Ζ λίρςα με ςξσπ πλξσριόςεοξσπαμθοώπξσπ ρςξμ κόρμξ ρύμτχμα με ςξ πεοιξδικό “FORBES”
Οπχπ έγοατε υαοακςηοιρςικά ςξ πεοιξδικό«Forbes» με ατξομή ςη δημξρίεσρη ςηπ λίρςαπςχμ πλξσριόςεοχμ αμθοώπχμ ςξσ πλαμήςη εμ...
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΤ΢ΙΑ ΛΟΙΠΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ1 ΚΑΡΛΟ΢ ΢ΛΙΜ ΦΔΛΟΤ 69 ΔΙ΢. ΣΖΛ/ΝΙΔ΢ ΜΔΞΙΚΟ2 ΜΠΙΛ ΓΚΔΙΣΕ...
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ΢ ΜΕΞΙΚΟ
Ο ιδιξκςήςηπ πξλλώμ επιυειοήρεωμ, μεςανύςωμ ξπξίωμ και η εςαιοία κιμηςήπςηλετωμίαπ Μovil η ξπξία είμαι κσοίαουηρςημ αμεοικ...
NO 2 MICROSOFT ΑΜΔΡΙΚΖ
Οσίλιαμ Χέμοσ Γκέιςπ Γ (Wiliam Henry Gates III,γεμμημέμξπ ςημ 28 ξκςχβοιξσ 1955) είμαι αμεοικαμόπεπιυειοημαςίαπ και ποόεδο...
NO 3 ZARA Ι΢ΠΑΝΙΑ
Ο ιρπαμόπ διρεκαςξμμσοιξύυξπ Αμάμριξ Οοςέγκα, ιδιξκςήςηπςξσ ξμίλξσ Inditex ρςξμ ξπξίξ αμήκει μεςανύ άλλωμ η αλσρίδακαςαρςη...
NO 4 BERKSHIRE AMERIKH
Γξσόοεμ Mπάτες γεμμήθηκε ρςιπ 30 Aσγξύρςξσςξσ 1930 ρςημ πόλη Oμάυα ςηπ πξλιςείαπNεμποάρκα ςωμ HΠA. O παςέοαπ ςξσ ήςαμυοημα...
NO 5 LOUIS VUITTON ΓΑΛΛΙΑ
Ο Γάλλξπ διρεκαςξμμσοιξύυξπ επιυειοημαςίαπ ΜπεομάοΑομό ξ απξκαλξύμεμξπ «ξ λύκξπ με ςξ καρμιοέμιξ παλςό».Μεγιρςάμαπ ρςξμ υώ...
Σξ Ελλημικό εμδιατέοξμ βέβαια ερςιάζεςαιρςιπ θέρειπ 400-500 όπξσ ρσμσπάουξσμ ξιςοειπ πλξσριόςεοξι Έλλημεπ.Ζ έκπληνη είμαι ...
΢ςη τεςιμή λίρςα ςξσ ΢ειοά 1 «Forbes» σπάουξσμ διρεκαςξμμσοιξύυξι 450από 58 υώοεπ, αμ και 400ξι πεοιρρόςεοξι ...
ΚΟΚΚΑΛΖ ΛΩΡΑΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΔΛΔΝΖ
of 16

rich people

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - rich people

 • 1. Ζ λίρςα με ςξσπ πλξσριόςεοξσπαμθοώπξσπ ρςξμ κόρμξ ρύμτχμα με ςξ πεοιξδικό “FORBES”
 • 2. Οπχπ έγοατε υαοακςηοιρςικά ςξ πεοιξδικό«Forbes» με ατξομή ςη δημξρίεσρη ςηπ λίρςαπςχμ πλξσριόςεοχμ αμθοώπχμ ςξσ πλαμήςη εμέςει 2012, «η ...ποώςη απόπειοα καςαμέςοηρήπςξσπ ποιμ από 25 υοόμια» ήςαμ μάλλξμ εύκξλησπόθερη, καθώπ ξι ρύγυοξμξι κοξίρξι ήςαμμόλιπ... 140. Δκςξςε ςξ κλαμπ ςχμ πλξσρίχμαύνηρε καςά πξλύ ςα μέλη ςξσ, με απξςέλερματέςξπ ρςη λίρςα μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι 1.226διρεκαςξμμσοιξύυξι», αοιθμόπ πξσ από ςη μίαθεχοείςαι οεκόο, αλλά από ςημ άλλη απξςελείκαι ιδαμική ατξομή για κξιμχμικόποξβλημαςιρμό, αματξοικά με ςξ καςά πόρξρχρςά καςαμέμεςαι ςελικά ξ πλξύςξπ ρςξμπλαμήςη..
 • 3. Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΤ΢ΙΑ ΛΟΙΠΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ1 ΚΑΡΛΟ΢ ΢ΛΙΜ ΦΔΛΟΤ 69 ΔΙ΢. ΣΖΛ/ΝΙΔ΢ ΜΔΞΙΚΟ2 ΜΠΙΛ ΓΚΔΙΣΕ 61 ΔΙ΢. MICROSOFT ΑΜΔΡΙΚΖ3 ΑΜΑΝΣ΢ΙΟ ΟΡΣΔΓΑ 47,4 ΔΙ΢. ZARA Ι΢ΠΑΝΙΑ4 ΓΟΤΟΡΔΝ ΜΠΑΥΔΣ 44 ΔΙ΢. BERKSHIRE AMEΡΙΚΖ5 ΜΠΔΡΝΑΡΝΣ ΑΡΝΟ 41 ΔΙ΢. LOUIS VUITTON ΓΑΛΛΙΑ6 ΛΑΡΡΤ ΔΛΙ΢ΟΝ 36 ΔΙ΢. ΟRACLE AMEΡΙΚΖ7 ΔΪΚ ΜΠΑΣΙ΢ΣΑ 30 ΔΙ΢. ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΒΡΑΕΙΛΙΑ8 ΢ΣΔΥΑΝ ΠΔΡ΢ΟΝ 26 ΔΙ΢. Ζ &Μ ΢ΟΤΖΔΙΑ9 ΛΙ ΚΑ ΢ΙΝΓΚ 25,5 ΔΙ΢. ΦΟΝΚ ΚΟΝΓΚ10 ΚΑΡΛ ΑΛΜΠΡΔΦΣ 25,4 ΔΙ΢. ALDI ΓΔΡΜΑΝΙΑ
 • 4. ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ΢ ΜΕΞΙΚΟ
 • 5. Ο ιδιξκςήςηπ πξλλώμ επιυειοήρεωμ, μεςανύςωμ ξπξίωμ και η εςαιοία κιμηςήπςηλετωμίαπ Μovil η ξπξία είμαι κσοίαουηρςημ αμεοικαμική ήπειοξ, ξ ΜενικαμόπΚάολξπ ΢λιμ Χελξύ καςάτεοε μαεκπαοαθσοώρει ςξσπ αμεοικάμξσπ ΜπιλΓκέιςπ και Γξύξοεμ Μπάτες και μα γίμειασςόπ ξ πλξσριόςεοξπ άμθοωπξπ ςξσπλαμήςη ρύμτωμα με ςη ρυεςική λίρςα ςξσForbes.H πεοιξσρία ςξσ ΢λιμ, ασνήθηκεκαςά 18,5 διρεκαςξμμύοια δξλλάοια μέραρε 12 μήμεπ.
 • 6. NO 2 MICROSOFT ΑΜΔΡΙΚΖ
 • 7. Οσίλιαμ Χέμοσ Γκέιςπ Γ (Wiliam Henry Gates III,γεμμημέμξπ ςημ 28 ξκςχβοιξσ 1955) είμαι αμεοικαμόπεπιυειοημαςίαπ και ποόεδοξπ ςηπ Microsoft , μιαπεπιυείοηρηπ λξγιρμικξύ πξσ ίδοσρε με ςξμ Πξλ Άλεμ. ΟΓκέιςπ είμαι έμαπ από ςξσπ πιξ γμχρςξύπ επιυειοημαςίεπ ςηπεπαμάρςαρηπ ςχμ ποξρχπικώμ σπξλξγιρςώμ. Αμ καιθασμάζεςαι εσοέχπ, η επιυειοηριακή ςακςική ςξσ έυεικαςακοιθεί χπ αμςιαμςαγχμιρςική και μξμξπχλιακή, και ηεςαιοία ςξσ έυει ξδηγηθεί αοκεςέπ τξοέπ ρςα δικαρςήοιακαι καςαδικαρςεί για παοάβαρη ςχμ μόμχμ καςά ςχμ μξμξ-πχλίχμ και ςχμ ςοαρς. Ο Γκέιςπ έυει κάμει διάτξοεπτιλαμθοχπικέπ εμέογειεπ, δίμξμςαπ μεγάλα υοημαςικάπξρά ρε διάτξοεπ τιλαμθοχπικέπ ξογαμώρειπ καιεπιρςημξμικά εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα μέρχ ςξσιδούμαςξπ "Bill & Melinda Gates Foundation", πξσιδούθηκε ςξ 2000. Έμα μεγάλξ ςμήμα ασςώμ ςχμ δχοεώματξοά ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ελξμξρίαπ ρςημ Ατοική.
 • 8. NO 3 ZARA Ι΢ΠΑΝΙΑ
 • 9. Ο ιρπαμόπ διρεκαςξμμσοιξύυξπ Αμάμριξ Οοςέγκα, ιδιξκςήςηπςξσ ξμίλξσ Inditex ρςξμ ξπξίξ αμήκει μεςανύ άλλωμ η αλσρίδακαςαρςημάςωμ Zara, νεπέοαρε ςξμ Αμεοικαμό Γξσόοεμ Μπάτεςκαι είμαι ξ ςοίςξπ πλξσριόςεοξπ άμθοωπξπ ρςξμ κόρμξΌπωπ ρημειώμει ςξ ειδηρεξγοατικό ποακςξοείξ, η ανία ςηππεοιξσρίαπ ςξσ Οοςέγα εκςιμάυθηκε ςξμ πεοαρμέμξ υοόμξκαςά 32% ή καςά 11,4 διρ. δξλάοια, εναιςίαπ ςηπ επιςσυημέμηπεπέκςαρηπ ςηπ αλσρίδαπ ςξσ ρςιπ αμαπςσρρόμεμεπαγξοέπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ Κίμαπ. Η ξσρία είμαι όςιασςό ςξ άλμα ρημειώθηκε «ρε μια πεοίξδξ πξσ αρκξύμςαιέμςξμεπ πιέρειπ ρςημ αγξοά ςηπ παςοίδαπ ςξσ και η αμεογίαρςημ Ιρπαμία έυει νεπεοάρει ςξ 20%», όπωπ υαοακςηοιρςικάγοάτει ςξ Bloomberg. Απξδεικμύξμςαπ, έςρι, όςι ςα πιξαδύμαμα και ςα μεραία ρςοώμαςα μπξοεί μα ρςεμάζξσμ από ςημκοίρη και ςα μέςοα λιςόςηςαπ, όμωπ εκείμξι πξσ βοίρκξμςαιρςημ κξοστή ςηπ πσοαμίδαπ ςξσ πλξύςξσ βοίρκξσμ ςξμ ςοόπξόυι μόμξ μα διατσλάςςξσμ, αλλά και μα αβγαςίζξσμ ςημπεοιξσρία ςξσπ.
 • 10. NO 4 BERKSHIRE AMERIKH
 • 11. Γξσόοεμ Mπάτες γεμμήθηκε ρςιπ 30 Aσγξύρςξσςξσ 1930 ρςημ πόλη Oμάυα ςηπ πξλιςείαπNεμποάρκα ςωμ HΠA. O παςέοαπ ςξσ ήςαμυοημαςιρςήπ και διεςέλερε και μέλξπ ςξσαμεοικαμικξύ Kξγκοέρξσ. Λέγεςαι όςι ξ Γξσόοεμαγόοαρε ςιπ ποώςεπ μεςξυέπ ςξσ ρε ηλικία έμςεκαεςώμ. Aπό ςξ 1947 έωπ ςξ 1949 τξίςηρε ρςη ΢υξλήΔιξίκηρηπ Eπιυειοήρεωμ Whartoςξσ Παμεπιρςημίξσςηπ Πεμρσλβάμιαπ. Mεςά ςιπ ρπξσδέπ ξ Mπάτεςεογάρςηκε ωπ υοημαςιρςήπ ρςημ εςαιοεία ςξσπαςέοα ςξσ από ςξ 1951 έωπ ςξ 1954. Tξ κοιςήοιξςηπ ανίαπ κάμει ςξμ κ. Mπάτες μα ποξςιμάεπιυειοήρειπ με ιρυσοά εμπξοικά ρήμαςα (όπωπ ηWalt Disney, η Coca Cola, η Gilette, η McDonald’s, ηWashingtoPost, η AmericaExpress και η WellsFargo),με ποξρςαςεσόμεμεπ ςαμειακέπ οξέπ .
 • 12. NO 5 LOUIS VUITTON ΓΑΛΛΙΑ
 • 13. Ο Γάλλξπ διρεκαςξμμσοιξύυξπ επιυειοημαςίαπ ΜπεομάοΑομό ξ απξκαλξύμεμξπ «ξ λύκξπ με ςξ καρμιοέμιξ παλςό».Μεγιρςάμαπ ρςξμ υώοξ ςχμ ειδώμ πξλσςελείαπ και ςηπσφηλήπ οαπςικήπ, ξ ιδιξκςήςηπ ςξσ πξλσρυιδξύπ ξμίλξσLouis VuittoN Moet Hennessy δημιξσογεί ςάρειπ,ποξρεγγίζει με εστάμςαρςεπ ιδέεπ μεόςεοεπ γεμιέπκαςαμαλχςώμ ρε ώοιμεπ και αμαδσόμεμεπ αγξοέπ,εκποξρχπεί ςη Γαλλία ρε επιυειοημαςικέπ επατέπ μείζξμξπρημαρίαπ, αρυξλείςαι με ςξ ςέμιπ, είμαι εοαριςέυμηππιαμίρςαπ και έυει πέμςε παιδιά.Μεςανύ ςχμ πεοιξσριακώμρςξιυείχμ ςα ξπξία ρςεγάζξμςαι σπό ςημ αιγίδα ςξσ LVMHρσμπεοιλαμβάμξμςαι η ραμπάμια Moet & Chandon, ςαοξλόγια Tag Heuer, ξι ξίκξι μόδαπ και ειδώμ πξλσςελείαπDior, Louis Vuitton, Donna Karan, Fendi, Givenchy καιάλλξι. Ασςή ςη τξοά, έυει ρςξ ρςόυαρςοξ έμαμ άλλξδιάρημξ ξίκξ, ςξμ ξικξγεμειξκοαςξύμεμξ Ζermes, ρςξμξπξίξ έυει ήδη απξκςήρει ςξ 20%, ποξκαλώμςαπ ςοιγμξύπ.
 • 14. Σξ Ελλημικό εμδιατέοξμ βέβαια ερςιάζεςαιρςιπ θέρειπ 400-500 όπξσ ρσμσπάουξσμ ξιςοειπ πλξσριόςεοξι Έλλημεπ.Ζ έκπληνη είμαι πχπ τέςξπ ξ ΑοιρςξςέληπΜσρςακίδηπ ςηπ Glencore με ποξρχπικήπεοιξσρία 2,8 διρεκαςξμμσοίχμ δξλαοίχμκαςέλαβε ςημ 418η θέρη, ατήμξμςαπ πίρχ ςξμκαςά ....200 εκ."τςχυόςεοξ" ΢πύοξ Λάςρη (2,6διρ. δξλάοια) ρςημ 464η θέρη εμώ λίγξ πιξκάςχ και με ..."μόλιπ" άλλα 100εκ.διατξοά ρςη494η θέρη βοίρκεςαι ξ Υίλιππξπ Νιάουξπ με 2,5διρ. δξλάοια..
 • 15. ΢ςη τεςιμή λίρςα ςξσ ΢ειοά 1 «Forbes» σπάουξσμ διρεκαςξμμσοιξύυξι 450από 58 υώοεπ, αμ και 400ξι πεοιρρόςεοξι -425 350 για ςημ ακοίβεια- 300 ποξέουξμςαι από ςιπ 250ΖΠΑ. Δεύςεοη έουεςαι 200 η Ρχρία, με 96 150 ΢ειοά 1 κοξίρξσπ, και 100 ακξλξσθεί η - 50 αμαδσόμεμη 0 ξικξμξμικά- Κίμα με έμαμ λιγόςεοξ
 • 16. ΚΟΚΚΑΛΖ ΛΩΡΑΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΔΛΔΝΖ