STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH
ODK SIMP SZCZECIN
Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Mechaników
Polskich jako organizacja
pozarządowa w myśl
postanowień swojego statutu,...
SIMP w szczególności zajmuje
się
przygotowaniem do sprawdzenia kwalifikacji i nadawania
uprawnień energetycznych oraz prze...
Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci, ujętych w Załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministr...
Przy Ośrodku SIMP powołana jest przez
Urząd Regulacji Energetyki Komisja
Kwalifikacyja do sprawdzania wymaganych
kwalifika...
Sprawdzenie kwalifikacji polega na wykazaniu
przez zdającego w drodze egzaminu ustnego
wiedzy i umiejętności w zakresie ek...
GRUPA 1
GOSPODARKA ODPADAMI
Ośrodek SIMP organizuje kursy
przygotowujące do egzaminu
pozwalającego na uzyskanie
świadectwa kwalifi...
UDT
TDT
Kursy w zakresie urządzeń
transportu bliskiego (UTB)
i przygotowanie do
egzaminów wymaganych
przez Urząd Dozoru
Te...
ODK SIMP
U
D
T
T
D
T
S
I
M
P
P
R
S
T
Ü
V
Kursy dla osób ubiegających się
o certyfikat spawacza nadawany przez
Urząd Dozoru...
SUPLEMENT CERTYFIKATÓW
Certyfikaty są uznawane
w krajach Unii Europejskiej.
Przykładowe kursy
Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń
wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (uprawnienia
URE);
Obsł...
Przykładowe kursy
Obsługa, konserwacja oraz montaż
urządzeń, instalacji i sieci gazowych
(uprawnienia URE);
Kierowca wózkó...
Projekty unijne POKL
Od 2008 r. dzięki funduszom europejskim Ośrodek
Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje
program...
PROJEKTY POKL
Celem realizowanych dla uczniów projektów jest podnoszenie
atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez:
• u...
Ośrodek Doskonalenia
Kadr SIMP w Szczecinie
realizuje projekty:
"Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie
uczniów szkól zawod...
Rezultaty i efekty:
Około 3000
uczniów wzięło
udział w
projektach;
Około 3000 uczniów
otrzymało wsparcie
doradcze w zakres...
PODSUMOWANIE
Problematyka projektów jest przykładem
podejmowania działań na rzecz gospodarki
narodowej i edukacji w myśl p...
Działalnośćedukacyjnauprawniona
przez SIMP:
Szkolenie dla uczniów
w systemie
pozaszkolnym
potwierdzone
dokumentacją SIMP
U...
•
DANE KONTAKTOWE
ODK SIMP Szczecin
ul. Sabały 11 a 71-341 Szczecin
telefon/fax: (91) 44 20 007
e-mail: odk.simp@neostrada...
Prezentacja simp odk g.gadomska
Prezentacja simp odk g.gadomska
Prezentacja simp odk g.gadomska
of 23

Prezentacja simp odk g.gadomska

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja simp odk g.gadomska

 • 1. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN
 • 2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje się między innymi działalnością edukacyjną związaną z podwyższaniem, doskonaleniem i uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i szkolnych.
 • 3. SIMP w szczególności zajmuje się przygotowaniem do sprawdzenia kwalifikacji i nadawania uprawnień energetycznych oraz przeprowadzaniem egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) szkoleniem w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowaniem do egzaminów wymaganych przez Urząd DozoruTechnicznego (UDT) lubTransportowy Dozór Techniczny (TDT) szkoleniem i egzaminem pozwalającym na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SIMP w zakresie substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową szkoleniem dla osób ubiegających się o certyfikat spawacza nadawany przez Urząd DozoruTechnicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS),TÜV, SIMP itp.
 • 4. Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, ujętych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ) – Grupy: 1,2 i 3, oprócz innych odpowiednich kwalifikacji zawodowych, biorąc pod uwagę szczególne zagrożenia na jakie są narażeni, powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w danej grupie. UPRAWNIENIA ENERGETYZNE (SEPOWSKIE)
 • 5. Przy Ośrodku SIMP powołana jest przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyja do sprawdzania wymaganych kwalifikacji energetycznych związanych z dopuszczeniem do pracy na określonych stanowiskach – Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). KOMISJA KWALIFIKACYJNA
 • 6. Sprawdzenie kwalifikacji polega na wykazaniu przez zdającego w drodze egzaminu ustnego wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, których dotyczy sprawdzana kwalifikacja. Wynik egzaminu może być pozytywny lub negatywny. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwa kwalifikacyjne uznawane są również w krajach Unii Europejskiej.
 • 7. GRUPA 1
 • 8. GOSPODARKA ODPADAMI Ośrodek SIMP organizuje kursy przygotowujące do egzaminu pozwalającego na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową.
 • 9. UDT TDT Kursy w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowanie do egzaminów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub Transportowy Dozór Techniczny (TDT) ODK SIMP
 • 10. ODK SIMP U D T T D T S I M P P R S T Ü V Kursy dla osób ubiegających się o certyfikat spawacza nadawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS),TÜV, SIMP itp.
 • 11. SUPLEMENT CERTYFIKATÓW Certyfikaty są uznawane w krajach Unii Europejskiej.
 • 12. Przykładowe kursy Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (uprawnienia URE); Obsługa, konserwacja oraz montaż instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (uprawnienia URE); Operator kotłów grzewczych (uprawnienia URE); Obsługa, konserwacja oraz montaż maszyn i urządzeń elektrycznych (uprawnienia URE);
 • 13. Przykładowe kursy Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń, instalacji i sieci gazowych (uprawnienia URE); Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym z bezpieczną wymianą butli LPG (uprawnienia UDT); Dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG (uprawnienia TDT); Operator podestów ruchomych przejezdnych (uprawnienia UDT);
 • 14. Projekty unijne POKL Od 2008 r. dzięki funduszom europejskim Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje program doskonalenia i uzupełniania kwalifikacji uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół zawodowych. Ośrodek realizuje projekty unijne, które wychodzą naprzeciw proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom w kształceniu zawodowym.
 • 15. PROJEKTY POKL Celem realizowanych dla uczniów projektów jest podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez: • uzupełnienie kwalifikacji oraz wiedzy eksploatacyjnej na potrzeby rynku, • nadanie kompetencji zawodowych dzięki uzyskanym uprawnieniom do wykonywania pracy zgodnie z wymaganymi przepisami, • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, • wsparcie uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych (ZSZ oraz Technika) mieszkających w województwie zachodniopomorskim w wyborze dalszej drogi rozwoju zawodowego.
 • 16. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje projekty: "Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkól zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji" – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; "Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego" - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
 • 17. Rezultaty i efekty: Około 3000 uczniów wzięło udział w projektach; Około 3000 uczniów otrzymało wsparcie doradcze w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej, motywacji do nauki i potwierdzania zdobytych kwalifikacji oraz podniesienia poziomu samooceny zawodowej i zaufania we własne siły; - 1108 osób uzyskało świadectwa kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji, urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych; - 430 uczestników projektów uzyskało zaświadczenia kwalifikacyjne UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz podestów ruchomych przejezdnych, 15 szkół zawodowych z województwa zachodniopomorskie go uczestniczyło bądź uczestniczy w projektach;
 • 18. PODSUMOWANIE Problematyka projektów jest przykładem podejmowania działań na rzecz gospodarki narodowej i edukacji w myśl postanowień zawartych w statucie SIMP i założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • 19. Działalnośćedukacyjnauprawniona przez SIMP: Szkolenie dla uczniów w systemie pozaszkolnym potwierdzone dokumentacją SIMP Udział w egzaminach zawodowych Opracowywanie i opiniowanie programów nauczania pod kątem aktualnych potrzeb rynku Współpraca ze szkołami zawodowymi w zakresie popularyzowania nowych technologii (np. związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i przedsiębiorczością w szerokim rozumieniu) Doradztwo zawodowe i doradztwo w zakresie modelu współpracy z przedsiębiorcami – pomoc i pośrednictwo w organizowaniu praktyk zawodowych i wycieczek do nowoczesnych miejsc pracy.
 • 20. • DANE KONTAKTOWE ODK SIMP Szczecin ul. Sabały 11 a 71-341 Szczecin telefon/fax: (91) 44 20 007 e-mail: odk.simp@neostrada.pl e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl www: odksimp.com.pl

Related Documents