Page 1
Şedinţa Comitetului Director
Perioada de raportare: Octombrie 2014 – Martie
2015
8 mai 2015
Modernizarea serviciilo...
Page 2
• În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania
noiembrie 2009
• Durata - 6 ani: 1/2010 – 12/2015...
Page 3
• Îmbunătă irea condi iilor de prestare a serviciilorț ț
publice locale în Republica Moldova, prin
acordarea de spr...
Page 4
Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale
Progres 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015
Priorită i pentru 1 a...
Page 5
• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Domeniului de intervenţie 1:
Autorităţile publice locale c...
Page 6
Indicatorii principali:
• În 35 de comunităţi, 50% din măsurile implementate în 3
sectoare prioritare din cadrul pr...
Page 7
• Efectuat transferul de proprietate asupra proiectelor pilot la nivel
regional i local prin semnarea Memorandumuri...
Page 8
Progresul ob inut în cadrul proiectelor pilot din DI 1ț
pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2015
Nivelul de prog...
Page 9
Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi
canalizare în raionul Râşcani
Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi
canalizare în...
Page 10
Servicii
publice
locale
eficiente
1. Planificare şi
programare
integrată
la nivel local
2. Îmbunătăţirea
cooperări...
Page 11
• Suport APL-urilor din raioanele Cahul (4 APL I) i Rî cani (11 APL I) înș ș
actualizarea capitolelor AAC din plan...
Page 12
• Activită i de suport pentru institu ionalizarea unui operator regional deț ț
servicii AAC în raioanele Cahul i R...
Page 13
• Spitalul Orhei: Relansarea a 3-a oară a achizi iilor publice pentru re elele externeț ț
de încălzire; izolarea b...
Page 14
• Ateliere de lucru pentru personalul operatorului de servicii MDS în
diferite domenii de management i administrar...
Page 15
• Campania de informare în MDS în raioanele Flore ti i oldăne ti - 70ș ș Ș ș
mii cetă eni.ț
• CLC au organizat pes...
Page 16
• A fost finalizat ghidul practic despre iluminarea stradală eficientă în
zonele rurale ale Moldovei – 1 000 copii...
Page 17
• Necesitatea promovării avantajelor economice ale cooperării intercomunitare
în ceea ce prive te prestarea de ser...
Page 18
• În procesul organizării achizi iilor publice ale lucrărilor de construc ii, proiectulț ț
MSPL s-a confruntat cu ...
Page 19
SUPORT către ADR i APL:ș
• Actualizarea capitolului MDS din planurile locale în 23 APL oldăne ti.Ș ș
• Elaborarea ...
Page 20
Modernizarea serviciilor publice locale în
Republica Moldova
Domeniul de interven ie 2 – Planificarea iț ș
program...
Page 21
• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Domeniului de intervenţie 2:
Autorităţile publice regiona...
Page 22
Implementat de
Domenii de activitate
Page 23
Planificare regională sectorială
Implementat de
• Programe regionale sectoriale (PRS) elaborate iș
aprobate:
• Efi...
Page 24
Implementat de
Sectorul Concepte de proiecte
posibile
Concepte de proiecte
viabile
Eficien a energetică înț
clădir...
Page 25
Implementat de
Sectorul
edin e aleȘ ț
Grupurilor
regionale
sectoriale de
lucru
Crearea
grupurilor de
lucru pe
proi...
Page 26
Nivelul de progres
1 ianuarie - 31 martie
Estimarea nivelului de
implementare în % (2010-2015)
100% 70% 65% 78%
Ni...
Page 27
• Măsurarea gradului de satisfac ie al APL-urilor implicate în planificareaț
i programarea regională/locală fa ă d...
Page 28
• Majoritatea responden ilor (beneficiari direc i i indirec i) consideră căț ț ș ț
procesul de dezvoltare regional...
Page 29
Implementat de
Obiective de realizat până la sfâr itul lui 2015ș
Page 30
Parcursul de dezvoltare a proiectului
Necesită i deț
finan are/ț
investi iiț
Implementat de
Page 31
Valoarea estimativă a investi iilorț
pentru finan area proiectelor selectateț
Sectorul
Documenta iaț
Nr. de proiec...
Page 32
• Organizarea atelierelor de lucru cu GRSL i edin elor grupurilor deș ș ț
lucru pe proiecte pentru fiecare sector....
Page 33
Principalele provocări
Implementat de
• Necesitatea promovării unui dialog politic structurat iș
coordonat la nive...
Page 34
Sesiunea de întrebări iș
răspunsuri
Implementat de
Page 35
Modernizarea serviciilor publice locale în
Republica Moldova
Aspecte interdisciplinare
Progres 1 octombrie 2014 – ...
Page 36
În strînsă cooperare cu Camera de Comer i Industrie:ț ș
• Au fost încheiate 3 Acorduri de Colaborare dintre ADR-ur...
Page 37
• Organizarea conferin ei na ionale "Cooperarea transfrontalieră: realizări iț ț ș
perspective pentru Republica Mo...
Page 38
Consolidarea capacită ilor în domeniul comunicăriiț
Realizări
•A fost efectuată o vizită de studiu în Estonia pent...
Page 39
• Raportul final cu privire la integrarea aspectelor MBR în cadrul sistemului de M şi E la
nivel naţional şi regio...
Page 40
Privire de ansamblu asupra progresului ob inut în cadrul DI 2,ț
aspecte interdisciplinare, perioada octombrie 2014...
Page 41
• Activită i de instruire i informare destinate reprezentan ilor sectorului privat înț ș ț
domeniul achizi iilor p...
Page 42
Concluzii i recomandăriș
generale
Implementat de
Page 43
• Promovarea unui mesaj unitar al Guvernului Republicii Moldova către
comunitatea donatorilor i băncile de dezvolt...
Page 44
• Se recomandă ca MDRC să sincronizeze standardele i reglementărileș
na ionale în construc ie cu standardele europ...
Page 45
Sesiunea de întrebări iș
răspunsuri
Implementat de
Page 46
• Raport de progres Nr. 12 al MSPL poate fi accesat la
http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1112&t=/Rap...
Page 47
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului
Germaniei de cooperare interna io...
of 47

Prezentarea MSPL pentru Ședința Comitetului Director din 8 mai 2015

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea MSPL pentru Ședința Comitetului Director din 8 mai 2015

 • 1. Page 1 Şedinţa Comitetului Director Perioada de raportare: Octombrie 2014 – Martie 2015 8 mai 2015 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Implementat de
 • 2. Page 2 • În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania noiembrie 2009 • Durata - 6 ani: 1/2010 – 12/2015 • Partenerii instituţionali principali: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională • Bugetul total al “Modernizarea serviciilor publice locale în RM” – 23,8 milioane de Euro: • Contribuţia părţii germane: 12,6 milioane de Euro • Guvernul Suediei – 5,5 milioane de Euro • Guvernul României – 0,7 milioane de Euro • Uniunea Europeană – 5,0 milioane de Euro • Suportul german pentru Investi ii: 7,3 milioane de Euro (Guvernulț Germaniei) Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Implementat de
 • 3. Page 3 • Îmbunătă irea condi iilor de prestare a serviciilorț ț publice locale în Republica Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor regionali şi locali în racordarea necesită ilor locale la priorită ileț ț regionale şi na ionale.ț Scopul general al proiectului Implementat de
 • 4. Page 4 Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale Progres 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015 Priorită i pentru 1 aprilie – 30 iunie 2015ț Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Chişinău, 8 mai 2015 Implementat de
 • 5. Page 5 • Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Domeniului de intervenţie 1: Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile serviciilor publice locale (aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide şi eficienţa energetică a clădirilor publice) în comunităţile selectate din raioanele-pilot. Prezumţia de bază Implementat de
 • 6. Page 6 Indicatorii principali: • În 35 de comunităţi, 50% din măsurile implementate în 3 sectoare prioritare din cadrul proiectului au îmbunătăţit accesul femeilor la serviciile publice locale. • APL-urile au semnat 70 de acorduri oficiale pentru furnizarea în comun a serviciilor publice locale în 3 sectoare prioritare din cadrul proiectului. • 25 de măsuri-pilot planificate pentru îmbunătăţirea serviciilor publice locale au fost implementate în 3 sectoare prioritare din cadrul proiectului (AAC, MDS, EE). Implementat de
 • 7. Page 7 • Efectuat transferul de proprietate asupra proiectelor pilot la nivel regional i local prin semnarea Memorandumurilor de În elegere cuș ț partenerii pentru 6 proiecte investi ionale în cele 3 sectoare (AAC, MDS,ț EE). • Create Comitetele Directoare Locale i organizate primele edin ele aleș ș ț acestora pentru fiecare proiect pilot. La fel, managerii locali de proiect au fost selecta i.ț • Au fost semnate 2 Memorandumuri de colaborare, 1 cu Asocia iaț Moldova Apa Canal (AMAC) i 1 cuș Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). Implementat de Realizări
 • 8. Page 8 Progresul ob inut în cadrul proiectelor pilot din DI 1ț pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2015 Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 3 1 2 3 3 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 85% 42% 52% 50% 75% 61% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 3 1 2 2 4 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 78% 20% 53% 40% 45% 47% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 3 N/A 4 4 N/A 4 Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015) 60% N/A 5% 5% N/A N/A Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 4 2 2 2 4 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 90% 80% 75% 65% 65% 75% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 3 3 1 2 3 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 50% 98% 45% 50% 45% 58% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie N/A N/A N/A N/A N/A N/A Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 3 N/A 3 3 2 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 37% N/A 56% 80% 25% 50% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 3 N/A 2 2 2 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015) 50% N/A 25% 24% 14% 28% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie 3 2 2 3 3 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 69% 68% 51% 52% 53% 59% MC Progresul mediu estimat PPL CIC MINV CCDomeniul de Activitate/DI 1 Proiecte Pilot ACC Rî caniș AAC Cahul MDS oldăne tiȘ ș i Rezinaș AAC Leova MDS Flore tiș EE Nisporeni EE Orhei TOTAL EE Tătărăuca Veche Implementat de
 • 9. Page 9 Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Râşcani Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Cahul Modernizarea serviciilor publice locale de alimentare cu apă în raionul Leova Cre tereaș eficien ei energeticeț a spitalului regional Orhei Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Floreşti Îmbunătă ireaț eficien ei energeticeț a spitalului raional Nisporeni Harta sursă: MDRC Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raioanele oldăne ti i RezinaȘ ș ș Implementat de
 • 10. Page 10 Servicii publice locale eficiente 1. Planificare şi programare integrată la nivel local 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale 4. Consolidarea capacităţilor APL- urilor şi a prestatorilor de servicii publice locale 5. Mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei Implementat de Model de sprijin Abordare comprehensivă … pentru durabilitate sporită
 • 11. Page 11 • Suport APL-urilor din raioanele Cahul (4 APL I) i Rî cani (11 APL I) înș ș actualizarea capitolelor AAC din planurile locale. • SF Leova finalizat i aprobat de CR Leova; documenta ia tehnică iș ț ș caietul de sarcini depuse spre aprobare. • Asisten ă acordată Consiliului Raional Flore ti în elaborarea capitoluluiț ș MDS din SDSE. • Asisten a pentru 23 APL I din oldăne ti i Rezina în actualizareaț Ș ș ș capitolul MDS din planurile locale. • Asisten ă la elaborarea Capitolul privind EE a clădirilor publice din SDSEț a raionului Orhei. • Asisten ă la elaborarea Programelor de eficien ă energetică i a planuluiț ț ș de ac iuni pentru clădirile publice a raioanelor Orhei i Nisporeni.ț ș Implementat de Planificarea i programarea locală - realizăriș
 • 12. Page 12 • Activită i de suport pentru institu ionalizarea unui operator regional deț ț servicii AAC în raioanele Cahul i Rî cani.ș ș • 8 fondatori din 23 ai SA Salubritate Şoldăneşti au virat în capitalul social al societă ii cota parte.ț • Ac iunile SA "Servicii Salubrizare Floresti" au fost emise i înregistrateț ș de Comisia Na ională a Pie ei Financiare.ț ț Cooperarea intercomunitară - realizări Implementat de
 • 13. Page 13 • Spitalul Orhei: Relansarea a 3-a oară a achizi iilor publice pentru re elele externeț ț de încălzire; izolarea blocului prenatal; instalarea panelelor solare. • Spitalul Nisporeni: Amînarea achizi iilor publice pînă la clarificarea situa iei cuț ț identificarea resurselor destinate sistemului de ventilare. • Sistemul de canalizare in s. Ro u:ș Relansarea a 3-a oară a achizi iilor publice.ț • Reabilitarea sta iei de purificare a apei potabile din Cahul:ț Relansarea achizi iilor publice a 3-a oară.ț • Sistemul de canalizare din Duruitoarea veche: Relansarea achizi iilor a 2-aț oară; • Reconstruc ia i modernizarea sta iei de tratare a apei uzate din Coste ti,ț ș ț ș Rî cani:ș Ofertele sunt în proces de evaluare tehnică. • Extinderea sistemului de canalizare în Coste ti, Rî cani:ș ș Contractul a fost semnat cu compania cî tigătoare a licita iilor i depus spre aprobare la Agen ia deș ț ș ț Achizi ii Publice.ț • Procurarea containerelor pentru oldăne ti; Flore ti:Ș ș ș Contractul a fost depus spre aprobare la Agen ia Achizi ii Publice.ț ț Implementat de Măsuri investi ionaleț - realizări
 • 14. Page 14 • Ateliere de lucru pentru personalul operatorului de servicii MDS în diferite domenii de management i administrare sunt în implementare.ș • Manualul opera ional şi planul de afaceri al operatorului de serviciiț MDS aprobate de Consiliul de Administrare a SA "Salubritate Şoldăneşti". • Manualul opera ional i Regulamentul intern al SA "Servicii Salubrizareț ș Floresti" aprobate de Consiliul de Administrare. Implementat de Consolidarea Capacită ilor APL-urilor & Operatorilor deț Servicii - Realizări
 • 15. Page 15 • Campania de informare în MDS în raioanele Flore ti i oldăne ti - 70ș ș Ș ș mii cetă eni.ț • CLC au organizat peste 20 edin e cu cetă enii din localită ile acoperiteș ț ț ț de proiect. • Campania de sensibilizare în AAC lansată în Rî cani, Clusterul Prut;ș • Desfă urarea a 15 audieri publice cu cetă enii în cadrul actualizăriiș ț planurilor locale în raionul Rî cani i Cahul.ș ș Implementat de Mobilizarea comunită ii - realizăriț
 • 16. Page 16 • A fost finalizat ghidul practic despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei – 1 000 copii. • 16 manageri energetici raionali au sus inut cursul teoretic din cadrulț programului de instruire EUREM desfă urat de CCI RM.ș • 6 module de instruire a operatorilor de servicii AAC sunt în curs de elaborare. • Instruirea operatorilor AAC în domeniul contabilită ii - 80 participan i.ț ț • Ghidul practic privind Managementul Proprietă ii Publice a fost elaborat.ț • Organizate 3 ateliere în microregiuni privind dezvoltarea serviciilor publice prin cooperare intercomunitară. • Suport în organizarea Zilei Femeii Primar de CALM. Implementat de Aspecte interdisciplinare - realizări
 • 17. Page 17 • Necesitatea promovării avantajelor economice ale cooperării intercomunitare în ceea ce prive te prestarea de servicii.ș • Nevoia de stabilire a unui concept cu privire la regionalizarea serviciilor la nivel na ional, precum i necesitatea dezvoltării capacită ilor i continuareaț ș ț ș suportului. • Ezitarea consiliilor locale în aprobarea regionalizării serviciilor i creăriiș prestatorilor de servicii regionale. • Necesitatea dezvoltării cadrului legal i normativ în domeniul cooperăriiș intercomunitare pentru prestarea serviciilor publice. • Tergiversarea colectării informa iilor necesare pentru elaborarea Programelorț de EE în raioanele Orhei, Nisporeni i Soroca, din cauza lipsei capacită ilor iș ț ș a experien ei APL.ț Implementat de Principale provocări la implementarea proiectelor pilot
 • 18. Page 18 • În procesul organizării achizi iilor publice ale lucrărilor de construc ii, proiectulț ț MSPL s-a confruntat cu trei provocări de bază: • Calitatea documenta iei tehnice întocmite în numele APL-urilor;ț • Un număr relativ redus de oferte care îndeplinesc condi iile formale;ț • Standardele i normele depă ite.ș ș • Identificarea exper ilor locali pentru elaborarea materialelor de instruire înț sectorul AAC. • Lipsa de responsabilitate institu ională pentru aplicarea cadrului legal referitorț la achitarea tarifelor stabilite pentru serviciile publice. • În domeniul dezvoltării zonelor de deservire în MDS, este necesară o viziune comună din partea Ministerul Mediului i MDRC.ș • Cerin a de claritate cu privire la angajamentul institu ional pentru a lansaț ț suportul pentru proiectele FEE. Implementat de Principale provocări la implementarea proiectelor pilot
 • 19. Page 19 SUPORT către ADR i APL:ș • Actualizarea capitolului MDS din planurile locale în 23 APL oldăne ti.Ș ș • Elaborarea Programelor de EE în Orhei, Nisporeni i Soroca.ș • Lansarea achizi iilor publice pentru Apeductul Leova-Iargara.ț • Monitorizarea implementării lucrărilor de construc ii în proiectele pilot.ț • Crearea operatorului regional Cahul. • Organizarea a 2 instruiri în parteneriat cu AMAC pentru 15 operatori AAC. • Suport către AMAC i 30 operatori de servicii AAC din RM să participe laș EXPO APA Bucure ti, iunie 2015.ș • Desfă urarea campaniei de informare în Clusterul Prut.ș Implementat de Priorită i pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2015ț
 • 20. Page 20 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Domeniul de interven ie 2 – Planificarea iț ș programarea regională Progres 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015 Priorită i pentru 1 aprilie – 30 iunie 2015ț Chişinău, 8 mai 2015 Implementat de
 • 21. Page 21 • Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Domeniului de intervenţie 2: Autorităţile publice regionale şi locale planifică în mod eficient investiţii strategice în sectoarele prioritare selectate: eficien a energetică în clădirileț publice (EE); managementul de eurilor solide (MDS);ș aprovizionare cu apă i canalizare (AACș ); drumuri locale i regionale (DRL).ș Prezumţia de bază Implementat de
 • 22. Page 22 Implementat de Domenii de activitate
 • 23. Page 23 Planificare regională sectorială Implementat de • Programe regionale sectoriale (PRS) elaborate iș aprobate: • Eficien a energetică în clădirile publice -ț 3 • Managementul de eurilor solideș - 2 • Aprovizionare cu apă i canalizare -ș 3 • Drumuri regionale i localeș - 3 • PRS au fost elaborate în cadrul unui proces participativ larg sub egida MDRC i Agen iilor deș ț Dezvoltare Regională i reprezintă un rezultat alș eforturilor comune.
 • 24. Page 24 Implementat de Sectorul Concepte de proiecte posibile Concepte de proiecte viabile Eficien a energetică înț clădirile publice 33 13 (în curs de dezvoltare) + 2 spitale (GIS) Managementul de eurilorș solide 6 3 (în curs de dezvoltare) Aprovizionare cu apă iș canalizare 33 12 aprobate de Comisia inter-ministerială spre dezvoltare (februarie 2015) Drumuri regionale i localeș 26 coridoare identificate Urmează a fi examinate iș prioritizate de Comisia inter-ministerială Implementarea PRS/ Elaborarea proiectelor
 • 25. Page 25 Implementat de Sectorul edin e aleȘ ț Grupurilor regionale sectoriale de lucru Crearea grupurilor de lucru pe proiecte edin e aleȘ ț grupurilor de lucru pe proiecte Vizite de studiu Eficien aț energetică în clădirile publice A: 6 B: 6/C: 0 A: 0 B: 13/C: 8 A: 0 B: 26/C: 13 A: 0 B: 1/C: 0 Managementul de eurilor solideș A: 4 B: 6/C: 0 A: 3 B: 0/C: 0 A: 7 B: 9/C: 1 A: 3 B: 1/C: 0 Aprovizionare cu apă i canalizareș A: 6 B: 6/C: 3 A: 0 B: 12/C: 3 A: 0 B: 33/C: 3 A: 0 B: 1/C: 0 Drumuri regionale i localeș A: 12 B: 6/C: 0 A: 0 B: 12/C: 0 A: 0 B: 24/C: 0 A: 0 B: 1/C: 0 *A – 2014 (actual); B – 2015 (planificat); C - Q1, 2015 (actual) Dezvoltarea capacită ilorț
 • 26. Page 26 Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 70% 65% 78% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 50% 75% 75% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 30% 55% 62% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 40% 60% 67% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 60% N/A 60% 60% Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 92% 48% 63% 68% SCSP 4 N/A 4 4 TOTAL 4 3 3 3 DRL 4 3 1 3 AAC N/A 4 3 4 EE în clădiri publice N/A 3 2 3 MDS N/A 3 3 3 Domeniul de Activitate/ PRS DP CC Total DI 2 Privire de ansamblu asupra progresului ob inut în cadrul DI2ț pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie, 2015 Implementat de
 • 27. Page 27 • Măsurarea gradului de satisfac ie al APL-urilor implicate în planificareaț i programarea regională/locală fa ă de facilitarea acestui proces deș ț către Agen iile de Dezvoltare Regională.ț • Evaluarea gradului de cunoa tere despre procesul de dezvoltareș regională, în general, i despre activită ile desfă urate în acestș ț ș domeniu de către actorii principali (MDRC, ADR, CRD), în particular. • Măsurarea nivelului de informare despre acest proces de dezvoltare regională, identificarea interesului pentru informare i a modalită ilorș ț optime de informare. * http://serviciilocale.md/public/files/sondaj/2015_02_03_Raport_final_sondaj_CIVIS_RO_46.pdf Sondajul* privind gradul de satisfac ie -obiectiveț Implementat de
 • 28. Page 28 • Majoritatea responden ilor (beneficiari direc i i indirec i) consideră căț ț ș ț procesul de dezvoltare regională se desfă oară într-o direc ie pozitivă, iarș ț regionalizarea asigură o utilizare mai eficientă a investi iilor na ionale iț ț ș străine din ară.ț • Se atestă o cre tere a nivelului de satisfac ie a beneficiarilor direc i pentruș ț ț presta ia ADR din ultimii doi ani. APL-urile implicate în planificarea iț ș programarea regională se arată, în general, mul umite de modul în careț ADR facilitează procesul de dezvoltare regională (66%). • Totodată, au fost identificate un ir de deficien e care necesită a fi luate înș ț considera ie pe viitor (se solicită mai multă transparen ă în gestionareaț ț resurselor financiare; necesitatea dezvoltării mecanismelor de cooperare între APL de diferite nivele; excluderea prevalării factorilor politici în luarea deciziilor; o informare mai bună în rândul beneficiarilor indirec i etc.).ț Rezultatele sondajului – aprecieri ale procesului de dezvoltare regională Implementat de
 • 29. Page 29 Implementat de Obiective de realizat până la sfâr itul lui 2015ș
 • 30. Page 30 Parcursul de dezvoltare a proiectului Necesită i deț finan are/ț investi iiț Implementat de
 • 31. Page 31 Valoarea estimativă a investi iilorț pentru finan area proiectelor selectateț Sectorul Documenta iaț Nr. de proiecte (în perspectiva de a deveni proiecte spre implementare) Mil. Euro (cu valoare indicativă) Eficien aț energetică în clădirile publice Elaborarea documenta iei echivalente cu studiiț de fezabilitate în conformitate cu standardele stabilite de către Departamentul de construc ii alț GIZ. 13 11,8 Managementul de eurilorș solide Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de programele regionale sectoriale. Etapa de elaborare include studii de fezabilitate, analiza impactului asupra mediului i schi a conceptuală.ș ț 3 26,1 Alimentarea cu apă iș canalizare Etapa de elaborare include studii de fezabilitate, Planul de management al mediului i schi aș ț conceptuală. 12 25 Drumuri regionale iș locale Etapa de elaborare include echivalentul studiului de fezabilitate, Planul de management al mediului i schi a conceptuală.ș ț 12 x 15 km (180km) 40 40 102,9 Implementat de
 • 32. Page 32 • Organizarea atelierelor de lucru cu GRSL i edin elor grupurilor deș ș ț lucru pe proiecte pentru fiecare sector. • Suport în dezvoltarea proiectelor i gestionarea portofoliului deș proiecte. • Promovarea ideilor / conceptelor de proiecte regionale identificate în PRS către comunitatea donatorilor. • Asisten ă în planificarea strategică la nivel na ional i regional.ț ț ș • Suport în dezvoltarea planurilor opera ionale regionale (consultareț privind integrarea i promovarea proiectelor identificate în cadrulș PRS, evaluarea proiectelor tehnice i a cererilor de finan are, etc.).ș ț • Analiza impactului asupra mediului; aspecte sociale i de gen.ș Activită i planificateț Implementat de
 • 33. Page 33 Principalele provocări Implementat de • Necesitatea promovării unui dialog politic structurat iș coordonat la nivel na ional/ regional/local, precum i înț ș rela iile cu partenerii de dezvoltare.ț • Surse de finan are fragmentate, cerin a de armonizare aț ț priorită ilor din programele sectoriale regionale cu a teptărileț ș donatorilor. • Necesitatea continuă pentru dezvoltarea capacită ilor ADR înț identificarea proiectelor, dezvoltarea i gestionarea acestora,ș precum i dezvoltarea capitalului uman.ș • Cooperarea intercomunitară slab dezvoltată.
 • 34. Page 34 Sesiunea de întrebări iș răspunsuri Implementat de
 • 35. Page 35 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Aspecte interdisciplinare Progres 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015 Priorită i pentru 1 aprilie – 30 iunie 2015ț Chişinău, 8 mai 2015 Implementat de
 • 36. Page 36 În strînsă cooperare cu Camera de Comer i Industrie:ț ș • Au fost încheiate 3 Acorduri de Colaborare dintre ADR-uri i filialele CCI din Orhei,ș Hînceşti i Soroca.ș • A fost aprobat un plan anual de ac iuni pentru fiecare regiune de dezvoltare în aparte.ț • Baza de date privind întreprinderile sectoriale a fost actualizată de Camera de Comerț i Industrie.ș • 244 de agen i economici din cele 3 regiune de dezvoltare au participat la 9 sesiuni deț instruire i informare pe tema “Consolidarea capacită ilor IMM privind aspecteleș ț procedurilor de achizi ii publice”ț • A fost elaborat un Ghid de achizi ii publice destinat sectorului privat.ț • Au fost organizate 2 vizite de studiu în Polonia i Germania pentru a cunoa teș ș sistemul achizi iilor publice precum i de a stabili rela ii cu companii avansate înț ș ț domeniul tehnologiilor de mediu i eficien a energetică.ș ț Implementat de Suport Complementar pentru Sectorul Privat - realizări
 • 37. Page 37 • Organizarea conferin ei na ionale "Cooperarea transfrontalieră: realizări iț ț ș perspective pentru Republica Moldova ". • Finalizarea documentelor necesare pentru instituirea sistemului de management i control intern destinat programelor de cooperare transfrontalieră 2014-2020.ș • Au fost organizate următoarele cursuri pentru APL I i II:ș • Planificarea i programarea la nivel local i regional (2 cursuri).ș ș • Dezvoltarea regională (2 cursuri). • Dezvoltarea leadership-ului în administra ia publică la care au participat (2ț cursuri). • Au fost organizate următoarele cursuri pentru formatorii AAP, MDRC i ADR:ș • Dezvoltare regională: cadru conceptual i exemple de bune practici.ș • Marketing regional - instrument de dezvoltare regională. Academia de Administrare Publică (AAP) - realizări Cooperarea transfrontalieră - realizări Implementat de
 • 38. Page 38 Consolidarea capacită ilor în domeniul comunicăriiț Realizări •A fost efectuată o vizită de studiu în Estonia pentru speciali tii în comunicare ai MDRC iș ș ADR. •44 func ionari ai MDRC i ADR au fost instrui i pentru a utiliza un mecanism deț ș ț comunicare opera ională.ț •Au fost elaborate materialele promo ionale ale campaniei ”Construim viitorul acasă”.ț •S-au desfă urat talk show-uri despre domeniul dezvoltării regionale la Radio Moldova iș ș Radio Chi inău, cu sprijinul Asocia iei Presei Independente (API).ș ț •A fost elaborată i este în proces de consultare internă Strategia de comunicare MDRCș pentru perioada 2015-2018. •A fost pilotat i institu ionalizat prin ordinul MDRC utilizarea unui sistem de gestionare aș ț informa iei în cele 3 ADR-uri - SIADR.ț •A continuat consolidarea capacită ilor reprezentan ilor MDRC i ADR în domeniulț ț ș comunicării pe aspecte de dezvoltare regională. Implementat de
 • 39. Page 39 • Raportul final cu privire la integrarea aspectelor MBR în cadrul sistemului de M şi E la nivel naţional şi regional a fost finalizat i prezentat/aprobat MDRC/ADR.ș • Au fost organizate 2 ateliere de lucru în domeniul MBR pentru 78 reprezentan i aiț MDRC, ADR, APL I i II, GIZ unde a fost acordat suport în aplicarea MBR pentru 7ș proiecte pilot în cele 3 sectoare (AAC, MDS i EE a clădirilor publice).ș • Au fost elabora i TdR cu privire la evaluarea SNDR 2013-2015 i SDR 2010-2016,ț ș agrea i cu reprezentan ii MDRC i publica i, compania cî tigătoare a fost selectată,ț ț ș ț ș procesul de evaluare este ini iat.ț • Au fost elabora i TdR cu privire la elaborarea noii SNDR 2016-2020, agrea i cuț ț reprezentan ii MDRC i publica i, compania cî tigătoare a fost selectată, procesul deț ș ț ș elaborare este ini iat.ț Implementat de Monitorizarea i evaluării bazate pe rezultate (MBR)ș Realizări:
 • 40. Page 40 Privire de ansamblu asupra progresului ob inut în cadrul DI 2,ț aspecte interdisciplinare, perioada octombrie 2014 - martie 2015 Implementat de
 • 41. Page 41 • Activită i de instruire i informare destinate reprezentan ilor sectorului privat înț ș ț domeniul achizi iilor publice.ț • Organizarea a două instruiri privind dezvoltarea leadership-ului destinat reprezentan ilor administra iei publice locale.ț ț • Implementarea cursului model pentru Academia de Administrare Publică privind "Finan area măsurilor de dezvoltare regională" - folosind apelul de propuneri deț proiecte al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, finan at în cadrul Parteneriatului Estic.ț • Difuzarea materialelor promo ionale ale campaniei de comunicare.ț • Desfă urarea talk show-uri tematice la radio i TV i elaborarea i difuzarea unorș ș ș ș reportaje promo ionale, cu suportul API.ț • Adoptarea strategiei de comunicare i consultan ă continuă la implementarea ei.ș ț • Activită i de suport către MDRC în evaluarea SNDR/SDR i elaborarea unor noiț ș politici în domeniu dezvoltării regionale Activită i interdisciplinare principale planificateț pentru aprilie – iunie 2015 Implementat de
 • 42. Page 42 Concluzii i recomandăriș generale Implementat de
 • 43. Page 43 • Promovarea unui mesaj unitar al Guvernului Republicii Moldova către comunitatea donatorilor i băncile de dezvoltare în ceea ce prive teș ș relevan a Programelor Regional Sectoriale - atît pentru regiuni, cît i pentruț ș ministerele sectoriale. • În cazul proiectelor-pilot, se recomandă ca ADR-urile să preia conducerea asupra implementării proiectelor, în conformitate cu Modelul serviciului public eficient bazat pe cei 5 piloni i Memorandumurile de În elegere.ș ț • Se recomandă Cancelariei de Stat să dezvolte în continuare cadrul legislativ i normativ, precum i instrumente opera ionale pentruș ș ț regionalizarea serviciilor publice, în special în ceea ce prive te serviciile deș aprovizionare cu apă i canalizare i managementul de eurilor solide.ș ș ș • Facilitarea participării companiilor interna ionale la procedurile de achizi iiț ț publice, prin eliminarea elementelor discriminatorii. Concluzii i recomandăriș Implementat de
 • 44. Page 44 • Se recomandă ca MDRC să sincronizeze standardele i reglementărileș na ionale în construc ie cu standardele europene relevante cît de curînd.ț ț • Se recomandă ca MDRC, împreună cu institu iile competente, săț promoveze stabilirea de proceduri / instrumente eficiente pentru organizarea colectării impozitelor i taxelor pentru serviciile publice pe o bază deș recuperare a costurilor i luarea în considerare a sanc iunilor la nivel local.ș ț • Se recomandă ca Ministerul Economiei, MDRC, proiectul MSPL iș Ambasada Suediei să decidă de comun acord dacă / cum să procedeze cu sprijinul propus pentru Fondul pentru Eficien ă Energetică.ț Concluzii i recomandăriș Implementat de
 • 45. Page 45 Sesiunea de întrebări iș răspunsuri Implementat de
 • 46. Page 46 • Raport de progres Nr. 12 al MSPL poate fi accesat la http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1112&t=/Rapoarte-de- progres/Raport-de-progres-nr-12-octombrie-decembrie-2014-proiect • Raport de progres Nr. 13 al MSPL poate fi accesat la http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1114&t=/Rapoarte- de-progres/Raport-de-progres-nr-13-ianuarie-martie-2015-proiect • Programele Regionale Sectoriale pot fi accesate la: http://serviciilocale.md/pageview.php?l=ro&idc=94&id=694&t=/Cadru- legal-si-institutional/Dezvoltare-regionala/Programe-Regionale- Sectoriale/ • Planul anual de activită i pentru anul 2015ț poate fi accesat la http://serviciilocale.md/public/files/2014_12_22_MLPS_Annual_Plan_2 015_LB_RO.pdf Documentele principale ale edin ei CDȘ ț Implementat de
 • 47. Page 47 În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare interna ională i dezvoltare durabilă.ț ș Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Oficii înregistrate, Bonn iș Eschborn, Germania Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” Chi inău,ș str. Bernardazzi 66 T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md Proiect cofinan at deț Implementat de În cooperare cu

Related Documents