Архитектонски техничар Мира Јовановић, диа
Архитектонски техничар
Радне компетенције разради и презентује пројекте: високоградње , урбанистичке, конзервације и ревитализације уради а...
ЗНАЊА ВЕШТИНЕ СТАВОВИ
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, СЛОБОДОРУЧНО ЦРТАЊЕ, МАТЕМАТИКА, СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ Ј...
А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 6. ИСТОРИЈА 5. МАТЕМАТИКА 4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 3. СТРА...
Б: ОПШТЕСТРУЧНИ И СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ 18. СЛОБОДОРУЧНО ЦРТАЊЕ 17. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 16. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 15...
В: СТРУЧНИ МОДУЛИ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 26. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА 25. ИЗВОЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 24. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБЈЕКАТА 23. РАЗРАД...
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КОМПОНОВАЊЕ ОБЛИКА 17. МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 16. ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 15. ЕНТЕРИЈЕРИ 14. ФИЗИКА ИЗАБРАНА...
ARHITEKTONSKI TEHNI Č AR Izrađuje makete objekata I terena u određenim razmerama A23 Kopira, formatizuje, pakuje celokupni...
Organizuje izvođenje svih potrebnih priključaka (vode, struje, TT) D5 Organizuje izgradnju pmoćnih objekata prema šemi gra...
Obračunava građevinsku vrednost objekta po pozicijama I utvrđuje stopu amortizacije G5 Priprema skicu građevinskog objekta...
<ul><li>Građevinskim preduzećima - na gradilištu, tehnološkoj razradi detalja, kalkulacijama </li></ul><ul><li>Urbanističk...
of 13

Prezentacijaarhc

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacijaarhc

 • 1. Архитектонски техничар Мира Јовановић, диа
 • 2. Архитектонски техничар
 • 3. Радне компетенције разради и презентује пројекте: високоградње , урбанистичке, конзервације и ревитализације уради анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат организује изградњу и води документацију при извођењу објеката проверавају се стручном матуром
 • 4. ЗНАЊА ВЕШТИНЕ СТАВОВИ
 • 5. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, СЛОБОДОРУЧНО ЦРТАЊЕ, МАТЕМАТИКА, СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ ЈЕЗИК, ФИЗИЧКО ПРОЈЕКТИ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКА ФИЗИКА ознаке цртежа, конструктивни склоп, пројектна документација, функција и естетика АБ КОНСТРУКЦИЈЕ МЕТАЛНЕ И МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБЈЕКАТА КОНЗЕРВАЦИЈЕ УРБАНИЗАМ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРЕЗАНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ЗАШТИТА СПОМЕНИКА УРБАНИЗАМ ИНСПЕКЦИЈА ГРАДИЛИШТЕ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОЈЕКТНИ БИРО КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ ИСТОРИЈА ХЕМИЈА ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА СЛОБОДОРУЧНО ЦРТАЊЕ ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СТАТИКА ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ МУЛТИМЕДИЈЕ ГЕОГРАФИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ САВРЕМЕНО ГРАДИТЕЉСТВО ОСНОВИ КОМУНАЛНЕ ХИДРОТЕХНИКЕ ГЕОДЕЗИЈА ОСНОВИ НИСКОГРАДЊЕ КОМБИНАТОРИКА ПЕРСПЕКТИВА ФИЗИКА ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА КОМПОНОВАЊЕ ОБЛИКА ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА ЕНТЕРИЈЕРИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО
 • 6. А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 6. ИСТОРИЈА 5. МАТЕМАТИКА 4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 3. СТРАНИ ЈЕЗИК 2. _______ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1а. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1.
 • 7. Б: ОПШТЕСТРУЧНИ И СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ 18. СЛОБОДОРУЧНО ЦРТАЊЕ 17. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 16. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 15. СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 14. ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 13. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 12. ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 11. ГРАЂЕВИНСКА ФИЗИКА 10. НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 9. ХЕМИЈА 8. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 7.
 • 8. В: СТРУЧНИ МОДУЛИ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 26. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА 25. ИЗВОЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 24. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБЈЕКАТА 23. РАЗРАДА МОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦИЈА 25. РАЗРАДА ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА 24. РАЗРАДА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА 23. РАЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА 22. ПРОЈЕКТИ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 21. УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА 20. ПРОЈЕКТИ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 19.
 • 9. В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КОМПОНОВАЊЕ ОБЛИКА 17. МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 16. ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 15. ЕНТЕРИЈЕРИ 14. ФИЗИКА ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА 13. КОМБИНАТОРИКА 12. ПЕРСПЕКТИВА 11. САВРЕМЕНО ГРАДИТЕЉСТВО 10. ОСНОВИ НИСКОГРАДЊЕ 9. ОСНОВИ ГЕОДЕЗИЈЕ 8. ОСНОВЕ КОМУНАЛНЕ ХОДРОТЕХНИКЕ 7. ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 5. ГЕОГРАФИЈА 4. МУЛТИМЕДИЈЕ 3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРЕДВИЂЕН ПРОГРАМОМ ОГЛЕДА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2. ВЕРОНАУКА 1. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРЕДВИЂЕН ЗАКОНОМ
 • 10. ARHITEKTONSKI TEHNI Č AR Izrađuje makete objekata I terena u određenim razmerama A23 Kopira, formatizuje, pakuje celokupni projekat A22 Priprema opštu dokumentaciju projekta A21 Izračunava numeričke pokazatelje za prostorne I urbanističke planove A20 Učestvuje u razradi prostornih I urbanističkih planova I rešanja A19 Učestvuje u evidentiranju I prikupljanju podataka na terenu prilikom pripreme prostornih I urbanističkih planova I rešenja A18 Izrađuje specifikaciju materijala za vodovod I kanalizaciju obrađujeuje tehničko – ekonomski elaborate (organizacija priprema, izvođenja I obračuna) za vodovod I kanalizaciju A17 Razrađuje projekte za kućni vodovod I kanalizaciju A16 Crta detalje čeličnih I drvenih konstrukcija A15 Izrađuje specifikaciju armature A14 Crta detalje armature A13 Crta plan statičkih pozicija A12 Razrađuje arhitektonske detalje A11 Izrađuje predmer I predračun I analizu cena materijala I rada A10 Izrađuje šeme otvora (stolarije I bravarije) A9 Učešće u obradi za prezentaciju I objavljivanje rezultata istraživačkog I stručnog rada A8 Izrada I obrada stručne tehničke dokumentacije o radovima, formiranje dosijea I drugih oblika čuvanja dokumentacije A7 Izrada terenske tehničke dokumentacije na arheološkim istraživanjima A6 Učestvuje u razrađivanju projekata konzervacije I revitalizacije objekata I spomenika kulture A5 Učestvuje u tehničkom snimanju I iscrtavanju projekata postojećeg / izvedenog stanja objekata visokogradnje u cilju razrade projekata I uslova I mera teh. Zaštite, elaborate I smernica za očuvanje nepokretnih kulturnih dobara I dobara koja uživaju prethodnu zaštitu A4 Razrađuje (osnove, karakteristične preseke, izglede, 3D prikaze)arhitektonsko-građevinske projekte (idejne, glavne, izvođačke) za objekte visokogradnje A3 Crta situaciju terena (situacioni plan) na osnovu geodetskog plana A2 Priprema / pribavlja Akt o urbanističko tehničkim uslovima A1 A.RAZRAĐUJE PROJEKTNU I TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZADACI DUŽNOSTI
 • 11. Organizuje izvođenje svih potrebnih priključaka (vode, struje, TT) D5 Organizuje izgradnju pmoćnih objekata prema šemi gradilišta D4 Organizuje izgradnju transportnih puteva D3 Organizuje raščišćavanje terena D2 Sprovodi ograđivanje I obeležavanje gradilišta na osnovu protokola o obeležavanju objekta D1 D. ORGANIZUJE PRIPREMNE RADOVE NA GRADILIŠTU Popunjava obrasce angažovanja radne snage I građevinske mehanizacije C5 Izrađuje dinamički plan materijala C4 Izrađuje statički plan materijala C3 Formira matricu za dinamički plan C2 Crta organizacionu šemu gradilišta C1 C.UČESTVUJE U IZRADI PROJEKTA ORGANIZACIJE GRAĐENJA (PLANIRANJE) Definiše kote na osnovu nivelmana B10 Izrađuje specifikaciju materijala I kalkulacije (analize cena) B9 Prikuplja ateste ugrađenih materijala I opreme B8 Obračunava radne naloge B7 Učestvuje u izradi okončane situacije sa zapisnikom (kao saradnik u paritetnim komisijama) B6 Izrađuje obračunske situacije B5 Izrađuje privremene situacije B4 Formira knjige inspekcije)htz, građ., rada, pp) B3 Vodi građevinsku knjigu B2 Vodi građevinski dnevnik B1 B.VODI GRADILIŠNU DOKUMENTACIJU
 • 12. Obračunava građevinsku vrednost objekta po pozicijama I utvrđuje stopu amortizacije G5 Priprema skicu građevinskog objekta G4 Priprema zapisnik o količini I kvalitetu građevinskog materijala G3 Proverava kvalitet I stanje građevinskog materijala G2 Utvrđuje vrste I količine ugrađenog materijala G1 G.U Č ESTVUJE U PROCENI VREDNOSTI OBJEKATA VISOKOGRADNJE Sprovodi rešenja o rošenju bespravno izgrađenih objekata F4 Prati i evidentira neregulisanu gradnju I podnosi zahteve o donošenju rešenja za stopiranje gradnje F3 Operativno vodi postupak za izdavanje saglasnosti za izgradnju, dogradnju, nadgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju I sanaciju objekata visokogradnje F2 Priprema izvode, rešenja za lokaciju i urbanističke saglasnosti za izgradnju, dogradnju, i nadgradnju objekata visokogradnje F1 F. PRIPREMA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I OPERATIVNO VODI UPRAVNE POSTUPKE Prati realizaciju Elaborata o betonu E11 Prati I evidentira realizaciju dinamičkog plana građenja E10 Kontroliše primenu PP i HTZ sredstava E9 Sprovodi rad građevinske mehanizacije u skladu sa dinamičkim planom E8 Naručuje(kontroliše) sve vrste građevinskih materijala E7 Koordinira rad svih brigade na gradilištu E6 Planira izvršenje svakodnevnih radnih zadataka brigade na osnovu dinamičkog plana E5 Čita geodetski plan (obeleženog objekta) Definiše kote na osnovu nivelmana E4 Predlaže (sprovodi) izmene projektne dokumentacije E3 Tehnološki razrađuje izvođačke detalje E2 Tumači (čita) projektnu dokumentaciju E1 E.UČESTVUJE U ORGANIZACIJI IZGRADNJE OBJEKTA
 • 13. <ul><li>Građevinskim preduzećima - na gradilištu, tehnološkoj razradi detalja, kalkulacijama </li></ul><ul><li>Urbanističkom zavodu </li></ul><ul><li>Projektnom birou </li></ul><ul><li>Zavodu za zaštitu spomenika kulture </li></ul><ul><li>Zavodu za izgradnju grada </li></ul><ul><li>Geodetskom zavodu </li></ul><ul><li>Gradskim komunalnim preduzećima </li></ul><ul><li>Opštinskim sekretarijatima za građevinarstvo, urbanizam,… na prijemu zahteva </li></ul><ul><li>Građevinskoj inspekciji </li></ul><ul><li>Gradskom (građevinskom) arhivu </li></ul><ul><li>Trgovini građevinskim materijalima, nameštajem i opremom </li></ul><ul><li>Agenciji za prodaju nekretnina – agent prodaje </li></ul><ul><li>Stambenim zadruga </li></ul>

Related Documents