Pravni in praktični vidiki
ponovne uporabe informacij
javnega značaja
mag. Vane Kos, Grega Jagodnik
Inštitut za...
Kaj je informacija javnega
značaja (IJZ)?
vsak dokument, vsak podatek, ki ga
poseduje državni organ, oz. zavezanec iz
Z...
Smoter dostopa do informacij
javnega značaja?
Slovenija je demokratična republika (1.
člen Ustave RS)
v demokraciji je ...
Smoter dostopa do informacij
javnega značaja?
pogoj udeležbe in nadzora = javnost in
odprtost delovanja državnih organov...
Kaj pomeni ponovna uporaba
informacije javnega značaja?
uporaba dokumentov, ki so nastali pri
izvrševanju javnih nalog z...
Smoter ponovne uporabe
informacij javnega značaja
zasebni sektor lahko uporabnikom ponuja
več, kot ponuja organ v okviru...
Pomen informacij javnega
značaja v informacijski družbi
položaj IJZ v informacijski družbi
ocena ekonomske vrednosti ...
Pomen informacij javnega
značaja v informacijski družbi
ogromen neizkoriščen potencial
enotna ureditev tega področja za...
Nekaj praktičnih primerov
ponovne uporabe IJZ
primeri uspešnih storitev ponovne
uporabe IJZ danes na trgu:
navigacijsk...
Nekaj primerov ponovne
uporabe IJZ
“Mashups” – povezovanje razpršenih virov
IJZ v enotne informacijske storitve
C...
Nekaj primerov ponovne
uporabe IJZ
Socialne mreže – državljani sami
prispevajo k transparentnosti poslovanja
organov ...
Nekaj potencialno uporabnih
primerov ponovne uporabe IJZ
Primeri potencialnih storitev
“Mashups”- povezovanje razpršeni...
Sklep
zasebni in javni sektor je potrebno
spodbujati, da poišče načine, kako bi IJZ
lahko dodali vrednost in jih ponud...
People take it for granted that they will access
other people's reviews and ratings before
buying something on eBay or Ama...
Pravni viri:
39. člen Ustave
19. člen Mednarodnega pakta o državljanskih pravicah OZN
10. člen Konvencije o varstvu ...
Pravni in praktični vidiki
ponovne uporabe informacij
javnega značaja
vane.kos@iprid.si
grega.jagodnik@iprid.si
...
ponovna uporaba informacij javnega sektorja
ponovna uporaba informacij javnega sektorja
ponovna uporaba informacij javnega sektorja
ponovna uporaba informacij javnega sektorja
ponovna uporaba informacij javnega sektorja
ponovna uporaba informacij javnega sektorja
of 22

ponovna uporaba informacij javnega sektorja

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - ponovna uporaba informacij javnega sektorja

 • 1. Pravni in praktični vidiki ponovne uporabe informacij javnega značaja mag. Vane Kos, Grega Jagodnik Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor INPRO 2009, 11. 6. 2009
 • 2. Kaj je informacija javnega značaja (IJZ)? vsak dokument, vsak podatek, ki ga poseduje državni organ, oz. zavezanec iz Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) razen arhivskega gradiva druge izjeme
 • 3. Smoter dostopa do informacij javnega značaja? Slovenija je demokratična republika (1. člen Ustave RS) v demokraciji je ljudstvo nosilec oblasti demokracija omogoča mirno zamenjavo oblastnikov - politično konkurenco zahteva udeležbo in nadzor
 • 4. Smoter dostopa do informacij javnega značaja? pogoj udeležbe in nadzora = javnost in odprtost delovanja državnih organov možnost dostopa do IJZ je logičen institut demokracije 39. člen Ustave: “Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja ... . “
 • 5. Kaj pomeni ponovna uporaba informacije javnega značaja? uporaba dokumentov, ki so nastali pri izvrševanju javnih nalog za druge namene, torej ne za prvotni namen v okviru javne naloge bistven element ponovne uporabe je dodana vrednost informacijam (podatkom)
 • 6. Smoter ponovne uporabe informacij javnega značaja zasebni sektor lahko uporabnikom ponuja več, kot ponuja organ v okviru izvajanja svojih javnih nalog izkoristiti podatke - ponuditi informacije ekonomska korist
 • 7. Pomen informacij javnega značaja v informacijski družbi položaj IJZ v informacijski družbi ocena ekonomske vrednosti v EU: 27 miliard EUR (vir: (MEPSIR), Helm et al., 6/2006.)
 • 8. Pomen informacij javnega značaja v informacijski družbi ogromen neizkoriščen potencial enotna ureditev tega področja za vse DČ EU na tem področju zaostaja za ZDA
 • 9. Nekaj praktičnih primerov ponovne uporabe IJZ primeri uspešnih storitev ponovne uporabe IJZ danes na trgu: navigacijske storitve prometne informacije v realnem času podatki o vremenu pravni informacijski sistemi (pravne informacije)
 • 10. Nekaj primerov ponovne uporabe IJZ “Mashups” – povezovanje razpršenih virov IJZ v enotne informacijske storitve Crime mapping
 • 11. Nekaj primerov ponovne uporabe IJZ Socialne mreže – državljani sami prispevajo k transparentnosti poslovanja organov javnega sektorja What do they know Fix my street
 • 12. Nekaj potencialno uporabnih primerov ponovne uporabe IJZ Primeri potencialnih storitev “Mashups”- povezovanje razpršenih virov IJZ v enotne informacijske storitve Crime mapping Fix my street What do they know
 • 13. Sklep zasebni in javni sektor je potrebno spodbujati, da poišče načine, kako bi IJZ lahko dodali vrednost in jih ponudili nazaj na trg storitve, ki temeljijo na IJZ • nove poslovne priložnosti • delovna mesta potrošnik: več za svoj denar – več izbire in večja uporabna vrednost
 • 14. People take it for granted that they will access other people's reviews and ratings before buying something on eBay or Amazon, and yet we do not yet have systematic access to other people's experiences when choosing a GP practice or nursery. We have clearly got the balance wrong when online businesses have higher standards of transparency than the public services we pay for and support. Gordon Brown
 • 15. Pravni viri: 39. člen Ustave 19. člen Mednarodnega pakta o državljanskih pravicah OZN 10. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope Aarhuška konvencija Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o javnem dostopu do okoljskih informacij in razveljavitvi Direktive 90/313/EGS Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/2006- UPB2) Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 119/2007)
 • 16. Pravni in praktični vidiki ponovne uporabe informacij javnega značaja vane.kos@iprid.si grega.jagodnik@iprid.si Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor INPRO 2009, 11. 6. 2009