Jednom davno, svi ljudski os j e ć aji i mane, na š li su se na jednom skrivenom m j estu na zemlji.
Kada je DOSADA z j evnula po tre ć i put, LUDOST je, uv j ek tako luda, uzviknula: "Haj mo se igra ti skrivača !...
INTRIGA je podigla desnu obrvu, a RADOZNALOST je, ne mogav š i odoljeti , zapitala: “ Skrivača ? Kakva je to igra?&...
"To je jedna igra", po č e objašnjavati LUDOST, “ u kojoj ja pokrijem o č i i brojim do milion dok se vi ne...
ENTUZIJAZAM je zaplesao, sl j edila ga je EUFORIJA. SRE Ć A je toliko skakala da je to nagovorilo SUMNJU i APATIJU, koju...
Ali nisu se svi ž el j eli igra ti ! ISTINA je bila protiv skrivanja, a i za š to bi se skrivala?! Ionako je uv j e...
PONOS je mislio da je to glupa ideja, iako ga je zapravo mu č ilo š to se on nije s j etio predlo ž i ti igru. OPREZ...
"Jedan, 2, 3...", po č ela je brojati LUDOST.
Prva se skrila L IJ ENJOST, koja se, kao i uv j ek, samo bacila iza prvog kamena na putu. V J ERA se popela na nebo, ...
VELIKODU Š NOST se nikako nije mogla odlu č i ti gd j e da se sakrije jer joj se svako m j esto č inilo savr š enim za...
SEBI Č NOST je prona š la savr š eno i prozra č no skrovi š te, ali samo za sebe. LA Ž se skrila na dno o c eana (la ž...
Kada je LUDOST brojala 999999, LJUBAV jo š uv j ek nije prona š la skrovi š te , jer je svako m j esto bilo zauzeto....
"Milion", vikala je LUDOST i po č ela svoje traganje.
Prv o je prona š la L IJ ENJOST, iza obli ž njeg kamena. Ubrzo je za č ula V J ERU kako pri č a sa Bogom na nebu, a STRA...
Slu č ajno je prona š la ZAVIST i naravno USP J EH, a SEBI Č NOST nije trebalo ni tra ž iti, sama je izlet j ela iz svo...
Od tolikog traganja LUDOST je o ž edn i la i tako je u kristalnom jezeru prona š la L J EPOTU. Sa SUMNJOM joj je bilo naj...
Tako je LUDOST, malo pomalo, prona š la sve.
TALENT u zlatnom klasju ž ita, T J ESKOBU u izgor j eloj travi, LA Ž na kraju duge (la ž e, bila je na dnu o c eana), ...
Samo LJUBAV nigd j e nije mogla prona ći .
LUDOST je pretra ž ila svaki grm, svaki vrh planine i kada je ve ć bila b j esna, ugledala je ru ž i č njak.
U š av š i u ru ž i č njak, uzela je su h u granu i od b j esa i iznemoglosti, po č ela udara ti po prekrasnim pupoljci...
Ru ž ino trnje je izgrebalo o č i LJUBAVI i osl j epilo je.
LUDOST nije znala š t o učiniti i kako da ispravi ono š to je u č inila. Plakala je i molila za opro š taj...
Na kraju je odlu č ila da zauv j ek ostane uz LJUBAV i poma ž e joj!!!
Od tada, LJUBAV JE SL IJ EPA I LUDOST JE UV J EK PRATI...
of 25

Pricica

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pricica

 • 1. Jednom davno, svi ljudski os j e ć aji i mane, na š li su se na jednom skrivenom m j estu na zemlji.
 • 2. Kada je DOSADA z j evnula po tre ć i put, LUDOST je, uv j ek tako luda, uzviknula: "Haj mo se igra ti skrivača !"
 • 3. INTRIGA je podigla desnu obrvu, a RADOZNALOST je, ne mogav š i odoljeti , zapitala: “ Skrivača ? Kakva je to igra?"
 • 4. "To je jedna igra", po č e objašnjavati LUDOST, “ u kojoj ja pokrijem o č i i brojim do milion dok se vi ne sakrijete. Kada zavr š im sa brojanjem, polazim u traganje i koga ne prona đ em taj je pob j ednik."
 • 5. ENTUZIJAZAM je zaplesao, sl j edila ga je EUFORIJA. SRE Ć A je toliko skakala da je to nagovorilo SUMNJU i APATIJU, koju nikada ni š ta nije interes iralo , da se pridru ž e igri.
 • 6. Ali nisu se svi ž el j eli igra ti ! ISTINA je bila protiv skrivanja, a i za š to bi se skrivala?! Ionako je uv j ek, na kraju, svi prona đ u.
 • 7. PONOS je mislio da je to glupa ideja, iako ga je zapravo mu č ilo š to se on nije s j etio predlo ž i ti igru. OPREZ nije ht io riskirati ...
 • 8. "Jedan, 2, 3...", po č ela je brojati LUDOST.
 • 9. Prva se skrila L IJ ENJOST, koja se, kao i uv j ek, samo bacila iza prvog kamena na putu. V J ERA se popela na nebo, ZAVIST se skrila u s j enku USP J EHA, koji se mu č e ć i popeo na vrh najvi š eg drveta.
 • 10. VELIKODU Š NOST se nikako nije mogla odlu č i ti gd j e da se sakrije jer joj se svako m j esto č inilo savr š enim za jednog od njenih prijatelja. L J EPOTA je usko č ila u kristalno č isto jezero a KRASOTA je na š la svoje m j esto u letu leptira. SLOBODA u dahu v j etra.
 • 11. SEBI Č NOST je prona š la savr š eno i prozra č no skrovi š te, ali samo za sebe. LA Ž se skrila na dno o c eana (la ž e, skrila se na kraju duge), a PO Ž UDA i STRAST u krater vulkana. ZABORAV se zaboravio sakri ti , ali to nije ni va ž no.
 • 12. Kada je LUDOST brojala 999999, LJUBAV jo š uv j ek nije prona š la skrovi š te , jer je svako m j esto bilo zauzeto. Ugledav š i ru ž i č njak, usko č ila je, pokriv š i se prekrasnim pupoljcima.
 • 13. "Milion", vikala je LUDOST i po č ela svoje traganje.
 • 14. Prv o je prona š la L IJ ENJOST, iza obli ž njeg kamena. Ubrzo je za č ula V J ERU kako pri č a sa Bogom na nebu, a STRAST i PO Ž UDA su isko č ile iz kratera od straha.
 • 15. Slu č ajno je prona š la ZAVIST i naravno USP J EH, a SEBI Č NOST nije trebalo ni tra ž iti, sama je izlet j ela iz svog skrovi š ta , koje je bila p č elinja ko š nica.
 • 16. Od tolikog traganja LUDOST je o ž edn i la i tako je u kristalnom jezeru prona š la L J EPOTU. Sa SUMNJOM joj je bilo najlak š e, ona se nije mogla odlu č i ti za skrovi š te, pa je ostala s j edi ti ispod obli ž njeg drveta.
 • 17. Tako je LUDOST, malo pomalo, prona š la sve.
 • 18. TALENT u zlatnom klasju ž ita, T J ESKOBU u izgor j eloj travi, LA Ž na kraju duge (la ž e, bila je na dnu o c eana), а ZABORAV je zaboravio da su se uop ć e i igrali...
 • 19. Samo LJUBAV nigd j e nije mogla prona ći .
 • 20. LUDOST je pretra ž ila svaki grm, svaki vrh planine i kada je ve ć bila b j esna, ugledala je ru ž i č njak.
 • 21. U š av š i u ru ž i č njak, uzela je su h u granu i od b j esa i iznemoglosti, po č ela udara ti po prekrasnim pupoljcima. Odjednom se iz ru ž i č njaka za č uo bolan krik.
 • 22. Ru ž ino trnje je izgrebalo o č i LJUBAVI i osl j epilo je.
 • 23. LUDOST nije znala š t o učiniti i kako da ispravi ono š to je u č inila. Plakala je i molila za opro š taj...
 • 24. Na kraju je odlu č ila da zauv j ek ostane uz LJUBAV i poma ž e joj!!!
 • 25. Od tada, LJUBAV JE SL IJ EPA I LUDOST JE UV J EK PRATI...

Related Documents