Ειδικά Θέμασα Τεφνολογίαρ Λογιςμικού & Δικσύοτ(2012)
Η Δομή σοτ έπγοτ 52 Πακέσα 6 Εξωσεπικέρ βιβλιοθήκερ
Παπούςα και Μελλονσική Κασάςσαςη
Πακέσα ποτ θα επέμβοτμε… Νέο
Τι πεπιλαμβάνει σο νέο πακέσο User.java Η κλάςη επεκσείνει σην κλάςη Bean και πεπιλαμβάνει σα πεδία και επιλογέρ ...
Πειπαμασιςμοί...
Encryption SurpriseΧπήςη αλγοπίθμοτ XTEA:κπτπσογπάυηςηαποκπτπσογπάυηςη σηρβάςηρ
Γπαυική Διεπαυή Κτπίωρ Μενού
 Το blog μαρ : http://nashiproject.wordpress.com/ E mail : zoefis@hotmail.com antoniougeocy@gmail.com So...
Βιβλιογπαυικά Σσοιφεία: XTEA: http://en.wikipedia.org/wiki/XTEA Applied Cryptography Protocols Algorithms and Sou...
Nashi project 2nd presentation
Nashi project 2nd presentation
of 12

Nashi project 2nd presentation

implementarion presetnation & planned changes
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nashi project 2nd presentation

  • 1. Ειδικά Θέμασα Τεφνολογίαρ Λογιςμικού & Δικσύοτ(2012)
  • 2. Η Δομή σοτ έπγοτ 52 Πακέσα 6 Εξωσεπικέρ βιβλιοθήκερ
  • 3. Παπούςα και Μελλονσική Κασάςσαςη
  • 4. Πακέσα ποτ θα επέμβοτμε… Νέο
  • 5. Τι πεπιλαμβάνει σο νέο πακέσο User.java Η κλάςη επεκσείνει σην κλάςη Bean και πεπιλαμβάνει σα πεδία και επιλογέρ ποτ αυοπούν σην είςοδο σοτ φπήςση ςσο ςύςσημα. UserUI.java Πεπιλαμβάνει σην τλοποίηςη σηρ διεπαυήρ διαλόγοτ για είςοδο ςσο ςύςσημα καθώρ και σιρ λεισοτπγίερ ςύγκπιςηρ κωδικών .
  • 6. Πειπαμασιςμοί...
  • 7. Encryption SurpriseΧπήςη αλγοπίθμοτ XTEA:κπτπσογπάυηςηαποκπτπσογπάυηςη σηρβάςηρ
  • 8. Γπαυική Διεπαυή Κτπίωρ Μενού
  • 9.  Το blog μαρ : http://nashiproject.wordpress.com/ E mail : zoefis@hotmail.com antoniougeocy@gmail.com Sourceforge link : http://sourceforge.net/projects/jsticker
  • 10. Βιβλιογπαυικά Σσοιφεία: XTEA: http://en.wikipedia.org/wiki/XTEA Applied Cryptography Protocols Algorithms and Source code in C(Bruce Schneier), Κευάλαιο 18 Java Operators: http://www.cafeaulait.org/course/week2/03. html