Preview ASUS A43SD สุดย อดความคุมค่าสไตล์ GeForce 610M ้ห่างหายกันไปนานเลยนะครับ กับผมนาย P...
Link :: http://www.notebook4game.com/web/notebook4game/4377-ASUS-A43SD-VX303D:VX416D:VX417D:VX418D.htmlASUS A43SD-VX303D เ...
ASUS A43SD-VX303D เครืองนี้เป็ น Notebook ขนาด 14 นิวมาพร ้อมกับคอนเซ็ปทีวางลงมาขายใน ่ ...
เมือกล ้องซูมเข ้าไปใกล ้ ๆ ก็จะเห็นถึงลายเส ้นทีมการปั มลงไปได ้ลงตัวดีครับ สาหรับวัสดุทเลือกใช ้นัน ASUS ่ ...
ต่อมาเรามาดูภายในกันบ ้างครับ สาหรับภายในนั นขอบจอก็จะเป็ นพลาสติกสีดา ส่วนทีพักข ้อมือและบริเวณ ...
Logo ASUS ด ้านใน
สติ๊ กเกอร์บงบอกความแรงของเครือง ่ ่ลาโพงASUS A43SD-VX303D จะใช ้ลาโพงจาก ALTEC Lansing ซึงคุณภ...
สาหรับคียบอร์ดของ ASUS A43SD-VX303D เป็ นแบบ Chiclet Keyboard ออกแบบตาแหน่งของ ์แป้ นพิมพ์ได ้ดี เหมาะสมกับลักษณะก...
TouchPad เป็ นวัสดุแบบเดียวกับทีพักมือ โดยจะมีขอบบอกระยะ ออกสากนิด ๆ ตอบสนองไวไปหน่อย ปุ่ ม ...
ด ้านซ ้ายประกอบไปด ้วย Heat Sink ระบายความร ้อน, ทีชาร์ต, LAN, VGA, HDMI และ USB 3.0 ...
of 10

Preview asus a43 sd สุดย อดความคุ้มค่าสไตล์ geforce 610m

Preview asus a43 sd สุดย อดความคุ้มค่าสไตล์ geforce 610m
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preview asus a43 sd สุดย อดความคุ้มค่าสไตล์ geforce 610m

  • 1. Preview ASUS A43SD สุดย อดความคุมค่าสไตล์ GeForce 610M ้ห่างหายกันไปนานเลยนะครับ กับผมนาย Pop วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครัง โดนผมขอหยิบ Notebook จาก ้ASUS มาทาพรีววประสิทธิภาพของมันให ้เพือน ๆ ได ้เห็นกันว่า ASUS A43SD รุนนีจะแรงได ้ขนาดไหนนะ ิ ่ ่ ้ครับเห็นขาว ๆ อย่างนี้ไม่ใช่กระดาษนะครับ แต่มันคือ Notebook นั่ นเอง และผมอยากจะบอกว่า มันขาวจริง ๆทางเราไม่ได ้แต่งเติมsbobetเลยครับ ถ่ายออกมาก็ได ้แบบนี้เลย ผมเองก็ยนยันเลยว่าเจ ้า ASUS A43SD รุนนี้ ื ่ถือว่าเป็ นสีทดดทสดในตระกูลของ ASUS A-Series แล ้วครับ สาหรับเจ ้าเครืองรุนนี้ถอว่าออกมาสักระยะหนึง ี่ ู ี ี ่ ุ ่ ่ ื ่แล ้วนะครับ โดยเครืองนี้ดจากสเปคแล ้ว บอกได ้เลยว่าเหมาะกับสาว ๆ มากกว่าผู ้ชายครับ เพราะถ ้านามาเล่น ่ ูเกมอาจจะไปโดดเด่นเท่าไหร่ แต่ถ ้าจะนาหน ้าตามาเปรียบเทียบกับ Notebook ในระดับราคา 20,000 ต ้น ๆแล ้ว ASUS A43SD เครืองนี้สวยงามมากจริง ๆ ครับ อย่างไรก็ตามเดียวเราตามไปดูผลเทสกันต่อได ้เลยครับ ่ ๋
  • 2. Link :: http://www.notebook4game.com/web/notebook4game/4377-ASUS-A43SD-VX303D:VX416D:VX417D:VX418D.htmlASUS A43SD-VX303D เครืองนี้มาพร ้อมกับพลังประมวลผลจาก Intel Core i5-2450M ซีพยตระกูล ่ ี ูSandy Bridge หรือ Core i 2rd generation มีความเร็วในการประมวลผลอยูท ี่ 2.50 GHz เป็ นซีพยแบบ ่ ี ูDual Core สามารถทีจะเร่งความเร็วขึนไปได ้สูงสุดที่ 3.10 GHz จับคูมากับการ์ดจอรุนใหม่ลาสุดจาก ่ ้ ่ ่ ่NVIDIA อย่าง NVIDIA GeForce 610M 2GB GDDR3 ทางานผ่านระบบ NVIDIA Optimus แสดงผลบนหน ้าจอขนาด 14 นิวความละเอียดระดับ HD ที่ 1366×768 แรมเครืองให ้มา 4GB DDR3 ฮาร์ดดิสก์ให ้มา ้ ่500 GB เป็ นหัวอ่านแบบ 5400 RPM ธรรมดา พอร์ตต่าง ๆ ให ้มาsboครบครันไม่วาจะเป็ น USB 2.0, USB ่3.0, HDMI, VGA โดยมันมีน้ าหนั กตัวอยูท ี่ 2.44 กิโลกรัม ไม่ม ี Windows มาให ้ ขายในราคา 23,550 บาท ่ ่ ้ ่ ี ี ู(เรายืมรูปมาจากทาง Notebookspec โดยเป็ นเครืองบอดีเดียวกันต่างกันทีซพยเท่านัน) ้รูปล ักษณ์ภายนอก
  • 3. ASUS A43SD-VX303D เครืองนี้เป็ น Notebook ขนาด 14 นิวมาพร ้อมกับคอนเซ็ปทีวางลงมาขายใน ่ ้ ่ระดับของความคุ ้มค่าคุ ้มราคา เราจะเห็นได ้เลยนะครับว่า บอดีของมันนั นจะถูกธรรมดาไปหน่อย แต่ก็โอเค ้ ้แหละครับ เมือเทียบกับสเปคทีให ้มาค ้อนข ้างแรงคุ ้มค่าอยูครับ ดีอย่างหนึงทีเครืองนี้เป็ นสีขาวแบบสดใสทา ่ ่ ่ ่ ่ ่ให ้เพิมมูลค่าของตัวเครืองขึนมาได ้ ่ ่ ้
  • 4. เมือกล ้องซูมเข ้าไปใกล ้ ๆ ก็จะเห็นถึงลายเส ้นทีมการปั มลงไปได ้ลงตัวดีครับ สาหรับวัสดุทเลือกใช ้นัน ASUS ่ ่ ี ้ ี่ ้A43SD-VX303Dทังเครืองจะเป็ นพลาสติกล ้วน ๆ ความแข็งแรงอยูในระดับกลาง ๆ ส่วนงานประกอบนันก็ดี ้ ่ ่ ้ในบางจุด บางจุดก็ยังไม่ดเท่าไหร่ แต่ก็ถอว่าสมราคาครับ ไม่ได ้ขีเหร่เกินไป แต่ก็ไม่ได ้เทพจนเป็ นจุดเด่น ี ื ้ครับรูปล ักษณ์ภายใน
  • 5. ต่อมาเรามาดูภายในกันบ ้างครับ สาหรับภายในนั นขอบจอก็จะเป็ นพลาสติกสีดา ส่วนทีพักข ้อมือและบริเวณ ้ ่รอบ ๆ คียบอร์ดก็จะเป็ นพลาสติกทังหมด ให ้อารมณ์ดแล ้วสวยดี แต่ด ้วยความขาวของมันอาจจะทาให ้เครือง ์ ้ ู ่นั นเลอะง่ายมาก ส่วนหน ้าจอนั นใช ้จอขนาด 14 นิวในการแสดงผลเป็ นจอ LED แบบจอกระจก ความคมชัดอยู่ ้ ้ ้ในระดับทีด ี ่
  • 6. Logo ASUS ด ้านใน
  • 7. สติ๊ กเกอร์บงบอกความแรงของเครือง ่ ่ลาโพงASUS A43SD-VX303D จะใช ้ลาโพงจาก ALTEC Lansing ซึงคุณภาพของเสียงทีได ้ออกมาก็ถอว่าดีกว่า ่ ่ ืมาตรฐาน Notebook ทั่ว ๆ ไปตอนนี้เล็กน ้อยครับรูปล ักษณ์คยบอร์ด ี ์
  • 8. สาหรับคียบอร์ดของ ASUS A43SD-VX303D เป็ นแบบ Chiclet Keyboard ออกแบบตาแหน่งของ ์แป้ นพิมพ์ได ้ดี เหมาะสมกับลักษณะการพิมพ์ของคนไทย ขนาดทีใช ้ก็พอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ปุ่ ม ่FN เองก็มให ้ใช ้งานได ้ครบถ ้วน รวมถึงคาสังพิเศษก็ได ้รับการแยกออกมาอยูแถวขวาสุดด ้วย ี ่ ่
  • 9. TouchPad เป็ นวัสดุแบบเดียวกับทีพักมือ โดยจะมีขอบบอกระยะ ออกสากนิด ๆ ตอบสนองไวไปหน่อย ปุ่ ม ่ ีเมาส์สเงินขนาดค่อนบ ้างใหญ่ ปุ่ มไม่แข็งหรือนิมจนเกินไป ่ ื่พอร์ตเชอมต่อต่างๆด ้านหน ้าก็จะมีเฉพาะ Card Reader
  • 10. ด ้านซ ้ายประกอบไปด ้วย Heat Sink ระบายความร ้อน, ทีชาร์ต, LAN, VGA, HDMI และ USB 3.0 ่ด ้านขวาประกอบไปด ้วย Audio In, USB 2.0 2 พอร์ต

Related Documents