SISTEMET E PËRGJITHSHMETË FORCAVE DHE QIFTËVE TË FORCAVE
FORCA SHKAKTONLËVIZJEN E TRUPIT
MOMENTI I FORCËS PËR PIKËNLëvizja e trupit shkakton momentin e forcës
Momenti i forcës për pikën është madhësia me të cilën forca shkakton rrotullimin e trupit rreth pikës apo aksit.Normalj...
Si caktohët Momenti i forcës për pikën?Momenti i forcës varët nga intensitetii forcës dhe gjatësia e krahut të forcës. ...
Karakteristikat e momentit janë:Momenti i forcës nuk ndërron nese forca levizë përgjatë vijëdrejtimit të sajë.Momenti i fo...
Teorema e Varinjonit (Varignon)Momenti i rezultantës së forcavekongurente për çfarëdo pikë ështëështë i barabartë me shumë...
r r M O (R) = å M O (Fi ). rM O (F1 ) = +2 × sipërfaqjaDOAB = OA × A¢B¢, rM O (F2 ) = -2 × sipërfaq...
Teoremen e varinjonit po e ilustrojm duke analizuarmomentin e sistemit prej katër forcash kongurente. ...
Kur sistemi i forcave vijëveprimet e të cilave pritën në r n rnjë pikë është në ekuilib...
Përcaktimi analitik i momentit të forcës për pikën r r r ...
Shmbuj të momentit të forcës për pikën: r MO (F) = -F × h ...
rMo (R) = -50 × 2 - 40(4 + 3cos 30o ) + 20(3sin 30o ) = -333.8 Nm.
SISTEMI I FORCAVE PARALELE DHE QIFTEVE NË RRAFSH
Përbërja e dy forcave paralele me kahje të njëjta Rezultanta e dy forcave paralele me kahje të njëjta është paralele me ...
¢ AC A1C1 F1 = = , (a) OC C1O F1 ¢ BC B1C2 F2 = = . (b) OC C2O F2AC ...
Përbërja e dy forcave paralele me kahje të kundërta R = F1 - F2 , ...
Qifti i forcave Qifti i forcave është një sistem prej dy forcave paralele me intenzitet të njëjtë, por me kahje të kundërt...
Momenti i qifti të forcaveM Momenti i qiftit të forcaveF Forca e qiftitd Krahu i forcave të qiftit M = ± Fd ...
Teorema e mbledhjës së momentëve të qiftit të forcave Shuma algjebrike e momenteve të sëcilës nga forcat e qiftit, për...
Shmbull i qiftit të forcave: M = -5 ×1 = -5kNm.
Ekuivalentiteti i qifteve të forcaveNdikimi i qiftit në trup nuk ndryshon neqëftë se ezavëndësojmë me qift tjetër, i cili ...
r r rM B (F1 ) = M B (F) + M B (F2 ), r r ...
Përbërja e qifteve të cilët veprojnë në një rrafsh Sistemi i qifteve të cilët veprojnë në rrafshin e njëjtë, mundë të zëvë...
M1 = F1 × d1 M 2 = F2 × d 2 M 3 = F3 × d 3 F1 × d1 M1 = F1 × d1 = P1 × d Þ...
Ekuilibri i qifteveQë trupi të jetë në ekuilibër nga ndikimi sistemit të qiftevenë rrafsh nevoitët që qifti rzultues të je...
of 26

Prezentimi 3

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentimi 3

 • 1. SISTEMET E PËRGJITHSHMETË FORCAVE DHE QIFTËVE TË FORCAVE
 • 2. FORCA SHKAKTONLËVIZJEN E TRUPIT
 • 3. MOMENTI I FORCËS PËR PIKËNLëvizja e trupit shkakton momentin e forcës
 • 4. Momenti i forcës për pikën është madhësia me të cilën forca shkakton rrotullimin e trupit rreth pikës apo aksit.Normalja h e tërhequr nga pika O normal në vijëdrejtimin e forcës quhet krahu i forcës.Momenti i forcës për pikën është i barabartë me prodhimin e forcës dhe krahut. r M O (F) = ± F × h.
 • 5. Si caktohët Momenti i forcës për pikën?Momenti i forcës varët nga intensitetii forcës dhe gjatësia e krahut të forcës. Drejtimi momentit i forcës varët nga pozita e forcës. Drejtimi mundë të caktohet me rregullën e gishtit të madh të dorës së djathtë. Momenti ka shënjën plus nese shkakton rrotullimin e trupit në kahje të kundërt akrepave të orës, ndërsa shënjën minus e merr nese trupin trupin e rrotullon në drejtim të akrepave të orës.
 • 6. Karakteristikat e momentit janë:Momenti i forcës nuk ndërron nese forca levizë përgjatë vijëdrejtimit të sajë.Momenti i forcës për pikën është i barabartë me zerro vetëm nese forcaështë e barabartë me zerro, ose nese vijëdrejtimi i sajë kalon nëpër pikë,gjegjësishtë nese krahu i forcës është i barabartë me zerro.
 • 7. Teorema e Varinjonit (Varignon)Momenti i rezultantës së forcavekongurente për çfarëdo pikë ështëështë i barabartë me shumënalgjebrike të momenteve tëkomponenteve përë atë pikë. Pierr Varignon (1654-1722) e
 • 8. r r M O (R) = å M O (Fi ). rM O (F1 ) = +2 × sipërfaqjaDOAB = OA × A¢B¢, rM O (F2 ) = -2 × sipërfaqja DOAC = -OA × A¢C¢, rM O (R) = +2 × sipërfaqja DOAD = OA × A¢D¢. A¢C¢ = B¢D¢ r rM O (F1 ) + M O (F2 ) = OA × (A¢B¢ - A¢C¢) r= OA × A¢D¢ = M O (R), r r r M O (R) = M O (F1 ) + M O (F2 ).
 • 9. Teoremen e varinjonit po e ilustrojm duke analizuarmomentin e sistemit prej katër forcash kongurente. r r r M O (R 2 ) = M O (F1 ) + M O (F2 ), (a) r r r M O (R 3 ) = M O (R 2 ) + M O (F3 ), (b) r r r M O (R) = M O (R 3 ) + M O (F4 ). (c) r r r r r M O (R) = M O (F1 ) + M O (F2 ) + M O (F3 ) + M O (F4 ) r 4 r M O (R) = å M O (Fi ). i =1 r n r M O (R) = å M O (Fi ). i =1
 • 10. Kur sistemi i forcave vijëveprimet e të cilave pritën në r n rnjë pikë është në ekuilibër ( R = å Fi = 0 ), i =1momenti i sistemit të forcave është i barabartë me zerro për qfqrëdo pikë. r n r Kur sistemi i forcave nuk është në ekuilibër R = å Fi ¹ 0 , i =1 momenti i është i barabartë me zerro për të gjitha pikat të cilat shtrihën në vijëdrejtimin e rezultantës.
 • 11. Përcaktimi analitik i momentit të forcës për pikën r r r ( ) M O (F) = M O (Fx ) + M O Fy , r M O (Fx ) = - X × y, r M O (Fy ) = Y × x. (b), (c) ® (a) r Þ M O (F) = Y × x - X × y.
 • 12. Shmbuj të momentit të forcës për pikën: r MO (F) = -F × h = -10 × 2 = -20 kNm. r MO (F) = -F × h = -5 × 0.5 = -2.5kNm. r MO (F) = F × h = 5 × 0.5 = 2.5kNm.
 • 13. rMo (R) = -50 × 2 - 40(4 + 3cos 30o ) + 20(3sin 30o ) = -333.8 Nm.
 • 14. SISTEMI I FORCAVE PARALELE DHE QIFTEVE NË RRAFSH
 • 15. Përbërja e dy forcave paralele me kahje të njëjta Rezultanta e dy forcave paralele me kahje të njëjta është paralele me ato forca, intenziteti i sajë është i barabartë me shumën e intenziteteve të forcave, ndërsa kahja është e njëjtë si kahja e atyre forcave. r r r R = F1 + F2 , R = F1 + F2 .
 • 16. ¢ AC A1C1 F1 = = , (a) OC C1O F1 ¢ BC B1C2 F2 = = . (b) OC C2O F2AC F1¢OC = F1 = F2 Þ AC = F2 . (c) ¢BC F2 F1 BC F1OC F2
 • 17. Përbërja e dy forcave paralele me kahje të kundërta R = F1 - F2 , BC AC AB = = . F1 F2 R Rezultanta e dy forcave paralele me kahje të kundërta është e barabartë me ndryshimin e intenziteteve të tyre, është paralele me to dhe ka kahjën e njëjtë me kahjen e forcës me intenzitet më të madh.
 • 18. Qifti i forcave Qifti i forcave është një sistem prej dy forcave paralele me intenzitet të njëjtë, por me kahje të kundërt, të cilat veprojnë në trupin e ngurtë.Sistemi forcave që formon qift, natyrisht se nuk gjëndët në ekuilibër.Qifti i forcave nuk ka rezultantë.
 • 19. Momenti i qifti të forcaveM Momenti i qiftit të forcaveF Forca e qiftitd Krahu i forcave të qiftit M = ± Fd Momenti i qiftit të forcave është i barabartë me prodhimin e njërës forcë F me krahun d.
 • 20. Teorema e mbledhjës së momentëve të qiftit të forcave Shuma algjebrike e momenteve të sëcilës nga forcat e qiftit, për qfarëdo pikë, nuk varët nga zgjedhja e asajë pike dhe është e barabartë me momentin e qiftit të atyre forcave. r M O (F) = - F × Oa, r M O (F¢) = F¢ × Ob. Ob - Oa = d, i F¢ = F. r r ( ) M O (F) + M O F¢ = - F × Oa + F¢ × Ob = F(Ob - Oa ) = F × d, M = F × d, r r M = M O (F) + M O F¢( )
 • 21. Shmbull i qiftit të forcave: M = -5 ×1 = -5kNm.
 • 22. Ekuivalentiteti i qifteve të forcaveNdikimi i qiftit në trup nuk ndryshon neqëftë se ezavëndësojmë me qift tjetër, i cili shtrihët në rrafshine njëjtë dhe ka moment të njëjtë.
 • 23. r r rM B (F1 ) = M B (F) + M B (F2 ), r r rM B (F1 ) = F1 × d1 = M 1, M B (F2 ) = F2 × d 2 = M 2 , M B (F) = 0, M1 = M 2
 • 24. Përbërja e qifteve të cilët veprojnë në një rrafsh Sistemi i qifteve të cilët veprojnë në rrafshin e njëjtë, mundë të zëvëndësohen me një qift, i cili vepron në atë rrafsh, momenti i të cilit është i barabartë me shumën algjebrike të komponentëve të qifteve. n M = åM i . i =1
 • 25. M1 = F1 × d1 M 2 = F2 × d 2 M 3 = F3 × d 3 F1 × d1 M1 = F1 × d1 = P1 × d Þ P1 = , d F ×d R ¢ = P1¢ + P2¢ - P3¢ , M 2 = F2 × d 2 = P2 × d Þ P2 = 2 2 , d R = P1 + P2 - P3 . F3 × d 3 M 3 = F3 × d 3 = P3 × d Þ P3 = . d 3M = R × d = P1 × d + P2 × d - P3 × d = M1 + M 2 + M 3 = å M i . n i =1 M = åM i . i =1
 • 26. Ekuilibri i qifteveQë trupi të jetë në ekuilibër nga ndikimi sistemit të qiftevenë rrafsh nevoitët që qifti rzultues të jetë i barabartë mezerro, kjo do të thotë që shuma algjebrike e momentevetë qifteve të jetë i barabartë me zerro: n M = å M i = 0. i =1

Related Documents