LA POLÍTICA
POLÍTICA• Prové del grec“POLIS”: Comunitatde ciutadans que viuen una Ciutat-Estat.• Es refereix altractament, gestió ireso...
NACIÓ I ESTATNació: Comunitatvoluntària de ciutadansque se senten solidarisentre sí i comparteixenactivament un seguit des...
Estat: Unitat administrativa que exerceix el podersobre els seus administrats i els hi exigeixobediència.
Integrants de l’Estat:1. Territori = Espai sobre el qualadministra l’Estat. Necessita tenirunes fronteres claramentdelimit...
3. Institucions = Organs mitjançant els quals l’Estatregula, ordena i controla el seu territori i la sevapoblació:3.1. Par...
Estat del benestar:Als païsosdesenvolupats l’Estatque presta serveissocials als seusciutadans i regulal’economia perquè no...
TIPUS D’ESTATSegons la forma de govern de l’Estat:1. Democràtic:1.1. Estat de dret. Poseeix una Constitució ( Llei suprema...
1.3. Sistema representatiu ( Eleccions):1.3.1.Candidats: Els ciutadans majors d’edat elsvoten cada 4 anys com a diputats a...
1.3.3. Ideologies polítiques:1.3.3.1. Dreta: Conservadors. Defensors del’establert. Consideren arriscat fer canvis o refor...
1.3.3.2. Esquerra: Progressistes. Defensors derealitzar canvis i reformes en sentit de millorar l’existent. Partidaris,en ...
1.3.3.3. Centre: Pragmàtics i a vegades oportunistes.No tenen una ideologia política clara. S’aprofiten dels errors delspa...
2. Autoritari:2.1. No hi ha Estat de dret. No hi ha Constitució.2.2. Poders concentrats en una sola persona (Sobiraniapers...
Segons el cap de l’Estat:1. Monarquia: Rei ( Dret de naixement i títol vitalici transferithereditàriament).1.1. Monarquia ...
Segons el paper que ocupa la religió a l’Estat:1. Laic:1.1. Separació religió-Estat.1.2. Hi ha llibertat religiosa.1.3. Fr...
3. Confesional:3.1. L’Estat té una religió oficial i privilegiada.3.2. Hi ha llibertat religiosa.3.3. Anglaterra.4. Teocrà...
Segons l’organització territorial de l’Estat:1. Centralitzats o unitaris: Administrats de forma homogènia des de lacapital...
2.2. Federació: Unió voluntària d’Estats independents sotmesos aun Govern Federal amb competències bàsiques i essencials i...
L’ESTAT ESPANYOL1. Característiques:1.1. Estat de dret. Constitució de 1978.1.2. Estat democràtic.1.3. Monarquia constituc...
2. Institucions:2.1. Cap d’Estat: rei Joan Carles I de Borbó.2.2. Corts: Parlament.2.2.1. Congrés: Diputats representants ...
2.3. Govern: Escollit pel Parlament.2.3.1. President: Mariano Rajoy ( PP)2.3.2. Ministres: Designats pel President delgove...
3. Organització territorial:3.1. 17 Comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes.Cada autonomia té el seu propi “Estatut d’a...
CATALUNYA1. Característiques:1.1. Comunitat autònoma. Definida com a “nacionalitat”.1.2. Estatut d’autonomia de 2006 (subs...
1.4. Generalitat de Catalunya: Forma les institucionsd’autogovern de Catalunya:1.4.1. Parlament de Catalunya: Format pels ...
LES ORGANITZACIONSINTERNACIONALSAnar a:www.socials7.blogspot.com
of 25

socials7politica

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - socials7politica

 • 1. LA POLÍTICA
 • 2. POLÍTICA• Prové del grec“POLIS”: Comunitatde ciutadans que viuen una Ciutat-Estat.• Es refereix altractament, gestió iresolució delsproblemes de la“Polis” que afecten ala comunitat.
 • 3. NACIÓ I ESTATNació: Comunitatvoluntària de ciutadansque se senten solidarisentre sí i comparteixenactivament un seguit desenyes d’identitat pròpia idiferenciada dels altres(història, llengua, religió,tradicions, costums, etc ).
 • 4. Estat: Unitat administrativa que exerceix el podersobre els seus administrats i els hi exigeixobediència.
 • 5. Integrants de l’Estat:1. Territori = Espai sobre el qualadministra l’Estat. Necessita tenirunes fronteres claramentdelimitades i reconegudesinternacionalment.2. Població = Els habitants delterritori administrat. Poden formaruna, diverses o part d’una nació.Formen la ciutadania de l’Estat,qui els garanteix drets a canvi dedeures exigits per ell.
 • 6. 3. Institucions = Organs mitjançant els quals l’Estatregula, ordena i controla el seu territori i la sevapoblació:3.1. Parlament.- Fa les lleis vigents.3.2. Govern.- Fa complir les lleis.3.3. Tribunals.- Jutja i sancional’incompliment de les lleis.3.4 Burocràcia.- Gestiona i fa arribar a tothomles disposicions de l’Estat.3.5 Policia.- Manté l’ordre determinat pelGovern.3.6 Diplomàcia.- Serveix per relacionar-sepacíficament amb altres Estats.3.7 Exèrcit.- Serveix per relacionar-seviolentament amb altres Estats.
 • 7. Estat del benestar:Als païsosdesenvolupats l’Estatque presta serveissocials als seusciutadans i regulal’economia perquè noprovoqui massadesigualtat.
 • 8. TIPUS D’ESTATSegons la forma de govern de l’Estat:1. Democràtic:1.1. Estat de dret. Poseeix una Constitució ( Llei suprema on esrecullen els drets i deures dels ciutadans i el tipus i estructura del’Estat).1.2. Separació de poders:1.2.1. Legislatiu: Parlament format per diputatsescollits pels ciutadans en eleccions lliures (Sobirania popular ).1.2.2. Executiu: Govern format pels ministresdesignats pel President del Govern escollit pels diputats delParlament.1.2.3. Judicial: Tribunals formats per jutgesprofessionals.
 • 9. 1.3. Sistema representatiu ( Eleccions):1.3.1.Candidats: Els ciutadans majors d’edat elsvoten cada 4 anys com a diputats al Parlament.1.3.2. Partits polítics: Presenten els candidats a leseleccions. Són asociacions de ciutadans que defensen les mateixesidees respecte a com solucionar els problemes de la comunitat(ideologia política ) i elaboren un seguit de mesures a prendre desdel poder per obtenir els vots dels ciutadans ( programa electoral).
 • 10. 1.3.3. Ideologies polítiques:1.3.3.1. Dreta: Conservadors. Defensors del’establert. Consideren arriscat fer canvis o reformes. Partidaris, ennom de la llibertat, de què l’Estat no intervingui en res excepte en elmanteniment de l’ordre social i la persecució dels delinqüents. Quanes veuen afectats els seus interessos poden reclamar de l’Estat lanecessitat de la repressió, de l’ús de la força i, fins i tot, de laintervenció militar contra els seus adversaris polítics. En Espanya elPartit Popular (PP).
 • 11. 1.3.3.2. Esquerra: Progressistes. Defensors derealitzar canvis i reformes en sentit de millorar l’existent. Partidaris,en nom de la igualtat, de què l’Estat intervingui en l’economia perregular-la i corregir els seus desequilibris, així com de què prestiserveis socials essencials als ciutadans per garantir la igualtat deoportunitats. En certes ocasions de crisi extrema poden reclamar elcanvi forçòs mitjançant la revolta popular contra l’Estat i, fins i tot, larevolució social. En Espanya el Partido Socialista Obrero Español(PSOE) i Izquierda Unida-Los Verdes ( IU-LV).
 • 12. 1.3.3.3. Centre: Pragmàtics i a vegades oportunistes.No tenen una ideologia política clara. S’aprofiten dels errors delspartits de dreta i esquerra per a constituir-se com a frontissa i vendrecar el seu suport. Depenent de les circumstàncies poden oscil·lar aesquerra o a dreta. Partidaris del compliment de les lleis, siguin comsiguin, del lliure joc democràtic, d’una llibertat moderadamentprudent i d’una igualtat relativament suficient. Allunyats per principide qualsevol extrem i excés, tant popular o revolucionari com arepressiu o autoritari. En Espanya Unión Progreso y Democracia(UPD).
 • 13. 2. Autoritari:2.1. No hi ha Estat de dret. No hi ha Constitució.2.2. Poders concentrats en una sola persona (Sobiraniapersonal):2.2.1. Monarquia Absoluta.2.2.2. Dictadura.2.3. Poders concentrats en unes poques persones que elscomparteixen:2.3.1. Oligarquia.2.4. No hi ha cap mena de representativitat.
 • 14. Segons el cap de l’Estat:1. Monarquia: Rei ( Dret de naixement i títol vitalici transferithereditàriament).1.1. Monarquia absoluta: Dret diví ( “Per la gràcia de Déu”).Elrei té tot el poder ( “L’Estat sóc jo”)1.2. Monarquia constitucional: El rei té el poder limitat per laConstitució ( “El rei reina però no governa”).2. República: President de la República (Escollit democràticament pelsciutadans o pels diputats del Parlament cada 4 anys).
 • 15. Segons el paper que ocupa la religió a l’Estat:1. Laic:1.1. Separació religió-Estat.1.2. Hi ha llibertat religiosa.1.3. França.2. Aconfesional:2.1. Separació religió-Estat.2.2. Hi ha una religió amb certs avantatges i privilegis perquèes considera la de la majoria dels ciutadans.2.3. Hi ha llibertat religiosa.2.4. Espanya.
 • 16. 3. Confesional:3.1. L’Estat té una religió oficial i privilegiada.3.2. Hi ha llibertat religiosa.3.3. Anglaterra.4. Teocràcia:4.1. Unió religió-Estat.4.2. Els govern està format o controlat pels sacerdots ( o imams).4.3. No estan permeses les altres religions perquè es considerenfalses.4.4. Confusió entre la llei civil i els preceptes d’origen diví orevelats.4.5. Iran.
 • 17. Segons l’organització territorial de l’Estat:1. Centralitzats o unitaris: Administrats de forma homogènia des de lacapital on rau el govern. França.2. Descentralitzats: L’administració estatal està repartida pel territori icompartida amb altres entitats polítiques.2.1. Estat autonòmic: Administració compartida en diferentsgraus ( competències ) entre el Govern central i els Governsautonòmics. Espanya.
 • 18. 2.2. Federació: Unió voluntària d’Estats independents sotmesos aun Govern Federal amb competències bàsiques i essencials i a unesnormes comuns de convivència, identitat i pertinença ( lleisfederals). USA, Alemanya, Índia, Rússia.2.3. Confederació: Similar a la Federació però amb lligamsmenys forts entre els Estats membres i amb les autoritats comunesconfederals. No es necessita cap acord confederal per abandonar laConfederació. Suïssa, CSA, Corona d’Aragó.
 • 19. L’ESTAT ESPANYOL1. Característiques:1.1. Estat de dret. Constitució de 1978.1.2. Estat democràtic.1.3. Monarquia constitucional.1.4. Estat aconfesional.1.5. Estat autonòmic.
 • 20. 2. Institucions:2.1. Cap d’Estat: rei Joan Carles I de Borbó.2.2. Corts: Parlament.2.2.1. Congrés: Diputats representants delsciutadans escollits cada 4 anys.2.2.2. Senat: Senadors representants de lesprovíncies (4 per cadascuna) escollits cada 4 anys.
 • 21. 2.3. Govern: Escollit pel Parlament.2.3.1. President: Mariano Rajoy ( PP)2.3.2. Ministres: Designats pel President delgovern.2.4. Tribunals de justícia: Jutgen els delictes.2.4.1. Tribunal Suprem. Última instància.2.4.2. Tribunal constitucional. Jutjal’incompliment de la Constitució.
 • 22. 3. Organització territorial:3.1. 17 Comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes.Cada autonomia té el seu propi “Estatut d’autonomia” ones recullen la seva forma de govern i les competènciesexclusives i compartides de cada autonomia3.2. 50 províncies.3.3. 8.000 municipis ( pobles i ciutats ).3.4. La capital de l’Estat és a Madrid on rau el Governcentral.
 • 23. CATALUNYA1. Característiques:1.1. Comunitat autònoma. Definida com a “nacionalitat”.1.2. Estatut d’autonomia de 2006 (substitueix el de 1979).1.3. Dividida en 4 províncies i 41 comarques.
 • 24. 1.4. Generalitat de Catalunya: Forma les institucionsd’autogovern de Catalunya:1.4.1. Parlament de Catalunya: Format pels diputatsdels partits escollits pels ciutadans catalans cada 4anys.1.4.1.1. Dreta: PP, CIU1.4.1.2. Centre: Ciutadans1.4.1.3. Esquerra: PSC, ERC, ICV, CUP1.4.2. El President de la Generalitat: Escollit pelParlament de Catalunya. Artur Mas ( CIU)1.4.3. El Consell Executiu de la Generalitat: Formatpels consellers nomenats pel President de laGeneralitat.1.5. La capital de Catalunya és a Barcelona on rau laGeneralitat.
 • 25. LES ORGANITZACIONSINTERNACIONALSAnar a:www.socials7.blogspot.com