No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Grze g o rz S kuza
Ag e nc ja Re klamy Eura 7
www .e ura 7...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
No to prze brał...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t marka ?
...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t marka ?
...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t
marka ?
Klas...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t
marka ?
Klasyka...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t
marka ?
Inacze...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t
m...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Czym je s t ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Brand ide ntity – ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Tradyc yjna re c e pta ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Tradyc yjna re c e pta na s u...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Tradyc yjna re c e pta...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Tradyc yjna re c e ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Tradyc yjna re c ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
No wo c ze s na re c ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
No wo c ze s na re c...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
No wo c ze s na re...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
www.eura7.com
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
No to przebrała się...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Brandy w Internecie ...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
Dziękuję za uwagę
...
No to prze brała s ię marka ,
c zyli brandy w Inte rne c ie
...
of 24

Prezentacja Eura7 Konferencja Netvision G.Skuza

"No to przebrała się marka, czyli brandy w Internecie" - Grzegorz Skuza, Agencja Reklamy Eura7
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Eura7 Konferencja Netvision G.Skuza

 • 1. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Grze g o rz S kuza Ag e nc ja Re klamy Eura 7 www .e ura 7.c o m www.eura7.com
 • 2. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie No to prze brała s ię marka , c zyli… 1. Czym wskrócie jest marka? 2. Toż sam ś ć m o arki, a wizerunek marki. 3. Media tradycyjne wtworzeniu marki. 4. Interaktyw kreow ne anie marki. 5. Podsum anie. ow www.eura7.com
 • 3. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t marka ? www.eura7.com
 • 4. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t marka ? www.eura7.com
 • 5. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t marka ? Klasyka marketingu - Philip Kotler: Nazw term lub ich kom a, in binacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usug sprzedaw lub ich grupy ł cy i w ż nienia ich spoś ród konkurencji yró www.eura7.com
 • 6. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t marka ? Klasyka marketingu –Jerzy Altkorn: Produkt, który zapew korzyś ci funkcjonalne plus nia w ś ci dodane, które pew konsum arto ni enci cenią w wystarczają cym stopniu, ż eby dokonać zakupu www.eura7.com
 • 7. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t marka ? Inaczej być nie m ż e - Kotler i Altkorn m ą wsum o aj ie rację . www.eura7.com
 • 8. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t marka ? Marka Brand ide ntity – to żs amo ś ć marki Brand imag e – wize rune k marki www.eura7.com
 • 9. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t Ze s pó ł nie po wtarzalnyc h marka ? c e c h i warto ś c i w po zytywny s po s ó b wyró żniając yc h markę Brand ide ntity – to żs amo ś ć marki Ide alny o braz marki – po żądany s po s ó b je j po s trze g ania prze z do c e lo we g rupy ko ns ume ntó w www.eura7.com
 • 10. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Czym je s t Odzwie rc ie dle nie marka ? to żs amo ś c i marki – o braz marki w ś wiado mo ś c i ko ns ume ntó w Brand imag e – wize rune k marki S ko jarze nia , wyo braże nia , prze ko nania www.eura7.com
 • 11. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Brand ide ntity – Brand imag e – to żs amo ś ć marki wize rune k marki Jak sprawić by wizerunek marki w oczach konsumentów był taki sam jak jej tożsamość? www.eura7.com
 • 12. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Tradyc yjna re c e pta na s ukc e s Marketing Brand ide ntity – Brand imag e – to żs amo ś ć marki Reklama wize rune k marki Public Relations www.eura7.com
 • 13. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Tradyc yjna re c e pta na s ukc e s Marketing Reklama Media Public Relations www.eura7.com
 • 14. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Tradyc yjna re c e pta na s ukc e s Te le wizja Tradyc yjna o be c no ś ć marki w me diac h Pras a Radio Outdo o r www.eura7.com
 • 15. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Tradyc yjna re c e pta na s ukc e s Marka – brand ide ntity Te le wizja Pras a Radio Outdo o r Ko ns ume nt marki – brand imag e www.eura7.com
 • 16. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Tradyc yjna re c e pta na ukc e s …? s - Jednokierunkowa komunikacja –bierny odbiór treś ci przez konsum entówm arki, reakcje wpostaci podję cia lub braku konkretnych decyzji zakupow ych, ewentualnie badanych co pew czas postawi opinii odnoś nie okreś lonych m ien arek, - Ograniczenia kanaówkom ł unikacji –m arka pokazywana jest w przeznaczonym do tego czasie i miejscu, - Pokaź ny koszt dotarcia do docelow grupy konsum ej entów m arki, - Duż y zasię g www.eura7.com
 • 17. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie No wo c ze s na re c e pta na s ukc e s Marka – brand ide ntity Inte rne t Ko ns ume nt marki – brand imag e www.eura7.com
 • 18. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie No wo c ze s na re c e pta na s ukc e s Marka – brand ide ntity Inte rne t Inte rakc ja Użytko wnik marki – brand imag e + brand ide ntity www.eura7.com
 • 19. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie No wo c ze s na re c e pta na s ukc e s …? - dw ukierunkow kom a unikacja –konsum staje się ent uż ytkow nikiem m arki, praktycznie przez cay czas m m ż liw ś ć ł a o o podejm ania interakcji z m ą , przekada się to na regularne ow ark ł zwę kszanie ś w i iadom ś ci m o arki - szerokie m ż liw ś ci w o o ykorzystania kanaówkom ł unikacji – serw internetow reklam displayow SEO/SEM W 2.0, isy e, a a, , eb e –PR, viral m arketing - Niski koszt dotarcia do docelow grupy konsum ej entówmarki, - Stale powę kszają cy się zasię g i www.eura7.com
 • 20. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie www.eura7.com
 • 21. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie No to przebrała się marka - pytanie w co? -m edia interaktyw um ż liwły m ne o i arkom dotarcie do najbardziej w ś ciow grupy konsum arto ej entów–prosum entów, czyli uż ytkow nikówm arki, - Internet doprow adził do sytuacji, gdzie brand identity – toż sam ś ć m o arki jest tworzona przez jej uż ytkow nikówna bieżą co, brand im age –w izerunek m arki stanow teraz punkt i w ś cia wdyskusji uż ytkow yj nikówo m arce, a nie punkt docelowy wkom unikow aniu m arki, -marka przestaa być „ pokaz” a zaczę ła „ ówć ” ł na , m i , www.eura7.com
 • 22. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Brandy w Internecie to także offline? -m edia tradycyjne (TV, radio, prasa, outdoor) nie stanową i konkurencji dla mediówinteraktyw nych, gdyż są w obec siebie kom plem entarne, -w ł spóczesna kom unikacja m arki w aga zintegrow ym anego podejś cia, gdyż połą czenie m ż liw ś ci m o o ediówinteraktywnych i tradycyjnych m ż e zaow o ocow ć w ą pieniem efektu synergii a yst - kluczow kw ą staje się com unity m ą esti m anagem – ent zarzą dzanie spoecznoś cią skupioną w ł m ł okó arki, istnieją cą w przestrzeni realnej i wirtualnej www.eura7.com
 • 23. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Dziękuję za uwagę www.eura7.com
 • 24. No to prze brała s ię marka , c zyli brandy w Inte rne c ie Je ś li c hc e s z do wie dzie ć s ię wię c e j o budo wie marki w Inte rne c ie , e – marke ting u lub … Ag e nc ji Re klamy Eura 7 zajrzyj na : www .labbe r.pl Mo że my te ż po g adać o s o biś c ie : mail: g rze g o rz .s kuza@e ura 7.c o m GS M: +48 668 990 677 www.eura7.com

Related Documents