MEKANIKA I
PRINCIPET THEMELORE TE MEKANIKES
Mekanika eshte shkence e cila merret me levizjen dhe ekuilibrin e trupave qe shkaktohet nga veprimi i forcave.Ne varesi t...
OBJEKTET E STUDJIMIT NE MEKANIKE B
Narrows Bridge - USA
Ura Krk
Harbor bridge Sidnej, Australija, 2008.
Ura Nesvil
Ura ne Budapest Ura ne Kanade Ura ne Japoni Ura ne Wuhan
Ura ne Kine
Ura ne Japoni
Ura ne Japoni
Ura ne Portugali
Caiyuanba – Hong Kong
Chaotianmen – Hong Kong
Dashengguan – Nanjing Kina
Ura mbi lumin Dailing Kine
Bridge Europe
Montjuic tower – Barselona Kalatrava
Reichstag – Berlin
Reichstag – Berlin
Trupi i ngurt eshte pjesa e hapesires e cila nemenyre te pa nderprere eshte e mbushur me materialAi mund ...
Kuptimi i trupit te ngurte ne mekanike Trupi apsolut i ngurte eshte trupi tek i cili distanca AB, ne mes te qfaredo dy pik...
Sipas llojit të trupit që studion, mekanika e trupit tëfortë ndahet në:• Mekanikën e trupit të ngurtë,• Mekanikën e trupit...
Kuptimi i levizjes dhe qetesise mekanike Te gjithe trupat ne natyre levizin:Njerezit levizin ne raport me token, toka levi...
• Statika studion ekuilibrin e trupave• Kinematika studion karakteristikat gjeometrike te levizjes se trupi...
Sipas mundesise se levizjes trupat mund te ndahen ne:Trupa te lire - levizja eshte e lire nga nje pozite ne tjetren ...
Trupi referentTrup rferent quhet trupi ne raport me te cilinanalizohet levizja apo qetesia e trupave tjerë. ...
EKUILIBRI I TRUPITPërë trupin thëmi se është në ekuiliber nese ainuk e ndërron pozitën në raport me trupin referent,gjegje...
Veprimi mekanik Me veprim mekanik nenkuptojm vepriminreciprok mes trupave si pasoj e te cilit vije deri te:• nderrimi i le...
Te gjitha madhësit në mekanikë mundë të ndahën në: • Madhësi skalare • Madhësi vektoriale Madhësi skalare janë të për...
Madhesitë vektoriale percaktohen me: • intenzitetin, F • drejtimin, • kahjen dhe • pikëveprimin. ...
FORCA - MADHËSIA E PARË E VEPRIMIT MEKANIKËForca është madhesia e veprimit reciprok mes dy trupave.Forca shkakton le...
Forcat ndahen ne:• Aktive – shkaktojn levizje ( forca nga era, bora,...)• Pasive – nuk shkaktojn levizje (...
Veprimi i forcës mundë të jetë:• Në vetëm një pikë - forca e koncentruarë• Në një numer pikash - forca e kontinuale ...
LIGJET NJUTNIT (NEWTON)Ligji i pare - ligji i inercionitTrupi e ruan gjendjen e me parshme deri sa ne trupte mos veproj nd...
NJËSIT MATËSESI (Systeme Internationale dUnites)masa m – (kg) kilogram,gjatesia L – (m) metri,koha t ...
Pesha e trupit gjithashtu është forcë dhe matët me njutën. G=mg, ku: G - forca e gravitetit, ...
Gjatësia koha Masa ForcaSistemi internacional metri sekonda ...
AKSIOMAT E STATIKËS
• Aksiomat janë të verteta të cilat matematikisht nuk vertetohen.• Ato bazohen në hulumtimet eksperimentale.• Teoremat ja...
AKSIOMAT E STATIKËSAksioma e parë – principi i inercionit (ligji i parë i njutnit) Trupi e ruan gjendjen e me parshme der...
Aksioma e dytë – ekuilibri i dy forcave• trupi i ngurtë në të cilin veprojnë dy forca gjëndet në ekuilibër vetem nese for...
Sistemi i forcaveBashkësia e forcave që veprojnë në trup quhetsistem i forcave.
Sistemi i forcave ekuivalente Në qoftë se në një sistem forcash i cili vepron në trupmund të zavëndësohet me një sistem tj...
Rezultanta e sistemit të forcaveNë qoftë se një sistem i forcave mundë të zavëndësohet vetëm menjë forcë e që të mos ndiko...
Aksioma e tretë – shtimi dhe largimi i sistemit të forcave ekuilibrueseNë qoftë se trupit i shtojm ap...
Teorema e çvendosjes së forcesVeprimi i forcës në trup nuk ndërron nese pikëveprimi i sajëndërron (çvendoset) në cilëndo p...
Aksioma e katërt – Rregulla e paralelogramit të forcave r r r R = F1 + F2 .
Aksioma e pestë Çdo trup konsiderohet i lirë nese i largojm lidhjet dhe ndikimin e tyre e zavendesojmë me forca. Ato forca...
REAKSIONET E LIDHJEVE
Lidhja e realizuarë me siperfaqe të lëmuar Lidhja e realizuarë me litarë
Lidhja e realizuarë me mbështetës të levizshëmLidhja e realizuarë me mbështetës të pa levizshëm ...
Lidhja e realizuarë meshufër të thjeshtë(pesha e shufrës nuk merrët parasyshë) ...
Aksioma e gjashtë - principi i aksionit dhe reaksionit Veprimi i dy trupave në mes veti është i njëjtë por me kahje të...
Lidhja e realizuarë me siperfaqe të lëmuar Lidhja ReaksioniLidhja e realizuarë me...
Lidhja e realizuarë meshufër të thjeshtë(pesha e shufrës nuk merrët parasyshë) Lidhja ...
Lidhja e realizuarë me mbështetës të levizshëmLidhja Reaksioni Lidhja Reaksioni Lidhja ...
Lidhja e realizuarë me mbështetës të pa levizshëm Lidhjaskema s...
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
Prezentimi 1
of 70

Prezentimi 1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentimi 1

 • 1. MEKANIKA I
 • 2. PRINCIPET THEMELORE TE MEKANIKES
 • 3. Mekanika eshte shkence e cila merret me levizjen dhe ekuilibrin e trupave qe shkaktohet nga veprimi i forcave.Ne varesi te objekteve te studjimitmekanika ndahet ne: • Mekanika e trupi te ngurte • Mekanika e fluideve • Mekanika e gazrave
 • 4. OBJEKTET E STUDJIMIT NE MEKANIKE B
 • 5. Narrows Bridge - USA
 • 6. Ura Krk
 • 7. Harbor bridge Sidnej, Australija, 2008.
 • 8. Ura Nesvil
 • 9. Ura ne Budapest Ura ne Kanade Ura ne Japoni Ura ne Wuhan
 • 10. Ura ne Kine
 • 11. Ura ne Japoni
 • 12. Ura ne Japoni
 • 13. Ura ne Portugali
 • 14. Caiyuanba – Hong Kong
 • 15. Chaotianmen – Hong Kong
 • 16. Dashengguan – Nanjing Kina
 • 17. Ura mbi lumin Dailing Kine
 • 18. Bridge Europe
 • 19. Montjuic tower – Barselona Kalatrava
 • 20. Reichstag – Berlin
 • 21. Reichstag – Berlin
 • 22. Trupi i ngurt eshte pjesa e hapesires e cila nemenyre te pa nderprere eshte e mbushur me materialAi mund te jete:• Deformabil – (mund te nderroj formen dhe vellimin )• Jo Deformabil – trupi apslut i ngurte Shembull i trupit deformabil eshte sungjeri.
 • 23. Kuptimi i trupit te ngurte ne mekanike Trupi apsolut i ngurte eshte trupi tek i cili distanca AB, ne mes te qfaredo dy pikave te trupit, nga veprimi i forcave mbetet e pa ndryshueshme ( AB =const ).(trupi apsolut i ngurte eshte nje idealizim i cili shfrytezohet ne mekanikqe lehte dhe ne menyre te pershtateshme te zgjidhen problemet ne mekanik)
 • 24. Sipas llojit të trupit që studion, mekanika e trupit tëfortë ndahet në:• Mekanikën e trupit të ngurtë,• Mekanikën e trupit të deformueshëm(deformabil) Mekanika e trupit te ngurtë ndahët në: • Statikë, • Kinematikë, • Dinamikë.
 • 25. Kuptimi i levizjes dhe qetesise mekanike Te gjithe trupat ne natyre levizin:Njerezit levizin ne raport me token, toka leviz ne raport me diellin, sistemi diellor leviz ne raport me hapesiren... Ne natyre nuk egziston qetesi apsolute dhe levizje apsolute. Ne kete kurs supozojm se toka nuk leviz dhe se trupat te cilet jan te lidhur forte me siperfaqen e tokes nuk levizin.
 • 26. • Statika studion ekuilibrin e trupave• Kinematika studion karakteristikat gjeometrike te levizjes se trupit• Dinamika studion ligjet e levizjes se trupit nga veprimi i forcave ne trup.
 • 27. Sipas mundesise se levizjes trupat mund te ndahen ne:Trupa te lire - levizja eshte e lire nga nje pozite ne tjetren Shembull: fluturimi i aeroçplanit ne ajr.Trupa te lidhur - levizja në hapësir është e kushtëzuar nga trupat tjerë. Shëmbull: levizja e trenit nepër binar. Shëmbuj: mbeshtetja e lir e trupit dhe lidhja me litar.
 • 28. Trupi referentTrup rferent quhet trupi ne raport me te cilinanalizohet levizja apo qetesia e trupave tjerë. Për trupin referent lidhet sistemi koordinativ ne bazë të cilit relizohet llogaria.
 • 29. EKUILIBRI I TRUPITPërë trupin thëmi se është në ekuiliber nese ainuk e ndërron pozitën në raport me trupin referent,gjegjesishtë nuk levizë në raport me të.
 • 30. Veprimi mekanik Me veprim mekanik nenkuptojm vepriminreciprok mes trupave si pasoj e te cilit vije deri te:• nderrimi i levizjes se trupave,• prishja e qetësise apo• ndërrimi i formës së trupit.
 • 31. Te gjitha madhësit në mekanikë mundë të ndahën në: • Madhësi skalare • Madhësi vektoriale Madhësi skalare janë të përcaktuara vete me intenzitetin (numrin): masa [kg], dendesia [kg/m3], temperatura [K], koha [s], gjatësia [m] ...
 • 32. Madhesitë vektoriale percaktohen me: • intenzitetin, F • drejtimin, • kahjen dhe • pikëveprimin. AMadhësitë themelore vektoriale në mekanikë janë:vektori i pozitës [m], forca [N], shpejtësia [m/s], nxitimi [m/s2].
 • 33. FORCA - MADHËSIA E PARË E VEPRIMIT MEKANIKËForca është madhesia e veprimit reciprok mes dy trupave.Forca shkakton levizjen e trupit i cili ka qenë në qetësi ose endërron formën e levi zjes se trupit i cili ka qenë në levizje.Forca është madhesi vektoriale dhe percaktohet me: • intenzitetin, drejtimi F kahja • drejtimin, 1 • kahjen dhe A • pikëveprimin. 300 pikëveprimi x
 • 34. Forcat ndahen ne:• Aktive – shkaktojn levizje ( forca nga era, bora,...)• Pasive – nuk shkaktojn levizje (reaksionet e lidhjeve, forca e ferkimit,...) Sipas vendveprimit forcat ndahen ne: • Jashtme - forcat te cilat i shkaktojnë trupat tjerë në trupin e shikuar. • Brendeshme - forcat e veprimit reciprok të pjeseve te trupit mes veti.
 • 35. Veprimi i forcës mundë të jetë:• Në vetëm një pikë - forca e koncentruarë• Në një numer pikash - forca e kontinuale forca e koncentruarë
 • 36. LIGJET NJUTNIT (NEWTON)Ligji i pare - ligji i inercionitTrupi e ruan gjendjen e me parshme deri sa ne trupte mos veproj ndonje forc e jashtme per tia nderruar poziten.Ligji i dyte - ekuacioni themelor i dinamikes r r r r v - v0 r r F = mlim = ma F = ma t - t0 Ligji i trete - ligji i aksionit dhe reaksionit r r F12 = -F21
 • 37. NJËSIT MATËSESI (Systeme Internationale dUnites)masa m – (kg) kilogram,gjatesia L – (m) metri,koha t e – (s) sekondforca F – ( N) Njutn 2 1N = 1kg m / s
 • 38. Pesha e trupit gjithashtu është forcë dhe matët me njutën. G=mg, ku: G - forca e gravitetit, pesha e trupit, ndërsa g - nxitimi i rendimit të tokës g=9.81m/s2.Trupi me masë 1kg ka peshën 9,81 N,Trupi me masë 2kg ka peshën 19,62 N.
 • 39. Gjatësia koha Masa ForcaSistemi internacional metri sekonda kilogrami njutnii njesive (m) (s) (kg) (N) (kgm/s2)Kur vlerat numerike janë shumë të vogla apo shumë të mëdha, njesit mundë tëmodifikohen duke shfrytezuarë prefikset e paraqitur në tabelë. Forma Prefiksi SI simboli eksponenciale 1 000 000 109 giga G 000 1 000 000 106 mega M 1 000 103 kilo k 0.001 10-3 mili m 0.000 001 10-6 mikro m 0.000 000 10-9 nano n 001
 • 40. AKSIOMAT E STATIKËS
 • 41. • Aksiomat janë të verteta të cilat matematikisht nuk vertetohen.• Ato bazohen në hulumtimet eksperimentale.• Teoremat janë të verteta të cilat në bazë të o aksiomave vertetohen matematikishtë. Statika bazohet në disa aksioma.
 • 42. AKSIOMAT E STATIKËSAksioma e parë – principi i inercionit (ligji i parë i njutnit) Trupi e ruan gjendjen e me parshme deri sa ne trup te mos veproj ndonje forc e jashtme per tia nderruar poziten. drejtimi 1 F kahja A 300 pikëveprimi x
 • 43. Aksioma e dytë – ekuilibri i dy forcave• trupi i ngurtë në të cilin veprojnë dy forca gjëndet në ekuilibër vetem nese forcat kanë intenzitet dhe drejtim të njëjtë, por kahje të kundërta. shembuj: • shufra në terheqje • shufra në shtypje r r F1 = - F2 , r r r r ( ) F1 , F2 º 0. F1 = - F2 .
 • 44. Sistemi i forcaveBashkësia e forcave që veprojnë në trup quhetsistem i forcave.
 • 45. Sistemi i forcave ekuivalente Në qoftë se në një sistem forcash i cili vepron në trupmund të zavëndësohet me një sistem tjetër të forcaveduke mos e prishur gjendjen e qetësisë apo të levizjes,atëher ato dy sisteme forcash quhen sisteme ekuivalente. r r r r r r r r ( ) ( F1 , F2 , F3 , F4 º F1 , F2 , F3 , F4 )
 • 46. Rezultanta e sistemit të forcaveNë qoftë se një sistem i forcave mundë të zavëndësohet vetëm menjë forcë e që të mos ndikoj në gjëndjen e qetësisë apo levizjessë trupit atëherë ajo forcë është Rezultanta e sistemit të forcave. r r r r r ( ) ( ) F1 , F2 , F3 , F4 º R
 • 47. Aksioma e tretë – shtimi dhe largimi i sistemit të forcave ekuilibrueseNë qoftë se trupit i shtojm apo i heqim nje sistemtë forcave ekuilibruese ai nuk e ndërron gjendjene më parshme (ekulibrin). r r r r r r ( ) F1 , F1 º 0, ( ) ( ) ( A3) Þ F, F1 , F1 º F .
 • 48. Teorema e çvendosjes së forcesVeprimi i forcës në trup nuk ndërron nese pikëveprimi i sajëndërron (çvendoset) në cilëndo pikë të trupit përgjatë vijëveprimit të sajë(rrjedhë se Forca është vektor rrëshqitës). r r r r r r r r r F1 = -F¢, ( ) F1 , F º 0, ( ) ( ) ( ) ( A3) Þ F º F, F1 , F º F . Sistemi i forcave ekuivalente ne kuptimin statik mund te jetë jo ekuivalent në kuptimin deformabil. Shembull: Reaksionet janë zerro por kemi diagrame
 • 49. Aksioma e katërt – Rregulla e paralelogramit të forcave r r r R = F1 + F2 .
 • 50. Aksioma e pestë Çdo trup konsiderohet i lirë nese i largojm lidhjet dhe ndikimin e tyre e zavendesojmë me forca. Ato forca quhen forcat e lidhjeve apo reaksionet e lidhjeve.• Reakcioni i lidhjes është forca me të cilën lidhja vepron e në trup dhe e cila pengon levizjen e trupit në hapësirë në varësi të llojit, gjegjësisht tipit të lidhjes.
 • 51. REAKSIONET E LIDHJEVE
 • 52. Lidhja e realizuarë me siperfaqe të lëmuar Lidhja e realizuarë me litarë
 • 53. Lidhja e realizuarë me mbështetës të levizshëmLidhja e realizuarë me mbështetës të pa levizshëm HA A A f VA x RA paraqitja skematike e lidhjes
 • 54. Lidhja e realizuarë meshufër të thjeshtë(pesha e shufrës nuk merrët parasyshë) RB B B A A RA paraqitja skematike e lidhjes
 • 55. Aksioma e gjashtë - principi i aksionit dhe reaksionit Veprimi i dy trupave në mes veti është i njëjtë por me kahje të kundërt, kjo do të thotë që aksionit në mënyrë të njëjtë i përgjigjët reaksioni. • Shembull: Forcat e brendeshme në shufër r r R A = -R B r r ( A2 ) Þ S = -R A , r r ( A6 ) Þ S1 = -S. Þ S = S1 = R A = R B .
 • 56. Lidhja e realizuarë me siperfaqe të lëmuar Lidhja ReaksioniLidhja e realizuarë me litarë Lidhja Reaksioni
 • 57. Lidhja e realizuarë meshufër të thjeshtë(pesha e shufrës nuk merrët parasyshë) Lidhja Reaksioni B skema statike A
 • 58. Lidhja e realizuarë me mbështetës të levizshëmLidhja Reaksioni Lidhja Reaksioni Lidhja e realizuarë me mbështetës të pa levizshëm Lidhja Reaksioni HA A A f VA x RA paraqitja skematike e lidhjes skema statike
 • 59. Lidhja e realizuarë me mbështetës të pa levizshëm Lidhjaskema statike skema statike Reaksioni skema statike

Related Documents