Szczecin, dnia 13 października 2015 r.
Pan
prok. Dariusz Wiśniewski
Prokurator Okręgowy w Szczecinie
W dniu 6 października...
2
Pragnę wskazać, że przyjęta kwalifikacja czynów popełnionych przez zatrzymanych
rolników może budzić wątpliwości. Mianow...
3
Jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowanie sprzeciwiam się koncepcji,
w ramach której postępowania przetargowe p...
of 3

Poręczenie ministra list do prokuratora okręgowego

list do prokuratora generalnego
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poręczenie ministra list do prokuratora okręgowego

  • 1. Szczecin, dnia 13 października 2015 r. Pan prok. Dariusz Wiśniewski Prokurator Okręgowy w Szczecinie W dniu 6 października 2015 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali dwanaście osób, którym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i utrudniania przetargów publicznych, to jest popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art. 258 § 1 i 3 Kodeksu karnego, art. 305 § 1 i art. 305 § 2 Kodeksu karnego. Wśród zatrzymanych było jedenastu rolników z okolic Pyrzyc w woj. zachodniopomorskim. Jak podano w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w śledztwie ustalono, że do przetargów ograniczonych organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych przystępowali rolnicy, którzy przed etapem licytacji danej nieruchomości uzgadniali, która osoba wygra dany przetarg. W praktyce miało wyglądać to w ten sposób, że rolnik, który miał wygrać przetarg oferował zapłacenie kwoty minimalnej za nieruchomość, określonej przez Agencję, a pozostali w ogóle nie przystępowali do licytacji. W efekcie tego rolnik wygrywał przetarg, a ziemia była sprzedawana za kwotę niższą niż ta, która mogłaby być uzyskana gdyby nie doszło do zmowy rolników i odbyłaby się normalna licytacja. W ten sposób rolnicy uczestniczący w zmowie działali na szkodę Skarbu Państwa oraz co należy podkreślić na szkodę innych niebiorących udziału w procederze rolników, którzy nie mieli szans na zakup ziemi, nie będąc członkami grupy. W tych okolicznościach Sąd Rejonowy, działając na wniosek Prokuratury, zastosował wobec większości rolników środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W związku z powyższym, jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także poseł na Sejm RP, proszę o przyjęcie ode mnie poręczenia, o którym mowa w art. 272 Kodeksu postępowania karnego, i niezwłoczną zmianę zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na inne nieizolacyjne, przewidziane przepisami prawa.
  • 2. 2 Pragnę wskazać, że przyjęta kwalifikacja czynów popełnionych przez zatrzymanych rolników może budzić wątpliwości. Mianowicie, trudno jest zaakceptować argumentację, iż nabywanie przez rolnika własności państwowej ziemi rolnej po cenie równej cenie wywoławczej naraża na straty Skarb Państwa. Przypomnę, że Skarb Państwa, którego powiernikiem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, nie jest podmiotem ustanowionym w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja realizuje również zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego, które w art. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nakładają na władze publiczne, w tym ANR, obowiązek kształtowania ustroju rolnego państwa przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Z dotychczas podawanych informacji nie wynika, jakoby zatrzymani rolnicy nie spełniali merytorycznych warunków udziału w organizowanych przez ANR przetargach ograniczonych. Dlatego – w mojej opinii – warto wziąć w przedmiotowo istotnej sprawie pod uwagę nadrzędność celu wywodzonego z art. 23 Konstytucji RP nad wąsko pojętym interesem finansowym Skarbu Państwa. Nadto wskazuję, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, cenę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Jest to zatem cena rynkowa, ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z przepisami prawa i zasadami wykonywania tego zawodu. Jeżeli Prokuratura Okręgowa kwestionuje rzetelność przedstawionych wycen wartości zbywanych nieruchomości, swoje czynności powinna raczej skierować w kierunku osób odpowiedzialnych za prawidłowość stosownych opracowań. Warto wiedzieć, że w oparciu o tak ustaloną cenę rynkową (wywoławczą) ANR zbywa bez przetargu nieruchomości z Zasobu podmiotom uprawnionym na mocy art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa m.in. dzierżawcom, byłym właścicielom nieruchomości lub ich spadkobiercom, spółdzielni produkcji rolnej, czy zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną. Trudno zakładać, że przy tego rodzaju licznych transakcjach dochodzi do narażenia interesu Skarbu Państwa.
  • 3. 3 Jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowanie sprzeciwiam się koncepcji, w ramach której postępowania przetargowe prowadzone przez ANR miałyby zmierzać do maksymalizacji zysku państwa ze sprzedaży nieruchomości rolnych, poprzez dopuszczenie do nieograniczonej konkurencji wszelkich podmiotów. Takie podejście wielokrotnie doprowadziło do spekulacyjnego obrotu ziemią rolną, niepożądanego z punktu widzenia zasad kształtowania ustroju rolnego i konieczności zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa żywnościowego. Biorąc pod uwagę wyżej wskazane racje oraz konieczność prowadzenia przez zatrzymanych rolników pilnych prac polowych, jestem w stanie zagwarantować, że osoby podejrzane będą stawiać się na każde wezwanie i nie podejmą się bezprawnego utrudniania postępowania karnego. Proszę więc o przyjęcie mojego poręczenia i pilne zwolnienie zatrzymanych osób z aresztu. Apeluję również o ponowne dogłębne przemyślenie przez właściwego Prokuratora podstaw postawionych rolnikom zarzutów, mając na względzie, że obowiązkiem Prokuratury jest stanie na straży praworządności, co przejawia się również troską o nieczynienie dolegliwości osobom, którym nie można przypisać popełnienia przestępstwa.

Related Documents