PONAŠANJE POTROŠAČA MODNOGPONAŠANJE POTROŠAČA MODNOGPROIZVODAPROIZVODAdr Julija Avakumović
„Moda je za čoveka sredstvo identifikacije i socijalizacije,simbolička komunikacija sa ostatkom sveta, obaveza prestiža,pr...
OSNOVNA MODNA NAČELA Preporuke o na inu obla enja za teku u i narednu sezonuč č ćsvakodnevno nas okupiraju iz modnih maga...
FAKTORI KOJI UTIČU NA PONAŠANJE POTROŠAČAMODNE ODEĆE Savremeno odevanje omogu ava pojedincu da izrazićsvoj identitet, kao...
Kultura kao jedan od faktora koji uti e na ponašanje kupacač Kultura je najfundamentalnija determinanta želja iponašanja ...
 Društveni faktor i njegov uticaj na ponašanjepotrošača Društveni faktori utiču u velikoj meri na ponašanje potrošačau p...
 Lični faktor i njegov uticaj na ponašanje ptrošača Starost Pol Zanimanje Ekonomski uslovi, Pripadnost generaciji S...
 Psihološki faktor i njegov uticaj na ponašanje potrošača Motivacija se može opisati kao pokretačka snaga unutarpojedinc...
PROCES DONOŠENJA ODLUKAPostoje tri faze u procesu donošenja odluka od strane kupaca i to: pre kupovine kupovina ponašan...
ZAKLJUČAK Na osnovu do sada navedenog jasnije je da na ponašanjepotroša a deluje mnoštvo sila. Ne iji izbor prilikom kupo...
of 10

Ponasanje potrosaca modnog proizvoda

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponasanje potrosaca modnog proizvoda

  • 1. PONAŠANJE POTROŠAČA MODNOGPONAŠANJE POTROŠAČA MODNOGPROIZVODAPROIZVODAdr Julija Avakumović
  • 2. „Moda je za čoveka sredstvo identifikacije i socijalizacije,simbolička komunikacija sa ostatkom sveta, obaveza prestiža,predmet užitka i primenjena umetnost.”Ingrid Loshcek Moda u smislu odevanja, uvekkao polazište ima ljudsku figurui ljudsku psihu.UVOD Moda se menja zajedno sonima koji je prihvataju. Nekimodu slede, a neki je stvaraju iuvode.
  • 3. OSNOVNA MODNA NAČELA Preporuke o na inu obla enja za teku u i narednu sezonuč č ćsvakodnevno nas okupiraju iz modnih magazina,specijalizovanih televizijskih emisija, modnih kanala ibezbrojnih trgova kih izloga.č Kreatori mode iz razli itih kulturnih i ekonomskihčcentara šalju inpute, ne samo o modernom poželjnomizgledu, ve nas usmeravaju na odre eni stil.ć đ Moda izaziva i unutrašnjipodsticaj koji direktno uti e načovekov odnos spram sebe i svogčtela.
  • 4. FAKTORI KOJI UTIČU NA PONAŠANJE POTROŠAČAMODNE ODEĆE Savremeno odevanje omogu ava pojedincu da izrazićsvoj identitet, kao i da ukaže kako se taj pojedinacodnosi prema drugima, kako u datoj grupi tako i unutardruštva kao celine. Teorija ponašanja potroša a je modernačinterdisciplanarna nauka kpoja se oslanja na koncepte imetode psihologije, kulturne antropologije, demografije inaravno ekonomskih nauka.
  • 5. Kultura kao jedan od faktora koji uti e na ponašanje kupacač Kultura je najfundamentalnija determinanta želja iponašanja pojedinca. Uvla enje mode odevanja u kulturu postala je strategijačsvih koji u estvuju u njenom kreiranju i realizaciji.č U okviru kulturnih uticaja zna ajan uticaj na ponašanječkupaca odevnih predmeta ima pripadnost društvenoj klasiili socijalnom sloju. Pripadnost odre enoj klasi ili sloju uti e na ponašnjeđ čpotroša a koji se manifestuju u odre enojč đ vrednosti,verovanjima, interesovanjima i stilu života.
  • 6.  Društveni faktor i njegov uticaj na ponašanjepotrošača Društveni faktori utiču u velikoj meri na ponašanje potrošačau procesu kupovine odevnih predmeta. referentne grupe – one grupe koje predstavljaju uzore pokojima se u svojim sudovima, mišljenjima i ponašanju ravnaju. porodica – odnosno njeni članovi imaju pozitivan i najjači uticajna ponašanje pojedinca u procesu kupovine odevnih predmeta iutiče na formiranje vrednosti, mišljenja i stavove pojedinca. društvene uloge i status – definišu mesto i ulogu pojedinca usvakoj grupi, bilo da se radi o porodici, klubu ili organizaciji u kojojje zaposlen. Za marketare odevnih predmeta veoma je važno daidentifikuje ponašanje grupa sa određenom ulogom i statusomu društvu.
  • 7.  Lični faktor i njegov uticaj na ponašanje ptrošača Starost Pol Zanimanje Ekonomski uslovi, Pripadnost generaciji Stil života Ličnost i predstava o samom sebi
  • 8.  Psihološki faktor i njegov uticaj na ponašanje potrošača Motivacija se može opisati kao pokretačka snaga unutarpojedinca koja ih podstiče na akciju. Nezadovoljene potrebe, želje i zahtevi potrošača stvarajutenziju koja podstiče na kupovinu proizvoda radi ostvarivanja cilja– zadovoljavanja potreba. Percepcija je psihološki proces pomoću kojeg ljudi interpretirajustvari koje vide oko sebe i sa kojima dolaze u dodir. Selektivna percepcija Selektivna distorzija Selektivna retencija
  • 9. PROCES DONOŠENJA ODLUKAPostoje tri faze u procesu donošenja odluka od strane kupaca i to: pre kupovine kupovina ponašanje posle kupovine Proces kupovine po inje kada kupacčprepozna problem ili potrebu. Potrebamože da bude izazvana unutrašnjim ispoljašnjim stimulansima. U fazi kupovine pojedinci morajudoneti odluke o izboru modne ku e ućkojoj žele da kupuju, vremenu kupovine,posve enosti prodavca, mogu nostimać ćpla anja itd.ć Posle kupovine odre enog odevnogđpredmeta, potroša e osetiti odre eni nivoč ć đzadovoljstva ili nezadovoljstva.
  • 10. ZAKLJUČAK Na osnovu do sada navedenog jasnije je da na ponašanjepotroša a deluje mnoštvo sila. Ne iji izbor prilikom kupovineč čpostaje rezultat složene interakcije raznih faktora. Neophodno je sagledati uloge koju potroša i imajučprilikom odlu ivanja o kupovini (za etnik ideje, uticajnač čosoba, donosilac odluke, kupac, korisnik), kao i faze krozkoje prolazi potroša prilikom donošenja odluka o kupovinič(ose aj potrebe, traženje informacija, vrednovanjećalternativa, izbor i kupovina, i ponašanje nakon kupovine). Razumevanje potreba potroša a, motiva i ponašanja pričkupovini, samog procesa i na ina kupovine je osnovačuspešnog menadžmenta.

Related Documents