BENEFICIAR: DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE ...
PREZENTAREA  SUCCINTĂ  A  LUCRĂRII Planul Urbanistic Zonal Centru, or....
COMPONENȚA ŞI  DESCRIEREA  PROIECTULUI HIŞINĂU ...
Descrierea zonei examinate: Zona examinată este amplasată în limitel...
ÎNCADRAREA  ÎN  TERITORIUL MUN. CHIŞINĂU HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL ...
SCHEMA  REPARTIZĂRII  CENTRULUI ISTORIC  ÎN  COMPLEXE  REZIDENȚIALE HIŞINĂUPLANU...
ANALIZA   SITUAȚIEI  EXISTENTE  A  CARTIERULUI  LOCATIV  10.14   AMPLASAT  ...
ANALIZA   SITUAȚIEI  EXISTENTE  A  CARTIERULUI  LOCATIV  10.14   AMPLASAT  ...
Destinaţia clădirilor: HIŞINĂU ...
Gradul de uzură : HIŞINĂU Analizând gradul de uzură urmărim, că majoritatea fo...
ANALIZA  DUPĂ  DESTINAȚIA  CLĂDIRILOR.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANI...
ANALIZA  DUPĂ  FORMELE  DE  PROPRIETATE.   SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URB...
ANALIZA  DUPĂ  NUMĂRUL  DE  NIVELE.   SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANIST...
ANALIZA  DUPĂ  GRADUL  DE  UZURĂ.   SITUAȚIA EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ...
SCHEMA DE AMPLASARE  A  MONUMENTELOR DE PATRIMONIU CU ZONELE  ...
PROPUNERI Abordările de bază ...
PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU ...
LINII  ROŞII  CONFORM PUG CHIŞINĂU HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL ...
ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ: HIŞINĂU ...
PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU ...
Zona dotărilor: HIŞINĂU Zo...
Zona accentelor arhitectonice : HIŞINĂU ...
ZONIFICARE  PATRIMONIALĂ: HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL ...
Zona  de protecție arheologică ‐ biserica  Naşterea  Maicii Domnului cu  teritoriu adiacent din  ...
PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU ...
CARACTERISTICA   FONDULUI   IMOBILIAR: HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL ...
CARACTERISTICA  FONDULUI  IMOBILIAR HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL ...
STRUCTURA   ADMINISTRATIV ‐ TERITORIALĂ: HIŞINĂU ...
MODIFICAREA  STRUCTURII  ADMINISTRATIV ‐ TERITORIALE HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZO...
RETROSPECTIVA  URBANISTICĂ  DIN  ZONA  DE  REZERVAȚIE  A   ...
FORMULA RESTRUCTURĂRII ZONEI REZIDENȚIALE PRECONIZATE ...
FORMULA  RESTRUCTURĂRII  ZONEI  REZIDENȚIALE  PRECONIZATE PENTRU  C...
FORMULA  RESTRUCTURĂRII  ZONEI  REZIDENȚIALE  PRECONIZATE PENTRU  ...
ELABORAREA STRUCTURII DRUMURILOR  ŞI DE TRANSPORT  HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONA...
SCHEMA  REȚELEI  DE  DRUMURI  ŞI  STRĂZI.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URB...
LINII ROŞII.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL ...
ORGANIZAREA  CIRCULAȚIEI  RUTIERE. SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ...
OBIECTE  DE  DESERVIRE  A  TRANSPORTULUI.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URB...
REȚEAUA  DE DUMURI  ŞI STRĂZI.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL ...
PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU ...
ORGANIZAREA   CIRCULAȚIEI  RUTIERE.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL...
ACCESE  PIETONALE ŞI DE  BICICLETE.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL...
OBIECTE  DE  DESERVIRE  A  TRANSPORTULUI.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC...
REGULAMENT  AFERENT PLANULUI  URBANISTIC ZONAL HIŞINĂU ...
Conţinutul documentului HIŞINĂU Planşele Zonăr...
EXEMPLU DE ZONARE A TERENULUI ORAŞULUI CHIŞINĂU:  fragment din “REGULA...
EXEMPLU DE ZONARE A TERENULUI ORAŞULUI CHIŞINĂU: fragment din “REGULAM...
HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH ...
of 48

Prezentarea PUZ Chisinau

PUZ CHISINAU -elaborat de catre IMP CISINAUPROIECT
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea PUZ Chisinau

 • 1. BENEFICIAR: DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE PROIECTANT: IMP “CHIŞINĂUPROIECT” CENTRU ORAŞULUI CHIŞINĂUPLANU URBANISTIC ZONAL C UL Z CHIŞINĂU 2010
 • 2. PREZENTAREA  SUCCINTĂ  A  LUCRĂRII Planul Urbanistic Zonal Centru, or.Chişinău a fost elaborat în baza Planului HIŞINĂU Urbanistic General (PUG) al or.Chişinău aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.68/1-2 din 22.03.2007 şi Regulamentului local de urbanism al or.Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/40 din 25.12.2008 urmărind următoarele:PLANUL URBANISTIC ZONAL Scopuri principale: principale:  CENTRU ORAŞULUI CH  Stabilirea şi delimitarea zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor urbanistice majore;  Stabilirea zonelor protejate;  Delimitarea zonelor funcţionale ale teritoriului examinat;  Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţii temporare sau definitive de construire;  Delimitarea zonelor în care se preconizează executarea lucrărilor de utilitate publică;  Stabilirea regimului de construire, cuprinzând: aliniamentele; O regimul de înălţime; indici de control; procentul de ocupare a teritoriului (POT) şi coeficientul de utilizare a terenului (CUT);  Stabilirea reglementărilor la aspectul exterior al construcţiilor;  Determinarea soluţiilor de organizare şi sistematizare a circulaţiei de transport;  Determinarea soluţiilor de organizare a structurii de drumuri şi noduri;  Determinarea soluţiilor de organizare a infrastructurii tehnico-edilitare. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 3. COMPONENȚA ŞI  DESCRIEREA  PROIECTULUI HIŞINĂU 1. PARTEA ANALITICĂ CONSTĂ DIN: DIN:PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH  COMPARTIMENTUL URBANISTIC  COMPARTIMENTUL REŢEAUA DE DRUMURI ŞI STRĂZI CU AMPLASAREA OBIECTELOR DE DESERVIRE A TRANSPORTULUI  COMPARTIMENTUL UTILITĂŢI PUBLICE 2. PARTEA REGLEMENTATIVĂ CONSTĂ DIN:  COMPARTIMENTUL URBANISTIC  COMPARTIMENTUL REŢEAUA DE DRUMURI ŞI STRĂZI CU O AMPLASAREA OBIECTELOR DE DESERVIRE A TRANSPORTULUI  COMPARTIMENTUL UTILITĂŢI PUBLICE  REGULAMENT AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL CENTRU, OR.CHIŞINĂU “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 4. Descrierea zonei examinate: Zona examinată este amplasată în limitele teritoriului administrativ al sectoarelor Buiucani, HIŞINĂU Centru, Râşcani şi include centrul – nucleul istoric al mun.Chişinău cu statut de zonă protejată de importanţă naţională, mărginită de străzile A.Mateevici, Albişoara, Ismail, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Ciuflea, L.Tolstoi, Pan Halippa şi constituie o suprafaţă de 619 ha. În afarăPLANUL URBANISTIC ZONAL de teritoriul nominalizat, proiectul dat a propus spre examinare teritorii suplimentare ocupate CENTRU ORAŞULUI CH d fâ i riverană a râului Bâc şi a bisericii Sf Împăraţi Constantin şi Elena cu monumente de fâşia i ă â l i Bâ i bi i ii Sf. Î ă ţi C t ti i El t funerare, precum şi teritoriile adiacente la nord, sud-est şi sud-vest, astfel teritoriul examinat atingând suprafaţa de 833,6 ha. Analiza situatiei existente: În proiectul dat a fost utilizată noţiunea de Complexe Rezidenţiale (CR) ca unitate convenţională de divizare a teritoriului Zona examinată a fost divizată în 12 Complexe teritoriului. O Rezidenţiale, care la rândul său au fost împărţite în cartiere limitate de străzi pe perimetru. Fiecare cartier a fost analizat aparte pe suport topografic la sc 1:500 pe următoarele compartimente: destinaţia clădirilor; formele de proprietate; regimul de înălţimi; gradul de uzură; monumentele de patrimoniu cu zonele protejate. Aceleaşi compartimente au fost reflectate pe planşele respective la sc 1:2000. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 5. ÎNCADRAREA  ÎN  TERITORIUL MUN. CHIŞINĂU HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 6. SCHEMA  REPARTIZĂRII  CENTRULUI ISTORIC  ÎN  COMPLEXE  REZIDENȚIALE HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 7. ANALIZA   SITUAȚIEI  EXISTENTE  A  CARTIERULUI  LOCATIV  10.14   AMPLASAT  ÎNTRE  STR. M. COGÂLNICEANU,  V. PÂRCĂLAB,  AL. BERNARDAZZI  ŞI  A. PUŞKIN  HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 8. ANALIZA   SITUAȚIEI  EXISTENTE  A  CARTIERULUI  LOCATIV  10.14   AMPLASAT  ÎNTRE  STR. M. COGÂLNICEANU,  V. PÂRCĂLAB,  AL. BERNARDAZZI  ŞI  A. PUŞKIN  HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 9. Destinaţia clădirilor: HIŞINĂU Zonificarea funcţională în centru este organizată în aşa fel, încît sa fie creată complexitatea şi diversitatea mediului. Aceste calităţi sunt atinse cu ajutorul principiilor de zonificare multifuncţională mixtă. Renunţarea la metodele zonificăriiPLANUL URBANISTIC ZONAL „curate” nu exclude posibilitatea nominalizării teritoriilor cu funcţii preponderente – locuire; comerţ; de producere; infrastructura socială; teritorii destinate transportului; CENTRU ORAŞULUI CH zonele de odihnă şi de agrement. Formele de proprietate: Analiza după formele de proprietate arată că majoritatea terenurilor se află în proprietate municipală. Terenurile privatizate alcătuiesc cca 12% din totalul terenurilor, iar ponderea celor de stat este cca 4,5%. Numărul de nivele : O Analiza după numărul de nivele. Partea „de sus” a centrului şi partea istorică a „oraşului de jos” este ocupată aproape integral cu construcţia cu 1-3 nivele. Construcţiile cu 3-5 nivele realizate în anii postbelici sunt concentrate preponderent de-a lungul axelor de planificare principale – bd. Ştefan cel Mare şi bd. G.Vieru. Construcţiile multietajate se amplasează în complexele rezidenţiale R1 şi R12. În ultimii ani în zona istorică a oraşului avansează construcţia clădirilor multietajate cu diversă destinaţie: de locuit, afaceri, comerţ. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 10. Gradul de uzură : HIŞINĂU Analizând gradul de uzură urmărim, că majoritatea fondului construit are gradul de uzură până la 30%, cu excepţia construcţiei amplasate în CR5, unde o mare parte a fonduluiPLANUL URBANISTIC ZONAL existent este în stare degradată. Construcţia nouă sau revitalizarea fondului existent se desfăşoară practic în toată zona centrală. ş p CENTRU ORAŞULUI CH Monumente de patrimoniu: Municipiul Chişinău, amplasat pe o arie, ce constituie doar 1,7% din întregul teritoriu al ţării (571,6 км2), concentrează cel mai bogat patrimoniu al monumentelor de istorie, cultură, arhitectură şi arheologie din Republica Moldova. Centrul istoric concentrează O cca. 900 edificii vechi aranjate după principiul cartierelor închise, 19 biserici vechi, monumente de arhitectură etc. 977 monumente amplasate în intravilanul urban se află sub ocrotirea statului. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 11. ANALIZA  DUPĂ  DESTINAȚIA  CLĂDIRILOR.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 12. ANALIZA  DUPĂ  FORMELE  DE  PROPRIETATE.   SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 13. ANALIZA  DUPĂ  NUMĂRUL  DE  NIVELE.   SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 14. ANALIZA  DUPĂ  GRADUL  DE  UZURĂ.   SITUAȚIA EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 15. SCHEMA DE AMPLASARE  A  MONUMENTELOR DE PATRIMONIU CU ZONELE  PROTEJATE.   SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 16. PROPUNERI Abordările de bază HIŞINĂU a bPLANUL URBANISTIC ZONAL a CENTRU ORAŞULUI CH Divizarea teritoriului de sistematizare în Complexe Rezidenţiale, care la rândul său au fost împărţite în cartiere limitate de străzi pe perimetru. Deoarece un şir de clădiri fiind monumente se află în afara centrului istoric, se propune de a extinde limita centrului istoric, introducând următoarele obiective: biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena cu monumente funerare (3,7 ha), biserica Sf.Tiron din str.Ciuflea cu monumente funerare (2,8 ha), Complexul „Eternitate” (19,2 ha) - (Cimitirul Armean şi Memorialul gloriei militare), teritoriul cuprins între str.A.Mateevici şi Parcul Valea Morilor (24,3 ha) care conţine multe obiective de patrimoniu şi complexul Institutului de medicină (2,8 ha). Teritoriul cu construcţia contemporană cu multe nivele de-a lungul str.Albişoara, precum şi a complexului locativ din bd.Ştefan cel Mare,3 se va exclude din zona nucleului istoric. Astfel teritoriul centrului istoric va atinge 573,3 ha. A mai fost inclus pentru examinare teritoriul a 2 complexe rezidenţiale, ce nu sunt parte a p p ţ p O nucleului istoric astfel teritoriul examinat atingând suprafaţa de 833,6 ha. b Deoarece liniile roşii ale PUG-ului actual afectează grav faţadele construcţiilor existente de-a lungul străzilor din zona centrală şi a monumentelor de patrimoniu, se propune ca acestea să corespundă cu liniile de aliniament ale construcţiilor capitale existente, ceea ce va lăsa posibilităţi de manevrare la efectuarea intervenţiilor urbanistice şi de construire în zona solicitată, cu excepţia liniilor roşii ale bdului D.Cantemir şi a străzilor Ismail, Sfatul Ţării şi V.Alecsandri (ultimele două pe segmentul între str.Albişoara şi bd. D.Cantemir). “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 17. PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU LIMITA CENTRULUI ISTORIC“CHIŞINĂUPROIECT”
 • 18. LINII  ROŞII  CONFORM PUG CHIŞINĂU HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 19. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ: HIŞINĂU Valoarea istorico-artistică a centrului istoric şi funcţia capitalei republicii influenţează considerabil concepţia arhitectural-spaţială a teritoriului său şi tipul restructurării sale. Dezvoltarea centrului oraşului se reduce la două direcţii:  perfecţionarea centrului istoric format, adaptarea structurii şi construcţiei sale laPLANUL URBANISTIC ZONAL cerinţele contemporane în permanentă actualizare;  sistematizarea zonificală a teritoriului centrului istoric, aprecierea posibilităţii CENTRU ORAŞULUI CH privind î i i d încorporarea noilor complexe publice şi locuibile în mediul format. il l bli il ibil î di l f Funcţiile principale ale centrului oraşului sunt administrativ-politice, de afaceri, cultural- educative, comercial-menajere etc. Funcţiile de producere, precum şi cele locative, se referă la funcţii auxiliare, deşi construcţia locativă se referă la element necesar al structurii centrului. Se propune următoarea zonare a teritoriului : Zona Zonele sau Zona Zonele accentelor formaţiunile dotărilor rezidenţiale id i l O arhitectonice industriale zona zona zona zona rezidenţială cu rezidenţială cu rezidenţială cu rezidenţială nivelare nivelare obiective de multietajată limitată variabilă comerţ “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 20. PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU SCHEMA  FUNCȚIONALĂ“CHIŞINĂUPROIECT”
 • 21. Zona dotărilor: HIŞINĂU Zona dotărilor va include un spectru larg de funcţii - administrativ-politice, de afaceri şi comerţ, cultural-educative, prestări servicii se va concentra, în majoritate, de-a lungul axelor compoziţional-spaţiale principale ale centrului – bdelor Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Gr.Vieru, precum şi în fâşia între străzile Ismail, Albişoara şi T.Vladimirescu. Legăturile acestei zone cu alte zone ale centrului vor fi facilitate prin introducerea acceselor pietonal-cicliste (pe străzilePLANUL URBANISTIC ZONAL N.Iorga, V.Pârcălab şi Mitropolit Dosoftei) şi pietonale (pe străzile V.Micle şi A.Corobceanu), ceea ce va avea impact pozitiv asupra mediului şi va favoriza gradul de confort al mediului CENTRU ORAŞULUI CH ambiant. Zonele rezidenţiale: Zonele rezidenţiale, care ocupă cea mai mare suprafaţă din Centru istoric vor avea următoarea structură: zona rezidenţială cu nivelare limitată, care va coincide cu sectorul ce concentrează cea mai mare parte a monumentelor de patrimoniu; regimul de înălţime – 1-3 nivele; construcţia nouă în această zonă se reglează de regulamentul aferent PUZ-ului, sunt permise activităţi de protecţie şi restaurare a monumentelor de patrimoniu, reabilitare, reparare capitală şi modernizare a fondului construit şi infrastructurii tehnico-edilitare; p ş ş ; O zona rezidenţială cu nivelare variabilă este permisă amplasarea solitară a obiectivelor noi cu înălţimea nu mai mare de 4-7 nivele şi aspect exterior, care să armonizeze cu mediul în care se înscrie; zona rezidenţială cu obiective de comerţ va include blocuri locative cu spaţii comerciale încorporate care deja şi-au ocupat spaţiul istoric de-a lungul bdului Ştefan cel Mare şi str.Ismail; zona rezidenţială multietajată este zona construcţiei contemporane cu regimul de înălţime 7-9 nivele; “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 22. Zona accentelor arhitectonice : HIŞINĂU Zona accentelor arhitectonice – obiective izolate sau complexe arhitecturale cu rolPLANUL URBANISTIC ZONAL de accent urbanistic cu înălţimea de 9 nivele şi mai mult. CENTRU ORAŞULUI CH Zonele sau formaţiunile industriale : Zonele sau formaţiunile industriale, în majoritate îşi vor păstra destinaţia funcţională actuală fiind consolidate modernizate retehnologizate referitor la activităţile actuală, consolidate, modernizate, O de bază, echiparea cu transport, infrastructură edilitară şi comunicaţii. Întreprinderile industriale din zona riverană Bâcului vor fi reamplasate pe etape, iar teritoriul eliberat va fi ocupat de zona dotărilor. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 23. ZONIFICARE  PATRIMONIALĂ: HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL Sunt propuse următoarele zone patrimoniale: Su p opuse u o ee o ep o e CENTRU ORAŞULUI CH zona de zona de renovare cu zona de zona de zona de protecţie protecţia protecţie rezervaţie protecţie arhitectur elementelor arheologică g patrimonială istorică al-istorică al istorică de O patrimoniu “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 24. Zona  de protecție arheologică ‐ biserica  Naşterea  Maicii Domnului cu  teritoriu adiacent din  str.Măzărache, în care se interzice orice intervenție afară de cercetări arheologice. Zona de rezervație patrimonială va  cuprinde  teritoriul cu cea mai  mare  concentrație  a  patrimoniului HIŞINĂU nucleului  istoric  în  perimetrul  străzilor  V.Alecsandri,  Bucureşti,  Sfatul Țării,  A.Mateevici  şi  Complexul  Cimitirului  Central  Armean  ‐ zona cu intervenții  strict  reglamentate pentru  fiecare  cartier aparte  în  confomitate cu  regulamentul local  şi  studiile  arhitectural‐urbanistice speciale privind restructurarea  mediului urban format.PLANUL URBANISTIC ZONAL Zona de protecție istorică – 2 sectoare în partea de jos a regiunii istorice, incluzând cea mai veche parte a  oraşului  unde s‐au păstrat fragmente  de planificare  istorică  neregulată veche  şi  un  şir de  monumente  arhitecturale şi  istorice:  primul  sector  se  află  în zona  colinei Puşkin,  în limitele  ei stabilite,  unde sunt  CENTRU ORAŞULUI CH concentrate  majoritatea monumentelor istorice şi arhitecturale legate de aflarea poetului  în Chişinău; al  doilea sector – zona amplasată între str.Puşkin şi str.Ismail. Imagine caracteristică o posedă partea  centrului între aceste 2 sectoare, formată conform proiectului  lui A.Şciusev şi  construită  în anii 50‐80 ai  secolului trecut. Intervențiile în  zonă se  vor  reglementa  prin planuri  urbanistice  de  detaliu,  elaborate   în conformitate cu regulamentul local aprobat şi cu considerarea construcției istorice existente.  Zona  de  protecție  arhitectural‐istorică  va  cuprinde fâşia  centrală mărginită de  străzile  Columna,  M.Viteazul, A.Mateevici cu includerea sectorului amplasat mai sus (până la parcul Valea Morilor), Ismail şi  teritoriul bisericii Sf. Împărați Constantin şi Elena cu monumente funerare.  Intervențiile în această zonă  vor respecta următoarele condiții:  atenție  deosebită  trebuie  acordată  executării  arhitecturale a  clădirilor ce  formează  perimetrul  cartierelor,  păstrării caracteristicilor de bază a imaginii specifice sectorului.  î ăl i înălțimea clădirilor aderente la monumente arhitecturale nu trebuie să depăşească  î l i lădi il d l hi l b i ăd ă ă înalțimea acestora,  O iar clădirile ce formează construcția de‐a lungul străzilor să nu depăşească înălțimea celei mai înalte  construcții existente din cartier. În interiorul cartierelor, executarea arhitecturală a clădirilor este mai  liberă şi ele pot avea înălțimi mai mari. Zona de  renovare cu  protecția elementelor de patrimoniu se  va  situa de‐a  lungul  bdului  Cantemir  propus şi se va extinde în partea “oraşului de jos” în vecinătate nemijlocită cu zona de protecție istorică.  Intervențiile în zona se vor executa  avînd  în vedere  includerea în structura  cartierelor şi  complexelor  rezidențiale  a  monumentelor  de  arhitectură  amplasate  pe  terenuri  aparte.  Pentru  păstrarea  dimensiunilor  construcției  străzilor  istorice,  înalțimea  clădirilor nu  va  depăşi  2‐3 etaje – 7‐10 m pe  perimetrul străzilor. În interiorul cartierelor şi magistralelor noi pot fi ridicate construcțiile multenivelate. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 25. PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU SCHEMA  PATRIMONIALĂ“CHIŞINĂUPROIECT”
 • 26. CARACTERISTICA   FONDULUI   IMOBILIAR: HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL Cca 2 mln. m. p. de suprafaţă utilă totală revine obiectivelor cu funcţii nelocuibile şi 1674 mii m.p. - de suprafaţă locativă totală, ce constituie cca 10 % din fondul locativ CENTRU ORAŞULUI CH total al oraşului. Procentul de ocupare a teritoriului (POT) în zona Centru constituie 26%. În contextul Complexelor Rezidenţiale acest indice oscilează în limitele: de la 15% în CR1 până la 35% în CR11. Coeficientul de utilizare a teritoriului (CUT) variază nesemnificativ în limitele Complexelor Rezidenţiale, atingând valoarea maximă de 0,94 în CR12. Fondul locuibil al zonei Centru poate fi reprezentat astfel: 27% - case cu 1-2 nivele (minietajate) 22% - blocuri cu 3-6 nivele (midietajate) 31% - blocuri cu 7-9 nivele (multietajate) O 20% - blocuri cu 10 nivele şi mai mult (înalte) Clădirile înalte – cu 10 nivele şi mai mult se amplasează în CR 1-7 în care ponderea acestora constituie de la 22% până la 30% din fondul locativ, iar în CR 1 - 50%. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 27. CARACTERISTICA  FONDULUI  IMOBILIAR HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 28. STRUCTURA   ADMINISTRATIV ‐ TERITORIALĂ: HIŞINĂU Teritoriul or.Chişinău este divizat în 5 sectoare administrative, nucleul istoric aparţinePLANUL URBANISTIC ZONAL la 3 din ele (Rîşcani, Buiucani şi Centru). Prevederile PUZ propun modificarea structurii administrativ-teritoriale a oraşului împărţind tot teritoriul în 6 sectoare: Botanica, Ciocana, ş p ţ , , CENTRU ORAŞULUI CH Râşcani, Buiucani, Telecentru şi Centru . Sectorul Centru propus va include nucleul istoric al oraşului şi teritoriile aderente la nord, nord-vest, sud-vest şi sud fiind limitat de: str.Pan Halipa, str.Hînceşti, de-a lungul str.A.Mateevici până la hotarul Parcului Valea Morilor, teritoriul Parcului Dendrariu (str.E.Coca), str.I.Creangă, str.Columna, str.M.Viteazul, str.Albişoara, str.Ismail, str.Calea Basarabiei, Gara Feroviară, hotarul Parcului Valea Trandafirilor, str.Melestiu, str.Pan Halipa. Se propune ca sectorul Telecentru să fie format din teritoriul sectorului Centru actual O (cu excluderea teritoriului care se va include parţial în sectorul Centru propus şi parţial în sectorul Botanica) şi teritoriul or.Codru. Din teritoriile sectoarelor Rîşcani şi Buiucani se vor exclude teritoriile care se vor include în sectorul Centru propus. Sectorul Botanica se va extinde din contul teritoriului sectorului Centru actual. Sectorul Ciocana rămâne neafectat. “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 29. MODIFICAREA  STRUCTURII  ADMINISTRATIV ‐ TERITORIALE HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 30. RETROSPECTIVA  URBANISTICĂ  DIN  ZONA  DE  REZERVAȚIE  A   CENTRULUI  ISTORIC HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 31. FORMULA RESTRUCTURĂRII ZONEI REZIDENȚIALE PRECONIZATE PENTRU CONSTRUCȚIA LOCUINȚEI CU MULTE NIVELE HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH ANALIZA DUPĂ FORMELE DE PROPRIETATE ŞI NIVELURI. SITUAŢIA EXISTENTĂ O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 32. FORMULA  RESTRUCTURĂRII  ZONEI  REZIDENȚIALE  PRECONIZATE PENTRU  CONSTRUCȚIA  LOCUINȚEI  CU  MULTE  NIVELE HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 33. FORMULA  RESTRUCTURĂRII  ZONEI  REZIDENȚIALE  PRECONIZATE PENTRU  CONSTRUCȚIA  LOCUINȚEI  CU  MULTE  NIVELE HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 34. ELABORAREA STRUCTURII DRUMURILOR  ŞI DE TRANSPORT  HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL Pentru elaborarea structurii drumurilor şi de transport s-au cercetat toate problemele actuale cu care se confruntă reţeaua stradală: organizarea circulaţiei CENTRU ORAŞULUI CH rutiere accesele pietonale şi pistele pentru biciclete,obiectele de deservire a rutiere, biciclete obiectele transportului şi liniile roşii ale strazilor. Pentru perspectivă se propune construcţia a unor străzi noi cum ar fi strada paralelă cu str.Albişoara, prelungirea bulevardului D.Cantemir şi str.Sfatul Ţării. Au fost calculate şi liniile roşii pentru păstrarea obiectelor de artă , muzeelor şi a multor construcţii locative. În zona centrală au fost propuse şi unele obiecte de deservire a transportului cum ar fi parcări multeetajate şi subterane, spălătorii auto, auto service ş.a. De asemenea s-a elaborat şi un nod de transport la intersecţia str. M. Viteazul cu b-dul D.Cantemir şi încă un nod de transport la intersecţia str. Albişoara cu noul drum paralel acestei străzi. O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 35. SCHEMA  REȚELEI  DE  DRUMURI  ŞI  STRĂZI.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 36. LINII ROŞII.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 37. ORGANIZAREA  CIRCULAȚIEI  RUTIERE. SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 38. OBIECTE  DE  DESERVIRE  A  TRANSPORTULUI.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 39. REȚEAUA  DE DUMURI  ŞI STRĂZI.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 40. PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O HIŞINĂU LINII  ROŞII.  REGLEMENTĂRI“CHIŞINĂUPROIECT”
 • 41. ORGANIZAREA   CIRCULAȚIEI  RUTIERE.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 42. ACCESE  PIETONALE ŞI DE  BICICLETE.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 43. OBIECTE  DE  DESERVIRE  A  TRANSPORTULUI.  REGLEMENTĂRI HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 44. REGULAMENT  AFERENT PLANULUI  URBANISTIC ZONAL HIŞINĂU PREVEDERI GENERALEPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH Utilitatea documentului Prezentul document vine în reactualizarea Regulamentului local de urbanism al oraşului Chişinău aferent Planului urbanistic general, prin modificarea Capitolului 1. Hotărârea de zonare: Regulament şi planşe. Secţiunea 3. Planşele zonării şi se va utiliza concomitent cu acesta. Obiectivul regulamentului dat este următorul: de a pune la dispoziţia Primăriei un instrument de lucru privind modul de zonare a teritoriului părţii centrale a oraşului, bazat pe compatibilităţile funcţionale şi densităţile urbane cu scopul de a oferi informaţii utile persoanelor fizice sau juridice pentru a putea decide asupra:  C diţiil de amplasare pentru investiţiile solicitate Condiţiilor d l t i tiţiil li it t O  Condiţiilor privind densitatea acceptată în diferite zone ale centrului istoric  Condiţiilor de regulament de ocupare a terenului  Condiţiilor de procedură de administrare a regulamentului “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 45. Conţinutul documentului HIŞINĂU Planşele ZonăriiPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH 1. Schema repartizării centrului istoric în complexe rezidenţiale 2. Planşa CR 1 3. Planşa CR 2 4. Planşa CR 3 5. Planşa CR 4 6. Planşa CR 5 7. Planşa CR 6 8. Planşa CR 7 9. Planşa CR 8 10. Planşa CR 9 11. Planşa CR 10 O 12. Planşa CR 11 13. Planşa CR 12 “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 46. EXEMPLU DE ZONARE A TERENULUI ORAŞULUI CHIŞINĂU:  fragment din “REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORAŞULUI CHIŞINĂU” aferent  PUG  CHIŞINĂU HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 47. EXEMPLU DE ZONARE A TERENULUI ORAŞULUI CHIŞINĂU: fragment din “REGULAMENTUL AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL  CENTRU, OR.CHIŞINĂU” HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH O “CHIŞINĂUPROIECT”
 • 48. HIŞINĂUPLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU ORAŞULUI CH VĂ MULȚUMIM PENTRU  ATENȚIE! O RAPORTOR:  ILIEVA MARIANNA “CHIŞINĂUPROIECT”

Related Documents