• Форма на презентацията - свободна композиция; препоръчвана за използване програма
MS Power Point, минимум 11 слайд...
 Презентацията се представя на хартиен (разпечатана на принтер като изложение на
слайдовете) и на магни...
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
(30 точки)
1. Критерий І - Компетентност...
of 3

Prezentacia 1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia 1

  • 1. • Форма на презентацията - свободна композиция; препоръчвана за използване програма MS Power Point, минимум 11 слайда! • Тема на презентацията: № в класа Тема 1-6 Съвет на ЕС 7 - 12 Европейска комисия 13 - 18 Европейски парламент 19 – 24 Съд на европейските общности 25 - … Европейски съвет • Цел на изложението – информативно запознаване на аудиторията с историята, предназначението, целите, задачите, инструменти, структурата на дадената институция на ЕС. • Стил на презентацията - смес от публицистичен и научен стил. • Търсено въздействие върху аудиторията – информираност, актуализация и затвърждаване на знанията. • „Структура” (подадената по-долу структура не е задължителна за спазване; условието е аудиторията да получи базисна информация относно представяната институция):  Общо запознаване.  История.  Предназначение.  Цели.  Задачи.  Инструменти.  Структура. • Изисквания към техническото изпълнение:  Препоръчвана за използване програма MS Power Point, минимум 11 слайда!  Задължителен първи слайд – по указания образец.  Стандартен текст – шрифт Times New Roman, размер 9, двустранно подравнен.  Заглавията – шрифт Times New Roman, размер 12, почернен. Отстояние един празен ред от стандартния текст.  Междуредово разстояние – 1 ред.  Отстъп от първия ред на параграфите – 1,25 см.  Добре подбрани и плавно свързани ефекти и анимации.  Музикално оформление през време на цялата презентация – Химн на ЕС.  Качествено подбрани и аранжирани снимки.
  • 2.  Презентацията се представя на хартиен (разпечатана на принтер като изложение на слайдовете) и на магнитен носител (CD-R диск). България; 3700, Видин; Южна промишлена зона +359 94 601 797 www.pgaz.org Тема: Задание: Презентация Информация за автора Име Фамилия Клас № Дата, Място на представяне Видин Критерий І Критерий ІІ Крайна оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Точки Точки Точки (думи) (цифри) (думи) (цифри) (думи) (цифри)
  • 3. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ (30 точки) 1. Критерий І - Компетентности за изграждане на презентация - 22 т. 1.1. Използване на подходящи стилно-езикови и визуализационни средства за постигане на информираност, убедителност, въздействие – 10 т. 1.2. Съдържание, съответстващо на формулираната тема – 3 т. 1.3. Целенасоченост и задълбоченост – 3 т. 1.4. Логическа организация на текста – 3 т. 1.5. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т. 2. Критерий ІІ - Езикови компетентности – 8 т. 2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т. 2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т. 2.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т. 2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т. Оценяване Критерий І Критерий ІІ Крайна оценка Точки Оценка Оценка Точки Оценка Оценка Точки Оценка Оценка (вкл) (думи) (цифри) (вкл) (думи) (цифри) (вкл) (думи) (цифри) 11 Среден 3.00 4 Среден 3.00 16 Среден 3.00 12-14 Добър 4.00 5-6 Добър 4.00 17-21 Добър 4.00 15-18 Мн.добър 5.00 7 Мн.добър 5.00 22-26 Мн.добър 5.00 19-22 Отличен 6.00 8 Отличен 6.00 27-30 Отличен 6.00

Related Documents