Wytyczne do rewitalizacji w kontekście
Narodowego Programu Rewitalizacji
Jak myśleć o rewitalizacji miast?
Wskazówki dl...
ROZWÓJ MIAST
W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI
PLAN WYSTĄPIENIA
Ustalenia projektów dokumentów opracowywanych
przez Ministers...
OBSZARY MIEJSKIE
w centrum zainteresowania:
• polityki przestrzennej kraju (Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania K...
Problem obszarów zdegradowanych dotyczy
ponad 20% terenów zurbanizowanych polskich
miast, zwłaszcza historycznych śródmi...
REWITALIZACJA
W PROJEKCIE
KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ
REWITALIZACJA stanowi jeden z kluczowych
wątków tematycznych KRAJOWEJ POLITYKI
MIEJSKIEJ, w której określono kierunki dz...
Projekty dokumentów całościowo ujmujących
problematykę rewitalizacji obszarów
zdegradowanych to:
NARODOWY PLAN REWITALI...
REWITALIZACJA
w założeniach NARODOWEGO PLANU
REWITALIZACJI 2022
oraz
w WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI
W PROGRAMA...
NARODOWY PLAN REWITALIZACJI 2022.
ZAŁOŻENIA
CEL: poprawa warunków rozwoju obszarów
zdegradowanych w wymiarze przestrzen...
WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI
W PROGRAMACH OPERACYJNYCH
CEL: ujednolicenie warunków i procedur wdrażania
programów ...
REWITALIZACJA
DEFINICJA
REWITALIZACJĘ należy rozumieć jako
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych
poprzez przedsięwzięcia c...
!
PROGRAM REWITALIZACJ,
opracowywany i przyjmowany
przez samorząd gminny, jest narzędziem
planowania, koordynowania
i...
!
Objęcie danego obszaru PROGRAMEM
REWITALIZACJI, spełniającym
sformułowane w Wytycznych… wymogi
realizacji PROJEKTÓW ...
?
CZYM POWINIEN SIĘ
CHARAKTERYZOWAĆ
PRAWIDŁOWO OPRACOWANY
PROGRAM REWITALIZACJI?
KOMPLEKSOWOŚĆ
• działania całościowe i wielowymiarowe,
uwzględniające aspekty: społeczny,
ekonomiczny, przestrzenny, techniczny,
środ...
KONCENTRACJA
• koncentracja na obszarach najbardziej
zdegradowanych, tj. obszarach gminy,
gdzie skala problemów i zjawisk
kryzysowyc...
KOMPLEMENTARNOŚĆ
• wzajemne oddziaływanie między
projektami rewitalizacyjnymi,
• powiązanie działań rewitalizacyjnych
ze strategicznymi ...
PARTYCYPACJA
Partycypacja:
• nierozerwalnie wpisane w proces rewitalizacji
uczestnictwo we współdecydowaniu,
• musi mieć realny char...
Korzyści wynikające z włączenia społeczności
w proces podejmowania decyzji:
• przedstawienie różnych wizji, wymiana
pog...
Korzyści wynikające z aktywnego udziału
przedsiębiorców w tworzeniu programu
rewitalizacji:
• ułatwienia dla prowadzeni...
?
JAKIE KOMPONENTY PRZESĄDZAJĄ
O JAKOŚCI I WARTOŚCI
PROGRAMU REWITALIZACJI?
10 ELEMENTÓW
PROGRAMU REWITALIZACJI
1. DIAGNOZA
DIAGNOZA obejmuje w szczególności
pogłębioną analizę kwestii społecznych dla
określenia ewentualnych potrze...
2. DELIMITACJA
DELIMITACJA przestrzenna obszaru*
lub obszarów zdegradowanych dokonywana
jest przy założeniu, że rewital...
3. DOCELOWA WIZJA
DOCELOWA WIZJA jest opisem planowanego
lub prognozowanego efektu prowadzonych
działań rewitalizacyjny...
4. GŁÓWNE PROJEKTY
REWITALIZACYJNE
GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE należy
przedstawić w formie wykazu oraz podać
co na...
5. UZUPEŁNIAJĄCE PROJEKTY
REWITALIZACYJNE
UZUPEŁNIAJĄCE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
należy zbiorczo opisać przy uwzględnie...
6. ZAPEWNIENIE
KOMPLEMENTARNOŚCI
Należy zapewnić KOMPLEMENTARNOŚĆ między
poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi
o...
7. RAMY FINANSOWE
RAMY FINANSOWE powinny wskazywać
indykatywne wielkości środków finansowych
z różnych źródeł, w tym sp...
8. ZAPEWNIENIE PARTYCYPACJI
Należy zapewnić realną PARTYCYPACJĘ
- włączenia mieszkańców, przedsiębiorców
oraz innych po...
9. SYSTEM WDRAŻANIA
SYSTEM WDRAŻANIA programu rewitalizacji
jest operacyjnie ujętym opisem
przeprowadzenia poszczególny...
10. SYSTEM MONITORINGU
Wprowadzenie SYSTEMU MONITORINGU
ma na celu dokonanie oceny skuteczności
działań oraz wprowadzen...
!
IZ RPO wydaje opinię
o PROGRAMIE REWITALIZACJI
w zakresie jego cech i elementów
oraz zgodności z RPO.
! Ocenie podlega w szczególności:
• kompletność treści,
• kompleksowość programu i stopień
komplementarności planowanyc...
!
IZ RPO może uzupełnić
lub rozwinąć zakres i wymogi wobec
PROGRAMÓW REWITALIZACJI
oraz określić szczegółowe warunki i...
Aby zapewnić spełnienie wszystkich cech
właściwej rewitalizacji konieczne jest
opracowywanie przez gminy
PROGRAMÓW REWI...
Wytyczne do rewitalizacji w kontekście
Narodowego Programu Rewitalizacji
Dziękuję za uwagę
www.mir.gov.pl/rewitalizacja...
of 42

Pracownia Miast. Wałbrzych

Prezentacja z wystąpienia Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na Pracowni Miast Wałbrzych - 28 sierpnia 2014 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pracownia Miast. Wałbrzych

 • 1. Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Narodowego Programu Rewitalizacji Jak myśleć o rewitalizacji miast? Wskazówki dla przyszłości miast Materiał na drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji 1 Paweł Orłowski Departament Polityki Przestrzennej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 19 lutego 2014 r. PRACOWNIA MIAST – Wałbrzych, 28 sierpnia 2014 r.
 • 2. ROZWÓJ MIAST W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI PLAN WYSTĄPIENIA Ustalenia projektów dokumentów opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ, NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI oraz WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH Co rozumieć pod pojęciem REWITALIZACJI? Jaką pełnią rolę oraz jak powinny być skonstruowane kompleksowe i skuteczne PROGRAMY REWITALIZACJI?
 • 3. OBSZARY MIEJSKIE w centrum zainteresowania: • polityki przestrzennej kraju (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – KPZK 2030), • polityki regionalnej (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 – KSRR). Dokumenty te zawierają ramy dla prowadzenia polityki rozwoju miast na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
 • 4. Problem obszarów zdegradowanych dotyczy ponad 20% terenów zurbanizowanych polskich miast, zwłaszcza historycznych śródmieść, terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych czy tzw. „blokowisk” oraz niemal 2,4 mln mieszkańców naszego kraju.
 • 5. REWITALIZACJA W PROJEKCIE KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ
 • 6. REWITALIZACJA stanowi jeden z kluczowych wątków tematycznych KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ, w której określono kierunki działań zmierzające do upowszechnienia rewitalizacji jako narzędzia rozwoju miast: • ZMIANA PRZEPISÓW USTAWA O REWITALIZACJI • DZIAŁANIA NARODOWY PLAN REWITALIZACJI • UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O REWITALIZACJI CENTRA WIEDZY
 • 7. Projekty dokumentów całościowo ujmujących problematykę rewitalizacji obszarów zdegradowanych to: NARODOWY PLAN REWITALIZACJI 2022 oraz WTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH Założeniem stojącym u podstaw ww. dokumentów jest konieczność zerwania z postrzeganiem rewitalizacji jako zbioru punktowych, odseparowanych od siebie działań.
 • 8. REWITALIZACJA w założeniach NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI 2022 oraz w WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH
 • 9. NARODOWY PLAN REWITALIZACJI 2022. ZAŁOŻENIA CEL: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. ZAKRES: pakiet rozwiązań systemowych, obejmujących dokumenty, rozwiązania legislacyjne, instrumenty wsparcia, informację i edukację; wykładnia dla prowadzenia procesów rewitalizacyjnych.
 • 10. WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH CEL: ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych w zakresie projektów wspierających procesy rewitalizacji. ZAKRES: definicja rewitalizacji, wskazanie instrumentów realizacji oraz ramowych sposobów i warunków zapewnienia komplementarności. ADRESACI: instytucje zarządzające regionalnymi i krajowymi programami operacyjnymi.
 • 11. REWITALIZACJA DEFINICJA
 • 12. REWITALIZACJĘ należy rozumieć jako wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany, spójny oraz zintegrowany poprzez PROGRAM REWITALIZACJI.
 • 13. ! PROGRAM REWITALIZACJ, opracowywany i przyjmowany przez samorząd gminny, jest narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnych PROJEKTÓW z zakresu rewitalizacji.
 • 14. ! Objęcie danego obszaru PROGRAMEM REWITALIZACJI, spełniającym sformułowane w Wytycznych… wymogi realizacji PROJEKTÓW rewitalizacyjnych, będzie stanowiło podstawę ubiegania się o wsparcie środkami z funduszy UE.
 • 15. ? CZYM POWINIEN SIĘ CHARAKTERYZOWAĆ PRAWIDŁOWO OPRACOWANY PROGRAM REWITALIZACJI?
 • 16. KOMPLEKSOWOŚĆ
 • 17. • działania całościowe i wielowymiarowe, uwzględniające aspekty: społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy, • włączenie środków z EFRR, EFS, FS, innych publicznych oraz prywatnych.
 • 18. KONCENTRACJA
 • 19. • koncentracja na obszarach najbardziej zdegradowanych, tj. obszarach gminy, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
 • 20. KOMPLEMENTARNOŚĆ
 • 21. • wzajemne oddziaływanie między projektami rewitalizacyjnymi, • powiązanie działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy, • efektywny system zarządzania programem rewitalizacji (współdziałanie instytucji, spójność procedur etc.), • kontynuacja i dopełnienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013.
 • 22. PARTYCYPACJA
 • 23. Partycypacja: • nierozerwalnie wpisane w proces rewitalizacji uczestnictwo we współdecydowaniu, • musi mieć realny charakter, sięgając „w głąb” procesu, poruszając faktyczne problemy i włączając wszystkich zainteresowanych (nie sprowadzać się do umieszczenia informacji w Internecie czy organizowania spotkań), • stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania.
 • 24. Korzyści wynikające z włączenia społeczności w proces podejmowania decyzji: • przedstawienie różnych wizji, wymiana poglądów, ujawnienie i przedyskutowanie wrażliwych zagadnień, • zawiązanie swoistej „umowy społecznej” pomiędzy poszczególnymi partnerami, • utożsamianie i identyfikowanie się partnerów z prowadzonymi procesami rewitalizacyjnymi i ich aktywne wspieranie.
 • 25. Korzyści wynikające z aktywnego udziału przedsiębiorców w tworzeniu programu rewitalizacji: • ułatwienia dla prowadzenia działalności na obszarze rewitalizowanym (wypracowane z władzami lokalnymi), • „umowa społeczna”, zakładająca realizację programu rewitalizacji w określonym czasie i kształcie podnosi pewność inwestowania, • wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej poprawia warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 26. ? JAKIE KOMPONENTY PRZESĄDZAJĄ O JAKOŚCI I WARTOŚCI PROGRAMU REWITALIZACJI?
 • 27. 10 ELEMENTÓW PROGRAMU REWITALIZACJI
 • 28. 1. DIAGNOZA DIAGNOZA obejmuje w szczególności pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia ewentualnych potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym.
 • 29. 2. DELIMITACJA DELIMITACJA przestrzenna obszaru* lub obszarów zdegradowanych dokonywana jest przy założeniu, że rewitalizację należy prowadzić tam, gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych zjawisk i gdzie koncentracja problemów jest największa. *) łącznie nie więcej niż 20% powierzchni gminy i nie więcej niż 30% jej mieszkańców
 • 30. 3. DOCELOWA WIZJA DOCELOWA WIZJA jest opisem planowanego lub prognozowanego efektu prowadzonych działań rewitalizacyjnych: wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej.
 • 31. 4. GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE należy przedstawić w formie wykazu oraz podać co najmniej: nazwę projektu, prognozowany rezultat, opis działań, lokalizację, szacowany koszt, sposób monitorowania i ewaluacji, odniesienie do przyjętych celów programu.
 • 32. 5. UZUPEŁNIAJĄCE PROJEKTY REWITALIZACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE PROJEKTY REWITALIZACYJNE należy zbiorczo opisać przy uwzględnieniu ich łącznego szacunkowego kosztu.
 • 33. 6. ZAPEWNIENIE KOMPLEMENTARNOŚCI Należy zapewnić KOMPLEMENTARNOŚĆ między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.
 • 34. 7. RAMY FINANSOWE RAMY FINANSOWE powinny wskazywać indykatywne wielkości środków finansowych z różnych źródeł, w tym spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE.
 • 35. 8. ZAPEWNIENIE PARTYCYPACJI Należy zapewnić realną PARTYCYPACJĘ - włączenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy. Partycypacja wpisana jest w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie: diagnozowania, programowania, wdrażania i monitorowania.
 • 36. 9. SYSTEM WDRAŻANIA SYSTEM WDRAŻANIA programu rewitalizacji jest operacyjnie ujętym opisem przeprowadzenia poszczególnych działań i projektów rewitalizacyjnych.
 • 37. 10. SYSTEM MONITORINGU Wprowadzenie SYSTEMU MONITORINGU ma na celu dokonanie oceny skuteczności działań oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
 • 38. ! IZ RPO wydaje opinię o PROGRAMIE REWITALIZACJI w zakresie jego cech i elementów oraz zgodności z RPO.
 • 39. ! Ocenie podlega w szczególności: • kompletność treści, • kompleksowość programu i stopień komplementarności planowanych działań, • trafność działań, • powiązanie z politykami sektorowymi w gminie, • sprawna koordynacja.
 • 40. ! IZ RPO może uzupełnić lub rozwinąć zakres i wymogi wobec PROGRAMÓW REWITALIZACJI oraz określić szczegółowe warunki i tryb ich oceny, w tym powinna zapewnić transparentność procesu opiniowania.
 • 41. Aby zapewnić spełnienie wszystkich cech właściwej rewitalizacji konieczne jest opracowywanie przez gminy PROGRAMÓW REWITALIZACJI – podstawy wszelkich działań rewitalizacyjnych. Objęcie danego obszaru PROGRAMEM REWITALIZACJI, spełniającym sformułowane w Wytycznych… wymogi realizacji PROJEKTÓW rewitalizacyjnych, będzie stanowiło pierwszy krok do ubiegania się o wsparcie środkami z funduszy UE.
 • 42. Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Narodowego Programu Rewitalizacji Dziękuję za uwagę www.mir.gov.pl/rewitalizacja miasta@mir.gov.pl Materiał na drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji 42 Departament Polityki Przestrzennej 19 lutego 2014 r.

Related Documents