Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
ПРАВИЛА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
Въведение
Добра клинична практика е съвкупността от меж...
независимо дали е или не е причинно свързано с продукта.
1.3. Приложими изисквания
Всички нормативни изисквания, отнасящи ...
терапевтична стратегия не се определя предварително чрез протокол за изпитване, а попада в установената практика и
решение...
съгласно приложимите нормативни изисквания за запазване на поверителността относно самоличността на участниците и
притежав...
Информирано съгласие е волеизявление, което трябва да бъде писмено, лично датирано и подписано, за участие в
клинично изпи...
Действие за наблюдение на развитието на клиничното изпитване и гарантиране, че то се провежда, записва и
докладва в съотве...
Цялата информация в оригиналните записи и заверените копия на оригиналните записи на клинични находки,
наблюдения и други ...
съответстват на информацията за изпитания лекарствен продукт, посочена в брошурата на изследователя. За разрешени са
употр...
позволяващ нейното точно докладване, интерпретация и проверка.
2.11. Поверителността на документите, които могат да разкри...
протокол и/или други документи съвпадат с етичните норми и дали отговарят на приложимите нормативни изисквания за
такъв ти...
3.3.1. определяне на състава (имена и длъжности на членовете) и основание за назначаването;
3.3.2. планиране на заседаният...
и представя доказателство за квалификацията си чрез актуална автобиография и/или други документи, изискани от
възложителя,...
промени във формата за съгласие, процедурите за набиране на пациенти (напр. обяви) и всяка друга писмена информация,
която...
лекарствените продукти и участниците. Изследователите съхраняват документи, в които е отбелязано, че участниците са
получи...
4.8.5. Изследователят или упълномощеното от него лице информира участника или в случай че не може да даде
своето съгласие,...
потенциални рискове и ползи;
4.8.10.10. компенсацията и/или възможното лечение за участниците в случай на свързано с клини...
4.8.13. С изключение на посоченото в т. 4.8.14 едно нетерапевтично изпитване (т. е. изпитване, в което не се
предвижда дир...
промените и поправките в ККП.
4.9.4. Изследователят съхранява копия от документацията съгласно одобрения план, болничната ...
сериозни нежелани лекарствени реакции на регулаторните органи и комисията по етика.
4.11.2. Нежеланите събития и/или лабор...
проверки от възложителя, както и на инспекции от местни или чужди регулаторни органи.
5.1.3. На всеки етап на обработка на...
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
of 50

НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - НАРЕДБА No 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г . ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

 • 1. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 ПРАВИЛА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА Въведение Добра клинична практика е съвкупността от международно признати етични и научни изисквания за качество, които се спазват при планирането, провеждането, отчитането и докладването на клинични изпитвания. Спазването на тези изисквания осигурява публично обезпечаване и защита на правата, безопасността и здравето на участниците в изпитването в съответствие с принципите, залегнали в Декларацията от Хелзинки, както и научната стойност и възпроизводимост на данните от клиничното изпитване. Целта на правилата за ДКП е да се осигури единен стандарт за Европейската общност, Япония и САЩ с цел облекчаване на взаимното признаване на данни от клинични изпитвания от подвластните им регулаторни органи. Правилата за ДКП са разработени, като са взети под внимание текущите добри клинични практики на Европейската общност, Япония и САЩ, както и тези на Австралия, Канада, скандинавските страни и Световната здравна организация. Тези правила трябва да бъдат спазвани, когато се генерират данни от клинични изпитвания, които ще бъдат представяни пред регулаторните органи. Принципите, заложени в тези правила, също така могат да бъдат прилагани по отношение на други клинични изследвания, които биха могли да имат въздействие върху безопасността и здравето на хората. 1. Определения 1.1. Нежелана лекарствена реакция (НЛР) "Нежелана лекарствена реакция" е всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт, който се проявява при приложение на продукта в дози, нормално използвани за лечение, профилактика или диагностика на заболяване при хора или за възстановяване, корекция или модифициране на физиологична функция. В случай на клинично изпитване - всеки нежелан и непредвиден отговор към изпитван лекарствен продукт, независимо от приложената доза. Фразата "отговори към един лекарствен продукт" означава, че причинно-следствената връзка между лекарствения продукт и нежеланата реакция е поне разумна възможност, т. е. връзката не може да се отхвърли. 1.2. Нежелано събитие Нежелано събитие е всяка неблагоприятна промяна в здравното състояние, наблюдавана при прилагане на лекарствен продукт на пациент или участник в клинично изпитване, която не е непременно причинно свързана с това лечение. Нежелано събитие следователно може да бъде всяка неблагоприятна и непреднамерена физикална находка (вкл. лабораторно отклонение), симптом или заболяване, свързано във времето с употреба на (изпитван) лекарствен продукт,
 • 2. независимо дали е или не е причинно свързано с продукта. 1.3. Приложими изисквания Всички нормативни изисквания, отнасящи се до провеждане на клинични изпитвания с лекарствени продукти. 1.4. Одобрение от комисията по етика Положително становище на комисията по етика в потвърждение, че клиничното изпитване е оценено и може да бъде провеждано в учредения център при условията, определени от комисията по етика, лечебното заведение, ДКП и приложимите изисквания. 1.5. Независима проверка (одит) Систематична и независима оценка на свързаните с изпитването задължения и документи за преценяване дали са извършени тези задължения, дали данните са записани, анализирани, внимателно докладвани, съгласно протокола, стандартните оперативни процедури (СОП) на възложителя, ДКП и приложимите нормативни изисквания. 1.6. Сертификат от проверка Документ от проверяващия в потвърждение, че е извършена проверка. 1.7. Доклад от проверка Писмена оценка на проверяващите от страна на възложителя за резултатите от проверката. 1.8. Следа за проверка Документация, даваща възможност да се проследи последователността на събитията. 1.9. Заслепяване/маскиране Процедура, при която една или повече от страните остават незапознати с назначеното лечение по тяхно предварително съгласие. Единично слепи обикновено са изпитванията, при които пациентите остават незапознати, а двойно слепи са изпитванията, при които пациентите, изследователите, лицата, извършващи мониториране, и понякога лицата, извършващи анализ на данните, остават незапознати с назначеното лечение. 1.10. Клинична карта на пациента (ККП) Печатен, оптичен или електронен носител, изготвен за записване на цялата изисквана от плана информация за докладване на възложителя за всеки отделен участник. 1.11. Клинично изпитване/проучване Клинично изпитване на лекарствен продукт е всяко проучване при човека, предназначено да се открият или потвърдят клиничните, фармакологичните и/или други фармакодинамични ефекти на един или повече изпитвани лекарствени продукти, и/или да се определят нежеланите реакции към един или повече изпитвани лекарствени продукти, и/или да се изследва абсорбцията, разпределението, метаболизма и екскрецията на един или повече изпитвани лекарствени продукти с цел да се установи тяхната безопасност и/или ефикасност. Определенията клинично изпитване и клинично проучване са синоними. Неинтервенционално проучване е проучване, при което лекарственият продукт(и) се предписва(т) по обичайния начин в съответствие с условията, определени в разрешението за употреба. Назначаването на пациента към определена
 • 3. терапевтична стратегия не се определя предварително чрез протокол за изпитване, а попада в установената практика и решението за предписване на лекарствения продукт е ясно разграничено от решението да се включи пациентът в изпитването. По отношение на пациентите не трябва да се прилагат никакви допълнителни процедури за диагностика или наблюдение и епидемиологичните методи се използват за анализ на събраните данни. 1.12. Доклад от клинично изпитване/проучване Писмено описание на всяко изпитване/проучване на терапевтично, профилактично или диагностично средство, приложено върху хора, в което са включени пълни клинични и статистически резултати, описания и анализи, интегрирани в единен доклад. 1.13. Лекарствен продукт за сравнение Изпитван или разрешен за употреба лекарствен продукт (т. нар. активен контрол) или плацебо, използвани за сравнение по време на клинично изпитване. 1.14. Съответствие (по отношение на изпитването) Спазване на всички изисквания - свързани с изпитването, изисквания на ДКП и приложимите нормативни изисквания. 1.15. Поверителност Недопускане на разкриване от външни лица, с изключение на упълномощените лица, на информация, която принадлежи на възложителя, или информация за самоличността на участниците. 1.16. Договор Писмено, датирано и подписано споразумение между две или повече страни, с което са определени всички мерки по възлагане, разпределение на задачи и задължения и ако е приложимо, финансови въпроси. Протоколът може да служи за основа на договор. 1.17. Координираща комисия Комисия, която може да се назначи от възложителя, за координиране на действията при провеждането на многоцентрови клинични изпитвания. 1.18. Координиращ изследовател Изследовател, назначен с цел координиране на изследователите от различните центрове, участващи в многоцентрово изпитване. 1.19. Договорна изследователска организация (ДИО) Физическо и юридическо лице или научна организация, сключила договор с възложителя за изпълнение на една или повече от свързаните с изпитването функции и задължения на възложителя. 1.20. Директен достъп Разрешение за изследване, анализиране, проверка и възпроизвеждане на всички записи и доклади, които са важни за оценка на едно клинично изпитване след разрешение. Всяка страна (напр. местните или чуждите регулаторни органи, мониториращите на възложителя и проверяващите) с директен достъп взима всички необходими предпазни мерки
 • 4. съгласно приложимите нормативни изисквания за запазване на поверителността относно самоличността на участниците и притежаваната от възложителя информация. 1.21. Документация Всички записи във всякаква форма (вкл., без да се ограничава до, писмени, електронни, магнитни, оптични записи, електроенцефалографии, рентгенографии, електрокардиограми, хроматограми), описващи или записващи метода, провеждането и/или резултата от изпитването, факторите, влияещи на изпитването и предприетите действия. 1.22. Основно досие на клинично изпитване Основното досие на клинично изпитване се състои от основни документи, които самостоятелно или заедно позволяват оценка на провеждането на клиничното изпитване и качеството на получените резултати. 1.23. Основни документи Документи, които самостоятелно или заедно позволяват оценка на провеждането на клиничното изпитване и качеството на получените резултати. 1.24. Добра клинична практика (ДКП) Съвкупността от международно признати етични и научни изисквания за качество, които се спазват при планирането, провеждането, отчитането и докладването на клинични изпитвания, които дават гаранция, че данните и докладваните резултати са правдоподобни и точни и че са запазени правата, неприкосновеността и поверителността на участниците. 1.25. Независима комисия за оценка на резултатите Независима комисия за оценка на резултатите, която може да се създаде от възложителя за оценка през определени интервали от време на прогреса на едно клинично изпитване, данните за безопасност, основните параметри на ефикасност и за формиране на препоръки към възложителя дали да продължи, промени или да прекрати изпитването. 1.26. Независим свидетел Лице, което: не участва и няма интерес от клиничното изпитване; не може да бъде повлияно от страна на участниците в изпитването; присъства на подписването на информираното съгласие, ако участникът или неговият законен представител не могат да четат, и прочита формата за информирано съгласие и всякаква друга писмена информация, предоставяна на участниците. 1.27. Комисия по етика Независима структура (институционална, регионална, национална или наднационална комисия или комитет), съставена от медицински/научни специалисти и немедицински/ненаучни членове. Основната отговорност на комисията по етика е да се запазят правата и безопасността на хората, участващи в изпитването, и да се представи публично уверение на тази защита. Защитата се реализира чрез разглеждане и даване на становище по протокола на клиничното изпитване и материалите за получаване и документиране на информирано съгласие на участниците и оценка дали изследователите, условията, методите за провеждане на изпитването са подходящи. 1.28. Информирано съгласие
 • 5. Информирано съгласие е волеизявление, което трябва да бъде писмено, лично датирано и подписано, за участие в клинично изпитване, взето напълно свободно след надлежно уведомяване относно неговото естество, значимост, последствия и рискове и подходящо документирано от всяко лице, което е способно да даде съгласието си, или когато лицето не е способно да даде съгласието си - от неговия законен представител. 1.29. Инспекция Официална проверка на контролните органи върху документи, условия, архив и всички други източници на данни, които се приемат от тях за свързани с клиничното изпитване и могат да се съхраняват в мястото на провеждане на клиничното изпитване, офиса на възложителя/ДИО или други места, които тези контролни органи приемат за подходящи. 1.30. Институция (медицинска) Лечебни заведения, в които се провеждат клинични изпитвания. 1.31. Междинен доклад за клинично изпитване Доклад за временните резултати от проучването и тяхната оценка въз основа на анализи, направени по време на провеждането на клиничното изпитване. 1.32. Изпитван лекарствен продукт Изпитван лекарствен продукт е лекарствена форма на активно вещество или плацебо, което се изпитва или използва като сравнение в клинично изпитване, включително продукти, за които има издадено разрешение за употреба, но се използват за неразрешено показание или с оглед получаване на допълнителна информация за разрешената форма, или са комплектувани (в лекарствена форма или опаковани) по начин, различен от разрешената форма. 1.33. Главен изследовател Главен изследовател е определеният от възложителя лекар или лекар по дентална медицина, който ръководи цялостното провеждане на клиничното изпитване в центъра в съответствие с одобрения протокол и ръководството за ДКП и отговаря за работата на изследователите. 1.34. Изследовател Изследовател е определеният от възложителя и от главния изследовател лекар или лекар по дентална медицина, който практически провежда клиничното изпитване под ръководството на главния изследовател съгласно одобрения протокол и ръководството за ДКП в изследователския център за провеждането на клиничното изпитване. Ако клиничното изпитване се провежда от екип, изследователят е ръководителят, който отговаря за екипа, и се нарича главен изследовател. 1.35. Брошура на изследователя Документ, съдържащ всички клинични и неклинични данни за изследвания/те лекарствен/и продукт/и, които се отнасят за прилагането на изпитваните лекарствени продукти върху хора. 1.36. Законен представител Физическо лице, което съгласно действащото законодателство е законен представител и може да даде съгласие за участието на бъдещия участник в клиничното изпитване от негово име. 1.37. Мониториране
 • 6. Действие за наблюдение на развитието на клиничното изпитване и гарантиране, че то се провежда, записва и докладва в съответствие с протокола, СОП, ДКП и приложимите нормативни изисквания. 1.38. Доклад от мониториране Писмен доклад от лицето, извършващо мониториране, до възложителя след всяко посещение на мястото на провеждане и/или всяка свързана с изпитването комуникация съгласно СОП на възложителя. 1.39. Многоцентрово изпитване Клинично изпитване, което се провежда по един протокол, но в повече от един център и от повече от един изследовател. Изследователските центрове могат да бъдат разположени на територията на една държава членка, на повече от една държава членка и/или в държави членки и в трети държави. 1.40. Неклинично изпитване Биомедицинско изпитване, което не се провежда върху хора. 1.41. Протокол Протокол на клинично изпитване е документ, който описва целта/целите, проекта, методологията, статистическата обработка и организацията на изпитването. Протоколът включва и всички последващи изменения и допълнения в него. 1.42. Промяна на протокол Писмено описание на изменение/я или официално пояснение на протокол. 1.43. Осигуряване на качеството Всички планирани и систематични действия, които са установени с цел да се осигури, че данните са получени, документирани (записани) и докладвани и че изпитването се провежда в съответствие с ДКП и приложимите нормативни изисквания. 1.44. Качествен контрол Работни техники и действия, предприети в рамките на системата за осигуряване на качеството, с цел проверка дали са изпълнени изискванията за качество на свързаните с изпитването дейности. 1.45. Рандомизация Процес за разпределяне на участниците в изпитването или контролните групи, като се използва елемент на случайност с цел избягване на отклонения. 1.46. Регулаторни органи Национални компетентни органи за контрол на качеството, ефективността и безопасността на лекарствените продукти, както и органите, които оценяват подадената клинична документация и провеждат инспекции. 1.47. Сериозно нежелано събитие (СНС) или сериозна нежелана лекарствена реакция (СНЛР) Всеки неблагоприятен ефект или промяна в здравното състояние, който е станал причина за смъртен изход, непосредствена опасност за живота, хоспитализация или удължаване на срока на хоспитализация, значителни или трайни увреждания, инвалидизация и вродени аномалии. 1.48. Изходни данни
 • 7. Цялата информация в оригиналните записи и заверените копия на оригиналните записи на клинични находки, наблюдения и други дейности в едно клинично изпитване, необходими за пресъздаване и оценка на изпитването. 1.49. Изходни документи (документи - източници) Оригинални документи и записи, в които данните се записват за първи път след получаването им (напр. болнични записи, клинични и служебни схеми, лабораторни записки, бележки, дневници на пациентите или списъци за проверка, записи за раздаване на лекарствени продукти от аптеката, записи от автоматични уреди, заверени копия от записи след потвърждение, че са точни копия, микрофишове, фотографски негативи, микрофилми и магнетофонни записи, рентгенови снимки, файловете на участниците, записи, съхранявани в аптеката, в лабораторията и медицинско-технически служби, включени в изпитването). 1.50. Възложител Физическо или юридическо лице, институция или организация, която отговаря за започването, управлението и/или финансирането на клиничното изпитване. 1.51. Възложител-изследовател Физическо лице, което едновременно започва и провежда едно клинично изпитване, самостоятелно или с други лица, и под чието непосредствено ръководство изследваният лекарствен продукт се прилага, раздава или употребява от пациент. Определението не включва юридически лица и научни организации. Задълженията на възложителя-изследовател са едновременно тези на възложителя и на изследователя. 1.52. Стандартни оперативни процедури (СОП) Писмени детайлни инструкции за постигане на еднаквост в извършването на специфична функция. 1.53. Съизследовател Всяко лице, член на клиничния изследователски екип, назначено и ръководено от главния изследовател в мястото на провеждане на клинично изпитване за извършване основни във връзка с изпитването действия и/или да взима важни решения (напр. сътрудници, специализанти, докторанти). 1.54. Участник в изпитване Лице, което е включено в клинично изпитване, като получава изпитван лекарствен продукт или участва като контролиращ. 1.55. Разпознавателен код на участниците Уникален разпознавателен код за означаване на всеки участник в клинично изпитване от изследователя с цел запазване на неговата самоличност и използван вместо името на участника при докладване на нежелани събития и/или други свързани с изпитването данни. 1.56. Център на клинично изпитване Мястото/местата, където се извършват свързани с проучването дейности. 1.57. Неочаквана нежелана лекарствена реакция За неразрешени за употреба продукти - нежелана лекарствена реакция, чийто характер, тежест или изход не
 • 8. съответстват на информацията за изпитания лекарствен продукт, посочена в брошурата на изследователя. За разрешени са употреба продукти - нежелана лекарствена реакция, която не е посочена в кратката характеристика на продукта или чийто характер, тежест или изход не отговарят на посочените в кратката характеристика на продукта данни. 1.58. Уязвими групи Лица, чието желание за участие в едно клинично изпитване може да бъде повлияно от очакването на ползите или от положението им спрямо по-висши служители в йерархията, свързани с участието или отказ от участие, например: студенти по медицина, дентална медицина, фармация или медицински сестри, служители във фармацевтичната индустрия, служещи в армията и лица, лишени от свобода. Други застрашени участници са пациенти с неизлечими заболявания, лица в старчески домове, безработни или просещи, пациенти в спешни състояния, групи от етнически малцинства, безпризорни, скитници, непълнолетни и такива, които са неспособни да дадат съгласие. 1.59. Благополучие (на участниците в клинични изпитвания) Физическата и психическата неприкосновеност на участниците в клиничното изпитване 2. Принципи на ДКП 2.1. Клиничните изпитвания се провеждат в съответствие с етичните принципи, които са заложени в Декларацията от Хелзинки и съответстват на ДКП и приложимите нормативни изисквания. 2.2. Преди да е започнало едно изпитване, се сравняват всички предвидими рискове с очакваната полза индивидуално за участника и за обществото. Едно клинично изпитване може да започне и да продължи само ако предвидимите ползи оправдават рисковете. 2.3. Правата, безопасността и благополучието на участниците в изпитването са от първостепенно значение и стоят над интересите на науката и обществото. 2.4. Наличната неклинична и клинична информация за изпитвания лекарствен продукт трябва да е достатъчна в подкрепа на предложеното клинично изпитване. 2.5. Клиничните изпитвания трябва да са научно значими и описани в ясен и детайлизиран протокол. 2.6. Едно клинично изпитване се провежда в съответствие с протокол, който е предварително одобрен от комисията по етика. 2.7. Медицинското наблюдение и медицинските решения, по отношение на участниците, се вземат от лекар или когато е необходимо - от лекар по дентална медицина. 2.8. Всяко лице, натоварено с провеждане на клинично изпитване, притежава образование, квалификация и опит за изпълнение на съответните свързани с изпитването задължения. 2.9. Преди включване в клинично изпитване от всеки участник се получава свободно дадено информирано съгласие. 2.10. Цялата информация за клиничното проучване трябва да е записана, поддържана и съхранявана по начин,
 • 9. позволяващ нейното точно докладване, интерпретация и проверка. 2.11. Поверителността на документите, които могат да разкрият самоличността на участниците, се запазва, като се спазват и приложимите нормативни изисквания за тайна и поверителност. 2.12. Изпитваните лекарствени продукти се произвеждат, поддържат и съхраняват в съответствие с приложимата ДПП. Те се използват в съответствие с одобрения протокол. 2.13. Във всички етапи на клиничното изпитване се въвеждат процедури, осигуряващи качеството на всеки етап от провеждане на проучването. 3. Комисия по етика 3.1. Задължения 3.1.1. Всяка комисия по етика защитава правата, безопасността и благополучието на всички участници в клиничното изпитване. Специално внимание се отделя на клинични изпитвания, които включват уязвими групи пациенти. 3.1.2. Комисията по етика получава следните документи: протокол на клиничното изпитване/промени, форма за писмено информирано съгласие и промени в тези форми, които изследователят предлага да се използват в клиничното изпитване, процедури за набиране на пациенти (напр. обяви), писмена информация за участниците, брошура на изследователя, наличната информация за безопасност, информация за заплащане и компенсация на пациентите, застраховка за пациентите/доброволците и изследователите, актуална автобиография на изследователя/ите и/или други документи за доказване на квалификацията им и други допълнителни документи, които комисията може да изиска за осъществяване на функциите си. Тя разглежда предложеното клинично изпитване в определения от закона срок и документира своето становище в писмен вид с ясно посочени тема на клиничното изпитване и прегледаните документи и датирано по отношение на следното: 3.1.2.1. положително становище; 3.1.2.2. изискани преди положително становище изменения; 3.1.2.3. отрицателно становище; 3.1.2.4. промяна на вече издадено положително становище. 3.1.3. Комисията по етика преценява квалификацията на изследователя за предложеното клинично изпитване от представената актуална автобиография на изследователя и/или други съответни документи, които може да изиска. 3.1.4. Комисията по етика провежда текущ надзор над всяко провеждащо се клинично изпитване на интервали, съответстващи на риска за хората, но не по-малко от веднъж годишно. 3.1.5. По своя преценка комисията по етика може да изиска представянето на повече информация от описаната в т. 4.8.10, когато това допълнение има значение за запазване на правата и безопасността и/или здравето на пациентите. 3.1.6. В случаите по т. 4.8.12 и 4.8.14, когато за провеждането на нетерапевтично изпитване е необходимо съгласието на законен представител на участника, комисията по етика се произнася по въпроса, дали предложеният
 • 10. протокол и/или други документи съвпадат с етичните норми и дали отговарят на приложимите нормативни изисквания за такъв тип изпитвания. 3.1.7. В случаите по т. 4.8.15, когато протоколът на клинично изпитване позволява включване на пациент, без да е възможно неговото непосредствено писмено съгласие или съгласието на неговия законен представител, комисията по етика се произнася по въпроса, дали предложеният план и/или други документи съвпадат с етичните норми и дали отговарят на приложимите нормативни изисквания за такъв тип изпитвания. 3.1.8. Комисията по етика преценява доколко размерът и методът за заплащане на здравите доброволци/пациентите влияят на съгласието им за участие и дали решението им ще бъде взето свободно. Заплащанията на един участник трябва да бъдат разпределени пропорционално и да не зависят изцяло от завършването на изпитването от участника. 3.1.9. Комисията по етика осигурява включването във формата за писмено информирано съгласие и във всяка друга писмена информация за участника на информацията по отношение на заплащането на здравите доброволци/пациентите, вкл. количество, метод на заплащане и периодичност. Начинът, по който плащането ще бъде разпределено, трябва да бъде посочен. 3.2. Състав, функции и действия 3.2.1. Комисията по етика се състои от членове, които като колектив имат достатъчно квалификация и опит да разгледат и оценят научните, медицинските и етичните аспекти на предложеното клинично изпитване. Комисията по етика включва най-малко 7 членове, от които най-малко двама с немедицинско образование, финансово и административно независими от мястото на провеждане на клиничното изпитване. По време на заседанията могат да гласуват и да изразяват мнение само тези членове, които са независими от главния изследовател и възложителя. Комисията по етика съхранява списък с членовете и техните квалификации, както и официалните документи за създаването й. 3.2.2. Комисията по етика извършва функциите си в съответствие с писмени стандартни оперативни процедури, с ДКП и приложимите нормативни изисквания и съхранява документи за дейностите си и протоколи от заседанията. 3.2.3. Комисията по етика взима решенията си на предварително обявени заседания при наличието на кворум, определен в стандартните оперативни процедури. 3.2.4. Да гласуват/изразяват мнение могат само членовете на комисията по етика, които са участвали в обсъжданията и прегледа на документацията по проучването. 3.2.5. Изследователят може да представя информация във всякакъв аспект по отношение на клиничното изпитване, но не може да участва в разискванията или да дава мнение/да гласува по време на заседанията на комисията по етика. 3.2.6. Комисията по етика може да покани експерти в различни специалности за съдействие. 3.3. Процедури Комисията по етика разработва, писмено документира и спазва стандартни оперативни процедури, които включват следното:
 • 11. 3.3.1. определяне на състава (имена и длъжности на членовете) и основание за назначаването; 3.3.2. планиране на заседанията, уведомяване на членовете и провеждане на заседанията; 3.3.3. извършване на първоначална и последваща оценка на проучвания; 3.3.4. определяне на честотата на периодична последваща преоценка на проучвания; 3.3.5. осигуряване на ускорена оценка на минимални промени за клинични изпитвания в ход, които вече са одобрени, в съответствие с нормативните изисквания; 3.3.6. потвърждение, че нито един участник не може да бъде включен в клинично изпитване, преди комисията по етика да издаде положително становище; 3.3.7. потвърждение, че в протокола не могат да се приложат никакви отклонения или промени преди непосредственото писмено положително становище за съответната промяна, с изключение на случаите, когато е необходимо избягване на непосредствени рискове за участниците или когато промените засягат логистични и административни аспекти на изпитването (напр. промяна на лицето, извършващо мониториране, телефонни номера), съгласно задълженията на изследователя по т. 4.5.2; 3.3.8. изискване, че изследователят веднага уведомява комисията по етика за отклонения или промени в протокола, когато е необходимо избягване на непосредствени рискове за участниците, съгласно т. 3.3.7 и задълженията на изследователя по т. 4.5.2 и 4.5.4; промени, увеличаващи риска за участниците и/или значително влияещи върху провеждането на клиничното изпитване (вж. 4.10.2); всички нежелани лекарствени реакции, които са и сериозни, и неочаквани; нова информация, която може да засегне неправилно безопасността на лицата или провеждането на клиничното изпитване; 3.3.9. изискване, че комисията по етика незабавно ще уведоми писмено изследователя/институцията за свързаните с клиничното изпитване решения/мнения; причините за решенията/становищата си и процедурите за обжалване на решенията/становищата на комисията по етика. 3.4. Документи Комисията по етика съхранява всички съответни документи (напр. писмени стандартни оперативни процедури, списъци с членове, заповеди за назначаване, списъци с длъжности на членовете, декларации за конфликт на интереси и конфиденциалност, представени документи, протоколи от заседания и кореспонденция) за период не по-малко от три години след прекратяване на клиничното изпитване и ги предоставя при поискване на регулаторните органи. Комисията по етика предоставя на изследователя, възложителя или регулаторните органи писмените си процедури и заповеди, определящи списъка с членове, при поискване. 4. Изследовател 4.1. Квалификация и задължения на изследователя 4.1.1. Изследователят/ите притежава съответното образование, квалификация и опит, за да прецени отговорността за правилното провеждане на клиничното изпитване; отговаря на всички изисквания, определени от регулаторните органи,
 • 12. и представя доказателство за квалификацията си чрез актуална автобиография и/или други документи, изискани от възложителя, комисията по етика и/или регулаторните органи. 4.1.2. Изследователят е запознат с правилната употреба на изпитвания лекарствен продукт, както е посочено в протокола, актуалната брошура на изследователя, информацията за продукта и всички други източници на информация, предоставени от възложителя. 4.1.3. Изследователят познава и спазва изискванията на ДКП и приложимите нормативни изисквания. 4.1.4. Изследователят позволява извършването на мониториране, проверка от страна на възложителя и инспекция от съответните регулаторни органи. 4.1.5. Изследователят съхранява списък с лица с необходимата квалификация, на които е делегирал отговорни задължения, свързани с клиничното изпитване. 4.2. Възможности за изпълнение на изпитването 4.2.1. Изследователят трябва да може да покаже възможности за набиране на необходимия брой подходящи пациенти в договорения срок (напр. като се базира на ретроспективни данни). 4.2.2. Изследователят има достатъчно време за провеждане и завършване на клиничното изпитване в договорения срок. 4.2.3. Изследователят разполага с необходимия брой квалифициран персонал и съответно оборудване за предвидената продължителност на клиничното изпитване с цел правилно и безопасно провеждане. 4.2.4. Изследователят гарантира, че всички лица, участващи в клиничното изпитване, са достатъчно информирани за протокола, изпитвания лекарствен продукт/и и свързаните им с клиничното изпитване задължения и функции. 4.3. Медицински грижи за лицата участници 4.3.1. Отговорността за всички свързани с клиничното изпитване медицински решения се носи от квалифициран лекар, или където е необходимо - от лекар по дентална медицина, който е изследовател или съизследовател в клиничното изпитване. 4.3.2. По време и след участието на лицата в клиничното изпитване изследователят гарантира за предоставянето на достатъчно медицинско наблюдение върху лицата участници по отношение на всяко нежелано събитие, вкл. клинично важни лабораторни резултати, свързани с изпитването. Изследователят уведомява пациента за необходимостта от медицинско наблюдение по повод на допълнителното заболяване, което той е установил. 4.3.3. Ако лицето участник има личен лекар и ако се е съгласило личният му лекар да бъде уведомен, изследователят го информира за участието на пациента в клиничното изпитване. 4.3.4. Въпреки че участникът не е задължен да обясни причините за оттеглянето си от клиничното изпитване, изследователят може да положи усилия, за да установи тези причини, спазвайки изцяло правата на пациента. 4.4. Кореспонденция с комисията по етика 4.4.1. Преди започване на клиничното изпитване изследователят трябва да има писменото датирано положително становище от комисията по етика за протокола на клиничното изпитване, формата за писмено информирано съгласие,
 • 13. промени във формата за съгласие, процедурите за набиране на пациенти (напр. обяви) и всяка друга писмена информация, която ще бъде предоставена на участника. 4.4.2. Изследователят представя на комисията по етика копие от актуалната брошура на лекаря изследовател като приложение на писмената молба до комисията по етика за становище. Ако по време на клиничното изпитване настъпят промени в брошурата, изследователят представя в комисията по етика ново копие, включващо промените. 4.4.3. По време на клиничното изпитване изследователят предоставя на комисията по етика за преразглеждане всички документи, касаещи участниците. 4.5. Съответствие с протокола 4.5.1. Изследователят провежда клиничното изпитване в съответствие с протокол, който предварително е одобрен от възложителя и регулаторния орган и който е получил положително становище от комисията по етика. Изследователят и възложителят подписват протокола или допълнителен договор, с който изследователят потвърждава съгласието си за спазването му. 4.5.2. Изследователят не може да прави никакви отклонения или промени в протокола без съгласието на възложителя и предварителното разглеждане и документирано положително становище за промените от комисията по етика. Отклонения от изискванията на плана може да се правят само когато има сериозни основания, че са застрашени животът, здравето и правата на изследваните лица или когато промените включват само организационни или административни аспекти на клиничното изпитване (напр. смяна на лицето, извършващо мониториране, смяна на телефонните номера). 4.5.3. Изследователят или упълномощено от него лице документира и обяснява всяко отклонение от одобрения протокол. 4.5.4. Изследователят може да направи отклонение или промяна в протокола за избягването на непосредствена заплаха за пациентите без непосредственото положително становище на комисията по етика. Направеното отклонение, промяна или планът с предложените промени се представят възможно най-бързо на комисията по етика за оценка и становище, на възложителя за съгласие и на регулаторните органи за разрешение. 4.6. Изпитван лекарствен продукт 4.6.1. Отговорност за отчетността на изпитвания лекарствен продукт в мястото на провеждане на клиничното изпитване се носи от изследователя. 4.6.2. Изследователят може да предостави някои или всички свои задължения за отчетността в мястото/местата на провеждане на фармацевт или на друго подходящо лице, което е под ръководството на изследователя, когато това е допустимо или се изисква. 4.6.3. Изследователят и/или фармацевтът или друго лице, определено от изследователя, съхранява документите за получените в мястото на провеждане лекарствени продукти, опис на продуктите в центъра, използваните количества от всеки участник и върнатите на възложителя количества или на допълнително място. Тези документи съдържат дати, количества, партиди и номера, срок на годност (където е възможно) и уникалните кодови номера, с които са означени
 • 14. лекарствените продукти и участниците. Изследователите съхраняват документи, в които е отбелязано, че участниците са получили съответните дози, определени в плана, и потвърждение и отчетност за всички получени от възложителя лекарствени продукти. 4.6.4. Изпитваният/те лекарствен/и продукт/и се съхраняват по начин, определен от възложителя, съгласно т. 5.13.2 и т. 5.14.3, и в съответствие с приложимите нормативни изисквания. 4.6.5. Изследователят потвърждава, че изпитваните лекарствени продукти се използват само в съответствие с одобрения протокол. 4.6.6. Изследователят или определено от него лице обяснява правилната употреба на изпитвания лекарствен продукт на всеки отделен участник и на подходящи интервали и проверява дали всеки участник спазва правилно инструкциите. 4.7. Процедури за рандомизиране и разкриване Изследователят трябва да спазва рандомизационните процедури на клиничното изпитване, ако съществуват такива, и трябва да потвърди, че разкриването на кода се прави само в съответствие с протокола. Ако клиничното изпитване е заслепено, изследователят документира и обяснява на възложителя всяко преждевременно разкриване на кода (напр. случайно разкриване, разкриване в резултат на възникнало сериозно нежелано събитие) на изпитвания лекарствен продукт/и. 4.8. Информирано съгласие на участниците 4.8.1. По време на получаването и документирането на информираното съгласие изследователят спазва приложимите нормативни изисквания, принципите на ДКП и етичните принципи, залегнали в Декларацията от Хелзинки. За започване на клиничното изпитване изследователят трябва да притежава писменото положително становище на комисията по етика на формата за писменото информирано съгласие и всяка друга писмена информация, която ще бъде предоставена на участниците. 4.8.2. Формата за писменото информирано съгласие и всяка друга писмена информация, предоставяна на участниците, се актуализира, когато стане известна важна нова информация, която може да повлияе тяхното съгласие. Всяка актуализирана форма за писменото информирано съгласие и писмена информация трябва да има положителното становище на комисията по етика преди прилагането й. Участникът или неговият законен представител своевременно се уведомяват, когато стане известна важна нова информация, която може да повлияе на тяхното желание да продължат да участват в клиничното изпитване. Комуникациите по отношение на новата информация се документират своевременно. 4.8.3. Нито главният изследовател, нито изследователският персонал могат да принуждават или да подвеждат лицето да участва или да продължи участието си в клиничното изпитване. 4.8.4. Нито една устна или писмена информация, касаеща клиничното изпитване, включително формата за писмено информирано съгласие, не може да съдържа думи и изрази, с които принуждава или звучат като принуда за участника или неговия законен представител да се откаже от някое свое законно право или да освобождава или да внушава освобождаване от отговорност за небрежност на изследователя, възложителя, институцията или техни представители.
 • 15. 4.8.5. Изследователят или упълномощеното от него лице информира участника или в случай че не може да даде своето съгласие, неговия законен представител за всички аспекти на клиничното изпитване, включително и за предоставянето на писмена информация и положителното становище от комисията по етика. 4.8.6. Езикът, използван в устната или писмената информация за клиничното изпитване, включително формата за писмено информирано съгласие, трябва да бъде без медицински термини и достатъчно достъпен, за да бъде разбран от участника или неговия законен представител и където е необходимо, от независимия свидетел. 4.8.7. Преди да е получено писменото информирано съгласие, главният изследовател или упълномощено от него лице са задължени да предоставят на участника или на неговия законен представител достатъчно време и възможност за обсъждане на детайлите по клиничното изпитване и да решат дали да участва или не. На всички въпроси, зададени от участника или на неговия законен представител, трябва да се отговори изчерпателно. 4.8.8. Преди включването на участника писменото информирано съгласие трябва да се подпише лично и лично да се постави датата от участника или от неговия законен представител и от лицето, провело разговора за информиране на участника. 4.8.9. В случай че участникът или неговият законен представител не може да чете по време на обсъждането на информираното съгласие, се осигурява присъствие на независим свидетел. Свидетелят подписва и лично поставя дата на формата за писмено информирано съгласие, след като тя, както и всяка друга писмена информация, е представена, прочетена и обяснена на участниците или на техните законни представители и след като те устно са потвърдили участието си в клиничното изпитване и (ако са способни) са подписали и лично поставили дата. Чрез подписа си свидетелят потвърждава, че формата за писмено информирано съгласие, както и всяка друга писмена информация, е била точно обяснена и разбрана от участниците или техните законни представители и съгласието е дадено от самите участници или техните законни представители. 4.8.10. Формата за писменото информирано съгласие и всяка друга писмена информация, предоставяна на участниците, съдържа обяснения за следното: 4.8.10.1. че клиничното изпитване представлява процес на научно проучване; 4.8.10.2. целта на клиничното изпитване; 4.8.10.3. изпитваното лечение/я и вероятността за случайно назначаване на всяко лечение; 4.8.10.4. процедурите, които ще се извършат по време на клиничното изпитване, включително и инвазивните манипулации; 4.8.10.5. задълженията на участниците; 4.8.10.6. тези аспекти от клиничното изпитване, които са експериментални; 4.8.10.7. разумно предвидими рискове или неудобства за участниците, а също и за ембрион, плод или кърмаче, когато е необходимо; 4.8.10.8. разумно очакваните ползи; участниците се уведомяват за случаите, когато не се очакват клинични ползи; 4.8.10.9. алтернативните процедури и курсове на лечение, които са възможни за участниците, и важни техни
 • 16. потенциални рискове и ползи; 4.8.10.10. компенсацията и/или възможното лечение за участниците в случай на свързано с клиничното изпитване увреждане; 4.8.10.11. предвиденото, пропорционално на участието във времето, заплащане за доброволците/пациентите за участието им в клиничното изпитване, ако съществува такова; 4.8.10.12. предвидените разходи за участниците за участието им в клиничното изпитване; 4.8.10.13. обяснение, че участието в клиничното изпитване е доброволно и че участникът може да откаже да участва или да се оттегли по всяко време, без да се налага наказание или пропускане на ползи, които участникът може да получи по друг начин; 4.8.10.14. да бъде посочено, че на мониториращите, проверяващите, комисията по етика и на регулаторните органи е осигурен достъп до оригиналните медицински документи на участника за проверка на процедурите по клиничното изпитване и/или на данните, при което се осигурява защита на личните данни на пациента съгласно приложимите закони и наредби, и чрез подписването на формата за писмено информирано съгласие участникът или неговият законен представител дава съгласието си за такъв достъп; 4.8.10.15. че документите, удостоверяващи самоличността на участника, ще се запазят поверителни и данните от тях няма да бъдат разгласявани, съгласно приложимите закони и наредби; в случай на публикуване на резултатите от клиничното изпитване самоличността на участниците ще остане поверителна; 4.8.10.16. обяснение, че участникът или неговият законен представител своевременно ще бъде уведомен, ако възникне нова информация, която може да повлияе на желанието им за продължаване участието в клиничното изпитване; 4.8.10.17. лицата за контакт за допълнителна информация по отношение на клиничното изпитване, лицата за контакт за информация за правата на участниците и лицата, отговорни в случай на свързано с клиничното изпитване увреждане; 4.8.10.18. предвидимите обстоятелства и/или причини, при които участието може да бъде прекратено; 4.8.10.19. очакваната продължителност на участието на пациента/здравия доброволец в клиничното изпитване; 4.8.10.20. приблизителния брой участници. 4.8.11. Преди участието в клиничното изпитване всеки участник или неговият законен представител получава копие на подписаната и датирана форма за писмено информирано съгласие, както и всяка друга информация, предоставяна на участниците. По време на клиничното изпитване всеки участник или неговият законен представител получава копие от променената форма за писмено информирано съгласие, както и промените във всяка друга писмена информация, предоставяна на участниците. 4.8.12. Когато едно клинично изпитване (терапевтично или нетерапевтично) изисква включването на участници само чрез съгласието на техните законни представители, участниците се информират за клиничното изпитване на ниво в съответствие с тяхната способност за разбиране и лично подписват и поставят дата на писменото информирано съгласие (ако са в състояние).
 • 17. 4.8.13. С изключение на посоченото в т. 4.8.14 едно нетерапевтично изпитване (т. е. изпитване, в което не се предвижда директна клинична полза за участниците) се провежда върху лица, които лично са подписали и поставили дата на формата за писмено информирано съгласие. 4.8.14. Нетерапевтичните изпитвания могат да се провеждат върху лица чрез съгласието на законни техни представители само в случаите, когато: 4.8.14.1. целите на изпитването не могат да бъдат постигнати с изпитване върху участници, които могат лично да дадат информирано съгласие; 4.8.14.2. предвидимите рискове за лицата са малки; 4.8.14.3. негативното въздействие върху участниците е минимално и ниско; 4.8.14.4. клиничното изпитване не е забранено от закон; 4.8.14.5. в разрешението/положителното становище на комисията по етика е посочено изрично включването на точно такива лица и писменото разрешение/положително становище покрива този аспект. Такива изпитвания (дотолкова, доколкото изключението е оправдано) се провеждат върху пациенти, страдащи от заболяване или състояние, за които е предвиден изпитваният лекарствен продукт. Участниците в тези изпитвания стриктно се наблюдават и се изтеглят в случай на излишно увреждане. 4.8.15. В спешни ситуации, когато непосредственото съгласие на участника не е възможно, се изисква съгласието на неговия законен представител, ако присъства такъв. Когато непосредственото съгласие на участника и на законния му представител не е възможно да бъде получено, включване може да се осъществи, ако се налага незабавно решение, за да се спаси животът на пациента, съгласно изискванията, посочени в протокола и/или на друго място, чрез писменото положително становище на комисията по етика, с цел запазване правата, безопасността и благополучието на лицето и осигуряване на съответствие с приложимите нормативни изисквания. Лицето или неговият законен представител се информират възможно най-бързо за клиничното изпитване и следва да бъдат помолени да документират съгласието си за продължаване участието си в клиничното изпитване по реда на т. 4.8.10. 4.9. Документи и доклади 4.9.1. Изследователят осигурява точността, пълнотата, четливостта и навременното докладване на данните на възложителя в клиничните карти на пациентите (ККП), както и във всички изисквани доклади. 4.9.2. Данните, които се получават от документи-източници и се записват в ККП, се съдържат в тези документи- източници, а несъответствията се обясняват. 4.9.3. Всяка промяна или корекция в ККП се датира, поставят се инициали и (ако е необходимо) се обяснява и не трябва да внася съмнение за оригиналното вписване (т. е. съхранява се следата за проверка). Това се прилага както за писмените, така и за електронните корекции съгласно т. 5.18.4.14. Възложителят снабдява изследователя и/или определеното от изследователя лице за извършване на такива корекции с указания. Възложителите притежават писмени процедури, удостоверяващи, че направените промени или корекции в ККП от възложителя или упълномощени от него лица са били необходими, документирани са и са подписани от изследователя. Изследователят съхранява записи за
 • 18. промените и поправките в ККП. 4.9.4. Изследователят съхранява копия от документацията съгласно одобрения план, болничната документация и подписаните форми за информирано съгласие, както и документите по т. 8 "Основни документи за провеждане на клинично изпитване", както е посочено в приложимите нормативни изисквания. Изследователят взима мерки за предотвратяване на случайното или преждевременното унищожаване на тези документи. След приключване на проучването изследователят предоставя на възложителя частта от документацията на клиничното изпитване според посоченото в протокола и/или друг договор с възложителя. 4.9.5. Основните документи се съхраняват за най-дългия от посочените срокове: 4.9.5.1. петнадесет години след приключване на клиничното проучване; 4.9.5.2. две години след последното разрешение за употреба в регион, обхванат от Международната конференция по хармонизация, или докато не е приключила процедура или няма намерение за получаване на разрешение за употреба в региона, обхванат от Международната конференция по хармонизация; 4.9.5.3. две години от официалното приключване на клиничното разработване на изпитвания продукт. Сроковете за съхранение може да са по-дълги, ако това се изисква от други приложими нормативни изисквания или ако това е договорено с възложителя. Възложителят уведомява писмено изследователя кога документите не е необходимо да се съхраняват повече съгласно т. 5.5.12. 4.9.6. Финансовите въпроси по клиничното изпитване се документират чрез договор между възложителя и изследователя. 4.9.7. При молба от страна на лицето, извършващо мониториране, одитора/проверяващия, комисията по етика или регулаторните органи, изследователят осигурява директен достъп до всички свързани с клиничното изпитване документи. 4.10. Доклади за прогреса на клиничното изпитване 4.10.1. Изследователят представя писмени отчети за напредъка на клиничното изпитване пред комисията по етика веднъж годишно или по-често, ако комисията по етика изисква това. 4.10.2. Изследователят своевременно представя писмени отчети на възложителя, на комисията по етика и на регулаторните органи за всички промени, значително въздействащи върху провеждането на клиничното изпитване и/или повишаващи риска за участниците. 4.11. Доклади за безопасност 4.11.1. Всички сериозни нежелани събития се докладват незабавно на възложителя, с изключение на тези, за които според протокола или друг документ (напр. наръчника на изследователя) не е необходимо незабавно докладване. Незабавното докладване се следва от подробни писмени доклади. Незабавните и последващите доклади идентифицират лицата чрез уникални кодови номера, с които са означени участниците в клиничното изпитване, вместо с техните имена, личните идентификационни номера и/или адреси. Изследователят спазва приложимите нормативни изисквания, отнасящи се до докладването на неочакваните
 • 19. сериозни нежелани лекарствени реакции на регулаторните органи и комисията по етика. 4.11.2. Нежеланите събития и/или лабораторни резултати извън референтните граници, определени в протокола като критични за оценка на безопасността, се докладват на възложителя в съответствие с изискванията и в сроковете, определени от възложителя в протокола. Изследователят оценява всяко нежелано събитие по отношение на причинно-следствена връзка и сериозност. 4.11.3. В случай на докладвана смърт изследователят представя на възложителя и на комисията по етика всяка допълнителна информация (напр. протокол от аутопсия и заключителен медицински доклад). 4.12. Преждевременно завършване или прекратяване на изпитване Ако изпитването е прекратено преждевременно или е преустановено по някаква причина, изследователят е длъжен незабавно да уведоми участниците в изпитването и да им осигури съответно лечение и проследяване и, когато се изисква от приложимите нормативни изисквания, да уведоми регулаторните органи. 4.12.1. Ако изследователят прекрати или приключи клинично изпитване без предшестващо съгласие на възложителя, е длъжен да уведоми лечебното заведение, възложителя и комисията по етика, регулаторния орган на страната, където се намира центърът на проучването, като им представи подробно писмено обяснение за прекратяването или приключването. 4.12.2. Ако възложителят приключи или преустанови едно изпитване, изследователят своевременно информира лечебното заведение, комисията по етика и регулаторния орган на страната, където се намира центърът на проучването, като им представи подробно писмено обяснение за преустановяването или приключването. 4.12.3. Ако комисията по етика оттегли или прекрати своето положително становище за дадено изпитване, съгласно т. 3.1.2.4. и 3.3.8 изследователят уведомява съответното лечебно заведение и възложителя, като им представя подробно писмено обяснение за прекратяването или оттеглянето. 4.13. Окончателни доклади от изследователя След завършването на клиничното изпитване изследователят уведомява лечебното заведение, представя на комисията по етика обобщение на резултатите от изпитването и всички доклади, които се изискват, на регулаторните органи. 5. Възложител 5.1. Осигуряване на качеството и контрол 5.1.1. Възложителят е отговорен за въвеждането и поддържането на системи за качеството и контрол чрез писмени стандартни оперативни процедури с цел да се осигури, че клиничното изпитване се провежда и данните се набират, документират (записват) и докладват в съответствие с плана, ДКП и приложимите нормативни изисквания. 5.1.2. Възложителят е отговорен за осигуряване на споразумение между изследователите, Договорна изследователска организация (ДИО) и регулаторните органи за получаване на директен достъп до всички места на провеждане на клиничното изпитване, източниците/документите на информация и доклади от извършено мониториране и
 • 20. проверки от възложителя, както и на инспекции от местни или чужди регулаторни органи. 5.1.3. На всеки етап на обработка на данните се прилага качествен контрол с цел да се потвърди, че всички данни са надеждни и са обработени правилно. 5.1.4. Договорите, сключени между възложителя и изследователя и всяка друга страна по клиничното изпитване, са писмени, като част от плана или в допълнително споразумение. 5.2. Договорна изследователска организация 5.2.1. Възложителят може да прехвърли всички или част от задълженията си на други физически и/или юридически лица, които се означават като ДИО. Независимо от прехвърлянето на задължения на други лица възложителят носи цялостната отговорност за провеждането на проучването в съответствие с ДКП и валидността на получените данни. Договорната изследователска организация е задължена да въведе процедури за качествен контрол и осигуряване на качеството. 5.2.2. Всички договори между възложителя и други лица, участници в клиничното изпитване, са писмени и са част от плана или друга отделна част. Всяко прехвърляне на свързани с клиничното изпитване задължение и функция на ДИО се документира писмено. 5.2.3. Всички свързани с клиничното изпитване задължение и функция, които не са прехвърлени специфично, остават на възложителя. 5.2.4. Всички указания за възложителя в това ръководство се отнасят и за ДИО до степен, до каквато ДИО е приела свързаните с клиничното изпитване задължения и функции от възложителя. 5.3. Медицинска експертиза Възложителят назначава квалифициран медицински персонал, който е на разположение за консултация по свързани с клиничното изпитване медицински проблеми и въпроси. За тази цел, ако е необходимо, могат да се назначат външни консултанти. 5.4. Дизайн на изпитване 5.4.1. Възложителят използва квалифицирани лица (напр. биостатистици, клинични фармаколози и лекари) по време на всички етапи на провеждане на клиничното изпитване от съставянето на протокола и ККП и планирането на анализите до анализиране и подготовката на междинните и окончателните доклади на клиничното изпитване. 5.4.2. Протоколът се изготвя в съответствие с т. 6 и с издадените от Международната конференция за хармонизация, Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата ръководства за структурата и съдържанието на протокола, докладите от клинични изпитвания, дизайна и провеждането на клинични изпитвания. 5.5. Ръководене на клинично изпитване, обработване на данни и съхранение на документация 5.5.1. Възложителят използва лица със съответната квалификация за надзор над цялостното провеждане на клиничното изпитване, за обработването и проверяването на данните, за извършване на статистическите анализи и за подготвянето на докладите. 5.5.2. Възложителят може да назначи независима комисия за оценка на резултатите с цел проследяване на хода на