Bo ena Olszewska- witajż Ś
Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Rozwój usług na rzecz osób
starszych
na przykładzie Gminy Górowo Ił...
GMINA
GÓROWO
IławeckieWPROWADZENI
E
POŁOŻENIE GMINY
3
gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, położona jest w północnej czę...
Środowisko Przyrodnicze
4
Terytorium gminy ma charakter przeważnie
rolniczy.
Dominują użytki rolne, zaś zabudowa mieszkaln...
Według stanu na dzień 31.12.2014r. gminę Górowo Iławeckie zamieszkiwało 7187 osób. Gęstość
zaludnienia kształtuje się poni...
SPOŁECZEŃSTWO
Analiza danych demograficznych pozwala zidentyfikować w Gminie Górowo Iławeckie
zjawisko nazywane „starzenie...
7
SPOŁECZEŃSTWO
W 2014 r., w porównaniu do 2007 r., zmniejszyła się zarówno liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 1...
8
w wieku poprodukcyjnym
- 0,2%
%
%
SPOŁECZEŃSTWO
+1,3
+0,2
2009 2013
w wieku produkcyjnym
w wieku przedprodukcyjnym
Liczb...
9
SPOŁECZEŃSTWO
Niepokojącym zjawiskiem jest malejący przyrost naturalny. Na przestrzeni lat 2011-2014 przyjmuje on wartoś...
10
SPOŁECZEŃSTWO
W roku 2000 liczba osób 60+ wynosiła 483 osoby i stanowiła ok. 6% mieszkańców. W roku 2010 uległa podwoje...
SPOŁECZEŃSTWO
Zupełnej zmianie uległ model rodziny. Osoby liczące około 60 lat stanowią gospodarstwa
dwuosobowe, osoby sta...
Usługi na
rzeczOsób
starszychGmina górowo
Iławeckie
13
Usługi na rzecz osób starszych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Górowo Iławeckie na
lata 2015-2020.
...
14
Usługi na rzecz osób starszych
Gmina Górowo Iławeckie oferuje szereg usług dla osób starszych. Większość działań skupia...
15
działania na rzecz osób starszych
1. Usługi opiekuńcze
4. Centrum Barka Stowarzyszeniem na Rzecz Osób) Niepełnosprawnyc...
16
działania na rzecz osób starszych
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba osób objętych usługami...
17
działania na rzecz osób starszych
Prace społecznie użyteczne
Zasiłek dla opiekuna
18
działania na rzecz osób starszych
Opieka w ramach DPS – osoby umieszczane w DPS na terenie
kraju
19
działania na rzecz osób starszych
Dni Seniora, pomoc kombatantom, aktywizacja osób starszych
20
działania na rzecz osób starszych
Dni Seniora, pomoc kombatantom, aktywizacja osób starszych
DPS
i DOMDZIENNEGO POBYTU
W KAMIŃSKU
22
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Wzrastająca liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym, skutkuje zwiększonym
zapotrze...
23
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Poprawa warunków życia osób
niepełnosprawnych poprzez stworzenie im
warunków do r...
24
Dps I Dom dziennego Pobytu
DPS na terenie gminy korzy ci:ś
•Zapewnienie osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym
z t...
25
Dps I Dom dziennego Pobytu
Dobra lokalizacja DPS ?
władze gminy Górowo Iławeckie podjęły decyzję o utworzeniu takiego
o...
26
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
otoczen
ie
27
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
otoczen
ie
28
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
otoczen
ie
29
Dps I Dom dziennego Pobytu
Pozyskanie rodków z PEFRONś
 
Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służącyc...
30PROGRAM „SENIOR-WIGOR” NA
LATA 2015-2020
GODNOŚĆOPIEKA
INTEGRACJA
WIEDZA
REHABILITACJA
31
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, bibliotek...
32
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
W wyniku zmiany sposobu
zagospodarowania w
dotychczasowym budynku
użytkowym w mie...
33
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
34
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
35
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
36
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
37
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
38
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
39
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Budynek w całości przystosowany do pobytu w nim i rehabilitacji osób
niepełnospra...
40
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Poza obsługą stałych pensjonariuszy, w DPS
udzielana będzie także pomoc dzienna
o...
41
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Planowana infrastruktura domu pomocy społecznej, pozwoli przede
wszystkim na zape...
42
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Poza realizacją wymienionych
wyżej zadań placówka umożliwi
mieszkańcom domu udzia...
43
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
Prowadzone b d :ę ą
•zajęcia indywidualne i grupowe, zmierzające do odbudowania i...
44
DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
W działalności domu zostaną wykorzystane
wszystkie dostępne mechanizmy reintegrac...
DZIEKUJĘZA
POŚWIĘCONYCZAS
of 45

Prezentacja DPS Kaminsk

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja DPS Kaminsk

 • 1. Bo ena Olszewska- witajż Ś Wójt Gminy Górowo Iławeckie Rozwój usług na rzecz osób starszych na przykładzie Gminy Górowo Iławeckie Górowo Iławeckie 2015
 • 2. GMINA GÓROWO IławeckieWPROWADZENI E
 • 3. POŁOŻENIE GMINY 3 gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, położona jest w północnej części województwa warmińsko- mazurskiego przy granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Górowo Iławeckie Gmina Górowo Iławeckie zajmuje powierzchnię ponad 415 km2 . Pod względem administracyjnym obejmuje 36 sołectw, w skład których wchodzą 82 miejscowości. Charakterystyczną cechą układu funkcjonalno-przestrzennego gminy jest położenie wokół miasta Górowo Iławeckie, będącego jednak odrębną gminą miejską.
 • 4. Środowisko Przyrodnicze 4 Terytorium gminy ma charakter przeważnie rolniczy. Dominują użytki rolne, zaś zabudowa mieszkalna jest bardzo rozproszona, o czym świadczy mała gęstość zaludnienia. Istotnym elementem są obszary chronionego krajobrazu, które mogą stanowić pewną przewagę konkurencyjną - zajmują ponad 40% powierzchni gminy. Ponadto na terenie gminy znajdują się złoża torfu, który spełnia kryteria przydatności do celów leczniczych.
 • 5. Według stanu na dzień 31.12.2014r. gminę Górowo Iławeckie zamieszkiwało 7187 osób. Gęstość zaludnienia kształtuje się poniżej średniej krajowej. W przybliżeniu wynosi 17 osób/km2 . 5 SPOŁECZEŃSTWO W minionych latach liczbę mieszkańców gminy Górowo Iławeckie cechuje tendencja spadkowa.
 • 6. SPOŁECZEŃSTWO Analiza danych demograficznych pozwala zidentyfikować w Gminie Górowo Iławeckie zjawisko nazywane „starzeniem si społecze stwaę ń ”. Charakteryzuje się ono przede wszystkim: - malejącym odsetkiem osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież 0 - 17 lat ), - rosnącym odsetkiem mieszkańców w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18 - 64; kobiety 18 - 59 lat), - przy jednoczesnym, dość dynamicznym, wzroście liczby osób w poprodukcyjnym okresie życia (mężczyźni: 65 lat i więcej; kobiety: 60 lat i więcej) w stosunku do ogółu ludności.
 • 7. 7 SPOŁECZEŃSTWO W 2014 r., w porównaniu do 2007 r., zmniejszyła się zarówno liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 15,3%), jak i produkcyjnym (o 2,2%). W dalszym ciągu zwiększała się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (o 2,1%). 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1075 2007 2009 2011 2013 liczbaosóbwwiekupoprodukcyjnym liczba osób w wieku poprodukcyjnym
 • 8. 8 w wieku poprodukcyjnym - 0,2% % % SPOŁECZEŃSTWO +1,3 +0,2 2009 2013 w wieku produkcyjnym w wieku przedprodukcyjnym Liczba ludności
 • 9. 9 SPOŁECZEŃSTWO Niepokojącym zjawiskiem jest malejący przyrost naturalny. Na przestrzeni lat 2011-2014 przyjmuje on wartości ujemnie i ma tendencje spadkową.
 • 10. 10 SPOŁECZEŃSTWO W roku 2000 liczba osób 60+ wynosiła 483 osoby i stanowiła ok. 6% mieszkańców. W roku 2010 uległa podwojeniu. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2010 2014 l iczbaosóbwwieku60+ liczba osób w wieku 60+
 • 11. SPOŁECZEŃSTWO Zupełnej zmianie uległ model rodziny. Osoby liczące około 60 lat stanowią gospodarstwa dwuosobowe, osoby starsze głównie jednoosobowe – wdowy. W ciągu ostatnich kilu lat nawet tereny wiejskie uległy niekorzystnemu przeobra eniu w zakresież utrzymywania wi zi rodzinnych i s siedzkichę ą , wg. ekspertyzy dotyczącej starzenia się (Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym MPiPS ) mieszkańcy Warmii i Mazur zajmują dalekie 14 miejsce na 16 województw pod względem istniejących więzi społecznych.
 • 12. Usługi na rzeczOsób starszychGmina górowo Iławeckie
 • 13. 13 Usługi na rzecz osób starszych Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2020. Cel operacyjny 4. Poprawa dostępu osób zależnych do usług społecznych 1) Zapewnienie domowych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w celu jak najdłuższego utrzymania ich w środowisku zamieszkania. 2) Upowszechnianie pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 3) Organizacja stałej i okresowej opieki instytucjonalnej w formie pobytu w domu pomocy społecznej oraz dziennym ośrodku wsparcia , udzielającym pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także stymulującym intelektualną, psychiczną i fizyczną sprawność osób starszych i niepełnosprawnych.
 • 14. 14 Usługi na rzecz osób starszych Gmina Górowo Iławeckie oferuje szereg usług dla osób starszych. Większość działań skupia się na umożliwieniu osobom starszym normalnego funkcjonowania, lub normalnego funkcjonowania przy wsparciu. Dla osób w szczególnie ciężkim położeniu, które nie są w stanie normalnie funkcjonować nawet przy wsparciu gmina oferuje Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu w Kamińsku.
 • 15. 15 działania na rzecz osób starszych 1. Usługi opiekuńcze 4. Centrum Barka Stowarzyszeniem na Rzecz Osób) Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia JESTEŚMY RAZEM - usługi w formie dziennego pobytu osobom zaburzonym psychicznie. 3. Organizacja imprez integracyjnych (Dni Seniora, spotkania z kombatantami) 2. Wsparcie osób starszych wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych 5. Powiatowy DPS w Kamińsku dla osób zaburzonych psychicznie 6. Utworzenie gminnego DPS-u oraz Domu Dziennego Pobytu w Kamińsku dla osób starszych
 • 16. 16 działania na rzecz osób starszych Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba osób objętych usługami GOPS od lat utrzymuje się na podobnym poziomie, co biorąc pod uwagę spadek liczby mieszkańców gminy oznacza procentowe zwiększenie udziału osób wymagających opieki w całości populacji gminy.
 • 17. 17 działania na rzecz osób starszych Prace społecznie użyteczne Zasiłek dla opiekuna
 • 18. 18 działania na rzecz osób starszych Opieka w ramach DPS – osoby umieszczane w DPS na terenie kraju
 • 19. 19 działania na rzecz osób starszych Dni Seniora, pomoc kombatantom, aktywizacja osób starszych
 • 20. 20 działania na rzecz osób starszych Dni Seniora, pomoc kombatantom, aktywizacja osób starszych
 • 21. DPS i DOMDZIENNEGO POBYTU W KAMIŃSKU
 • 22. 22 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne.
 • 23. 23 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie im warunków do rehabilitacji, stałego pobytu, zapewnienie opieki lekarskiej, a także uczestnictwa w życiu społecznym. CEL UTWORZENIA DPS
 • 24. 24 Dps I Dom dziennego Pobytu DPS na terenie gminy korzy ci:ś •Zapewnienie osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym z terenu gminy, które wymagają opieki w Domach Opieki Społecznej, stałej opieki zapewniającej utrzymanie ciągłości kontaktów z rodziną i środowiskiem pochodzenia. •Zapewnienie dodatkowych miejsc pracy (pracownicy i obsługa DPS) na terenie gminy. •Zagospodarowanie niszczejących budynków na terenie gminy. •Podniesienie atrakcyjności gminy.
 • 25. 25 Dps I Dom dziennego Pobytu Dobra lokalizacja DPS ? władze gminy Górowo Iławeckie podjęły decyzję o utworzeniu takiego obiektu w Kamińsku – największej miejscowości gminy, która oprócz dobrej infrastruktury lokalowej, może pochwalić się atutami do jakich należą: parki, lasy, zalew, plaża, ścieżki rowerowe i tematyczne, świetlica dla emerytów, centra rekreacji, Powiatowy DPS w Kamińsku dla osób przewlekle psychicznie chorych, który będzie świadczył usługi żywieniowe na rzecz tworzonego DPS-u i Domu Dziennego Pobytu
 • 26. 26 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku otoczen ie
 • 27. 27 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku otoczen ie
 • 28. 28 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku otoczen ie
 • 29. 29 Dps I Dom dziennego Pobytu Pozyskanie rodków z PEFRONś   Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, ze środków PFRON, przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie   Dofinasowanie: 851376,00 zł Całkowity koszt inwestycji: 1702752,81 zł   FINANSOWANIE
 • 30. 30PROGRAM „SENIOR-WIGOR” NA LATA 2015-2020 GODNOŚĆOPIEKA INTEGRACJA WIEDZA REHABILITACJA
 • 31. 31 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie utworzenia placówki w wysoko ci doś 80% całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dofinansowanie wyposażenia dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł oraz do 25 tys. w przypadku klubu. Będzie można starać się tak e o dotacje na utrzymanie placówkiż . Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł w Dziennym Domu Senior - WIGOR oraz do 150 zł w Klubie Senior - Wigor. FINANSOWANIE
 • 32. 32 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku W wyniku zmiany sposobu zagospodarowania w dotychczasowym budynku użytkowym w miejscowości Kamińsk – Gmina Górowo Iławeckie powstanie dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.
 • 33. 33 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
 • 34. 34 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
 • 35. 35 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
 • 36. 36 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
 • 37. 37 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
 • 38. 38 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku
 • 39. 39 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Budynek w całości przystosowany do pobytu w nim i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Całodobową opieką objętych docelowo 19 osób, które rozlokowane będą w pokojach 3-osobowych, 2-osobowych oraz w jednym pokoju 1-osobowym. Wszystkie pokoje będą posiadały łazienki, ponadto powstaną inne niezbędne pomieszczenia - takie jak: • pomieszczenie administracyjne, • pokój socjalny, • kuchnia, • gabinet medyczny pomocy doraźnej, • gabinet rehabilitacyjny, • pokój dzienny i gościnny, • kaplica, • jadalnia itp.
 • 40. 40 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Poza obsługą stałych pensjonariuszy, w DPS udzielana będzie także pomoc dzienna osobom dowożonym z terenu gminy. DOMDZIENNEGO POBYTU
 • 41. 41 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Planowana infrastruktura domu pomocy społecznej, pozwoli przede wszystkim na zapewnienie specjalistycznej opieki oraz świadczenie usług: •bytowych (wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości), •opiekuńczych (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, leczenie, pielęgnacja), •wspomagających (udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie, pomoc usamodzielniającym się mieszkańcom w podjęciu pracy) •edukacyjnych (uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych) wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. WIADCZONE USŁUGIŚ
 • 42. 42 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Poza realizacją wymienionych wyżej zadań placówka umożliwi mieszkańcom domu udział w intensywnych oddziaływaniach aktywizujących, zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej oraz do życiowego i ekonomicznego usamodzielnienia. WIADCZONE USŁUGIŚ
 • 43. 43 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku Prowadzone b d :ę ą •zajęcia indywidualne i grupowe, zmierzające do odbudowania i podtrzymania uczestnictwa w życiu społecznym.•  •terapia zajęciowa służąca wyrabianiu zaradności i samodzielności osobistej, umiejętności samodzielnego pełnienia różnorodnych ról społecznych.•  •zajęcia rehabilitacyjne, których celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej. WIADCZONE USŁUGIŚ
 • 44. 44 DPS i Dom dziennego pobytu w kamińsku W działalności domu zostaną wykorzystane wszystkie dostępne mechanizmy reintegracji społecznej i zawodowej funkcjonujące w ramach infrastruktury społecznej powiatu: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, domy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej.
 • 45. DZIEKUJĘZA POŚWIĘCONYCZAS

Related Documents