MBAJTËSIT STATIK
Me konstruksion nënkuptojmë terësinë e cila
është e aftë që të pranojë dhe në mënyrë stabile
ti përcjellë ngarkesat në baz...
Mbajtësit janë trupa në përbërje të konstruksionit
të cilët pranojnë ngarkesa dhe i percjellin ato
ato në trupa tjerë, gje...
SHEMBUJ TË KONSTRUKSIONEVE MBAJTËSE
KONSTRUKSIONI I KULMIT
KONSTRUKSIONI I URËS
NDARJA E MBAJTËSVE
Sipas pozitës së ngarkesës mbajtësit ndahën në:
-Mbajtësit në rrafsh
-Mbajtësit hapsinor
Sipas formës m...
Konstruksionet lineare
Sipas formës mbajtësit ndahën në:
-Mbajtësit e thjeshtë
-Mbajtësit përbërë - konstruksionet
(sistemi i trupave)
Mbajtësit ...
Mbajtësi ram Mbajtësi kapriat
Mbajtësit e përbërë
Mbajtësit e përbërë- përbëhen nga dy e ma shumë mbajtës të thjeshtë të l...
LLOJET E NGARKESAVE
Ngarkesa mundë të jetë kontinuale dhe e koncentruarë.
Ngarkesa e koncentruarë është ngarkesa e cila ve...
EKUILIBRI I SISTEMIT TË TRUPAVE TË NGURTË
Trupi do të jetë në ekuilibër nese i largojm lidhjet dhe në vend të tyre vendosi...
Caktimi i reaksioneve të lidhjeve të
trupave të ngurtë statikisht të caktuarë
<
Ndahët sistemi në trupa të veqantë dhe pastaj shkruhen kushtet e ekuilibrit për secilin trup
Forma e parë- Sistemi i tru...
( )
( )
( )
( )
( )
( )
A
B
X 0, 1
Y 0, 2
M 0, 3
X 0, 4
Y 0, 5
M 0, 6
= ü
ï
= ï
ï= ï
Þý
= ï
ï=
ï
ï= þ
å
å
å
å
å
å
r=3t =3x...
Shkruhen kushtet e ekuilibrit për trupin si terësi dhe pastaj edhe për njërin trup (cilin do),
Forma e dytë- Sistemi i tru...
( )
( )
( )
( )
( )
( )
B
C
X 0, 1
Y 0, 2
M 0, 3
X 0, 4
Y 0, 5
M 0, 6
= ü
ï
= ï
ï= ï
Þý
= ï
ï=
ï
ï= þ
å
å
å
å
å
å
r = 3t =...
NGARKESA KONTINUALE
B B
A A
dQ q(x)dx,
Q dQ q(x)dx
=
= =ò ò
A
Q dA A= =ò
q(x)dx dA=
Rezultanta Q e ngarkeses kontinuale
është e barabartë me s...
Q A q= = l
q
Q A
2
= =
l
Cx
2
=
l
C
2
x
3
=
l
Shembulli 1.
Shembulli 2.
Shembulli 3.
Shembulli 4.
Shembulli 5.
( ) ( )
1 1
2 1
2
Q q 6 6 36kNm,
q q 12 6 6 6 6
Q 18kNm.
2 2 2
= = × =
- - ×
= = = =
l
l
( )
( )
( )
( )
( )
( )
A
A B 1 2...
Shembulli 7.
Shembulli 8.
P=5kN
A
B
q=12kN/m'
C
D6m 2m 3m
45°
n=6 (VA, VB, HB, VC, HC, VD), r=3t=3×2=6,
Telo CD
D
C
VD
VC
HC
3m
P=5kN
45°
A
B
q
C
6m...
HB
VB
VC
P=8kN5m
B
q=15kN/m'
2m4m
C
2m
Q
P=8kN
5m
A B
q=15kN/m'
2m4m
C
2m
(A2)Þ VA=VC
n=3, (VC, VB, HB), r=3, ,
A
C
VA
VC
...
P=5kN
3.0
A B
q=10kN/m'
2m
2m3m
C
n=6, (VA, HA, VC, HC,VB, HB), r=3×2=6,
3m
A
2m
C
VA
VC
HA
HC
Q
A
X 0
Y 0
M 0
= Þ
= Þ
= Þ...
n=6, (VA, HA, VB, HB, VC, HC), r=3t=3×2=6,
HA
VA
HB
VB
P=5kN
3.0
A
B
q=10kN/m'
2.0
2m3m
C
Q
B
X 0
Y 0
M 0
= Þ
= Þ
= Þ
å
å
...
Shembulli 12.
detali i nyjes A
Trupi 1.
Kushtet e ekuilibrit trupi 1.
Trupi 1.
Kushtet e ekuilibrit trupi 2.
ekuilibri i nyjes A.
Prezentimi 5
of 37

Prezentimi 5

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentimi 5

 • 1. MBAJTËSIT STATIK
 • 2. Me konstruksion nënkuptojmë terësinë e cila është e aftë që të pranojë dhe në mënyrë stabile ti përcjellë ngarkesat në bazën referente. ngarkesat e tijë. Pra konstruksionin e përbëjnë gjeometria dhe
 • 3. Mbajtësit janë trupa në përbërje të konstruksionit të cilët pranojnë ngarkesa dhe i percjellin ato ato në trupa tjerë, gjegjësisht mbeshtetësa. Analiza e ngarkesave të kostruksioneve mbajtëse (mbajtësve) i takon fushës së inxhinjerisë e cila është e njohur me emrin analiza e strukturave. Konstruksionet mbajtëse janë: Trarët, shtyllat, ramat, kapriatat, ...
 • 4. SHEMBUJ TË KONSTRUKSIONEVE MBAJTËSE
 • 5. KONSTRUKSIONI I KULMIT
 • 6. KONSTRUKSIONI I URËS
 • 7. NDARJA E MBAJTËSVE Sipas pozitës së ngarkesës mbajtësit ndahën në: -Mbajtësit në rrafsh -Mbajtësit hapsinor Sipas formës mbajtësit ndahën në: -Mbajtësit e plotë -Mbajtësit kapriat Kuptimi i mbajtësit linearë Nese dmensionet e prerjes tërthore të mbajtësit janë shumë më të vogla në raport me gjatësinë atëher ai mmbajtës quhet mbajtës linearë. Në këto konstruksione hyjnë: Vargoret, Poligonet zingjirorë, Kapriatat, trarët, shtyllat, kutiat, harqet dhe kombinimet e tyre.
 • 8. Konstruksionet lineare
 • 9. Sipas formës mbajtësit ndahën në: -Mbajtësit e thjeshtë -Mbajtësit përbërë - konstruksionet (sistemi i trupave) Mbajtësit e thjeshtë Trau i thjeshtë Trau me lëshim Konzola
 • 10. Mbajtësi ram Mbajtësi kapriat Mbajtësit e përbërë Mbajtësit e përbërë- përbëhen nga dy e ma shumë mbajtës të thjeshtë të lidhur në mesveti me sharnier. Këta mbajtës janë:Trarët e gerberit, harku apo rami me tri sharniera, mbajtësit kapriat, etj.
 • 11. LLOJET E NGARKESAVE Ngarkesa mundë të jetë kontinuale dhe e koncentruarë. Ngarkesa e koncentruarë është ngarkesa e cila vepron në një pikë. Ngarkesa kontinuale është ngarkesa e cila vepron në në një gjatësi të konsideruarë (siperfaqe, vellim) të mbajtësit.
 • 12. EKUILIBRI I SISTEMIT TË TRUPAVE TË NGURTË Trupi do të jetë në ekuilibër nese i largojm lidhjet dhe në vend të tyre vendosim reaksionet e lidhjeve. Reaksionete lidhjeve mundin me qenë të jashtme dhe të brendeshme. Me largimin e lidhjeve të jashtme jo gjithmonë trupi është i ngurtë, psh harku me tri sharniera pas largimit të mbështetësve deformohet (nuk është më i ngurtë). reaksionet Cx, Cy Lidhja e brendeshme reaksionet Ax, Ay, Bx, By Lidhjet e jashtme
 • 13. Caktimi i reaksioneve të lidhjeve të trupave të ngurtë statikisht të caktuarë
 • 14. < Ndahët sistemi në trupa të veqantë dhe pastaj shkruhen kushtet e ekuilibrit për secilin trup Forma e parë- Sistemi i trupave të veqantë t- numri i trupave r = 3t- numri i ekuacioneve n- numri i reaksioneve të ekuilibrit n = r - sistemi është statikisht n r - sistemi është labil n > r - sistemi është statikisht i caktuar i pa caktuar
 • 15. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A B X 0, 1 Y 0, 2 M 0, 3 X 0, 4 Y 0, 5 M 0, 6 = ü ï = ï ï= ï Þý = ï ï= ï ï= þ å å å å å å r=3t =3x2=6 t =2 n =6 n=r (6=6) sistemi është statikisht i caktuar ( Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy) Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy
 • 16. Shkruhen kushtet e ekuilibrit për trupin si terësi dhe pastaj edhe për njërin trup (cilin do), Forma e dytë- Sistemi i trupave dhe trupat e veçantë kështu perseri kemi gjashtë kushte të ekuilibrit.
 • 17. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B C X 0, 1 Y 0, 2 M 0, 3 X 0, 4 Y 0, 5 M 0, 6 = ü ï = ï ï= ï Þý = ï ï= ï ï= þ å å å å å å r = 3t = 3x2 = 6 t = 2 n = r ( 6 = 6 ) sistemi është statikisht i caktuar ( Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy) Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy n = 6
 • 18. NGARKESA KONTINUALE
 • 19. B B A A dQ q(x)dx, Q dQ q(x)dx = = =ò ò A Q dA A= =ò q(x)dx dA= Rezultanta Q e ngarkeses kontinuale është e barabartë me siperfaqën e diagramit të ngarkesës njëtrajtësishtë të shpërndarë. b C a 1 x x q(x) dx Q = ò Pikëveprimi i rezultantës Q
 • 20. Q A q= = l q Q A 2 = = l Cx 2 = l C 2 x 3 = l
 • 21. Shembulli 1.
 • 22. Shembulli 2.
 • 23. Shembulli 3.
 • 24. Shembulli 4.
 • 25. Shembulli 5.
 • 26. ( ) ( ) 1 1 2 1 2 Q q 6 6 36kNm, q q 12 6 6 6 6 Q 18kNm. 2 2 2 = = × = - - × = = = = l l ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A A B 1 2 A B 1 2 A B A X 0, H 0 1 Y 0, V V Q Q 0 2 2 M 0, V 6 Q Q 0. 3 2 3 1 H 0, 3 V 30kN, 2 V 24kN. = = = + - - = = × - × - × = Þ = Þ = Þ = å å å l l Shembulli 6.
 • 27. Shembulli 7.
 • 28. Shembulli 8.
 • 29. P=5kN A B q=12kN/m' C D6m 2m 3m 45° n=6 (VA, VB, HB, VC, HC, VD), r=3t=3×2=6, Telo CD D C VD VC HC 3m P=5kN 45° A B q C 6m 2mVB VA HB VC HC Q D C C C X 0 2 2 Y 0 V 0, H 5 kN, V 5 kN. 2 2 M 0 ü= Þ ïï = Þ = = =ý ï = Þïþ å å å B A B B X 0 2 Y 0 H 5 kN, V 46.237kN, V 53.288kN. 2 M 0 ü= Þ ïï = Þ = = =ý ï = Þïþ å å å Telo AC Shembulli 9.
 • 30. HB VB VC P=8kN5m B q=15kN/m' 2m4m C 2m Q P=8kN 5m A B q=15kN/m' 2m4m C 2m (A2)Þ VA=VC n=3, (VC, VB, HB), r=3, , A C VA VC B C B B X 0 Y 0 H 0, V 37.33kN, V 22.67kN. M 0 ü= Þ ïï = Þ = = =ý ï = Þïþ å å å Shembulli 10.
 • 31. P=5kN 3.0 A B q=10kN/m' 2m 2m3m C n=6, (VA, HA, VC, HC,VB, HB), r=3×2=6, 3m A 2m C VA VC HA HC Q A X 0 Y 0 M 0 = Þ = Þ = Þ å å å VB P=5k N B 2m1m C VC HC HB 3m B X 0 Y 0 M 0 = Þ = Þ = Þ å å å VA=-7kN, HA= - 19.667kN, VC= - 7kN, HC =10.33kN,VB =12kN, HB =10.33kN Shembulli 11.
 • 32. n=6, (VA, HA, VB, HB, VC, HC), r=3t=3×2=6, HA VA HB VB P=5kN 3.0 A B q=10kN/m' 2.0 2m3m C Q B X 0 Y 0 M 0 = Þ = Þ = Þ å å å 3m A 2m C VA VC HA HC Q C X 0 Y 0 M 0 = Þ = Þ = Þ å å å Sistem Telo AC VA=-7kN, HA= - 19.667kN, VC= - 7kN, HC =10.33kN,VB =12kN, HB =10.33kN Shembulli 11. Mënyra e dytë e zgjidhjes.
 • 33. Shembulli 12. detali i nyjes A
 • 34. Trupi 1. Kushtet e ekuilibrit trupi 1.
 • 35. Trupi 1. Kushtet e ekuilibrit trupi 2.
 • 36. ekuilibri i nyjes A.

Related Documents