Uwagi do projektu ustawy 12 marca 2010 roku Towarzystwo Upi ę kszania Miasta Wrocławia Prezentacja stanowi wprowadzenie d...
Uwaga generalna <ul><li>Projektowane zmiany w przepisach znacznie odbiegają od </li></ul><ul><li>oczekiwań użytkowników p...
Nowe akty planistyczne Ryzyko zmarginalizowani a  planowania w gminach na podstawie planów miejscowych, ze stosowaniem „z...
Wybrane (ogólne) mankamenty <ul><li>Brak przepisów służących podniesieniu jakości o pracowań </li></ul><ul><li>planis...
Współpraca z gminami Wniosek o opracowanie i wdroż enie program u wsparcia finansowego dla gmin w celu przyspieszeni...
of 5

Prezentacja Tumw Na Spotkanie Z Min DziekoñSkim 03 2010

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Tumw Na Spotkanie Z Min DziekoñSkim 03 2010

  • 1. Uwagi do projektu ustawy 12 marca 2010 roku Towarzystwo Upi ę kszania Miasta Wrocławia Prezentacja stanowi wprowadzenie do listy uwag zebranych w prawie 50 punktach, które zostaną przekazane Panu Olgierowi Dziekońskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
  • 2. Uwaga generalna <ul><li>Projektowane zmiany w przepisach znacznie odbiegają od </li></ul><ul><li>oczekiwań użytkowników przestrzeni wynikających z </li></ul><ul><li>obserwacji stanu zagospodarowania miast i towarzyszącej </li></ul><ul><li>procedury administracyjno-prawnej </li></ul><ul><li>Pomimo długotrwałego dochodzenia do obecnie </li></ul><ul><li>proponowanych zmian (od co najmniej 2008r.), wiele </li></ul><ul><li>przepisów budzi wątpliwości, brakuje uporządkowania i </li></ul><ul><li>wyraźnego poprawienia stanu prawnego </li></ul><ul><li>Wniosek o ograniczenie zakres nowelizacji do koniecznego </li></ul><ul><li>minimum, z jednoczesnym rozpoczęciem prac nad nowym </li></ul><ul><li>system planowania przestrzennego w kraju </li></ul>
  • 3. Nowe akty planistyczne Ryzyko zmarginalizowani a  planowania w gminach na podstawie planów miejscowych, ze stosowaniem „zamiennika” w postaci przepisów urbanistycznych (krajowych bądź miejscowych). Procedura planistyczna dla planu miejscowego i miejscowych planów urbanistycznych jest podobnie długa i kosztowna.
  • 4. Wybrane (ogólne) mankamenty <ul><li>Brak przepisów służących podniesieniu jakości o pracowań </li></ul><ul><li>planistycznych oraz „mobilizacji gmin” d o uchwalania </li></ul><ul><li>k olejnych planów miejscowych i uzyskania 1 00% </li></ul><ul><li>pokrycia terytorium gminy (kraju) </li></ul><ul><li>Nie wprowadza się rozwiązań, w tym p rzepisów </li></ul><ul><li>podatkowych , mających na c elu zapewnienie z wartości </li></ul><ul><li>(obecnie wiele działek pozostaje niezabudowanych, p rzy </li></ul><ul><li>obowiązujących plan ach miejscowych) zabudowy w </li></ul><ul><li>granicach miast </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  • 5. Współpraca z gminami Wniosek o opracowanie i wdroż enie program u wsparcia finansowego dla gmin w celu przyspieszenia sporządzania planów miejscowych ; za przykłady korzystnej kooperacji administracji państwowej z samorządem terytorialnym mogą posłużyć następujące programy rządowe : „Moje Boisko-Orlik 2012” (MSiT) oraz „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 ” (MSWiA), a ponadto – w fazie przygotowania – program rozwoju biogazowni rolniczych w kraju (MRiRW)