեսակի սարքավորման գները բարձրանում են: Եթե դուք ևս 10 հաստոց պատվիրեք, մենք ձեզ զեղչ կտանք: Մենք չենք կարող համաձայնվել Would you agree to reduce your price if we increase the order? Prices for these machine-tools will go down as they are not in demand on the world market. Prices for this type of equipment are going up. We would grant you a discount, if you order more than 10 machine-tools. We can’t agree to your price. վուդ յու ըգրի: թը րիդյուս յո: փրայս իֆ վի ինքրխզ դի օ:դը փրայսիզ ֆո: դխզ մըշին-թու:լզ ուիլ գոու դաուն ազ դէյ ա: նոթ ին դիմանդ օն դը ուը:լդ մա:քիթ փրայսիզ ֆո: դիս թայփ ըվ իքվիփմընթ ա: գոուինգ ափ ուի վուդ գրանթ յու ը դիսքաունթ իֆ յու օ:դը մո: դան թեն մըշին- թոլ :լզ ուի քանթ ըգրի: թու յո: փրայս դը ուը:լդ փրայսիզ ֆո: դխզ գուդզ
  • 2. ձեր գների հետ: Այս ապրանքի համաշխարհային գներն աճում են: Եթե ապրանքը մեծ պահանջարկ ունի համաշխարհային շուկայում, ապա դրա գինը բարձրանում է: Այդ ժամանակաշրջանում գները հակում ՜ունեին բարձրանալու: Ես առաջարկում եմ նորից քննարկել գների հարցը: Վերջին մի քանի տարում գները երկու տոկոսով բարձրացել են: The world prices for these goods are increasing. If the goods are in great demand on the world market prices for them go up. The prices tended to rise in that period. I suggest that we should renegotiate the prices. Prices have risen by 2% in the past few years. ա:ր ինքրխզին իֆ դը գուդզ ա: ին գրէյթ դիմանդ օն դը ուը:լդ մա:քիթ փրայսիզ ֆո: դեմ գոու ափ դը փրայսիզ թենդիդ թը րայզ ին դաթ փիըրիըդ այ սըջեսթ դաթ ուի շուդ րինիգոուշիէյթ դը փրայսիզ փրայսիզ հավ րիզըն բայ թու: փը:սը:նթ ին դը փասթ ֆյու յըրզ Գնի հարցը լուծվելուց հետո քննարկումը հարթ բնույթ ստացավ: Եթե դուք համեմատեք մեր գները ու- րիշ ֆիրմաների գների հետ, ապա կտեսնեք, որ դրանք ավելի ցածր են: Մի՞շտ են գնորդները ձեր գները ընդունելի համարում: Սովորաբար, ինչպե՞ս եք վարվում, երբ գնորդները չեն ընդունում ձեր գները: Փորձնական պատվերների համար մենք սովորաբար զեղչ ենք տալիս պատվիրատուներին: Վերջնական գինը կախված կլինի ապրանքի քանակից: Մեր մեքենաների գները հենց Նոր են վերանայվել: Ահա մեր նոր գնացուցակը: Գները զգալիորեն բարձրացել են: Գին Շուկայական գին Since the price problem was settled the discussion became smooth. If you compare our prices with the prices of other firms you will find that they are lower. Do the Buyers always find your prices reasonable? What do you usually do if the Buyers don’t want to accept your prices? We usually give, a discount to customers for trial orders. The final price will depend on the number of the goods. The prices for our machines have just been revised. Here is our new price-list. The prices have increased considerably, price, worth, cost market price սինս դը փրայս փրոբլըմ ուոզ սեթլդ դը դիսքաշըն բիքէյմ սմու:դ իֆ յու քըմփէը աուը փրայսիզ ուիդ դը փրայսիզ ըվ ադը ֆը:մզ յու ուիլ ֆայնդ դաթ դէյ ա: լոուը դու դը բայըրզ օլվէյզ ֆայնդ յո: փրայսիզ րխզըՆըրըլ ուոթ դու յու յուժուըլի դու իֆ դը բայըրզ դոունթ ուոնթ թու ըքսեփթ յո: փրայսիզ ուի յուժուըլի գիվ ը դիսքաունթ թը քասթըմըրզ ֆո: թրայըլ օ:դըրզ դը ֆայնըլ փրայս ուիլ դիփենդ օն դը նամբըր ըվ դը գուդզ դը փրայսիզ ֆոր աուը մըշինզ հավ ջասթ բխն րիվայզդ հիըր իզ աուը նյու փրայս լիսթ դը փրայսիզ հավ ինքրխզդ քընսիդըրըբլի փրայս, ուը:դ, քոսթ մա:քիթ փրայս հաստատուն գներ ... գնով բարձր գնով գինն ընկնել գինը բարձրանալ գների բարձրացում գների իջեցում fixed / stable prices at the price (of); costing at a high price go down (in price) go up in price rise in prices fall in prices; price cut ֆիքսթ / սթէյբըլ փրայսիզ ըթ դը փրայս (ըվ); քոսթին ըթ ը հայ փրայս գոու դաուն (ին փրայս) գոու ափ ին փրայս րայզ ին փրայսիզ ֆո:լ ին փրայսիզ; փրայս քաթ
  • 3. գների տատանում ապրանքին գին դնել գինն իջեցնել ընդունելի գներ մրցակցական գներ համաշխարհային գներ էժանացնել էժանանալ էժանություն էժանագին էժանացում թանկանալ թանկացում թանկ թանկ գնով instability of prices to quote a price to reduce the price acceptable / reasonable prices competitive prices world prices reduce the price (of) fall in price, cheapen, become cheaper cheapness (of), low prices (for) cheap, low reduction of prices rise in price rise in the price(s) dear, expensive at a high price ինսթըբիլիթի ըվ փրայսիզ թը քվոութ ը փրայս թը րիդյու:ս դը փրայս ըքսեփթըբըլ / րխզընըբըլ փրայսիզ քըմփեթըթիվ փրայսիզ ուը:լդ փրայսիզ րիդյոսս դը Փրայս (ըվ) ֆո:լ ին փրայս, չխփըն, բիքամ ձԻ:Փն չխփնիս (ըվ), լրոլ փրայսիզ (ֆո:) չխփ, լոու րիդաքշըն ըվ փրայսիզ րայզ ին փրայս րայզ ին դը փրայսի (զ) դիը, իքսփենսիվ ըթ ը հայ փրայս թանկ գնահատել թանկ գին ուզել իջեցնել իջեցում գների անընդհատ իջեցում գների իջեցման քաղաքականություն առասպելական գնով արտոնյալ գնով ավելացում ավելացնել գինն ավելացնել արժեքազրկել արժեքազրկում բարձր գին ' ՝ գնել թանկ գնով գնել էժան գնել լրացուցիչ գնել գնազրկել value ask too high a price, overcharge lower, reduce fall, lowering, drop, reduction systematic reduction of prices policy of price reduction at a fabulous price at a cut / reduced price extra charge, addition, increase addn(to), increase raise the price; add to the price (of), increase the price (by, of) depreciate, cheapen depreciation, devaluation high price buy buy smth. at an exorbitant price buy smth. for a song; buy smth. to nothing; buy on the cheap buy in addition depreciate, cheapen վալյու: ա:սք թու: հայ ը փրայս, օուվըչա:ջ լոուը, րիդյու:ս ֆո:լ, լոուրին, դրոփ, րիդաքշըն սիսթըմաթիք րիդաքշըն ըվ փրայսիզ փոլիսի ըվ փրայս րիդաքշըն ըթ ը ֆէյբըլըս Փրսւյս ըթ ը քաթ / րիդյու:սթ Փրայս էքսթրը չա:ջ, ըդիշըն, ինքրխզ ադ (թու), ինքրխզ րէյզ դը փրայս; ադ թը ՜դը փրայս (ըվ), ինքրխզ դը փրայս (բայ, ըվ) դիփրխշիէյթ, չխփըն դիփրխշիէյշըն, դիվալյուէյշըն հայ փրայս բայ բայ սամթինգ ըթ ըն իգզո:բիթընթ փրայս բայ սամթին ֆոր ը սոն; բայ սամթինգ թու նաթին; բայ օն դը չի:փ բայ հն ըդիշըն դիՓրխշիէյթ, չխՓըն գնահւստել գնահատում գերվճարում գնահատող գնողական կրկնակի թանկ կրկնակի մուծել հավելագին հատավճար մատչելի գներ fix the price (of); state the value (of) value; fix — assess the statutory price (of) valuation, appraisal surplus payment valuer; appraiser purchasing double the price pay double ֆիքս դը փրայս (ըվ); սթէյթ դը վալ- յու (ըվ) վալյու; ֆիքս / ըսես դը սթաթյութըրի փրայս (ըվ) վալյուէյշըն, ըփրէյզըլ ս ը:փլըս փէյմընթ վալյուը; ըփրէյզը փը:չը:սին դաբըլ դը փրայս փէյ դաբըլ
  • 4. մթերման գին մենաշնորհային գին մանրածախ գին գները պակասացնել սակարկել սակարկելով զիջում ստանալ սակարկելով շահել սակարկում գներն առանց սակարկման addition, increase of price pay by the price reasonable / moderate prices fixed price monopolistic / exclusive price retail price reduce / abate the price bargain / haggle about a reduction get a reduction make, net, clear overchanging fixed priced; no reduction / no bargaining ըդիշըն, ինքրխզ ըվ փրայս փէյ բայ դը փրայս րխզընըբըլ / մոդըրէյթ փրայսիզ ֆիքսթ փրայս մընոփըլիսթիք / իքսքլուսիվ փրայս րիթէյլ փրայս րիդյու:ս / ըբէյթ դը փրայս բա:գին / հագըլ ըբաութ ը րիդաքշըն գեթ ը րիդաքշըն մէյք, Նեթ, քլիթ օուվըչէյնջին ֆիքսթ փրայսիզ; նոու րիդաքշն7 նոու բա:գինին սակագին սակագնով վաճառել գնի տարբերություն գինն առանց փաթեթավորման statutory price; tariff sell at the statutory price difference in price packing not included սթաթյութըրի փրայս; թարիֆ սել ըթ դը սթաթյութըրի փրայս դիֆըրընս ին փրայս փաքին նոթ ինքլուդիդ Реклама ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE ՀԱՅԵՐԵՆ - ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ Армянский - Английский Разговорник